14/2010 Moottoriurheilu: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Kilpailu- Oikaiseminen, Lautakuntamenettely- Valitusmääräaika


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 14/2010

27.5.2010          Diaarinro 6/2010

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Moottoriliiton vetoomusistuimen päätös 17.3.2010


ASIA

Kilpailulisenssi ja edustusoikeus


MUUTOKSENHAKIJA

Mikael Kieksi


KUULTAVAT

Suomen Moottoriliitto ry

Tuomo Forsell


VETOOMUSISTUIMEN PÄÄTÖS

Suomen Moottoriliitto ry:n vetoomusistuin on päätöksellään 17.3.2010 määrännyt Tuomo Forsellille kilpailukieltouhkaisen varoituksen. Päätöksen mukaan kilpailukielto määrätään pantavaksi voimaan, jos Forsell kaudella 2010 ilmoittautuu Suomen Moottoriliiton luvalla järjestettyihin kilpailuihin muun kerhon kuin Tuupovaaran Moottorikelkkailijoiden (TuupoMK:n) edustajana. Päätöksessä on edelleen katsottu, ettei tämän johdosta ole tarpeellista muuttaa Tuupovaaran kerhojoukkuekilpailun 20.2.2010 tuloksia.

Vetoomusistuin on päätöksessään todennut, että Tuomo Forsell oli maksanut 25.1.2010 lisenssin ja hänen seuraksi oli merkitty Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry (K-KMK). Forsellille oli 12.2.2010 tehty uusi lisenssi, koska Forsell oli ilmoittanut alun perin ilmoitetun seuran olleen väärän ja nyt uudeksi seuraksi muutettiin lisenssiin Tuupovaaran Moottorikelkkailijat ry (TuupoMK). Ennen lisenssin muutosta Forsell oli ajanut K-KMK:n jäsenenä kerhon sisäisen kilpailun ja yhden kansallisen kilpailun.

Suomen Moottoriliiton sääntöjen kohdan 011.1 mukaan kerhojoukkueen jäsenten tulee olla Suomen kansalaisia ja heillä on oltava ajajalisenssi edustamansa Suomen Moottoriliiton jäsenkerhon kautta. Mikäli joukkueiden jäsenet ovat kuluvalla kaudella edustaneet tiettyä kerhoa, ei kyseisellä ajajalla ole oikeutta edustaa eri kerhoa joukkuekilpailussa.

Forsell oli menetellyt lisenssimenettelyssä huolimattomasti. Forsell on ollut vastuussa myös siitä, että hänet oli yhteen kilpailuun ilmoitettu K-KMK:n edustajana. Kun huomioon otetaan teon moitittavuuden laatu, asiassa ei ole tarpeen muuttaa Tuupovaaran kerhojoukkuekilpailun 20.2.2010 tuloksia.


VALITUS PERUSTEINEEN

Mikael Kieksi on valituksessaan vaatinut vetoomusistuimen päätöksen kumoamista.

Forsell oli kilpaillut kahden eri kerhon jäsenenä. Forsell oli huomannut lisenssissä olevan moottorikerhon olevan väärä. Tästä huolimatta hän oli kilpaillut K-KMK:n jäsenenä kahdessa eri kilpailussa. Ilmoittautuminen kahteen kilpailuun K-KMK:n jäsenenä ei ole voinut tapahtua erehdyksessä, koska ilmoittautuminen tapahtuu kirjallisesti ja ilmoittautuja vakuuttaa siinä olevien tietojen olevan oikein.

Tämän jälkeen hän ei ole enää oikeutettu ajamaan SM-kerhojoukkuekilpailussa toisen seuran jäsenenä.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Moottoriliitto ryon vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.

Kysymyksessä ei ole sellainen päätös, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetaan. Päätöksessä on kysymys moottoriurheilun lajisääntöjen soveltamisesta eikä tällaisten sääntöjen soveltaminen kuulunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 

Vetoomusistuin on katsonut, että joukkuekilpailun lopputulosten muuttaminen oli ollut suhteettoman ankara seuraamus Forsellin huolimattomasta menettelystä. Tästä huolimattomasta menettelystä Forsellille määrättiin kuitenkin varoitus kilpailukiellon uhalla. Lisenssin muuttaminen oli ollut mahdollista loukkaamatta Suomen Moottoriliiton kilpailusäännöstön tarkoitusta. Tarkoituksena on estää joukkueiden kokoonpanojen muutokset kesken kilpailukauden. Forsell ei ollut osallistunut yhteenkään joukkuekilpailuun ennen lisenssin muuttamista. Näin ollen lisenssin muuttaminen oli mahdollista kilpailusäännöstön tarkoitusta loukkaamatta. Forsell oli osallistunut toisen seuran edustajana henkilökohtaisiin kilpailuihin, mutta tällä ei ollut vaikutusta joukkuekilpailun tuloksiin.


Tuomo Forsell on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.


VASTASELITYS

Mikael Kieksi on Suomen Moottoriliitto ry:n ja Forsellin vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että hänen valituksensa tulee ottaa tutkittavaksi. Suomen Moottoriliiton toimitusjohtaja oli vetoomusistuimen päätöksen antamisen jälkeen ilmoittanut ratkaisusta voivan valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan.

Forsell oli myönnetyn lisenssin jälkeen edustanut kansallisessa kilpailussa Keski-Karjalan Moottorikelkkailijoita. Forsell ei ollut maininnut tätä Suomen Moottoriliitolle vaihtaessaan lisenssiä. Jos Forsell olisi kertonut edustaneensa kansallisessa kilpailussa toista kerhoa, lisenssiä ei olisi vaihdettu.


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Valituksen tutkimisen edellytykset

Suomen Moottoriliitto ry on väittänyt, ettei lautakunnalla ole toimivaltaa käsitellä valitusta, koska kysymys on moottoriurheilun lajisääntöjen soveltamisesta.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta, jolla ei kuitenkaan tarkoiteta urheilulajin sääntöjen eli lajisääntöjen vastaisuutta. 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

Tässä asiassa kysymys on siitä, olisiko Forsellin joukkueen suoritus tullut hylätä, koska Forsellin kilpailulisenssin myöntämistä koskevassa menettelyssä oli tehty sellaisia virheitä, että Forsell ei olisi voinut edustaa kyseisen seuran joukkuetta. Kysymys ei siten ole lajisääntöjen vaan Suomen Moottoriliiton sääntöjen soveltamisesta siltä kannalta, onko Vetoomusistuimen päätös moottoriurheilua koskevien kilpailusääntöjen vastainen.

Lautakunta ottaa Kieksin valituksen tutkittavakseen.  


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Forsellille on myönnetty 27.1.2010 lisenssi kaudelle 2010. Forsellin on ilmoitettu lisenssiä haettaessa edustavan Keski-Karjalan Moottorikelkkailijat ry:tä (K-KMK). Myöhemmin 12.2.2010 lisenssiä oli muutettu siten, että Forsellin edustamaksi seuraksi oli muutettu Tuupovaaran Moottorikelkkailijat ry (TuupoMK). Ennen lisenssin muuttamista Forsell oli kilpaillut K-KMK:n edustajana ainakin yhdessä Suomen Moottoriliiton alaisessa kansallisen tason kilpailussa. Lisenssin muuttamisen jälkeen Forsell oli kerhojoukkueiden SM-osakilpailussa edustanut TuupoMK:ta.  

Vetoomusistuin on katsonut päätöksessään, että Forsell oli edustanut kaudella 2010 kahta eri seuraa. Forsell oli kuitenkin kerhojoukkueiden SM-osakilpailussa edustanut vain yhtä seuraa. Näin ollen lisenssin muuttamisella ei ollut urheilulliset näkökohdat huomioon ottaen ollut vaikutusta kerhojoukkueiden tuloksiin. Kieksin valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko vetoomusistuimen päätös tältä osin sääntöjen mukainen.


Moottoriurheilun säännöt

Suomen Moottoriliiton sääntöjen kohdan 011.1 mukaan kerhojoukkueen jäsenten tulee olla Suomen kansalaisia (ellei lajisäännöissä toisin mainita) ja heillä on oltava ajajalisenssi edustamansa Suomen Moottoriliiton jäsenkerhon kautta. Mikäli joukkueiden jäsenet ovat kuluvalla kaudella edustaneet tiettyä kerhoa, ei kyseisillä ajajilla ole oikeutta edustaa eri kerhoa joukkuekilpailussa.

Sääntöjen kohdassa 022 ovat määräykset vastalauseesta. Kohdan 022.3 mukaan vastalause tulee jättää viimeistään ½ tuntia kilpailun, lähdön tai erän tulosten julkaisemisen jälkeen, ellei toisin ole määrätty urheilusäännöissä. Vastalause tulee ojentaa vastuullisen toimitsijan haltuun. Edelleen tuomariston päätöksestä tulee tehdä vetoomus vetoomusistuimelle 8 päivän kuluessa.

Sääntöjen kohdan 021.2.2. mukaan vetoomusistuin käsittelee kaikki vetoomukset koskien tuomaristojen tai tuomareiden tekemiä päätöksiä. Lisäksi vetoomusistuin voi joko tuomariston tai tuomarin ehdotuksesta tai sen osapuolen pyynnöstä, joka on jättänyt vetoomuksen omasta aloitteestaan, esittää tuomionsa kaikista määrätyistä rangaistuksista.


Kysymyksessä oleva tapaus

Vetoomusistuimen ratkaisusta ilmenevällä tavalla vetoomusistuin on ottanut asian käsiteltäväkseen, vaikka 20.2.2010 pidetyn kilpailun jälkeen ei ole tehty Suomen Moottoriliiton sääntöjen kohdassa 022.1 tarkoitettua vastalausetta.

Suomen Moottoriliiton säännöissä ei ole määräystä, jonka mukaan vetoomusistuin voisi ottaa asian käsiteltäväkseen ilman, että asiassa olisi ensin tehty vastalause ja saatu kilpailun tuomarin tai tuomariston päätös. Kilpailun jälkeen tehtäväksi edellytettävän vastalauseen eräänä tarkoituksena on se, että kilpailun lopputulokset voidaan nopeasti vahvistaa. Jälkikäteinen yksittäisen kilpailun tulosten muuttaminen edellyttää tätä koskevaa nimenomaista määräystä ja sitä koskevien menettelytapojen noudattamista. Tällaisten edellytysten noudattaminen on kilpailuun osallistuvan oikeusturvan kannalta välttämätöntä.  

Kieksi ei ole tehnyt kilpailun jälkeen vastalausetta sääntöjen edellyttämässä ½ tunnin määräajassa. Kieksi on neljä päivää kilpailun jälkeen tehnyt vetoomuksen vetoomusistuimelle 24.2.2010 päivätyllä kirjeellä ja vaatinut Tuupovaaran kilpailun 20.2.2010 lopputuloksen oikaisemista.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Kieksi on vetoomusistuimelle tekemässään vetoomuksessa vaatinut Tuupovaaran kilpailun lopputuloksen muuttamista. Tällaisissa kilpailun lopputulokseen vaikuttavissa vetoomuksissa on kilpailijoiden oikeusturvan kannalta tärkeää, että asianosaiset noudattavat säännöissä edellytettyjä menettelysäännöksiä. Koska Kieksi ei ollut tehnyt ensin vastalausetta, vetoomusistuimen ei olisi tullut ottaa Kieksin kilpailun lopputuloksen muuttamista koskenutta vetoomusta tutkittavakseen.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että koska Kieksin vetoomusta ei olisi tullut ottaa tutkittavaksi, myöskään Kieksin valitus oikeusturvalautakunnalle ei aiheuta enempiä toimenpiteitä.


Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Pertti Välimäki                           Timo Ojala

puheenjohtaja                           sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Pia Ek, Matti Hiltunen ja Elias Kajander.


Sporttisaitti   |