5/2016 Purjelento Lautakuntamenettely - Toimivalta - Urheilulajin säännöt


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 5/2016

29.1.2016    Diaarinro 37/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Ilmailuliitto ry:n hallituksen päätös 26.9.2015


ASIA            

Purjelennon SM-kilpailun lopputulosten muuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

K


KUULTAVA

Suomen Ilmailuliitto ry


SUOMEN ILMAILULIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Ilmailuliitto ry:n (jäljempänä Ilmailuliitto) hallitus on kokouksessaan 26.9.2015 katsonut, että purjelennon SM-kilpailussa oli noudatettu voimassa olevia sääntöjä. Hallitus on päättänyt, että se ei käsittele SM-kilpailun lopputulosten oikaisemista koskevia vaatimuksia, koska ne perustuivat sellaisiin sääntöihin, jotka eivät tulleet sovellettavaksi purjelennon SM-kilpailussa.


VALITUS PERUSTEINEEN

K on valituksessaan vaatinut, että Ilmailuliiton hallituksen päätöstä muutetaan siten, että purjelennon SM-kilpailun järjestäjä velvoitetaan laskemaan kilpailun tulokset uudelleen.


Perusteinaan K on lausunut, että purjelennon SM-kilpailun tulokset ovat virheelliset. Teknisen virheen vuoksi yhdelle kilpailijalle oli laskettu 50 kilometriä pidempi lentomatka kuin mitä tämä oli todellisuudessa lentänyt. Yhden kilpailijan tuloksissa oleva virhe vaikuttaa kaikkien kilpailijoiden tuloksiin. Todellisten suoritusten perusteella K oli voittanut kilpailun.


Koska virhe oli havaittu vasta sen jälkeen, kun kilpailun sääntöjen mukainen protestiaika oli päättynyt, kilpailun tuomaristo oli siirtänyt asian Ilmailuliiton käsiteltäväksi. Ilmailuliiton purjelentotoimikunta oli esittänyt Ilmailuliiton hallitukselle, että asia ratkaistaisiin K:n valituksessaan esittämien vaatimusten mukaisesti. Ilmailuliiton hallitus ei kuitenkaan ollut ratkaissut asiaa esityksen mukaisesti.


Kilpailun tulokset tulee korjata vastaamaan toteutuneita lentosuorituksia muun ohella sen vuoksi, että epäselvissä tilanteissa purjelennon SM-kilpailussa tulee noudattaa kansainvälisen ilmailuliitto FAI:n Sporting Code General Sectionin sääntöjä, jotka mahdollistavat tulosten korjaamisen tällaisissa tilanteissa jälkikäteen.


VASTAUS PERUSTEINEEN


Ilmailuliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. Toissijaisesti Ilmailuliitto on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan Ilmailuliitto on esittänyt, että kysymys siitä, tuleeko jokin asia olla säännelty urheilulajin kilpailusäännöissä vai ei, koskee urheilulajin sääntöjä. Näin ollen oikeusturvalautakunnalla ei ole toimivaltaa tutkia asiaa.


Ilmailuliiton hallitus on tehnyt päätöksensä asiassa voimassaolevien sääntöjensä mukaisesti. Virhe SM-kilpailun tuloksissa oli havaittu vasta tulosten julkaisemisen ja kilpailun protestiajan päättymisen jälkeen. Tällöin tulokset olivat sääntöjen mukaan lopulliset.


Ilmailuliiton yleisissä Suomen mestaruuskilpailujen säännöissä on todettu, että lajikohtaiset SM-säännöt hyväksyy kyseinen lajitoimikunta ja että poikkeamat eri lajien SM-kisasäännöissä verrattuna FAI:n sääntöihin ovat mahdollisia. Sovellettavaksi tulevia sääntöjä oli noudatettu, minkä lisäksi kysymys on lajikohtaisten kilpailusääntöjen tulkinnasta.


Purjelennon SM-kilpailujen säännöt eivät mahdollista sitä, että liiton hallitus velvoittaa myöhemmin kilpailun järjestäjän laskemaan kilpailun tulokset uudelleen. Ilmailuliiton sääntöjen mukaan liiton hallitus valvoo viime kädessä sitä, että sovellettavaksi tulevia sääntöjä noudatetaan. Hallitus on velvollinen toimimaan sääntöjen mukaisesti eikä se sen vuoksi ollut voinut ratkaista asiaa purjelentotoimikunnan esityksen mukaisesti siten, että asiassa olisi sovellettu sellaisia FAI:n sääntöjä, joita ei ollut otettu Ilmailuliiton sääntöihin. Se, onko FAI:n sääntöjen mukainen oikaisumenettely myöhemmin tarpeen ottaa Ilmailuliiton sääntöihin ja jos on, niin missä muodossa, kuuluu Ilmailuliiton autonomian piiriin.        


VASTASELITYS

K on Ilmailuliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että purjelennon Suomen mestaruussäännöt on luonut ja julkaissut Ilmailuliiton purjelentotoimikunta. Purjelentotoimikunta on tulkinnut laatimiaan sääntöjä siten, että FAI:n Sporting Code General Section Chapter 9 kohtaa olisi tullut soveltaa tässä tapauksessa. Toimikunnan kanta on oikea.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Oikeusturvalautakunnan toimivalta 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvat vain lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä mainitut asiat. Muita kuin sanotussa sääntökohdassa mainittuja asioita oikeusturvalautakunta ei voi tutkia ja ratkaista.


Käsiteltävänä olevassa asiassa on ratkaistava ensin kysymys siitä, kuuluuko K:n valitus edellä mainitussa sääntökohdassa mainittuihin asioihin ja onko oikeusturvalautakunta siten toimivaltainen tutkimaan valituksen. Asia voidaan tältä osin ratkaista kirjallisessa menettelyssä.


Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on otettu kantaa valituksen tutkimisen edellytyksiin ja oikeusturvalautakunnan toimivaltaan muiden ohella ratkaisuissa UOL 2/2001, 14/2008, 2/2009, 12/2011, 27/2011, 22/2012, 25/2012 ja 24/2013. Mainituissa ratkaisuissa annetut tulkinta- ja oikeusohjeet soveltuvat myös nyt ratkaistavana olevaan tapaukseen.


Edellä selostetussa sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3-kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjenvastaisuutta on tulkittu oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä siten, että kilpailua ja kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on kuitenkin voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos urheilijalle on sen perusteella määrätty kurinpitoseuraamus. Tällöin kysymys ei ole kuitenkaan ollut siitä, että oikeusturvalautakunta puuttuisi itse kilpailusuorituksen arviointiin ja sitä koskevaan kilpailutuomariston tekemään kilpailusuoritusta koskevaan päätökseen. Oikeusturvalautakunnan arvioinnin kohteena on ollut se, onko yksittäisen kilpailusuorituksen ulkopuolelle vaikutuksensa ulottavan seuraamuksen määräämiseen ollut kurinpidon vaatimat perusteet (ks. esimerkiksi UOL 24/2012).


Asian arviointi


Oikeusturvalautakunta toteaa, että K:n valituksessa on asiallisesti kysymys virheellisten kilpailutulosten oikaisemisesta. K:n vaadittua tulosten oikaisemista Ilmailuliito hallitus oli katsonut, että sovellettavaksi tulevien kilpailusääntöjen mukaan tulosten muuttaminen ei ollut enää mahdollista, koska kilpailun protestiaika oli päättynyt. Hallituksen päätöksen mukaan säännöt eivät tunteneet sellaista oikaisumenettelyä, joka olisi voitu aloittaa vasta protestiajan päätyttyä.


Purjelennon Suomen mestaruuskilpailujen sääntöjen 2015 kohdassa kohdan 2.2 mukaan tuomariston tehtävänä on hyväksyä tulokset ja julistaa kilpailu SM-kilpailuksi. Kohdan 10.2 mukaan epäviralliset ja lopulliset tulokset on julkaistava mahdollisimman viivytyksettä. Vielä sääntöjen kohdassa 9 ovat määräykset valituksista ja protesteista. Sääntöjen kohdan 9.1.2 mukaan kilpailija voi tehdä kirjallisen valituksen kilpailun aikana kilpailun johtajalle. Kohdan 9.2.3 mukaan, mikäli kilpailija on tyytymätön saamaansa rangaistukseen tai tekemänsä valituksen johdosta tehtyyn päätökseen, hänellä on oikeus tehdä protesti. Kohdan 9.2.3 b mukaan protesti on jätettävä kilpailunjohtajalle tai hänen nimeämälleen järjestäjän edustajalle protestimaksun kanssa 14 h kuluessa (2 h kuluessa viimeisenä kilpailupäivänä) sen päätöksen julkistamisesta, jota vastaan protesti on tehty. Kohdan 9.2.1 mukaan protestia ei voida esittää näitä sääntöjä tai Suomen Ilmailuliitto ry:n yleisiä Suomen mestaruuskilpailun sääntöjä vastaan.  


Kysymyksessä olevassa tapauksessa K on edellä kerrotun mukaisesti katsonut, että SM-kilpailun lopputulos on teknisen virheen vuoksi virheellinen, minkä vuoksi kilpailun tuloksia tulee muuttaa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailun lopputulokset vahvistetaan lopullisiksi tavanomaisesti pian kilpailun päättymisen jälkeen. Selvää on, että tuomariston vahvistama kilpailun lopputulos voi myöhemmin osoittautua virheelliseksi. Eri lajeissa voi olla erilaisia sääntömääräyksiä tai muita edellytyksiä sille, minkälaisissa tilanteissa jo vahvistettuja lopputuloksia voidaan muuttaa.


Oikeusturvalautakunnan toimivallan kannalta arvioituna voidaan todeta, että kilpailusuoritusta arvioidaan ja kilpailun lopputulokset vahvistetaan lajisääntöjen mukaisesti. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu tutkia kilpailun tuomariston tekemiä päätöksiä eikä arvioida sitä, onko kilpailun lopputulos oikea. Tästä seuraa myös se, että myöskään sen kysymyksen tutkiminen, milloin jo vahvistettuja kilpailun lopputuloksia tulisi muuttaa tai ottaa uudelleen arvioitavaksi, ei kuulu lautakunnan toimivaltaan. Toimivallan kannalta merkitystä ei ole sillä, onko kilpailun lopputuloksen muuttamisesta määrätty nimenomaisessa määräyksessä vai ei. Näin ollen oikeusturvalautakunta toteaa, että se, tulevatko asiassa sovellettavaksi kansallisen lajiliiton kilpailusäännöt vai niiden ohella myös kansainvälisen lajiliiton kilpailusäännöt, on oikeusturvalautakunnan toimivallan kannalta merkityksetöntä. Ratkaisevaa on se, että asiassa on kysymys kilpailuun ja kilpailusuoritukseen liittyvistä urheilulajin säännöistä ja niiden tulkinnasta.


Johtopäätös


Asiassa on kysymys urheilukilpailun lopputulosten virheellisyydestä ja siitä, voidaanko tuloksia virheen havaitsemisen jälkeen myöhemmin muuttaa. Asia koskee siten urheilukilpailuun liittyviä urheilulajin sääntöjä ja niiden tulkintaa. Näin ollen valitus on jätettävä tutkimatta.


Päätöslauselma


Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pia Ek, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.