18/2011 Aikido: Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 18/2011

30.6.2011    Diaarinro 5/2011    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Aikidoliitto ry:n liittokokouksen päätös 22.1.2011, jolla Tapiola Aikikai ry on erotettu Suomen Aikidoliitto ry:stä 


ASIA  

Yhdistyksestä erottaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Tapiola Aikikai ry 


KUULTAVA 

Suomen Aikidoliitto ry 


LIITTOKOKOUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Aikidoliitto ry:n (Aikidoliitto) liittokokous on päätöksellään 22.1.2011 hyväksynyt Aikidoliiton hallituksen päätöksen, jolla Tapiola Aikikai ry on erotettu Aikidoliiton jäsenyydestä. 


Aikidoliitto on perustellut erottamista sillä, että Tapiola Aikikai ry oli myöntänyt seuransa jäsenille vyöarvoja, jotka eivät täyttäneet Aikidoliiton vyötasovaatimuksia. Aikidoliitto ei hyväksynyt seuran omia dan-graduointeja eikä seurojen itsensä myöntämiä dan-arvoja. Aikidoliiton jäsenenä saattoi olla vain seura, jonka dan-arvot oli suoritettu joko oman kansainvälisen tai kansallisen katto-organisaation kautta. Kansallisen katto-organisaation tulee olla Aikikai Hombu Dojon hyväksymä ja tunnustama. 


Kysymys oli sääntörikkomuksesta, rikkomuksesta yleistä vyökoekäytäntöä vastaan sekä toiminnasta, joka vaikuttaa haitallisesti suomalaisen aikidon maineeseen sekä kotimaassa että ulkomailla. Tämä johti Tapiola Aikikai ry:n erottamiseen Aikidoliiton jäsenyydestä. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Tapiola Aikikai ry on valituksessaan vaatinut, että Aikidoliiton päätös kumotaan ja Tapiola Aikikai ry:n jäsenyys Aikidoliitossa palautetaan. 


Tapiola Aikikai ry oli erotettu Aikidoliitosta ilman sääntörikkomusta. Aikidoliitto ei ollut esittänyt perusteluita siitä, mitä haittaa seuran toiminnasta oli liitolle aiheutunut. Seura oli sääntöjensä, lajiliiton sääntöjen ja toiminta-ajatuksensa puitteissa kehittänyt toimintaansa järjestämällä harjoittelijoilleen mahdollisuuden seurakohtaiseen vyöarvojen suorittamiseen. Aikidoliiton hallitus oli suhtautunut asiaan kielteisesti ja katsonut seuran rikkovan sääntöjä. Lisäksi Aikidoliitto oli edellyttänyt seuralta pukeutumiseen liittyvää valvontaa seuran harjoituksissa. Tällainen valvonta oli mahdotonta ja Aikidoliiton toimintatavan vastaista. Perusteita Tapiola Aikikai ry:n erottamiseen Aikidoliitosta ei ollut. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Aikidoliitto ry on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä. 


Erottamisasiaa käsiteltäessä oli noudatettu hyvää hallintotapaa ja seuralle oli ilmoitettu ennakolta Aikidoliiton näkemys asiassa ja ilmoitettu se, miten seuran toiminta rikkoo Suomen Aikidoliiton sääntöjä ja toimintaperiaatteita sekä ilmoitettu mahdollinen seuraamus. Seuralle oli lisäksi annettu mahdollisuus peruuttaa vyöarvojen myöntäminen. Tapiola Aikikai ry ei ollut muuttanut käytäntöään.  


VASTASELITYS 

Tapiola Aikikai ry on Aikidoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että Aikidoliitto oli vastauksessaan esittänyt huomattavasti laajemmat perustelut erottamiselle kuin mitä Aikidoliitto oli tätä ennen esittänyt. Tapiola Aikikai ry:n jäsenoikeudet oli poistettu jo Aikidoliiton hallituksen päätöksen jälkeen, vaikka jäsenoikeuksia ei olisi tullut poistaa ennen liittokokouksen päätöstä. Tästä oli aiheutunut haittaa seuran toiminnalle esimerkiksi vyökokeiden järjestämisessä. Aikidoliiton vyöjärjestelmä ei ollut yhdenmukainen. Tästä oli esimerkkinä Ki-aikido ja Tomita-aikido järjestelyt. Aikidoliiton mukaan kaikki muut paisi Hombu Dojon graduoinnit olivat kiellettyjä. Näin ollen erottelua ei ollut mahdollista tehdä seuran vyöarvojen, Ki-aikidon tai Tomita-tyylisten aikidoseurojen myöntämien arvojen välillä. Eri tahoja tulee kohdella yhdenvertaisesti. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

Tapiola Aikikai ry -niminen urheiluseura on ryhtynyt kehittämään omaa vyökoejärjestelmää. Tapiola Aikikai ry:n ilmoituksen mukaan tarkoituksena on ollut, että kyu-kokeita tuomaroi seuran ulkopuolinen henkilö ja dan-kokeissa seuran ulkopuolinen taho toimii tarkkailijana. Dan-arvoissa seuran hallitus toimii varsinaisena hyväksyjänä. 


Suomen Aikidoliitto ry:n dan-arvojen suorittamista koskevien ohjeiden kohdan 1 mukaan Aikidoliitossa noudatetaan kulloinkin voimassaolevia liiton graduointivaatimuksia sekä Hombu Dojon ohjeita. Kaikki Suomessa suoritetut dan-arvot lähetetään Hombu Dojolle hyväksyttäviksi. Aikidoliitto ei ohjeiden mukaan myönnä kansallisia dan-arvoja. 


Aikidoliitto on pitänyt Tapiola Aikikai ry:n seurakohtaisia vyökokeita ja dan-arvojen myöntämistä Aikidoliiton sääntöjen vastaisena sekä Aikidoliiton toimintaa kansallisesti ja kansainvälisesti vahingoittavana. Aikidoliitto erotti Tapiola Aikikain liiton jäsenyydestä.   


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Kysymys on lautakunnassa siitä, onko Aikidoliitolla ollut lain ja sääntöjen mukaiset perusteet Tapiola Aikikai ry:n erottamiseen Aikidoliiton jäsenyydestä. 


Erottamisperusteen arviointi 

Yhdistyslain 14 §:n mukaan yhdistys voi erottaa jäsenen säännöissä mainitulla erottamisperusteella. Yhdistyksellä on kuitenkin aina oikeus erottaa jäsen muun muassa, jos jäsen on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä. 


Aikidoliiton sääntöjen 5 §:n mukaan hallituksella on oikeus erottaa jäsen tai sulkea tämä liiton toiminnasta määräajaksi, jos jäsenen toiminta on ollut liiton toimintaperiaatteiden vastaista tai liittoa vahingoittavaa. Lievemmissä tapauksissa voidaan antaa varoituksia tai huomautuksia. 


Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 1993:107 todennut, että aikidoseuralla oli peruste erottaa henkilöjäsen seurasta tilanteessa, jossa henkilö oli yhdistyksen järjestämissä aikidon harjoituksissa usein poikennut ohjauksesta ja soveltanut enemmän tai vähemmän toisenlaista suoritustekniikkaa kuin mitä ohjaaja olin neuvonut. Tämä oli huomattavasti haitannut yhdistyksen hankkimien ohjaajien työtä, jopa niin, että yhdistyksellä oli ollut vaikeuksia saada ohjaajia harjoituksiinsa. Seuran jäsenen käyttäytyminen oli myös ollut omiaan hämmentämään hänen harjoituskumppaniensa käsityksiä siitä, mikä oli oikea aikidotekniikka. Korkein oikeus totesi, että ottaen myös huomioon, että yhdistyksen toimintaan liittyy budo-hengen mukaisen, muotoihin sidotun ja kurinalaisen käyttäytymisen vaaliminen ja että seuran jäsenelle tässä suhteessa asetettavat vaatimukset ovat olleet suuret, koska hänellä oli ollut korkea vyöarvo, Korkein oikeus kokonaisuutena arvioi toiminnan yhdistyksessä sellaiseksi, että yhdistyksen hallitus oli perustellusti voinut katsoa seuran jäsenen vahingoittaneen yhdistyksen toimintaa (ks. myös Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 215-218 ja Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 217-219). 


Asiassa on riidatonta, että Tapiola Aikikai ry oli ryhtynyt kehittämään graduointitoimintaa itsenäisesti. Tähän kuuluu seuran ilmoituksen mukaan koevaatimusten jatkuva kehittäminen vastaamaan seuran olennaiseksi näkemiä osia harjoittelusta. Seura ilmoittaa edelleen, että mustan vyön kokeessa tarkkailijalta / valvojalta seuran hallitus on kysynyt mielipiteen koesuorituksen tasosta ja tämän jälkeen seuran hallitus on tehnyt päätöksen mustan vyön kokeen hyväksymisestä. 


Suomen Aikidoliiton dan-arvojen suorituksia koskevan ohjeen mukaan Aikidoliitossa noudatetaan voimassaolevia Aikidoliiton graduointivaatimuksia sekä Hombu Dojon ohjeita. Kaikki Suomessa suoritetut dan-arvot lähetetään Hombu Dojolle hyväksyttäviksi. 


Kuten oikeusturvalautakunta on aikaisemmin ratkaisuissaan UOL 1/2007 ja UOL 8/2008 todennut, jäsenen erottaminen kokonaan yhdistyksestä on ankara seuraamus. Normaalisti asianmukaista onkin määrätä yhdistyksen jäsenelle ensimmäisestä rikkeestä erottamisen asemesta muu kurinpitoseuraamus, kuten esimerkiksi huomautus tai varoitus, sikäli kuin sellainen on seuran sääntöjen mukaan mahdollista. Toisaalta erottaminen on mahdollista ilman sitä edeltäviä muita kurinpitotoimia, mikäli menettely on ollut riittävän moitittavaa jo ensimmäisellä kerralla.  


Aikidoliitto on vedonnut erottamisperusteena sen säännöissä olevaan perusteeseen, jonka mukaan erottaminen on mahdollista, jos jäsenen toiminta on ollut liiton toimintaperiaatteiden vastaista tai liittoa vahingoittavaa. Aikidoliitto on todennut, että Tapiola Aikikai ry:n hallitus on myöntänyt omalle puheenjohtajalleen 1. asteen mustan vyön eli 1. danin arvon. Suomen Aikidoliitto on katsonut, että tällöin on kyse lajin uskottavuuden vaarantamisesta, koska Tapiola Aikikai ry ei noudata Aikidoliiton sääntöjä eikä menettelytapoja lajin koko koulutusjärjestelmään liittyvässä ydinasiassa.   


Kuten Korkein oikeus on aikidoa koskevassa ratkaisussaan KKO 1993:107 todennut, aikidoyhdistyksen toimintaan liittyy budo-hengen mukaisen, muotoihin sidotun ja kurinalaisen käyttäytymisen vaaliminen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että näillä Korkeimman oikeuden ratkaisussa esiin tuoduilla seikoilla on korostunut asema kansallisen lajiliiton eli Suomen Aikidoliiton toiminnassa. Tapiola Aikikai ry:n menettely on ollut moitittavaa huomioon ottaen, että itämaisissa kamppailulajeissa olennaista on lajiin kuuluvan vyökokeen yhdenmukaisuuden vaatiminen. Tällä tavoitellaan vyötasojen yhdenvertaisuutta eri urheilijoiden kesken ja toisaalta tavoitellaan vyökokeiden ennustettavuutta. 


Oikeusturvalautakunta toteaa edelleen, että Tapiola Aikikai ry on jo vuonna 2009 myöntänyt 1. danin mustavyön arvon seuran puheenjohtajalle seuran omien vaatimusten mukaisesti. Aikidoliitto on tammikuussa 2010 pitämässään hallituksen kokouksessa päättänyt pyytää Tapiola Aikikai ry:ltä selvitystä. Aikidoliitto on selvityspyynnössään ilmoittanut kysymyksessä olevan sääntörikkomus. Tapiola Aikikai ry on toimittanut pyydetyn selvityksen ja ilmoittanut olevansa valmis luopumaan omasta vyökoejärjestelmästä tietyin edellytyksin ja ilmoittanut peruvansa jo myöntämänsä vyöarvot. Tästä ilmoituksesta huolimatta Tapiola Aikikai ry:n internet-sivuilla on ollut vielä vuoden 2010 aikana merkintä seuran puheenjohtajan 1. danin arvoisesta mustasta vyöstä.   


Tapiola Aikikai ry:n menettely oman graduointijärjestelmän luomisessa on ollut Aikidoliiton toimintaperiaatteiden vastaista ja sen on näytetty olleen myös liittoa vahingoittavaa. Aikidoliitto on myös ennen erottamispäätöksen tekemistä ilmoittanut seuralle kysymyksessä olevan sääntörikkomuksen ja antanut seuralle mahdollisuuden toimintatapansa korjaamiseen. Tästä huolimatta Tapiola Aikikai ry:n ja Aikidoliiton välinen erimielisyys vyökoejärjestelmän osalta on jatkunut verraten pitkän aikaa ja Tapiola Aikikai ry:n tosiasiallinen toiminta on osoittanut, ettei se ole luopunut omasta vyökoejärjestelmästään. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Suomen Aikidoliitto ry:llä on ollut riittävät perusteet Tapiola Aikikai ry:n erottamiseen Aikidoliiton jäsenyydestä.         


Sääntömääräyksen yhdenvertainen tulkinta 

Tapiola Aikikai ry on todennut myös, että Aikidoliiton jäseninä oli seuroja, jotka eivät rekisteröineet vöitään Hombulla eikä Aikidoliitto ollut arvioinut näiden seurojen jäsenyyttä. 


Aikidoliitto on vastauksessaan todennut, että Ki-aikidoseuroissa ei ollut käytössä seurakohtaista vyökoejärjestelmää. Ki-aikidon tasokokeista ilmoitetun mukaan Suomessa käy kaksi kertaa vuodessa Sensei Giuseppi Ruglioni Shihan, joka hyväksyy Shodan (1 dan) ylöspäin ja Shoden (ki-testi) ja ylöspäin. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sääntömääräyksen tulkintaa voidaan pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös yksittäisessä tapauksessa poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta. 


Tässä tapauksessa asiassa esitetyn selvityksen mukaan ki-aikidoseuran tilanne poikkeaa Tapiola Aikikai ry:n tilanteesta. Näin ollen Aikidoliitto ei ole kohdellut seuroja asiattomin perustein eri tavoin eikä Aikidoliiton erottamispäätös tälläkään perusteella ole sääntöjen vastainen. 


Aikidoliiton erottamispäätös ei muutoinkaan ole kohtuuton, koska Aikidoliitto on vastauksessaan ilmoittanut Tapiola Aikikai ry:n jäsenyyden liitossa olevan mahdollista sen jälkeen, kun seura lakkauttaa oman vyökoejärjestelmän ja peruuttaa myöntämänsä vyöarvot.   


Johtopäätös 

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa, että erottamispäätökselle on ollut riittävät perusteet Aikidoliiton säännöissä.   


Päätöslauselma 

Tapiola Aikikai ry:n valitus hylätään. Suomen Aikidoliitto ry:n liittokokouksen päätöstä 22.1.2011 Tapiola Aikikai ry:n erottamista koskevilta osin ei muuteta.     

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Matti Hiltunen, Elias Kajander ja Kristiina Rintala.