5/2008 Banhoppning: Disciplinär påföljd


IDROTTENS RÄTTSSKYDDSNÄMND                             

BESLUT                 Nr 5/2008

6.3.2008                Diarienr 11/2006  


ÖVERKLAGAT BESLUT

Finlands Ryttarförbund r.f:s styrelsebeslut av 26.10.2006, enligt vilket Tom Gordin har påförts bötesstraff samt varning 


ÄRENDE

Disciplinär påföljd 


ÄNDRINGSSÖKANDE

Tom Gordin 


PART SOM SKALL HÖRAS

Finlands Ryttarförbund r.f. 


STYRELSENS BESLUT

Finlands Ryttarförbund r.f:s styrelse (Ryttarförbundet) har 26.10.2006 beslutat påföra Tom Gordin en skriftlig varning i enlighet med Tävlingsreglementet del I § 57 för olämpligt uttalande mot domare (osportsligt uppträdande).  Gordin har därutöver påförts ett bötesstraff om 50 euro för brott mot Banhoppningsreglementet § 338 punkt D 4 då hästen som Gordin tyglade efter avslutat tävlingsutförande hoppade över ytterligare ett hinder. 


BESVÄR OCH DESS GRUNDER

I sitt besvär har Gordin krävt att Ryttarförbundet avlägsnar den påförda varningen om osportsligt uppträdande och att Ryttarförbundet åläggs att ersätta honom de kostnader som behandlingen av ärendet har gett upphov till.Gordin hade vid tävling i Uleåborg 1.7.2006 med sin häst hoppat ett hinder efter avslutad tävlingsinsats. Sedan Gordin avlägsnat sig från tävlingsbanan hade han kallats till domartornet. Efter slutförd tävlingsinsats hade Gordin först ridit till övningsområdet för att återställa sin häst efter tävlingsprestationen.

Innan Gordin hade gått till domartornet hade tävlingens domare Pekka Siltala kommit till övningsområdet. Siltala hade efter att han kommit till övningsområdet meddelat Gordin att han kommer att påföras böter och varning då denna hade hoppat ett extra hinder efter tävlingsprestationen. Till detta hade Gordin konstaterat att du tilldelar säkert vad du vill.

Efter straffet som juryn påförde hade Gordin sagt till Pekka Siltala att dennes stränga domarlinje är orsaken till att Siltala inte används som domare i tävlingar arrangerade av Gordin. Gordin hade klandrat Siltalas stränga domarlinje och dessa Gordins uttalanden hade ansetts osakliga. I övrigt hade Gordin inte uppträtt osakligt eller osportsligt.

Domarkollegiet hade inte hört Gordin innan beslutet om den disciplinära påföljden. Beslutet om varning hade inte dokumenterats på vederbörligt sätt i protokollet. Beslutet hade inte heller tillkännagetts Gordin.Ryttarförbundet hade behandlat ärendet första gången utan att höra Besvärsnämnden och man hade således varit tvungen att behandla ärendet på nytt. Det fanns en diskrepans mellan Ryttarförbundets styrelseprotokoll och delgivningen till Gordin. Gordin hade inte heller hörts innan ärendet avgjorts i Ryttarförbundet. 


SVAR OCH DESS GRUNDER

Ryttarförbundet har i sitt svar konstaterat att besväret skall förkastas.

Juryn i tävlingen hade påfört Gordin ett bötesstraff om 200 euro för hopp av hinder efter tävlingsprestationen och varning för olämpligt uttalande riktad mot tävlingsfunktionär.

Ryttarförbundets styrelse har på basis av Besvärsnämndens uttalande sänkt bötesstraffet till 50 euro, men i övrigt hållit fast vid tävlingsjuryns beslut. Gordin hade yttrat till den som agerat som domare i tävlingen att denne höll en alltför stäng domarlinje och att denne därför inte dög som domare i tävlingar som Gordin ordnar. Detta ansågs som ett olämpligt uttalande.

Tävlingsjuryns beslut hade bifogats hästens handlingar, således hade Gordin delgetts beslutet. Det ansågs inte motiverat att höra Gordin i Ryttarförbundets styrelse, ej heller hade det ansetts påkallat att höra Gordin med anledning av Besvärsnämndens uttalande. Man hade kunnat påföra både böter och varning i ärendet. 


MOTKOMMENTAR

Gordin har med anledning av Ryttarförbundets svar i sin motkommentar upprepat det han tidigare har anfört och konstaterat att hans besvär uttryckligen gällde påförandet av den skriftliga varningen och inte böterna. Gordin hade uttryckligen besvärat sig över den skriftliga varning som påförts p.g.a. olämpligt uttalande. Ryttarförbundet hade i sitt svar i onödan behandlat hoppet av ett ytterligt hinder.

Huvudsaken i Gordins besvär är vad Gordin hade yttrat efter det att tävlingens domare Siltala hade meddelat att han tilldelar det strängaste möjliga straffet för hoppet av hindret. Gordin hade efter detta konstaterat att Siltala p.g.a. dennes stränga domarlinje inte används som domare i de av Gordin arrangerade internationella tävlingarna. Det var inte fråga om osakligt eller osportsligt uttalande. Uttalandets osaklighet kan inte värderas utgående från om domaren personligen hade upplevt yttrandet som osakligt. Rekvisiten borde vara objektiva. 


BESLUT

Beslut angående handläggning

Muntlig behandling

Gordin har i sitt besvär först yrkat på muntlig behandling i nämnden. Gordin har senare anmält att ärendet kan behandlas skriftligt utan muntlig behandling.

Nämnden konstaterar att parterna är eniga i sina uppfattningar om vad Gordin har yttrat till tävlingens domare och vilket förfarande som har lett till att varning har påförts, med andra ord till den del som besväret har prövats av nämnden. Ärendet har således avgjorts utan muntlig behandling, eftersom ärendet har kunnat prövas på basis av det framställda skriftliga materialet och ingendera part yrkat på muntligt förfarande.     


Beslut angående huvudsak

Fakta och frågeställning

Efter avslutad ritt och målgång i en hästhoppningstävling som arrangerades i Uleåborg hade Gordin hoppat ett extra hinder. Då Siltala som fungerade som domare i tävlingen hade kommit för att meddela Gordin att han kommer att bestraffas för regelbrott hade Gordin konstaterat att Siltalas stränga domarlinje är orsaken till att Siltala inte används som domare i de tävlingar som Gordin arrangerar.Frågeställningen i nämnden är i första hand huruvida man har förfarit rätt då den disciplinära påföljden fastställts. I andra hand har prövats huruvida den varning som påförts Gordin baserar sig på tävlingsregler. 


Förfarandet då varningen påfördes

Gordin har konstaterat att han inte blev hörd innan varningen påfördes och att juryns beslut inte hade delgivits honom.

Ryttarförbundet har konstaterat att juryns beslut hade bifogats hästens handlingar. Gordin hade besvärat sig mot tävlingsjuryns beslut till Ryttarförbundets styrelse så Gordin hade de facto tillkännagivits beslutet. Gordin hade besvärat sig över juryns beslut och det hade inte ansetts påkallat att höra Gordin ytterligare. 


Regler och allmänna principer angående disciplinärt förfarande

Nämnden konstaterar att det i påförande av disciplinära påföljder, även av det förfarande, där påföljd utdöms, förutsätts att de rättsskyddsliga minimikraven följs. En central rättslig princip är hörande av part i synnerhet då disciplinära åtgärder riktas mot honom/henne. Förpliktelsen att höra part baserar sig också på de allmänna principerna för idrottsligt samt föreningsrättsligt disciplinärt förfarande, och denna praxis har vedertaget följts i idrottens rättsskyddsnämnds beslutspraxis.

I bilaga 2 till den allmänna delen i Ryttarförbundets Tävlingsregler ingår bestämmelser om principerna som skall följas vid disciplinärt förfarande. Enligt dessa principer får straff inte pådelas utan att alla parter och eventuella vittnen har hörts. Ryttaren kallas till tilltalan av tävlingsjuryn.

Vad gäller dokumentation av straffet konstateras i tävlingsreglerna att bl.a. varningen skall registreras på en blankett som ifrågavarande ryttare och domare undertecknar.I tävlingsreglerna finns inte separata bestämmelser för tillvägagångssättet i Ryttarförbundet angående behandling av besvär. 


Nämndes prövning av juryns förfarande vad gäller hörandet

I ärendet är det obestridligt att Gordin efter sin tävlingsprestation hade kallats till juryn för tilltalan då denna med sin häst efter tävlingsprestationen hade hoppat ett extra hinder. Då Gordin inte omedelbart anmält sig för tilltalan hade juryns ordförande Siltala gått till övningsområdet och meddelat Gordin om hoppet av det extra hindret och det därav följande disciplinära straffet. Gordin hade i samband med detta framfört sin uppfattning om den som juryns ordförande agerande Siltalas stränga domarlinje och konstaterat att detta var orsaken till att Siltala inte används som domare i de tävlingar som Gordin ordnar.

Juryn hade utfärdat påföljdsavgift för hoppet av det extra hindret och dessutom en varning för osakligt uttalande gentemot en domare.

Nämnden konstaterar att Gordin har hörts av juryn till den del det var fråga om hopp över det extra hindret. Däremot har Gordin enligt den framförda redogörelsen inte, på sätt som förutsätts av tävlingsreglerna, kallats till juryn för tilltalan till den del som gäller den för Gordin fastställda varningen för osakligt uttalande riktad mot domare, och Gordin hade till denna del inte annars heller hörts.

Nämnden konstaterar att Gordin som en följd av detta yttrande borde ha kallats inför juryn för tilltalan eller så borde Gordin ha beretts tillfälle att i övrigt till denna del bli hörd innan påföljden utdömdes. Hade Gordin hörts skulle han ha fått presentera sin uppfattning om sitt yttrande till Siltala och dess innehåll och juryn skulle ha kunnat bedöma om det varit påkallat att höra vittnen. Juryn har till denna del förfarit felaktigt.Nämnden konstaterar att då varningen har fastställts har juryn förfarit i strid mot både den allmänna principen om att bli hörd samt de uttryckliga bestämmelserna i tävlingsreglerna. 


Nämndens prövning angående delgivningen

Tävlingsjuryns beslut om att påföra en varning delgavs inte Gordin direkt utan beslutet hade bifogats hästens handlingar. Enligt ovan nämnda tävlingsregler skall en varning registreras på en blankett som ryttaren och domaren undertecknar. Ryttaren skall få en kopia av blanketten.

Nämnden konstaterar att delgivning av beslutet är en ovillkorlig åtgärd för att garantera parts rättsskydd. Juryns beslut hade bifogats hästens handlingar trots att en disciplinär påföljd skall delges den som beslutet gäller.

Nämnden konstaterar att det vid det disciplinära förfarandet även till denna del förfarits felaktigt. 


Förfarandet i Ryttarförbundet vid behandling av besväret 

Förbundets styrelse har innan beslut om Gordins besvär fattats bett om utlåtande av den Besvärsnämnd som den tillsatt. Ärendet har avgjorts utan att Gordin har getts tillfälle att yttra sig med anledning av Besvärsnämndens utlåtande.

Nämnden konstaterar att enligt den allmänna principen om att bli hörd bör part beredas tillfälle att ge ett utlåtande även om sådant material som skaffas på beslutsfattarens eget initiativ. Det har ingen betydelse för arrangerandet av tillfället om materialet innehåller ny information eller om det införskaffade materialet över huvudtaget har betydelse för ärendets avgörande. Den som besvärar sig bör beredas tillfälle att yttra sig om allt det material som ligger som grund för beslutet oberoende av materialets slutliga betydelse. I detta fall borde Gordin ha beretts tillfälle att yttra sig om Besvärsnämndens ställningstagande innan ärendets slutliga avgörande.Nämnden konstaterar, att Ryttarförbundets agerande till denna del har varit felaktigt. 


Kritik av domare

Enligt 57 § 1 momentet i Tävlingsreglernas allmänna del kan för brott mot reglerna, opassande uppförande eller olämpliga uttalanden som riktar sig mot funktionärer eller tävlingsarrangörer eller allmän kritik som kan skada ridsporten bl.a. tävlare bestraffas. Vidare kan enligt Tävlingsreglernas allmänna del 59 § juryn påföra till tävlanden en anmärkning, ett gult kort, en varning, böter 40–200 euro eller avstänga denna från tävlingen.

Gordin har på sätt som beskrivs ovan konstaterat att p.g.a. Siltalas stränga domarlinje har denne inte kallats till domare i tävlingar som Gordin arrangerar. Det har varit fråga om huruvida detta yttrande kan anses opassande på sätt som förutsätts av tävlingsreglerna.

Nämnden konstaterar att yttranden som riktar sig till domare i idrottstävlingar lättare kan anses opassande än yttranden som riktar sig mot övriga tävlingsfunktionärer. Å ena sidan skall kritik som riktar sig mot en domare i en tävlingssituation bedömas genom att beakta olika idrottsgrenars natur, kultur och traditioner samt å andra sidan genom att beakta innehållet i uttalandet.

Yttranden som riktar sig mot domares verksamhet kan anses olämpliga speciellt då yttrandena hänför sig till domarens person eller då oresonlig kritik riktas mot domares enskilda beslut. I synnerhet beslut genom vilka man försöker påverka domarens beslut kan anses olämpliga.

Gordin har konstaterat att den stränga domarlinje som domaren Siltala följt är orsak till att denne inte har kallats till domare i tävlingar som Gordin arrangerar. Nämnden konstaterar att Gordin har yttrat sin kritik gentemot Siltala i en tävlingssituation och som tävlare. Man kan anse att Gordin genom sitt yttrande har försökt få domaren att ändra sin tolkningspraxis eller har ansett att tolkningspraxisen i övrigt kan anses felaktig.

Nämnden anser att yttrande kan anses olämpligt varför den påförda disciplinära påföljden i sig grundar sig på tävlingsreglerna. 


Slutsats

Nämnden konstaterar som sitt slutresultat att man i ärendet har förfarit felaktigt för det första då tävlingsjuryn inte hade berett Gordin tillfälle att bli hörd innan varningen p.g.a. osakligt uttalande påfördes. För det andra har man förfarit felaktigt då juryns beslut om varningen inte delgivits Gordin personligen. För det tredje har Ryttarförbundets styrelse förfarit felaktigt då den inte har reserverat Gordin tillfälle att yttra sig om Besvärsnämndens utlåtande.

Procedurfelen gäller centrala rättssäkerhetsgarantier vid disciplinärt förfarande och juryns förfarande är direkt i strid med tävlingsreglernas bestämmelser. Sålunda, även om Gordin i sitt besvär har kunnat framföra synpunkter som hänför sig till behandlingen av ärendet, bör de fel som skett i förfarandet anses så allvarliga att den varning för osakligt uttalande som påförts Gordin bör upphävas.

Det normala förfarande angående procedurfel i disciplinära ärenden är att ärendet efter att påföljden strukits remitteras på nytt till organisationen för ny behandling. Då man tar i beaktande att procedurfel har begåtts av både juryn och förbundet och att lång tid har gått sedan händelserna är det i detta fall inte skäl att återremittera ärendet till behandling av Ryttarförbundets styrelse, oavsett vad nämnden har konstaterat om Gordins förfarande, utan varningen upphävs slutgiltigt. 


Kostnader som uppstått vid behandling i nämnden

Gordin har krävt att Ryttarförbundet åläggs att ersätta hans kostnader i ärendet.

Enligt nämndens regler 32 §, om den part som vunnit ärendet har kostnader som uppstått till följd av besväret och denna kräver att dessa ersätts, skall nämnden i sitt beslut bestämma att den part som förlorat ersätter dem helt eller delvis ifall det inte av särskilda skäl anses skäligt att parterna själva står för sina kostnader.

Nämnde konstaterar att ärendet enligt huvudregeln borde ha remitterats för ny behandling. I sådant fall skulle ersättningen av kostnaderna ha prövats i enlighet med hur ärendet skulle ha avgjorts i den nya behandlingen. I detta fall har nämnden inte av de särskilda orsaker som nämnts ovan ansett det vederbörligt att remittera ärendet. Med beaktande av dessa orsaker anses det skäligt att parterna står för sina egna kostnader. 


Resolution

Finlands Ryttarförbund r.f:s styrelsebeslut av 26.10.2006 upphävs till den del beslutet gäller den skriftliga varningen för osportsligt uppträdande som påförts Tom Gordin.

Parterna svarar för sina respektive kostnader i nämnden.Besvärsavgiften returneras. 

Beslutet var enhälligt.  


Pertti Välimäki                                  Timo Ojala ordförande                                         sekreterare  

Medlemmar som deltog i beslutet: Pertti Välimäki, Antti Aine, Erkki Aurejärvi, Pia Ek och Marja Ramm-Schmidt.