3/2017 Pesäpallo Lautakunnan toimivalta – Liiga – Osakassopimus – Seuralisenssi


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 3/2017

16.2.2017    Diaarinro 27/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Superpesis Oy:n hallituksen päätös 12.9.2016 koskien Jyväskylän Kiri ry:n miesten Superpesiksen seuralisenssiä kaudelle 2017


ASIA

Seuralisenssi


MUUTOKSENHAKIJA

Jyväskylän Kiri ry


KUULTAVA

Superpesis Oy


SUPERPESIS OY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Superpesis Oy:n hallitus on päätöksessään 12.9.2016 evännyt Jyväskylän Kiri ry:n superpesislisenssin kaudelle 2017. Päätöksen perusteena on ollut seuran pitkään jatkunut erittäin vaikea taloudellinen tilanne, toiminnan rahoittaminen usean vuoden ajan maksamattomilla pelaajien ja muiden henkilöiden palkoilla sekä vuosittain toistuneet maksulaiminlyönnit Pesäpalloliittoa ja erotuomareita kohtaan. Hallitus on katsonut, että näin menetellen Jyväskylän Kiri ry on rikkonut Superpesiksen lisenssisopimuksen määräyksiä, minkä vuoksi lisenssi päätettiin evätä.  

      

VALITUS PERUSTEINEEN

Jyväskylän Kiri ry (jäljempänä Kiri) on valituksessaan vaatinut, että Superpesis Oy:n hallituksen päätös 12.9.2016 kumotaan.


Perusteinaan Kiri on esittänyt, että Superpesislisenssisäännöstö ei tuntenut aikaistettua lisenssikäsittelyä, josta Kirin osalta oli nyt ollut kysymys. Vakiintuneesti lisenssikäsittelyt on suoritettu kevättalvella. Päätös on siten kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen. Maksuvaikeuksista huolimatta seura on aina lopulta suoriutunut velvoitteistaan ja sen taloudenpitoa on Superpesis Oy:n taholta jopa kiitelty. Vuonna 2015 Kiri oli tehnyt eniten voittoa kaikista sarjan seuroista. Vanhempia maksuviiveitä ei enää tule ottaa huomioon. Valituksen kohteena oleva päätös on väärä ja tarkoitushakuinen.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Superpesis Oy on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään Urheilun oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta tai toissijaisesti hylätään perusteettomana.


Perusteinaan Superpesis Oy on esittänyt, että virheellisestä muutoksenhakuohjauksesta huolimatta Urheilun oikeusturvalautakunta ei ole toimivaltainen ratkaisemaan kysymyksessä olevaa sopimusriita-asiaa. Kysymys ei ole oikeusturvalautakunnan säännöissä tarkoitetusta liigan päättämästä kurinpitoseuraamuksesta eikä myöskään kilpailusääntöjen vastaisesta päätöksestä. Lisenssin epäämistä koskeva päätös on perustunut Kirin sopimusrikkomukseen. Osakassopimuksen ehtojen tulkintaa koskevan riidan ratkaiseminen ei kuulu oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan lautakunnan toimivaltaan.


Mikäli lautakunta kuitenkin päättäisi tutkia asian, Superpesis Oy on lausunut, että Kirin osalta päätös on perustunut usean vuoden aikana kerättyyn taloustietoon ja sen pohjalta tehtyyn harkintaan. Osakassopimuksen mukaan sarjapaikka voidaan todeta menetetyksi ajankohdasta riippumatta, mikäli sovellettavaksi tulevan sopimuskohdan edellytykset täyttyvät. Tässä tapauksessa näin on selvästi ollut. Kaikkia osakkaita on kohdeltu päätöksenteossa yhdenvertaisesti. Pitkään talousvaikeuksissa olleen Kirin suunnitelmaa taloutensa tasapainottamisesta ei ole pidetty uskottavana. Päätös on huolellisesti harkittu ja perusteltu.    


VASTASELITYS

Kiri on Superpesis Oy:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä esittänyt, että Suomen Pesäpalloliitto ry ja Superpesis Oy ovat asiallisesti yksi ja sama organisaatio. Lisäksi Superpesis Oy on nimenomaisesti antanut suostumuksensa siihen, että asia käsitellään ja ratkaistaan Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Sen vuoksi valitus tulee tutkia ja sen kohteena oleva päätös kumota. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

Superpesis Oy:n hallitus on päätöksellään 12.9.2016 evännyt Kiriltä miesten Superpesikseen kaudella 2017 osallistumiseen oikeuttavan seuralisenssin. Kiri on valituksessaan katsonut, että päätös on vakiintuneen käytännön vastainen ja perusteeton. Superpesis Oy puolestaan on katsonut, että asian ratkaiseminen ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, minkä vuoksi valitus tulee jättää tutkimatta. Toissijaisesti Superpesis Oy on vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.  


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko Superpesis Oy:n katsottava sitoutuneen siihen, että asia käsitellään Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Mikäli näin on, asiassa on toiseksi kysymys siitä, onko oikeusturvalautakunnalla asiallinen toimivalta käsitellä ja ratkaista valitus. Mikäli on, asiassa on kolmanneksi vielä kysymys siitä, onko valituksen kohteena oleva päätös sovellettavaksi tulevien sääntöjen ja määräysten vastainen.


Sitoutuminen lautakunnan toimivaltaan


Lautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunta voi käsitellä liigan määräämiä kurinpitotoimia urheilijalle liigan yhteisömuodosta riippumatta, jos liiga on tähän suostunut.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Superpesiksen kohdalla kysymys on sellaisesta liigasta, jota lautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetaan.


Lautakunnan säännöissä ei ole määritelty sitä, millä tavoin suostumus asian käsittelyyn lautakunnassa tulee antaa. Esillä olevassa asiassa Superpesis Oy:n hallitus on valituksen kohteena olevassa päätöksessään todennut, että päätökseen tyytymätön voi saattaa asian Urheilun oikeusturvalautakunnan käsiteltäväksi 30 vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että Superpesis Oy on lähtökohtaisesti suostunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja että Superpesis Oy:n päätöksiä voidaan käsitellä oikeusturvalautakunnan sääntöjen tarkoittamassa laajuudessa oikeusturvalautakunnassa (ks. myös UOL 9/2008). Tämän jälkeen asiassa on arvioitava, onko valituksen kohteena olevassa asiassa kysymys sellaisesta asiasta, joka kuuluu lautakunnan toimivaltaan ja voidaanko kysymyksessä oleva valitus ottaa tutkittavaksi.


Päätöksen valituskelpoisuus


Päätöksen valituskelpoisuuden osalta asiassa on kysymys siitä, voidaanko Superpesis Oy:n hallituksen seuralisenssin epäämistä koskevasta päätöksestä valittaa lautakuntaan ja onko lautakunnalla toimivalta käsitellä valitus.


Oikeusturvalautakunnan toimivalta ei ole yleinen urheiluun liittyvissä oikeusturvakysymyksissä. Lautakunta ei voi ottaa tutkittavakseen asiaa, joka sen sääntöjen mukaan ei kuulu sen toimivaltaan. Asianosaiset eivät voi keskenään sopia lautakunnan toimivallasta sen sääntöjen vastaisesti. Valitusosoituksen antaminen lautakuntaan ei siten muodosta asianosaiselle valitusoikeutta sellaisessa asiassa, jossa valitusoikeutta ei sääntöjen mukaan ole.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan sääntöjen 3 §:n perusteella lautakunta voi käsitellä liigan suostumuksella vain sellaisiin liigan päätöksiin kohdistuvia valituksia, joissa on kysymys urheilijalle määrätyistä kurinpitoseuraamuksista tai siitä, onko päätös liigan kilpailusääntöjen vastainen. Sen sijaan esimerkiksi sopimusriita- ja vahingonkorvausasioita ei voida saattaa oikeusturvalautakunnan tutkittavaksi.


Useissa eri lajiliitoissa, kuten esimerkiksi Suomen Palloliitto ry:ssä ja Suomen Koripalloliitto ry:ssä, myös pääsarjatason seuralisenssiä koskevista ehdoista ja edellytyksistä on määrätty liiton kilpailusäännöissä tai näihin rinnastuvissa liiton muissa säännöissä. Tällöin kilpailumääräyksiin perustuvasta lisenssipäätöksestä tehty valitus on voitu tutkia lautakunnassa (ks. esimerkiksi UOL 4/2015 ja 31/2015). Pesäpallossa Superpesistä koskevan seuralisenssin lisenssiehdoista on kuitenkin sovittu Superpesis Oy:n ja sen osakkaina olevien seurojen välisissä osakassopimuksissa. Tilanne on siten erilainen kuin edellä mainituissa lautakunnan ratkaisuissa ja niissä käsitellyissä lisenssiasioissa.


Valituksen kohteena oleva seuralisenssin epäävä päätös on perustunut siihen, että Kirin ei ole katsottu täyttävän Superpesis Oy:n osakassopimuksessa määriteltyjä lisenssiehtoja. Kysymys ei siten ole urheilijaan kohdistetuista kurinpitotoimista eikä myöskään siitä, että tehty päätös olisi Superpesiksen kilpailusääntöjen vastainen, vaan sopimuksen tulkintaa koskevasta riidasta. Lautakunnalla ei siten ole lautakunnan sääntöjen nojalla toimivaltaa tutkia valitusta.


Valitusmaksu


Superpesis Oy:n hallitus on antanut virheellisesti valitusosoituksen oikeusturvalautakuntaan. Tähän nähden oikeusturvalautakunta harkitsee kohtuulliseksi palauttaa valitusmaksun Jyväskylän Kiri ry:lle.


Päätöslauselma


Superpesis Oy:n hallituksen päätökseen 12.9.2016 sisältyvä valitusosoitus poistetaan.


Jyväskylän Kiri ry:n valitus jätetään tutkimatta.

   

Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä.