4/2001 Pyöräily: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Kilpailu - tuloksen oikaiseminen, Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Urheilulajin säännöt

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA      

PÄÄTÖS 4.12.2001


Nro 4/2001 Diaarinro 2/2001

 

  RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

 

Aika-ajon SM-kilpailun tuomarineuvoston päätös ja siitä teh­ tyä oikaisuvaatimusta koskenut Suomen Pyöräilyunioni r.y:n hallituksen päätös 20.7.2001.

 


ASIA


 

SM-kilpailun tuloksia koskeva oikaisuvaatimus ja Suomen Pyö­ räilyunioni r.y:n menettely oikaisuvaatimuksen käsittelyssä


 

 

MUUTOKSENHAKIJA

Pasi Ahlroos

 

KUULTAVA

Suomen Pyöräilyunioni r.y.

 


VALITUS


 

 

Ahlroos on vaatinut, että Aika-ajon SM-kilpailun lopputulok­ sia oikaistaan siten, että Ahlroos nostetaan tulosluettelos­ sa neljänneltä sijalta kolmanneksi.

 

Ahlroos on perustellut vaatimustaan sillä, että tulosluette­ lossa hänen edellään kolmantena olleen pyöräilijän käyttämä huoltoauto oli ollut yli 170 senttimetriä korkea ja siten sääntöjen vastainen.

 

Ahlroos on myös katsonut, että hänen oikaisuvaatimustaan Pyöräilyunionin hallituksessa käsitellyt Harri Myllymäki oli ollut esteellinen osallistumaan asian käsittelyyn, koska hän oli ottanut kantaa samaan asiaan jo kilpailun tuomarineuvos­ tossa. Mikäli Myllymäki olisi asian vaatimalla tavalla jää­ vännyt itsensä, unionin hallitus ei olisi ollut päätösval­ tainen käsittelemään asiaa.


 

 


VASTAUS


 

Suomen Pyöräilyunioni r.y. on vastauksessaan kertonut, et­ tei aika-ajon SM-kilpailun tuloksia ollut muutettu, koska kilpailijoiden ei ollut katsottu syyllistyneen sellaisiin sääntörikkomuksiin, joista olisi ollut seurauksena aikasakko, sijoituksen alentaminen tai hylkääminen. Unioni on katsonut, ettei kilpailun lopputulosten muuttamiselle ol­ lut riittäviä perusteita, koska kilpailun tuomarineuvosto oli urheilullisilla perusteilla antanut luvan yli 170 sent­ timetriä korkeiden huoltoautojen käyttöön sillä edellytyk­ sellä, että ne ajavat yli 25 metrin etäisyydellä huolletta­ vasta. Kilpailun tuomareiden ja valvojan mukaan vähimmäise­ täisyyttä koskenutta vaatimusta oli myös käytännössä noudatettu.

 

Pyöräilyunioni on myöntänyt, ettei kilpailun tuomareilla ollut ollut oikeutta tällaiseen sääntöjen "soveltamiseen" ja sen vuoksi heille olikin annettu huomautus.


 

VASTASELITYS

 

Ahlroos on häneltä pyydetyssä vastaselityksessä toistanut valituksessa esitetyt perusteet. Ahlroos on katsonut, että SM-kilpailuja koskeva kilpailusääntöjen kohta 15.11. oli yk­ siselitteinen eikä kilpailun tuomaristo voinut tehdä sitä koskevia poikkeuksia. Tästä huolimatta kilpailun tuomarineu­ vosto ei ollut hyväksynyt hänen asian johdosta tekemäänsä oikaisuvaatimusta ja Pyöräilyunionin hallituskin oli ainoas­ taan antanut kilpailun tuomareille huomautuksen sääntöjen kohdan 15.11. "soveltamisesta". Tuomarit olivat täysin pe­ rusteettomasti ja vastoin sääntöjen tukea hyväksyneet kil­ pailussa käytettäväksi yli 170 senttimetriä korkean huolto­ auton. Tämä oli johtanut siihen, että Ahlroos oli menettänyt SM-mitalin.


PÄÄTÖS

 

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1

§:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselime­ nä. Valituksen kohteena voivat olla muun muassa järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen päätökset, joissa on kysymys erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, jäsenoikeuksien rajoittamisesta, kurinpitotoimista tai pää­ tösten sääntöjenvastaisuudesta. Sääntöjenvastaisuus ei kui­ tenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymys yli 170 sentti­ metriä korkean huoltoauton käyttämisen johdosta kilpailijal­ le määrättävistä seuraamuksista ja niiden mahdollisista vai­ kutuksista kilpailun tuloksiin, on ratkaistava urheilulajin sääntöjen perusteella. Näin ollen urheilun oikeusturvalauta­ kunta ei voi sääntöjensä mukaan ottaa kantaa kilpailun tu­ losluettelon oikaisemista koskevaan Ahlroosin vaatimukseen.

 

                                                                    Oikeusturvalautakunta voi kuitenkin sille kuuluvan toimival­ lan puitteissa ottaa kantaa Ahlroosin valituksessa esitet­ tyihin oikaisuvaatimuksen käsittelyn epäasianmukaisuutta koskeviin väitteisiin. Oikeusturvalautakunta voi arvioida Ahlroosin oikaisuvaatimuksen käsittelyn asianmukaisuutta Pyöräilyunionin toimintasääntöjen ja niiden soveltamiseen välittömästi liittyvien yhdistysoikeuden yleisten periaat­ teiden kannalta. Näin ollen oikeusturvalautakunta voi toimi­ valtansa puitteissa ottaa kantaa siihen, onko Harri Myllymä­ ki ollut esteellinen osallistumaan Ahlroosin oikaisuvaati­ muksen käsittelyyn Pyöräilyunionin hallituksessa ja onko hallitus Myllymäen mahdollisesta esteellisyydestä huolimatta ollut päätösvaltainen käsittelemään asiaa.

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Myllymäki on käsitellyt Ahlroosin oikaisuvaatimusta ensin kilpailun tuomarineuvos­ tossa sekä sen jälkeen vielä Pyöräilyunionin hallituksen jä­ senenä hallituksen kokouksessa 20.7.2001. Käsitellessään sa­ maa asiaa toistamiseen, mutta eri toimielimessä, Myllymäellä on ollut ennakkokanta siitä, miten asia on ratkaistava. Hän


ei ole voinut ratkaista asiaa Pyöräilyunionin hallituksessa puolueettomasti ja riippumattomana. Näin ollen hänen ei oli­ si tullut osallistua asian käsittelyyn Pyöräilyunionin hallituksessa.

 

Pyöräilyunionin toimintasääntöjen mukaan unionin hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ol­ lessaan varapuheenjohtaja ja hänen lisäkseen vähintään neljä muuta hallituksen jäsentä on saapuvilla.

 

Kysymyksessä olevassa Pyöräilyunionin hallituksen kokoukses­ sa on ollut saapuvilla hallituksen puheenjohtaja ja Myllymä­ ki mukaan lukien neljä hallituksen jäsentä eli sääntöjen edellyttämä pienin mahdollinen päätösvaltainen kokoonpano.

Myllymäen esteellisyyden johdosta Pyöräilyunionin hallituk­ sen ei voida katsoa olleen päätösvaltainen Ahlroosin oikai­ suvaatimusta käsiteltäessä.

 

Edellä todetun johdosta oikeusturvalautakunta suosittelee, että Ahlroosin oikaisuvaatimus käsitellään uudelleen Pyöräi­ lyunionin hallituksessa esteettömässä ja päätösvaltaisessa kokoonpanossa.

 

Ahlroosin suorittama lautakunnan käsittelymaksu palautetaan.

 


Lauri Tarasti Puheenjohtaja

 

 

---y

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti, Kari T. Ahonen, Marja Ramm-Schmidt, Risto Riitesuo ja Magnus Ståhl­ berg.