17/2011 Ratsastus: Kurinpito - Kilpailu- ja toimitsijakielto - Kurinpidollinen laillisuusperiaate


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 17/2011

17.6.2011    Diaarinro 11/2011


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksen päätös 19.5.2011 koskien A:lle määrättyä kilpailu- ja toimitsijakieltoa 


ASIA  

Kilpailu- ja toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA 


KUULTAVA 

Suomen Ratsastajainliitto ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallitus on päätöksellään 19.5.2011 määrännyt A:n kilpailu- ja toimitsijakieltoon 20.5.2011 alkaen. Kiellon on ilmoitettu olevan voimassa toistaiseksi ja kielto koskee kotimaista ja kansainvälistä toimintaa. 


Päätöksen perusteina on todettu, että A on tuomittu lainvoimaa vailla olevalla käräjäoikeuden tuomiolla seksuaalirikoksista. Asia käsitellään uudestaan hallituksessa sen jälkeen, kun tuomio on lainvoimainen. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

A on valituksessaan vaatinut, että hallituksen määräämä kilpailu- ja toimitsijakielto kumotaan ja Suomen Ratsastajainliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 4 624 eurolla korkoineen.   


Päätös oli sääntöjen vastainen. Ratsastajainliiton toimintasääntöjen 10 §:n mukaan hallitus voi päättää jäsenyhdistyksen jäseneen kohdistuvasta kurinpidosta sen mukaan kuin tarkemmin määrätään kilpailusäännöissä. Kilpailusääntöjen kohdan 1.4.2. mukaan hallitus voi siirtää kurinpitoon liittyvän päätöksenteon nimeämilleen toimielimille. Kilpailusääntöjen 58 §:n mukaan pysyviä kurinpitoelimiä ovat kurinpitolautakunta ja valituslautakunta. Kilpailusääntöjen 60 §:n mukaan kilpailu- ja toimitsijakiellon määrää kurinpitolautakunta. A:ta koskevaa kilpailu- ja toimitsijakieltoasiaa ei ollut käsitelty kurinpitolautakunnassa ja päätös oli kurinpitosääntöjen vastainen. 


Väitetty kurinpidon perusteena ollut teko oli tapahtunut vapaa-ajalla eikä kilpailutilanteessa. Ratsastajainliiton toimintasääntöjen 10 §:n mukaan kurinpitoseuraamuksia voidaan kohdistaa henkilöön, joka urheilun piirissä on syyllistynyt moitittavaan menettelyyn. Kilpailusääntöjen kohdan 59.1 §:n mukaan sääntöjen vastaiseen toimintaan voi syyllistyä kilpailutilanteessa tai kilpailutilanteen ulkopuolella. Näitä sääntökohtia ei voida tulkita niin laajasti, että ne kattaisivat kaiken toiminnan henkilön vapaa-ajalla. 


Kilpailusääntöjen 60 §:n mukaan kilpailu- ja toimitsijakielto on oheisseuraamus. A:lle ei ollut kuitenkaan määrätty mitään varsinaista seuraamusta, jonka ohella olisi määrätty kilpailu- ja toimitsijakieltoa. Määrätty seuraamus on kilpailusääntöjen vastainen. 


A on Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsen ja hän on kilpailu- ja toimitsijalisenssien välityksellä sitoutunut noudattamaan kilpailusääntöjä. Näin ollen häneen ei voida kohdistaa Ratsastajainliiton toimintasääntöjen 10 §:n perusteella ilmeisesti jäsenyyteen perustuvaa yhdistysoikeudellista kurinpitoa. 


Joka tapauksessa määrätty seuraamus on ennenaikainen. Kurinpidon perusteena oleva käräjäoikeuden tuomio ei ollut lainvoimainen ja ennalta määräämättömäksi ajaksi määrätty kilpailu- ja toimitsijakielto on kohtuuton. Määrätty seuraamus rajoittaa myös A:n perustuslaissa suojattua elinkeinotoiminnan harjoittamisen vapautta niin voimakkaasti, että se on perustuslain 18 §:n vastainen ja kohtuuton. 


Kurinpitomenettelyssä ei ollut myöskään varattu A:lle tilaisuutta tulla kuulluksi ennen seuraamuksen määräämistä. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Ratsastajainliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään. 


Ratsastajainliitto oli toimintasääntöjensä 10 §:n 3 kappaleen nojalla sulkenut A:n liiton toiminnasta määräajaksi. Käytännössä tämä tarkoittaa, että A on asetettu kilpailu- ja toimitsijakieltoon. Toimintasääntöjen 10 §:n 3 kappale viittaa muuhun kuin urheilun piirissä tapahtuneeseen menettelyyn. Toimintasääntöjen 10 §:n 1 kappale koskee puolestaan urheilun piirissä (kilpailu- ja valmennustoiminta) tapahtunutta menettelyä. A:lle määrätyssä seuraamuksessa ei ollut kysymys kilpailutoimintaan liittyvästä kurinpidollisesta rangaistuksesta, vaan hallituksen määräämästä väliaikaisesta toimenpiteestä, jolla Ratsastajainliitto voi varmistua siitä, ettei sen etuja henkilöjäsenen toimesta loukata ennen kuin asiassa saadaan lainvoimainen ratkaisu. A oli sitoutunut noudattamaan Ratsastajainliiton eettisiä ja reilun pelin periaatteita. A:n tekemät seksuaalirikokset olivat kohdistuneet 15-17 -vuotiaisiin tyttöihin, joiden valmentajana A oli toiminut. Ratsastajainliiton määräämä väliaikainen toimintakielto oli perusteltu. 


A oli sitoutunut Ratsastajainliiton toimintasääntöihin. Väliaikainen kielto koskee ainoastaan toimintaa Ratsastajainliitossa ja sen alaisessa toiminnassa. Päätös ei loukkaa siten A:n vapautta elinkeinonharjoittajana. 


A:ta oli myös kuultu ennen seuraamuksen määräämistä. Kuulemisen jälkeen A oli 20.7.2010 päivätystä sähköpostiviestistä ilmenevällä tavalla luopunut aluevalmentajan tehtävästään. Väite kuulemisen laiminlyönnistä oli perusteeton. 


VASTASELITYS 

A on Ratsastajainliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että hallituksen päätöksen mukaan kysymys oli selvästi kurinpitona määrätystä kilpailu- ja toimitsijakiellosta. Ratsastajainliitto on vastauksessaan todennut kysymyksessä olleen jonkinlainen hallinnollinen menettely, jonka nojalla A olisi toimintasääntöjen nojalla suljettu liiton toiminnasta. Hallituksen pöytäkirjan mukaan asia oli käsitelty kurinpitoasiana ja urheilun piirissä kilpailu- ja toimitsijakielto kuuluu vakiintuneesti kurinpitotoimiin. A ei ole myöskään Ratsastajainliiton henkilöjäsen, joka voitaisiin sulkea liiton toiminnasta. 


Teot olivat tapahtuneet vapaa-ajalla ja Ratsastajainliiton päätöksen perusteena ollut käräjäoikeuden tuomio oli lainvoimaa vailla. Määrätty seuraamus on siten joka tapauksessa ennenaikainen ja rajoittaa suhteettomasti A:n elinkeinotoimintaa. 


Asia oli tullut vireille Ratsastajainliitossa sen jälkeen, kun käräjäoikeuden tuomio oli 27.4.2011 annettu. Tämän jälkeen A:lle ei ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi. Mikään ennakollinen kuuleminen ei ole ollut mahdollista. Ratsastajainliiton esittämä 20.7.2010 päivätty sähköpostiviesti ei liittynyt mitenkään tähän kurinpitoasiaan.  


PÄÄTÖS 

Käsittelyratkaisu 

Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.    


Pääasiaratkaisu 

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

A on lainvoimaa vailla olevalla käräjäoikeuden tuomiolla tuomittu muun ohella seksuaalirikoksista 1 vuoden 6 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen sekä tämän ohella on määrätty yhdyskuntapalvelua. Ratsastajainliiton hallitus on saatuaan tiedon käräjäoikeuden tuomiosta käsitellyt asiaa kokouksessaan 19.5.2011 ja määrännyt A:n Ratsastajainliiton toimintasääntöjen 10 §:n perusteella toistaiseksi voimassa olevaan kilpailu- ja toimitsijakieltoon. 


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensiksikin siitä, perustuuko A:lle määrätty seuraamus häntä velvoittaviin sääntömääräyksiin ja onko määrätty seuraamus sääntöjen vastainen sekä toiseksi onko Ratsastajainliitto asiaa käsitellessään menetellyt oikein. 


Kilpailu- ja toimitsijakiellon määräämisen edellytykset  

Urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu, että urheilijalle määrättävien seuraamusten tulee perustua urheilijaa sitoviin sääntömääräyksiin tai sopimuksiin. 


Esitetyn selvityksen perusteella A harjoittaa ammatikseen ratsukkojen valmennusta sekä valmentaa ja kilpailuttaa muiden omistamia hevosia. Kysymys on siten A:n elinkeinotoiminnasta ja tämä asettaa mahdollisille sääntö- ja kurinpitomääräyksille vielä lisäedellytyksiä. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 1/2008 todennut, kilpailukielto rajoittaa ammattiurheilijan oikeutta hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä. Tämän vuoksi sääntö- ja kurinpitomääräyksiä arvioitaessa on otettava huomioon myös perustuslain 18 §:ssä suojattu oikeus työhön ja elinkeinovapaus. Mainitun pykälän 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla tai elinkeinolla. Tämän perusoikeuden rajoittaminen kilpailusäännöillä ja kurinpitomääräyksillä edellyttää ensinnäkin sitä, että säännöissä ja määräyksissä määritellään yhtäältä teot, joilla ammatinharjoittamista voidaan rajoittaa ja toisaalta seuraamukset, joita sääntöjä rikkovalle voidaan määrätä. Sääntöjen ja määräyksien tulee olla myös riittävän täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Ammatin tai elinkeinon harjoittamista rajoittavilta seuraamuksilta edellytetään aina välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta, minkä lisäksi tätä perusoikeutta rajoitettaessa on huolehdittava riittävistä oikeusturvajärjestelyistä. 


Sääntömääräykset kysymyksessä olevassa tapauksessa 

Ratsastajainliitto ilmoittaa perustaneensa ratkaisunsa liiton toimintasääntöjen 10 §:n 3 kappaleen määräykseen. Toimintasääntöjen perusteella A on suljettu liiton toiminnasta määräajaksi. Kysymys ei Ratsastajainliiton mukaan ole toimintasääntöjen 10 §:n 1 kappaleen mukaisesta urheilun piirissä tapahtuneen menettelyn perusteella määrätystä kurinpitoseuraamuksesta. Sen sijaan toimintasääntöjen 10 §:n 3 momentin perusteella on mahdollista määrätä seuraamus muun kuin urheilun piirissä tapahtuneen menettelyn perusteella. Näin ollen Ratsastajainliitto on ilmoittanut kysymyksessä olevan hallituksen määräämä väliaikainen toimenpide. 


Toimintasääntöjen 10 §:n 3 kappale koskee Ratsastajainliiton henkilöjäseniä. A ei ole kuitenkaan Ratsastajainliiton henkilöjäsen, vaan Ratsastajainliiton jäsenseuran jäsen. Jäsenseurojen jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimista on säädetty erikseen toimintasääntöjen 10 §:n 1 kappaleessa ja edelleen liiton kilpailusäännöissä. A:han ei siten ole voitu kohdistaa kurinpitotoimia tai muitakaan seuraamuksia toimintasääntöjen 10 §:n 3 kappaleen perusteella, koska tämä sääntökohta ei lainkaan koske jäsenseurojen jäseniä. 


Ratsastajainliitto ei ole vedonnut päätöksensä tueksi mihinkään muihin mahdollisiin A:ta velvoittaviin sääntöihin tai määräyksiin, joissa määrättäisiin sellaisesta väliaikaisesta kilpailu- ja toimitsijakiellosta, josta Ratsastajainliitto katsoo nyt olevan kysymys. Näin ollen Ratsastajainliiton A:lle määräämä väliaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto ei perustu A:ta velvoittaviin sääntömääräyksiin. 


Menettely kilpailu- ja toimitsijakieltoa määrättäessä 

A on valituksessaan todennut myös, ettei häntä ollut kuultu ennen kilpailu- ja toimitsijakiellon määräämistä.   


Ratsastajainliitto on vastauksessaan todennut, että se oli kuullut A:ta sen jälkeen, kun se oli saanut tiedon A:ta vastaan nostetusta syytteestä. Kuulemisen jälkeen A oli omasta aloitteestaan 20.7.2010 päivätystä viestistä ilmenevällä tavalla luopunut aluevalmentajan tehtävästään. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että perustuslaissa suojatun oikeuden rajoittaminen edellyttää myös siltä menettelyltä, jossa tällainen kielto määrätään, oikeussuojaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista. Keskeisenä oikeudellisena periaatteena on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia ja rajoitetaan hänen oikeuttaan työhön tai elinkeinon harjoittamiseen. 


Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin periaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (esimerkiksi UOL 1/2008 ja UOL 7/2009). 


Ratsastajainliiton hallituksen kokouksen 19.5.2011 pöytäkirjasta ilmenee, että asia on tullut vireille hallituksessa huhti-toukokuussa 2011 sen jälkeen, kun hallitus oli saanut tiedon A:ta koskeneesta käräjäoikeuden tuomiosta. Ratsastajainliiton viittaamasta 20.7.2010 päivätystä sähköpostiviestistä ei ilmene, mitä menettelyä viesti koskee eikä sitä voida muutoinkaan pitää riittävänä kuulemisena, koska se on tapahtunut ennen käräjäoikeuden 27.4.2011 antamaa tuomiota ja ennen kuin asia on tullut vireille Ratsastajainliiton hallituksessa. Asian käsittelyssä Ratsastajainliiton hallituksessa on tapahtunut siten olennainen menettelyvirhe. 


Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset 

Ratsastajainliiton hallituksen päätös 19.5.2011, jolla A:n osallistuminen Ratsastajainliiton kotimaiseen ja kansainväliseen toimintaan on kielletty, ei perustu A:ta velvoittaviin sääntömääräyksiin. A:lle määrätty väliaikainen kilpailu- ja toimitsijakielto on siten perusteeton. 


Ratsastajainliiton menettelyyn asian käsittelyssä on sisältynyt olennainen virhe siltä osin kuin kysymys on ollut A:n kuulemisesta. 


Lautakuntakulut 

Asian näin päättyessä Ratsastajainliitto on velvollinen korvaamaan A:n lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kohtuulliset kustannukset. 


A:n vaatimus on määrältään 4 624 euroa. Vaatimus sisältää myös yleisessä tuomioistuimessa käsiteltyyn turvaamistoimihakemuksen hoitamiseen liittyneitä toimenpiteitä sekä kuluina myös oikeusturvalautakunnan 200 euron suuruisen valitusmaksun sekä yleisessä tuomioistuimessa käsitellyn turvaamistoimihakemuksen oikeudenkäyntimaksut yhteensä 488 euroa. 


Turvaamistoimihakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset ja tähän liittyvät oikeudenkäyntimaksut eivät ole lautakuntamenettelystä aiheutuneita kuluja, joten Ratsastajainliitto ei ole velvollinen korvaamaan näitä. Oikeusturvalautakunnan valitusmaksu palautetaan A:lle, joten Ratsastajainliitto ei ole velvollinen korvaamaan tätä kuluna. 


A:n asiamiehen esittämän laskun mukaan asian käsittely oikeusturvalautakunnassa on edellyttänyt yhteensä yhdeksän tunnin työmäärää. Oikeusturvalautakunta arvioi ilmoitetun työmäärän kohtuulliseksi. Vaadittu tuntipalkkio 200 euroa on määrältään kohtuullinen. Näin ollen kohtuullisiksi kuluiksi saadaan arvonlisäveroineen 2 214 euroa. 


Päätöslauselma 

Valitus hyväksytään. Suomen Ratsastajainliitto ry:n hallituksen päätös 19.5.2011 A:lle määrätystä toistaiseksi voimassa olevasta kilpailu- ja toimitsijakiellosta kumotaan.  

Suomen Ratsastajainliitto ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut arvonlisäveroineen 2 214 eurolla. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                                      Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Marja Ramm-Schmidt, Olli Rauste ja Jukka Virtanen.