30/2020 Yleisurheilu – Yhdistyksen päätös – Päätöksen sääntöjenvastaisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

Päätös               Nro 30/2020

9.12.2020          Diaarinumero 22/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaoston vuosina 2019 ja 2020 tekemät päätökset seuran edustajiksi vuosien 2019 ja 2020 SM-viestien N17-sarjan 3 x 800 m


ASIA

Seuran edustajien valinta SM-kilpailuun


MUUTOKSENHAKIJAT

A, huoltajinaan X ja Y


KUULTAVA

Nokian Urheilijat ry


ASIAN TAUSTA

A on Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilija. Nokian Urheilijat ry on osallistunut vuosina 2019 ja 2020 SM-viestijuoksuihin. Seura ei ole valinnut A:ta osallistumaan 3 x 800 metrin N17-sarjan SM-viesteihin 7.9.2019 Ylivieskassa ja 12.9.2020 Kotkassa.


VALITUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteina olevat urheilijavalintapäätökset kumotaan ja Nokian Urheilijat ry velvoitetaan korvaamaan hänen valitusmaksunsa maksamisesta aiheutuneet lautakuntakulunsa 250 eurolla.


Perusteinaan A on esittänyt, ettei Nokian Urheilijat ry ole toiminut yhdenvertaisesti SM-viestivalinnoissaan vuosina 2019 ja 2020 jättäessään valitsematta A:n seuran edustajaksi N17-sarjan 3 x 800 m -viestijoukkueeseen. Urheilijavalinnoista ei ole ollut selkeitä, kirjallisia valintakriteerejä. SM-viestijoukkuevalinnat on tehnyt molempina vuosina yksittäinen valmentaja eikä kaksi tähän tehtävään ennalta nimettyä henkilöä. Valintapäätös seurassa on tehty joukkueelle nimeämiselle asetetun ilmoittautumisajan jälkeen 3.9.2019 ja 9.9.2020, mutta tosiasiassa urheilijavalinnat on tehty jo etukäteen.


A:n huoltajat on tasapuolista urheilijavalintaa vaadittuaan erotettu Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaoston toiminnasta, eikä heitä ole enää kutsuttu jaoston kokouksiin. A:ta tai hänen huoltajiaan ei ole ohjeistettu urheilijavalinta- tai erottamispäätösten muutoksenhausta.


VASTAUS JA SEN TÄYDENNYS PERUSTEINEEN

Nokian Urheilijat ry on kiistänyt valittajan vaatimukset ja vaatinut, että valitus hylätään.


Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaostossa on jo vuonna 2019 ollut itsestään selvä, normaali käytäntö, että hieman ennen kilpailuihin ilmoittautumisen määräpäivää katsotaan, mitä joukkueita on mahdollista kisoihin lähettää, ja joukkuevalinnat tehdään tuolla hetkellä olevien tilastotulosten perusteella. Urheilijavalintoja ei ole vuosina 2019 ja 2020 tehty etukäteen ennen tilastotulosten arviointia.


Vuoden 2019 SM-viestien urheilijavalintojen osalta A ei ole ottanut asiaa esille, että valintatilanne olisi voitu ennen ilmoittautumista tarkistaa tai että valintoja koskevaa tulosnäyttöjen päivämäärää olisi voitu tarvittaessa tarkentaa. Vuoden 2019 viestijuoksun N17 3 x 800m -joukkue on nimetty hieman ennen ilmoittautumisen päättymistä tilastotulosten perusteella. Vuonna 2019 SM-viesti-ilmoittautumisen urheilijoiden tulosten perusteella seurassa on tehnyt yleisurheilujaoston johtokunnan luottamusta nauttinut silloinen valmennusvastaava.


Vuonna 2020 SM-viesti-ilmoittautumisen urheilijoiden tulosten perusteella seurassa on tehnyt yleisurheilujaoston luottamusta nauttinut valmennuspäällikkö. Vuoden 2020 SM-viestijoukkueen urheilijavalinnoista ja joukkueiden kilpailumatkoista on sovittu yleisurheilujaoston johtokunnan kokouksessa 18.8.2020, missä A:n huoltajakin on ollut paikalla. Tämän jälkeen valmennuspäällikkö on keskustellut jokaisen T15- ja N17-sarjalaisen juoksijan ja tämän huoltajan kanssa, ilmoittanut huoltajille kilpailuihin ilmoitettavat joukkueet, vielä 1. - 4.9.2020 A:n huoltajan tiedustelun vuoksi selvittänyt urheilijoilta heidän mahdollisuuttaan osallistua 4 x 300 metrin viestiin N17-sarjassa ja tämän jälkeen ilmoittanut SM-viesteihin joukkueiden urheilijat 9.8.2020 voimassa olleiden tulosten perusteella. Ilmoittautumisen määräpäivän jälkeen valmennuspäällikkö on A:n huoltajan tiedustelun takia vielä lähettänyt sähköpostitse valittujen urheilijoiden nimet A:n huoltajalle.


A on ollut haastajan asemassa sekä vuonna 2019 että vuonna 2020 SM-viestijoukkueen N17 3 x 800m valinnan suhteen. A:n on siis tarvinnut parantaa tulostaan ja päästä sitä kautta joukkueeseen. A:n tilastotulos ei ole ollut seuran kolmen parhaimmat N17-sarjan juoksijan joukossa, joten häntä ei ole valittu kumpanakaan vuonna SM-viestijoukkueeseen. Seura on kuitenkin palkinnut A:n vuonna 2019 vuoden sisulisätyttönä hänen T15-sarjassa piirimestaruuskisoissa saavuttaman menestyksen vuoksi, mikä osaltaan osoittaa, ettei seuralla ole ollut tarkoitus millään tavalla syrjiä A:ta.


Nokian Urheilijat ry ei ole erottanut A:n huoltajia yhdistyksestä eikä sen yleisurheilujaostosta vaan ainoastaan yleisurheilujaoston johtokunnan jäsenyydestä 22.9.2020 syntyneen luottamuspulan vuoksi. Yleisurheilujaoston johtokunta on epävirallinen seuran varsinaisen johtokunnan luottamusta nauttiva operatiivinen toimielin, jonka jäseniä ei ole valittu vuosikokouksella.

 

VASTASELITYS PERUSTEINEEN

A on Nokian Urheilijat ry:n vastineen ja sen täydennyksen johdosta antamassaan vastaselityksessä lausunut muun muassa, että hänen huoltajilleen oli 23.9.2020 ilmoitettu, etteivät he voineet enää jatkaa Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaoston johtokunnan jäseninä. Erottamista ei käsitelty Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaoston johtokunnan kokouksessa 22.9.2020. Erottamisesta ei ole merkintää kokouksen pöytäkirjassa eikä sen esityslistalla. Erottamispäätös on tehty jaoston kokouksen jälkeen epävirallisissa keskusteluissa. A:n huoltajia ei ole erottamispäätöksen johdosta kuultu.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tausta ja ratkaistavat kysymykset

 

A on valituksessaan vaatinut, että oikeusturvalautakunta arvioi seuran vuosien 2019 ja 2020 SM-kilpailuiden N17 3x800 m viestijoukkueiden valintapäätösten oikeellisuuden. A on katsonut, että valintapäätöksissä oli loukattu urheilijoiden yhdenvertaisuutta. Valituksessa ja vastaselityksessä on tuotu esille myös hänen vanhempiensa erottaminen seuran yleisurheilujaoston johtokunnan tehtävästä.


Oikeusturvalautakunnassa on ensin otettava kantaa siihen, onko valintapäätöksiä koskeva valitus toimitettu lautakunnan sääntöjen tarkoittamassa määräajassa ja voidaanko valitus ottaa tutkittavaksi. Asiassa on myös kysymys siitä, kohdistuuko valitus valintapäätösten lisäksi A:n huoltajien yleisurheilujaoston johtokunnasta erottamiseen ja onko tuohon ratkaisuun kohdistettu tutkittavissa olevia muutosvaatimuksia. Jos valitus voidaan kokonaan tai osaksi tutkia, asiassa on tämän jälkeen kysymys siitä, ovatko päätökset sääntöjen vastaisia tai onko valintapäätöksiä tehtäessä loukattu urheilijoiden yhdenvertaisuutta.

 

Valituksen määräaika


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 10 §:n 1 kohdan mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän ei ole laillisen tai siihen rinnastettavan esteen vuoksi voinut noudattaa määräaikaa, valitus voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa esteen lakkaamisesta, kuitenkin viimeistään vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä. Saman pykälän 3 kohdan mukaan valitus, jota ei ole tehty määräajassa, jätetään tutkimatta.


A:n valitus koskee urheilijavalintapäätöksiä, jotka on tehty 3.9.2019 ja 9.9.2020 tai viimeistään mainittuina ajankohtina. Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n on täytynyt saada tieto vuoden 2019 SM-viestivalinnoista viimeistään 7.9.2019, jolloin SM-kisat ovat olleet. Vuoden 2020 SM-viestien osalta A:n ei ole näytetty saaneen lopullista tietoa urheilijavalinnoista kuin vasta valituksessa ilmoitetuin tavoin 9.9.2020.


Ottaen huomioon, että A:n valitus on saapunut oikeusturvalautakuntaan 8.10.2020 ja ettei A ole edes väittänyt hänellä olleen estettä noudattaa valitukselle asetettua 30 päivän määräaikaa, oikeusturvalautakunta katsoo, että vuoden 2019 urheilijavalinnan osalta valitus on saapunut myöhässä. Tältä osin valitus on jätettävä tutkimatta. Sen sijaan valitus vuoden 2020 urheilijavalintapäätöksestä on saapunut oikea-aikaisesti, jolloin sen tutkimisen edellytykset ovat näiltä osin olemassa.


Yleisurheilujaoston johtokunnasta erottamista koskevan kysymyksen tutkiminen


A:n valituksessa on esitetty, että hänen huoltajansa on erotettu Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaoston toiminnasta eikä heitä ole enää kutsuttu jaoston kokouksiin eikä ohjeistettu muutoksenhausta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on selvitetty A:n huoltajien tulleen erotetuiksi seuran yleisurheilujaoston johtokunnan jäsenen tehtävästä. Valituksessa muutoksenhakijaksi on nimetty A. Valittajan huoltajia koskeva erottamispäätös on tuotu esille yhtenä perusteluna A:n väitetylle kaltoinkohtelulle seuran urheilijavalinnassa. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että muutoksenhakijana tässä asiassa on vain A ja että huoltajien erottamispäätös on oikeusturvalautakunnan arvioitavana vain edellä selostetun A:n syrjintäväitteen näkökulmasta.


Vuoden 2020 SM-viestijoukkueen valinta


Oikeusturvalautakunta toteaa, että SM-kilpailuja koskevassa valintapäätöksessä ei ole kysymys oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 3 kohdassa tarkoitetusta arvokilpailuja koskevasta valintapäätöksestä.


Seuran valintapäätökseen kohdistuva valitus voidaan arvioida oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 d kohdan perusteella. Mainitun sääntökohdan perusteella arvioitavana on siten se, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Kyseisessä pykälässä yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä. Myös erilaiset valintakriteerit voivat tulla arvioitaviksi päätöksen sääntöjenvastaisuutta koskevan sääntökohdan nojalla, jos tällaiset kriteerit on vahvistettu etukäteen ja tarkoitettu yleisesti sovellettaviksi (ks. UOL 23/2014). Päätöksen sääntöjenvastaisuus voi tarkoittaa myös sitä, että päätös on tehty vastoin vakiintuneita toimintatapoja tai että päätös loukkaa perustuslain 6 §:n mukaista perusoikeutta eli yhdenvertaisuuden periaatetta ja syrjinnän kieltoa. Viimeksi mainitun perusoikeuden mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei A:ta koskeva SM-viestien urheilijavalinta ole perustunut Nokian Urheilijat ry:n sääntöihin eikä asiassa ole esitetty muitakaan seuran julkaisemia valintakriteereitä. A on kuitenkin valituksessaan todennut, että jaoston kokouksessa kesäkuussa 2020 oli sovittu valintakriteereiksi parhaat tilastoajat henkilökohtaisten SM-kisojen jälkeen 9.8.2020 ja urheilijoiden nimeämisen SM-viestien joukkueisiin tapahtuvan seuraavassa jaoston kokouksessa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilijavalinnat kansallisen tason kilpailuihin saatetaan useinkin tehdä ilman kirjallisia tai tarkkoja valintakriteerejä valmentajan tai muun seuran toimihenkilön tai -elimen päätöksellä. Tällaisessa tilanteessa urheilijoiden valinta jää pääosin seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen.


Siltä osin kuin valituksessa on väitetty seuran päätöksen loukkaavan urheilijoiden yhdenvertaisuutta, oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan. Jokainen seura voi omaksua haluamansa menettelytavat ja arviointiperusteet edustajiensa valitsemiseksi kilpailuihin. Oikeusturvalautakunta ei puutu näiden valintojen tarkoituksenmukaisuuteen vaan arvioi vain sitä, onko harkintavaltaa kulloinkin käytetty ja valintamenettelyssä menetelty asianmukaisesti. Näin ollen seuran vakiintunut käytäntö ja tosiasiallinen toiminta urheilijavalinnoissa voi täyttää yhdenvertaisen kohtelulle asetettavat muodolliset ja sisällölliset edellytykset. Selvää on, että johdonmukaisesti noudatettu menettely, jossa kyseisenä kautena tai vuotena nopeimman ajan kilpailumatkalla juossut urheilija valitaan samaa ratamatkaa koskeviin kisoihin yksilö- tai viestikilpailuihin, lähtökohtaisesti täyttää yhdenvertaisen kohtelun vaatimukset.


Asiassa on selvitetty, että A:n paras tulos 800 metrillä on 9.8.2020 ja myös viestijoukkueiden ilmoittautumisen määräpäivänä 4.9.2020 ollut 2.30,66, kun taas SM-viestijoukkueeseen valittujen kolmen muun juoksijan parhaat tulokset samoina ajankohtina ovat olleet 2.22,37, 2.22,64 ja 2.27,09. A on ollut seuran N17-viestijoukkueeseen pyrkineistä urheilijoista neljäs ja siten varajuoksijan sijalla sekä nopeimman ajan että aikojen keskiarvon perusteella mitattuna. A:n nopein aika on ollut hitaampi kuin SM-viestikolmikon kunkin huonoin noteeraus 10.6. - 30.8.2020. Vuoden 2019 nopeimman tilastoajan osalta tilanne on ollut sama: A on juossut 2.30,01, kun taas edellä mainittu kolmikko on juossut ajoikseen 2.25,70, 2.28,86 ja 2.28,98. Oikeusturvalautakunta katsoo, että selvitettyjen tilastoaikojen perusteella ja ottaen huomioon, että 9.8.2020 mennessä kolme ikäluokan nopeinta juoksijaa 800 metrin matkalla oli määrä valita seuran edustajiksi, A:n jättäminen valitsematta seuran edustajaksi ei ole loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.  


Asiassa on selvitetty, että Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaoston johtokunnan kokouksessa 3.9.2019 on siitä laaditun pöytäkirjan mukaan todettu tarve sopia urheilijoiden valintakriteereistä ja viestijoukkueen nimeämisen ajankohdasta aikaisempaa selkeämmin, jos odotettavissa on, että viestipaikoista tulee kilpailua. Kokouksessa 27.5.2020 on puolestaan todettu, että seuran valmennuspäällikkö ja yleisurheilukouluvastaava tarkistavat viestijuoksujen asetelmat ja ne kisat tai joukkueet, joissa on karsinnan tarpeita. Kokouksessa on todettu, että kokouksessa 30.6.2020 päätetään viestijuoksujen valintaperusteista. Kokouksen 30.6.2020 kutsulistan mukaan kokouksessa on ollut tarkoitus käsitellä viestijoukkueiden valintakriteerejä. Kutsulistaan on merkitty, että 17-vuotiaiden sarjassa oli 4 juoksijaa ja että urheilijavalinnat tehtäisiin (henkilökohtaisten) SM-kisojen jälkeen. Seuraavan kokouksen 17.8.2020 asialistan mukaan 17-vuotiaiden tyttöjen 3 x 800 metrin viestiin ollaan oltu nimeämässä joukkuetta 9.8.2020 tilanteen mukaan ja myös 15-vuotiaiden tyttöjen viestiin, jos juoksijoita on riittävästi. Kyseisestä kokouksen asialistasta ilmenee myös, että 17-vuotiaiden sarjan urheilijoilta on pyydetty selvitystä heidän SM-kisamenetyksestään. Seuraavan, SM-viestijuoksuja seuranneen kokouksen 22.9.2020 asialistan mukaan SM-viesteistä on käyty palautekeskustelu.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seuran yleisurheilujaoston johtokunnassa on keskusteltu ja käsitelty vuoden 2020 SM-viestiurheilijavalintoja useaan otteeseen. Asiassa ei ole tullut esille seikkoja, joiden mukaan A:ta ei olisi urheilijana kuultu ennen päätöksentekoa, arviointikriteerit tai arviointiajankohta olisi määritelty tarkoituksin suosia muita A:n kustannuksella, arviointikriteeriä olisi sovellettua vastoin sovittua tai että menettelyssä olisi muutoin syrjitty A:ta, kun häntä ei ole SM-viestijoukkueeseen valittu. Asiassa ei ole myöskään viitteitä siitä, että olisi perusteltua aihetta epäillä, että vuoden 2020 SM-viestijoukkuevalinta olisi tehty etukäteen ennen keskusteluissa esillä olleita määräaikoja. Sillä, että urheilijavalinnan kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä tosiasiassa on tehnyt valmentaja tai muu taho kuin johtokunta tai se taho, jolle päätösvalta näissä asioissa on seurassa saatettu antaa, ei tee valintamenettelystä syrjivää, jos valinta on asetettujen kriteerien tai niistä käytyjen keskustelujen mukainen. Oikeusturvalautakunta katsoo myös, ettei alaikäinen urheilija tai hänen huoltajansa tässä tapauksessa ole perustellusti voinut olla siinä uskossa, että A tulee valituksi seuran edustajaksi vuoden 2020 SM-viestijuoksuihin N17-sarjassa.


Asiassa ei ole myöskään saatettu todennäköiseksi, että A:n huoltajien erottaminen 23.9.2020 seuran yleisurheilujaoston johtokunnan jäsenyyden tarkoittavista luottamustoimista olisi tehty tarkoituksin syrjiä A:ta.  


Johtopäätöksenään oikeusturvalautakunta toteaa asiassa jääneen näyttämättä, että seura olisi käyttänyt sille kuuluvaa harkintavaltaa väärin valitessaan seuran edustajia vuoden 2020 SM-kilpailuihin N17 3x800 m -juoksuun. Valitus ei siten anna aihetta toimenpiteisiin oikeusturvalautakunnassa.


Päätöslauselma


Valitus hylätään siltä osin kuin kysymys on Nokian Urheilijat ry:n yleisurheilujaostossa 9.9.2020 tai tätä aikaisemmin tehdystä päätöksestä seuran N17-sarjan 3 x 800 metrin urheilijavalinnoista vuoden 2020 SM-viestijuoksuun. Muilta osin valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen. 


Timo Ojala                               Teemu Vanhanen

Puheenjohtaja                         Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Kristiina Rintala, Karin Rosenlew, Hilkka Salmenkylä ja Juha Viertola