17/2020 Ringette – Sarjapaikka – Valituksen peruuttaminen – Oikeudenkäyntikulut


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 17/2020

23.7.2020   Diaarinro 11/2020


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n liittohallituksen päätös 19.-20.3.2020 koskien ennenaikaisesti päättyneen ringettekauden ratkaisuja


ASIA         

SM-sarjaan kaudelle 2020-2021 nousevat joukkueet


MUUTOKSENHAKIJA

Ilves ry/Ringettejaosto


KUULTAVA

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Kaukalopallo- ja Ringetteliitto ry:n (SKRL ry) liittohallitus on 19.-20.3.2020 pidetyssä sähköpostikokouksessa 4/2020 tekemällään päätöksellä hyväksynyt ringeten lajiryhmän esityksestä kilpailutyöryhmän esityksen ennenaikaisesti päättyneen kilpailukauden ratkaisusta. Päätöksen mukaan liitonalaisten sarjojen sijoitukset todetaan sarjataulukoiden perusteella. Hallituksen päätöksen mukaisesti naisten SM-sarjan alemmasta jatkosarjasta sarjapaikan kauden 2020-2021 SM-sarjaan saavat sarjataulukon kaksi parasta joukkuetta eli Blues Rings ry ja Hyvinkään Ringette ry.


VALITUS PERUSTEINEEN

Ilves ry on valituksessaan vaatinut, että SKRL ry:n liittohallituksen päätös ennenaikaisesti päättyneen kilpailukauden ratkaisusta kumotaan ja SKRL ry velvoitetaan valitsemaan SM-sarjaan nousevat joukkueet seuroja yhdenvertaisesti kohdellen siten, että


- kaikki halukkaat seurat, joilla alemmassa SM-loppusarjassa oli mahdollisuus nousta SM-sarjaan, saavat SM-sarjapaikan;


- yksikään potentiaalinen seura ei nouse SM-sarjaan; tai


- sarjanousija kummastakin otteluparista ratkaistaan arvalla.


Lisäksi Ilves ry on vaatinut, että SKRL ry velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 1 700 euroa.


Perusteenaan Ilves ry on vedonnut ensinnäkin siihen, että valituksenalainen päätös on ollut SKRL ry:n sääntöjen vastainen ja tehty väärässä järjestyksessä, koska sen tosiasiallinen tekijä oli liittohallituksen sijaan ollut ringeten lajiryhmä, joka oli myös määrännyt päätöksensä tiedotettavaksi seuroille ja julkaistavaksi SKRL ry:n internetsivustolla. Lisäksi kilpailutyöryhmällä, joka oli laatinut esityksen lajiryhmälle, ei ollut SKRL ry:n hallintosäännön mukaan toimivaltaa tehdä asiassa ratkaisuesitystä.


Kilpailutoiminta oli keskeytetty valtioneuvoston valmiuslain nojalla antamien määräysten vuoksi. Kun SKRL ry:n säännöissä ei ollut määräyksiä tällaisen tilanteen varalta, tuli päätöksenteon perustua yhdistyslakiin.


Ilves ry on vedonnut lisäksi siihen, että päätös on yhdistyslain vastainen, koska se ensinnäkin loukkaa olennaisesti Ilves ry:n yhdenvertaisuutta liiton jäsenenä ja asettaa sen perusteetta huonompaan asemaan toisiin jäsenseuroihin nähden. Kilpailutoiminta oli keskeytetty tilanteessa, jossa otteluparit SM-sarjaan noususta pelaamista varten oli määrätty. Pelatulla sarjalla ei enää tässä vaiheessa ollut muuta merkitystä kuin se, että ottelupareista korkeammalle sijoittunut joukkue sai kotikenttäedun. Kummassakin otteluparissa molemmilla joukkueilla oli siten yhtä hyvät mahdollisuudet nousta SM-sarjaan ja niitä olisi tullut kohdella päätöksenteossa yhdenvertaisesti päättämällä sarjanousijoista jollakin valituksessa esitetyllä tavalla. Tästä poikkeamiselle ei ollut esitetty minkäänlaisia perusteita.


Toiseksi päätös oli yhdistyslain vastainen sillä perusteella, ettei sitä ollut perusteltu ja se oli siten mielivaltainen. SM-sarjapaikan saaneita joukkueita ei ollut valittu kilpailutoiminnan perusteella. Mikäli päätös perustui play off -pelejä edeltävän sarjan lopputulokseen, se ei perustunut SKRL ry:n kilpailusääntöihin tai kilpailutoiminnan kuvaukseen. Alemman SM-loppusarjan ensimmäisen vaiheen ainoa merkitys oli se, että sarjan perusteella saavutettiin paikka play off -peleissä eikä sääntöjä voitu edes tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa mielivaltaisesti kesken sarjan.


VALITUKSEN PERUUTUS

Ilves ry on oikeusturvalautakunnalle 15.5.2020 toimittamassaan lausumassa peruuttanut vaatimuksensa liittohallituksen päätöksen kumoamisesta, koska se oli saanut toiselta joukkueelta sarjapaikasta luopumisen vuoksi vapautuneen sarjapaikan.


Ilves ry on lausumassaan ilmoittanut vaativansa edelleen lautakuntakulujensa korvaamista vedoten perusteena tältä osin siihen, että valitus oli ollut perusteltu. Mikäli SKRL ry olisi selvittänyt asian kunnolla, olisi asia ja sarjapaikat voineet ratketa seurojen välisin neuvotteluin.


VASTAUS JA LAUSUMA PERUSTEINEEN

SKRL ry on valituksen ja sen peruuttamisen johdosta antamassaan vastauksessa katsonut, että valitus on ollut perusteeton. SKRL ry on jättänyt oikeusturvalautakunnan harkintaan, oliko valittajalla mahdollista vaatia kulujensa korvaamista.


Pääasia


SKRL ry on lausunut, että päätöksenteko on toteutunut sen sääntöjen mukaisesti sekä päätösvastuun että päätöksentekojärjestyksen mukaisesti ja ettei päätös ollut miltään osin yhdistyslain vastainen.


Valituksenalainen päätös oli liittohallituksen tekemä ja sekä kilpailutyöryhmällä että lajiryhmällä oli asiassa vain esitysvastuu. Päätöksestä tiedottaminen ei tapahtunut lajiryhmän toimesta vaan liittohallituksen päätöksestä laadittiin 21.3.2020 julkaistu tiedote.


Kauden päätyttyä poikkeuksellisesti ja äkillisesti, ei kilpailusarjoihin ollut mahdollista saada suunnitellun mukaista kilpailullista päätöstä. Myöskään pois jääneiden otteluiden siirtäminen seuraavan kauden alkuun ei seurojen palautteen mukaisesti ollut mahdollinen ratkaisu.


SKRL ry oli toiminut yhdistyslain mukaisesti, pyrkinyt löytämään poikkeukselliseen tilanteeseen tulevaisuudenkin kannalta tarkoituksenmukaisen ratkaisun sekä korostetusti kunnioittanut jäsentensä yhdenvertaisuutta.


Päätös ei ollut myöskään perustelematon eikä mielivaltainen. Päätöksen perusteluja ei ollut kirjattu pöytäkirjoihin, mutta ne oli toimitettu Ilves ry:lle 7.4.2020 sen toimitettua valituksensa ensin liittohallitukselle eli ennen kuin se valitti oikeusturvalautakuntaan.


Perusteluissa oli todettu muun ohella, että SKRL ry:n alaisen kilpailutoiminnan kuvauksessa oli kerrottu, miten sarjat kauden aikana pelataan ja sijoitukset ratkaistaan. Kilpailunjärjestäjä oli kuitenkin kyseisessä dokumentissa pidättänyt oikeuden muutoksiin juuri yllättävien tilanteiden varalta. Tänä keväänä tätä oikeutta oli jouduttu käyttämään, sillä valtioneuvosto ja viranomaisten päätökset koronavirusepidemian nopean kehittymisen johdosta estivät jatkamasta kilpailutoiminnan kuvauksen mukaista toimintaa.


Ajanjaksolla 13.-18.3.2020 useat seurat sekä ringetestä että kaukalopallosta olivat yhteydessä SKRL ry:n toiminnanjohtajaan pyydettyjen näkökulmien osalta. Kentältä saatu viesti oli, että seurat olivat koronavirusepidemian vuoksi välittömästi keskeyttäneet toimintojaan ja jäähalleja oli suljettu. Lisäksi kausi päättyi vain muutamia viikkoja normaalia aikaisemmin, jolloin useat joukkueet olivat jo päättäneet kautensa. Seurat kertoivat suuntaavansa katseita seuraavan kauden rakentamiseen, eivätkä myöskään olleet halukkaita siirtämään pelaamatta jääneitä ratkaisuotteluita kesään tai syksylle. Olosuhteiden ja SKRL ry:n suuntaan viestittyjen tahtotilojen näkökulmasta otteluiden jatkamiselle ei katsottu olevan mahdollisuuksia. Selkeä viesti seuroilta kuitenkin oli se, että kilpailukauden päätökseen liittyviä ratkaisuja odotettiin mahdollisimman pian.


Ringeten lajiryhmä piti 19.3.2020 kokouksensa, jossa keskusteltiin sarjojen ratkaisuista useasta eri näkökulmasta sekä käytiin läpi seuroilta saadut palautteet ja ehdotukset. Todettiin, että osa sarjoista oli pelattu loppuun ja vain C:n sarjassa oli jäänyt muutama ottelu pelaamatta. Sarjoista kaikki naisten ja B-nuorten sarjat oli pelattu loppuun vallitsevan sarjavaiheen osalta.


Tämän vuoksi päädyttiin ratkaisuun, että vallitsevien sarjataulukoiden mukaan voitiin todeta joukkueiden sijoitukset kaikilla sarjatasoilla. Päätöksessä painotettiin erityisesti kaikkien sarjojen osalta noudatettavaa yhdenmukaista linjaa.


Lajiryhmä keskusteli myös vaihtoehdosta pelata 10 joukkueen SM-sarjaa seuraavalla kaudella. Tämä nostaisi pelimäärää neljällä kierroksella, mikä nostaisi luonnollisesti joukkueiden ja pelaajien kustannuksia sekä johtaisi mahdottomaan tilanteeseen erotuomareiden riittävyyden osalta. Viimeksi mainittu seikka jo yksinään muodosti syyn sille, että kaikkia nousukarsintoihin osallistuneita joukkueita ei ollut mahdollista nostaa SM-sarjaan ensi kaudeksi.


Toisena vaihtoehtona lajiryhmä keskusteli karsintavaiheen pelaamisesta ennen seuraavan sarjakauden alkua. Tämän todettiin olevan hankalaa, sillä joukkueiden kokoonpanot eivät välttämättä vastaisi kevään tilannetta. Kilpailusääntöjen määrittämä siirtoaika oli 1.5. – 30.6., jonka aikana osa pelaajista olisi saattanut vaihtaa joukkuetta, mikä osaltaan olisi voinut vaikuttaa seurojen väliseen kilpailutilanteeseen. Seuroilta saadun palautteen perusteella otteluiden lykkäämistä syksyyn ei myöskään pidetty hyvänä vaihtoehtona.


SKRL ry:n arvioidessa kilpailutoimintaansa, sen oli otettava huomioon muun muassa seuraavia seikkoja:


- ringette on amatöörilaji eikä siinä ole mahdollista tähdätä ammattilaisuuteen


- ringetelle on tyypillistä, että kaikki pelaajat, Suomea edustavaa naisten maajoukkuetta myöten, maksavat itse mahdollisuudestaan osallistua kilpailutoimintaan, mistä johtuen joukkueiden kustannukset pelikaudelta on kaikissa kokonaisratkaisuissa huomioon otettava tekijä


- ratkaisu, jossa sarjasijoituksia ei määritetä olisi johtanut joko kaikkien joukkueiden tai ei yhdenkään nousuun. Kumpikaan ratkaisu ei olisi mahdollistanut kokonaisvaltaisesti järjestettävissä olevia SM- ja ykkössarjoja seuraavalle kaudelle


- keskeinen rajoite SM-sarjassa on sarjatason vaatimukset täyttävien erotuomareiden määrä


- keskeinen rajoite ykkössarjassa on siihen osallistuvien joukkueiden kokonaismäärä


Edellä todetun perusteella yhdenvertaisena ja tarkoituksenmukaisena ratkaisuna pidettiin kokonaisvaltaista sekä kaikkia seuroja ja joukkueita kaikilla tarkastelluilla tasoilla samoilla periaatteilla koskevaa päätöstä.


Ilves ry:n joukkue oli toiminnan keskeytyshetkellä Hyvinkää Ringette ry:n joukkuetta heikommalla sijoituksella. Sama järjestys oli myös joukkueiden keskinäisissä kohtaamisissa SM-sarjaan tähtäävässä alemmassa loppusarjassa.


Lautakuntakulut


Kulujen korvaamisen osalta SKRL ry on jättänyt oikeusturvalautakunnan harkintaan sen, onko valittaja oikeutettu kulujensa korvaamiseen, kun valittaja kuitenkin hyväksyi päätöksen sisällön. SKRL ry on jättänyt lautakunnan harkintaan myös sen, oliko kaikkia seuroja ja joukkueita koskeva päätös tarpeen uusia kokonaisuudessaan, mikäli SKRL ry:n katsottaisiin menetelleen päätöksenteossaan virheellisesti.


VASTASELITYS

Ilves ry on SKRL ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä edelleen vaatinut kulujensa korvaamista.


Ilves ry on todennut, että mikäli SKRL ry olisi toiminut liiton sääntöjen mukaan ja muutoinkin huolellisesti sen sijaan, että päätöksiä tehtiin osapuolia kuulematta, ei koko riitaa olisi syntynyt. Ilves ry on saanut sarjapaikan vasta sen jälkeen, kun valitus urheilun oikeusturvalautakunnalle oli tehty.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

 

Valituksen peruuttaminen

 

Ilves ry on peruuttanut valituksensa pääasian osalta. Näin ollen lausunnon antaminen liittohallituksen päätöksen kumoamista ja muuttamista koskevasta vaatimuksesta raukeaa.


Lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus

 

(a)  Ilves ry:n vaatimus

 

Ilves ry on peruuttaessaan valituksensa vaatinut, että SKRL ry velvoitetaan korvaamaan sille asian lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut 1 700 eurolla vedoten siihen, että valituksen tekemiselle on ollut SKRL ry:n virheellisestä menettelystä johtuva peruste. Ilves ry on katsonut SKRL ry:n olevan velvollinen korvaamaan sen kulut, koska mikäli SKRL ry olisi toiminut liiton sääntöjen mukaan ja muutoinkin huolellisesti sen sijaan, että päätöksiä tehtiin osapuolia kuulematta, ei koko riitaa olisi syntynyt. Ilves ry on saanut sarjapaikan vasta sen jälkeen, kun valitus urheilun oikeusturvalautakunnalle oli tehty.


(b)  Lautakuntakulujen korvaamista koskevat sääntömääräykset ja niiden tulkinta


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Ilves ry:n peruutettua valituksensa se on lautakuntakuluja koskevien sääntöjen näkökulmasta hävinnyt asiansa. Näin ollen edellä mainitun pääsäännön mukaan Ilves ry:n tulisi lähtökohtaisesti vastata omista kuluistaan.


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 24 §:n mukaan asian käsittelyyn voidaan soveltuvin osin soveltaa yleisissä tuomioistuimissa noudatettavia menettelysäännöksiä, jos sääntöjen valituksen käsittelyä koskevan III luvun säännöksistä ei muuta johdu. Kyseinen säännös viittaa muun muassa oikeudenkäymiskaaren oikeudenkäyntikuluja koskeviin säännöksiin, jotka pitkälti sisällöllisesti vastaavat oikeusturvalautakunnan kulusääntöjä. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentin mukaan jos asian käsittely jätetään sillensä sen vuoksi, että asianosainen on peruuttanut kanteensa tai jäänyt saapumatta tuomioistuimeen, hänen on korvattava vastapuolensa kulut, jollei ole erityistä syytä määrätä korvausvelvollisuudesta toisin. Säännöksen esitöissä (HE 191/1993 vp s. 15-16) todetun mukaan tällainen poikkeustapaus on kysymyksessä esimerkiksi silloin, kun kantaja on peruuttanut kanteensa sen vuoksi, että vastaaja kanteen vireillepanon jälkeen on täyttänyt vaaditun suorituksen. Tällöin kantaja on asiallisesti voittanut juttunsa ja hänen tulee myös saada korvaus kuluistaan.


Oikeuskäytännössä (KKO 2019:59 ja 2005:59) kanteen peruuttamisen on pääsääntöisesti katsottu oikeudenkäyntikulujen korvaamisen kannalta rinnastuvan kanteen tutkimatta jättämiseen. Kanteen peruuttaminen merkitsee siten lähtökohtaisesti sitä, että asianosainen on hävinnyt asian. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 7 §:n 2 momentissa mainittuja erityisiä syitä on oikeuskäytännössä arvioitu sen perusteella, onko vaatimus johtanut siihen, että asian tila olisi vaaditun oikeusseuraamuksen kannalta merkityksellisellä tavalla muuttunut (KKO 2005:59, kohta 7 ja KKO 2006:106, kohta 6). Merkitystä on katsottu voitavan antaa myös sille, onko kysymyksessä oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 4 §:ssä tarkoitettuun tilanteeseen rinnastettavissa oleva tilanne, jossa asianosainen on tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut tarpeettoman oikeudenkäynnin (KKO 2006:106, kohta 4). Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2019:42 (kohta 23) ja siinä viitatuissa aikaisemmissa ratkaisuissaan (KKO 1990:31, 1991:113 ja 1996:131) todennut, että kun tuomioistuimelle on esitetty oikeudenkäyntiaineistoa siinä määrin, että sille on voinut syntyä suhteellisen luotettavalla pohjalla oleva käsitys siitä, miten itse riitakysymys olisi sen mielestä tullut ratkaista, luonnollisena lähtökohtana on, että oikeudenkäyntikuluja koskeva kulukysymys ratkaistaan tuomioistuimen ajatellun pääasiaratkaisun pohjalta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Korkeimman oikeuden ratkaisuista ilmeneviä lähtökohtia on noudatettava myös lautakuntamenettelyssä. Näin ollen asiassa on seuraavaksi tarkasteltava sitä, onko asiassa erityistä syytä poiketa oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskevasta pääsäännöstä sillä perusteella, miten ajateltu pääasia olisi esitetyn aineiston pohjalta ratkaistu ja onko valitus on ollut aiheellinen liittohallituksen päätöksen virheellisyyden johdosta. Asiassa on siten arvioitava, onko SKRL ry:n liittohallituksen päätös ringeten SM-sarjaan nousevista seuroista SKRL ry:n sääntöjen tai yhdenvertaisen kohtelun vastainen.


(c)   Tausta

 

SKRL ry:n hallitus on 13.3.2020 päättänyt keskeyttää kaikki liiton alaiset sarjat sekä perua tapahtumat ja turnaukset toukokuun loppuun saakka koronavirusepidemian vuoksi. Hallituksen päätöksen 17.3.2020 mukaan kilpailutyöryhmät tekevät esitykset lajiryhmille sarjasijoitusten ja kauden ennenaikaisen päättämisen toimenpiteiden osalta. Lajiryhmät hyväksyttävät päätökset hallituksella.


Liiton alaisen ringeten kilpailutoiminnan kuvauksen kaudelle 2019–2020 mukaan SM alemmassa jatkosarjassa SM nousu play off:it pelataan paras viidestä systeemillä sarjan sijoitusten mukaan muodostettavilla ottelupareilla 1.–4. ja 2.–3. Kotietu on sarjan 1. ja 2. sijoittuneilla. Otteluparien voittajat nousevat SM-runkosarjaan kaudelle 2020–2021. Kilpailutoiminnan kuvauksen mukaan kilpailun järjestäjä on pidättänyt oikeuden muutoksiin tarvittaessa.


Kilpailutoiminta on keskeytetty tilanteessa, jossa sarjassa sijoille 1.–4. sijoittuneiden joukkueiden oli tarkoitus jatkaa play off -otteluihin pelatakseen pääsystä SM-runkosarjaan kaudelle 2020–2021.  


SKRL ry:n liittohallitus on 20.3.2020 päättänyt hyväksyä ringeten lajiryhmän esityksestä kilpailutyöryhmän esityksen ennenaikaisesti päättyneiden kilpailukausien ratkaisuksi. Päätöksen mukaan ringeten osalta liitonalaisten sarjojen sijoitukset todetaan sarjataulukoiden perusteella. Päätöksen liitteenä olleessa kilpailutyöryhmän kokouspöytäkirjassa 13.3.2020 on esityksenä todettu, että sarjojen voitot todetaan sarjataulukoiden perusteella ja että naisten SM alemmassa jatkosarjassa sarjataulukon kaksi parasta saa SM-runkosarjapaikan kaudelle 2020–2021.     


SM-sarjaan nouseviksi joukkueiksi on tämän mukaisesti valittu sarjassa ensimmäiseksi sijoittunut Blue Rings ry sekä toiseksi sijoittunut Hyvinkään Ringette ry. Kolmanneksi sarjassa sijoittunut Ilves ry ei saanut päätöksen perusteella SM-sarjapaikkaa.


Ilves ry on sen jälkeen, kun se oli valittanut päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakuntaan, saanut paikan SM-runkosarjassa Hyvinkään Ringette ry:n luovuttua sarjapaikasta.

 

Lautakuntakulujen korvaamista koskeva arviointi

 

Ilves ry on vedonnut päätöksentekomenettelyn osalta siihen, ettei päätöstä ennenaikaisesti päättyneiden kilpailukausien ratkaisuista olisi tosiasiassa tehty liittohallituksen 19.–20.3.2020 pidetyssä sähköpostikokouksessa, vaan ringeten lajiryhmässä 19.3.2020 ja ettei ratkaisuesityksen tekeminen lajiryhmälle ole kuulunut kilpailutyöryhmän tehtäviin.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että liittohallituksen sähköpostikokouksesta 19.–20.3.2020 laaditusta pöytäkirjanotteesta ilmenee nimenomaisesti, että liittohallitus on tehnyt asiassa lajiryhmän esityksestä päätöksen, joka on ollut kilpailutyöryhmän lajiryhmälle tekemän esityksen mukainen. SKRL ry:n hallituksen päätöksestä 17.3.2020 puolestaan ilmenee, että kilpailutyöryhmät tekevät esitykset lajiryhmille ja lajiryhmät hyväksyttävät päätökset hallituksella. Oikeusturvalautakunnalle toimitetuista SKRL ry:n säännöistä tai hallintosäännöstä ei myöskään ilmene estettä sille, että kilpailutyöryhmä valmistelee lajiryhmän esitystä varten edelleen liittohallituksen päätettäväksi tulevaa asiaa. Oikeusturvalautakunta katsoo siten, ettei SKRL ry:n päätöksentekomenettely ole ollut valituksessa väitetyllä tavalla sen sääntöjen vastainen ja päätöksentekomenettely vastaa hallituksen päätöksestä 17.3.2020 ilmenevää toimintatapaa. Ilves ry:n valitus ei näin ollen olisi menestynyt tällä perusteella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei SKRL ry:n säännöissä tai Ringeten kilpailusäännöissä ole määrätty siitä, kuinka ja millä perusteella SM-sarjaan nousevat joukkueet valitaan tilanteessa, jossa kilpailukausi päättyy ennenaikaisesti, eikä kaikkia kilpailutoiminnan kuvauksen mukaisia otteluita voida pelata.


Näin ollen ennenaikaisesti päättyneen kilpailukauden ratkaisut jäävät pääosin SKRL ry:n liittohallituksen tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisestä yhdistysoikeudellisesta yhdistysautonomian periaatteesta johtuu, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa kuulu sen tutkiminen, onko SKRL ry:n päätös tarkoituksenmukainen. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännön (ks. esimerkiksi UOL 1/2020) mukaan  tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluva päätös voidaan kuitenkin katsoa sääntöjenvastaiseksi sillä perusteella, että se loukkaa ihmis- ja perusoikeuksia, kuten yhdenvertaisuusperiaatetta tai syrjinnänkieltoa. Seuroja on kohdeltava sarjapaikoista päätettäessä yhdenvertaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että samassa tilanteessa olevia seuroja ei saa ilman hyväksyttävää syytä kohdella valintatilanteessa eri tavoin eikä toisaalta erilaisessa tilanteessa olevia seuroja samalla tavalla.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että ringeten kilpailukausi on koronavirusepidemian ehkäisemiseen liittyvien toimenpiteiden vuoksi keskeytetty tilanteessa, jossa pelattujen otteluiden perusteella SM-sarjan alemmassa jatkosarjassa selvillä on ollut neljä seuraa, joista kaksi on ollut play off- pelien perusteella tarkoitus valita seuraavan kauden SM-runkosarjaan nousijoiksi. Oikeusturvalautakunta toteaa, että kun SM-sarjapaikan saavien seurojen valitseminen edellä todetulla tavalla ei kuitenkaan ole ollut mahdollista, on päätös siitä, että keskeytyneestä kilpailukaudesta tehdään ratkaisu viipymättä sekä siitä millä perusteilla ratkaisu tehdään, jäänyt lähtökohtaisesti SKRL ry:n tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. SKRL ry on antamassaan vastauksessa esittänyt perusteita muun ohella sille, miksi kaikkien neljän joukkueen nouseminen SM-runkosarjaan tai vastaavasti niiden kaikkien jättäminen sarjan ulkopuolelle ei olisi ollut seuraavan kauden kilpailutoiminnan toteuttamisen kannalta tarkoituksenmukaista.


Ennen kilpailukauden keskeytymistä pelatun sarjan sijoituksilla on normaaliolosuhteissa ollut tarkoitus ratkaista ainoastaan play off- otteluihin etenevät joukkueet ja otteluparit kotikenttäetuineen. Kuitenkaan sitä, että pelatun sarjan sijoitukset on asetettu SM-sarjaan nousevien seurojen valintaperusteeksi tilanteessa, jossa kilpailukausi on ennakoimattomasta syystä äkillisesti jouduttu keskeyttämään, ei merkitse sitä, että Ilves ry:tä olisi päätöstä tehtäessä syrjitty tai että päätös muutoin loukkaisi yhdenvertaisuusperiaatetta.


Lautakuntakulujen korvaamista koskeva lopputulos  


Ilves ry on valitettuaan oikeusturvalautakuntaan saanut SM-sarjan sarjapaikan sarjaan jo valitun joukkueen luovuttua sarjapaikasta. Tämä ei ole sellainen peruste, jonka vuoksi SKRL ry olisi velvollinen korvaamaan valituksensa peruuttaneen Ilves ry:n lautakuntakulut.


Edellä todetun perusteella oikeusturvalautakunta katsoo, että SKRL ry on keskeytyneen kilpailukauden seurauksena tekemässään päätöksessä toiminut sille kuuluvan yhdistysautonomian rajoissa eikä ole siten loukannut jäsentensä yhdenvertaisuutta. Ilves ry:n jäsenoikeuksia ei ole loukattu eikä asiassa näin ollen ole erityistä syytä poiketa edellä mainitusta pääsäännöstä, jonka mukaan Ilves ry:n on vastattava omista kuluistaan.


Ilves ry:n lautakuntakulujensa korvaamista koskeva vaatimus on hylättävä.


Päätöslauselma


Lausunnon antaminen valituksesta raukeaa ja asian käsittely jää sillensä.


Ilves ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.Timo Ojala                                     Sanna Holkeri

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Antti Aine ja Hilla Marjoranta.