1/2005 Jalkapallo: Kurinpito - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                     Nro 1/2005

11.2.2005                   Diaarinro 10/2004   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan 27.10.2004 tekemä päätös (liitteenä), jolla Bronson Yandangolle määrätyn pelikiellon  viimeiseksi voimassaolopäiväksi on vahvistettu 31.12.2006.  


ASIA    

Pelikielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Bronson Yandango 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


VAATIMUKSET

Bronson Yandango on vaatinut hänelle määrätyn pelikiellon lyhentämistä.

Valituksen perusteluissa on myönnetty, että tuomarin fyysinen koskemattomuus oli urheilun tärkeimpiä periaatteita. Yandangolle tuomittu rangaistus oli kuitenkin hänen nuori ikänsä ja tekoon johtaneet seikat huomioon ottaen kohtuuttoman ankara. Kysymys oli vastustajan “filmaamisesta” aiheutuneen väärän tuomion aiheuttaman tuohtumuksen ja pelijännityksen purkautumisen aiheuttamasta kielteisestä reaktiosta. Yandango oli tuomittu samasta teosta käräjäoikeudessa sakkorangaistukseen sekä maksamaan korvauksia. Vaarana oli, että kaksinkertainen rankaiseminen ja pitkä kilpailukielto johtaisivat asiansa muutoin tunnollisesti hoitaneen maahanmuuttajanuoren harrastuksen loppumiseen ja syrjäytymiseen. 


VASTAUS

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan todennut, että liiton muista toimielimistä riippumaton ja itsenäinen valitusvaliokunta koostui jalkapallon ja juridiikan asiantuntijoista, joilla oli pitkä kokemus jalkapalloon liittyvistä kurinpitoasioista.

Valitusvaliokunta oli Yandangon nuoruuden vuoksi lyhentänyt Yandangolle alunperin määrätyn pelikiellon pituutta. Ratkaisunsa perusteluissa valitusvaliokunta on kiinnittänyt raskauttavina seikkoina huomiota siihen, että rikkomus oli tapahtunut ottelun jo päätyttyä ja että erotuomari oli joutunut hakeutumaan lääkärinhoitoon. 


VASTASELITYS

Yandango on vastaselityksessään katsonut, ettei ainakaan vamman laatua voitu pitää asiassa raskauttavana seikkana, koska käräjäoikeuskin oli katsonut, ettei korvattavaa kipua ja särkyä tai kosmeettista haittaa ollut aiheutunut. Joka tapauksessa rangaistus oli kohtuuttoman ankara Palloliiton ja urheilun oikeusturvalautakunnan aiempaan rangaistuskäytäntöön verrattuna. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Koska urheilun oikeusturvalautakunnalla on asiaa ratkaistaessa ollut käsillä syyksilukemisen ja rangaistuksen määrän osalta lainvoimainen Espoon käräjäoikeuden ratkaisu 28.10.2004 nro 2143, josta asiaan liittyvät tosiseikat ilmenevät ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullisen käsittelyn toimittamista, asia on ratkaistu asiakirjojen perusteella suullista käsittelyä toimittamatta. 


Tosiasiat

Asiassa on kysymys Espoossa 2.9.2004 pelatun B-17 nuorten ottelun FC Espoo - FC Itä-Helsinki/2 ottelun jälkeisistä tapahtumista.

Asiassa on riidatonta, että 16-vuotias Yandango on välittömästi ottelun jälkeen puskenut päällään ottelun erotuomarina toiminutta 17-vuotiasta Jan Ottossonia silmäkulmaan, joka on auennut. Haava on suljettu lääkärin toimesta.

Yandangon menettely on liittynyt siihen, että erotuomari oli hetkeä aikaisemmin antanut Yandangon rikkeen johdosta vastustajalle rangaistuspotkun ja poistanut Yandangon kentältä. 


Menettelyn arviointi

Urheilun oikeusturvalautakunta yhtyy niihin edellä kerrottuihin perusteisiin, jotka Palloliiton valitusvaliokunta on rangaistuksen mittaamisesta todennut. Oikeusturvalautakunta toteaa kuitenkin, ettei valitusvaliokunta ole päätöstä 27.10.2004 tehdessään voinut ottaa huomioon 28.10.2004 annettua Espoon käräjäoikeuden ratkaisua, jolla Yandango on tuomittu Ottossoniin kohdistuneesta pahoinpitelystä 20 päiväsakon rangaistukseen sekä maksamaan Ottossonille korvauksia. Valitusvaliokunnan mainitsemien perusteiden lisäksi asiassa on otettava kohtuuden mukaan huomioon myös sanottu käräjäoikeuden tuomio, jotta Yandangoa ei rangaistaisi samasta menettelystä täysimääräisesti kahden järjestelmän puitteissa. Kohtuuttoman ankaran kokonaiseuraamuksen välttämiseksi Yandangolle määrätyn pelikiellon pituutta on lyhennettävä.

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla. 


Tuomiolauselma

Yandangolle määrätty pelikielto on määrättävä 1 vuoden 6 kuukauden pituiseksi rikkomuksen tekopäivästä lukien.

Asian näin päättyessä Yandangon suorittama valitusmaksu palautetaan.  


Risto Jalanko                            Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri 


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Antti Aine, Urpo Kangas, Mika Palmgren ja Kristiina Rintala-Jaalivaara.