15/2021 Vesipallo – Muutoksenhaku - Määräaika valituksen tekemiselle


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                        Nro 15/2021

8.6.2021                        Diaarinro 10/2021

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliitto ry:n vesipallon ydinryhmän päätös 18.12.2020 vesipallosarjojen keskeyttämisestä


ASIA

Sarjasijoituksista päättäminen kauden keskeytyessä

 

MUUTOKSENHAKIJA

 Jyväskylän Saukot ry

 

KUULTAVA

Suomen Uimaliitto ry

 

SUOMEN UIMALIITTO RY:N PÄÄTÖKSET

Suomen Uimaliitto ry:n vesipallon ydinryhmä on 18.12.2020 tekemällään päätöksellä keskeyttänyt muun ohella vesipallon IKC-sarjan koronan takia. Mainitussa sarjassa sijoitukset on jaettu sijojen 1.–4. osalta jatkosarjan sijoitusten perusteella. Päätöksen mukaisesti IKC-sarjan mestaruuden voitti Uintiseura Kuha ja Jyväskylän Saukot sijoittui toiseksi.


Jyväskylän Saukot ry valitti ydinryhmän päätöksestä Suomen Uimaliitto ry:n kilpailutyöryhmälle, joka jätti päätöksellään 21.1.2021 valituksen tutkimatta, koska se oli tehty liiton sääntöjen mukaan myöhässä.


VALITUS PERUSTEINEEN

Jyväskylän Saukot ry (jäljempänä Saukot) on vaatinut, että Suomen Uimaliitto ry:n vesipallon ydinryhmän tekemä päätös 18.12.2020 oikaistaan vesipallon sarjamääräysten mukaisiksi ja Jyväskylän Saukkojen vahvistetaan voittaneen sarjan.


Sijoitukset jaettiin sarjojen keskeytyshetkellä olleen sarjatilanteen perusteella. Tämä on ristiriidassa vesipallon sarjamääräysten kohdan A.5.2. kanssa, jonka mukaan lopullinen sijoitus määräytyy joukkueen sarjassa saavuttamien pisteiden perusteella. Uimaliiton sarjasijoituspäätökseen perustana käytettiin vain kolmea jatkosarjan ottelua. Sarjamääräysten perusteella kaikki sarjassa pelatut ottelut tuli ottaa huomioon mahdollisen sarjakeskeytyksen sattuessa. Tämä oli oletuksena myös jatkosarjaa pelatessa, mutta yllättäen Uimaliitto jakoikin mitalisijat IKC-sarjassa pelkästään jatkosarjan perusteella.


Sarjassa mestaruus jaettiin Uintiseura Kuhille. IKC-sarjassa Saukot pelasi Kuhien kanssa yhtä monta ottelua ja jos kaikki ottelut olisi otettu huomioon Saukot olisi päätynyt tasapisteisiin Kuhien kanssa. Tasapistetilanteessa sarjamääräysten kohdan A.5.5. mukaan ensimmäisenä vertailussa ja sijoituksen määrittävänä tekijänä ovat keskinäisten otteluiden pisteet ja toisena keskinäisten otteluiden tehtyjen ja päästettyjen maalien suhde. Keskinäisten otteluiden pisteet menivät sarjassa pelatuissa otteluissa tasan, mutta Saukkojen joukkue olisi keskinäisten otteluiden maalisuhteen perusteella pitänyt voittaa sarja.


Ydinryhmällä ei ollut ollut toimivaltaa tehdä päätöstä sarjasijoituksista.


Valitus tuli tutkia, vaikka Saukot oli valittanut oikeusturvalautakunnalle ydinryhmän tekemästä päätöksestä 30 päivän määräajan jälkeen. Päätöksessä ei ollut ollut muutoksenhakuohjeistusta. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Uimaliitto ry on vastauksessaan lausunut sekä ydinryhmän että Kilpailutyöryhmän päätösten olleen oikeita.


Vesipallosarjan toteutusta koskevat päätökset kuuluvat Uimaliitossa vesipallon sarjavastaavalle ja vesipallon ydinryhmälle. Päätös on siten tehty liitossa oikean tahon toimesta ja sarjamääräysten mukaisesti. Päätös oli toimitettu sarjaan osallistuneille joukkueille tiedoksi. Päätöksiin, jotka oli osoitettu yhdistyksen useammalla jäsenelle, ei voimassa olevan käytännön mukaan ollut liitetty valitusosoitusta. Valitus kilpailutyöryhmälle oli tehty liiton sääntöjen mukaan myöhässä.


VASTASELITYS PERUSTEINEEN

Jyväskylän Saukot ry on antanut vastaselityksen Uimaliiton vastauksen johdosta ja lausunut muun ohella seuraavan.


Saukot ei ollut saanut Uimaliitolta selvitystä siitä, että liittohallitus olisi siirtänyt vesipallon ydinryhmälle toimivallan tehdä sarjan keskeyttämistä ja sarjasijoituksia koskevaa päätöstä. Uimaliitto ei ollut myöskään antanut Saukoille selvitystä siitä, oliko ydinryhmän päätöksentekoon osallistunut henkilö, joka ei kuulunut ryhmään. Uimaliitto antoi vääriä ohjeita valituksen tekemistä varten ja viivytteli asian käsittelyssä. Kilpailutyöryhmän puheenjohtaja oli luvannut ottaa valituksen käsiteltäväksi. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Saukot on valituksessaan ilmoittanut, että se oli saanut Uimaliiton kilpailutyöryhmän päätöksen tutkimatta jättämisestä tiedokseen 22.1.2021. Valituksesta myös ilmenee, että Saukot oli ollut tietoinen siitä, että valitus oikeusturvalautakunnalle on tehtävä oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan 30 päivän kuluessa valituksen kohteena olevan päätöksen tiedoksisaannista (lautakunnan sääntöjen 10 §) jo saadessaan tiedoksi vesipallon ydinryhmän sarjasijoituksia koskevan päätöksen tai tullut tästä tietoiseksi varsin pian päätöksen antamisen jälkeen. Asiassa ei ole myöskään edes väitetty, ettei kilpailutyöryhmän päätöksessä olisi ollut asianmukaista muutoksenhakuohjeistusta oikeusturvalautakunnalle tehtävän valituksen osalta.


Hakeakseen muutosta määräajassa kilpailutyöryhmän päätökseen, Saukkojen olisi tullut jättää valituksensa oikeusturvalautakunnalle viimeistään 22.2.2021. Valitus on kirjattu saapuneeksi 15.4.2021. Saukkojen valitus on siten tullut sillä tavoin myöhässä, ettei sitä voida enää ottaa tutkittavaksi.


Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että sen sääntöjen 3 §:n 3 momentin mukaan valitus otetaan tutkittavaksi vain, jos kaikki asianomaisen järjestön sääntöjen muutoksenhakumahdollisuudet on käytetty. Tästä seuraa myös, että oikeusturvalautakunnassa muutoksenhaun kohteena voi olla vain se päätös, jonka on antanut asianomaisen järjestön sääntöjen mukainen muutoksenhakuelin, jos säännöissä on ylipäätään määrätty yhdistyksen sisäisestä muutoksenhausta. Siten käsillä olevassa asiassa muutoksenhaku oikeusturvalautakunnassa on voinut kohdistua vain kilpailutyöryhmän päätökseen. Kun kilpailutyöryhmä on jättänyt valituksen tutkittamatta, olisi oikeusturvalautakunnassa voitu arvioida vain tutkimatta jättämisen perusteiden oikeellisuutta. Koska Saukot on vaatinut vesipallon ydinryhmän tekemän päätöksen oikaisemista eikä muutosta kilpailutyöryhmän päätökseen, olisi valitus oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan jätettävä tutkimatta myös tällä perusteella.


Päätöslauselma

 

Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.


Kristiina Rintala                                Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                  Sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Mikko Kohtala ja Hilla Marjoranta