8/2010 Pyöräily: Kurinpito- Kilpailukielto- Doping


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS 8/2010

23.3.2010      Diaarinro 17/2009


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pyöräilyunioni ry:n 17.10.2009 tekemä päätös (liitteenä), jolla henkilö A on asetettu kahden vuoden pituiseen urheilun toimintakieltoon, joka päättyy 30.7.2011.


ASIA

Urheilun toimintakielto


MUUTOKSENHAKIJA

Henkilö A


KUULTAVAT

Suomen Pyöräilyunioni ry

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry


ASIAN KÄSITTELY SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI RY:N HALLITUKSESSA

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitus on 17.10. 2009 todennut, että Suomen Antidopingtoimikunnalta saadun ilmoituksen mukaan A 28.6.2009 antama dopingnäyte on sisältänyt urheilussa kiellettyjä aineita. Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitus on todennut A:n syyllistyneen Union Cycliste Internationale, UCI:n mukaiseen dopingrikkomukseen ja asettanut A kahden vuoden pituiseen urheilun toimintakieltoon, joka päättyy 30.7.2011.


SUOMEN ANTIDOPINGTOIMIKUNTA ADT RY:N VALVONTALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n valvontalautakunnan päätöksen 12.10.2009 mukaan A:n 28.6.2009 antama dopingtestinäyte on sisältänyt ATD:a ja boldenonia, jotka on määritelty WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa urheilussa kielletyiksi aineiksi sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella. A ei ollut antamassaan selvityksessä tai häntä kuultaessa kiistänyt käyttäneensä Novedex XT-nimistä lisäravinnetta, joka sisältää ATD:a.

Valvontalautakunta on todennut, että epäselvyydet liittyen lisäravinteisiin eivät poista urheilijan tuottamusta tai laiminlyöntiä. Valvontalautakunta on katsonut, että A on kohdan 10.5.2 mukaisesti näyttänyt, että rikkomus ei ole johtunut hänen huomattavasta tuottamuksestaan tai laiminlyönnistään. Lisäksi A on näyttänyt toteen, millä tavalla kielletty aine on joutunut hänen elimistöönsä. Näin ollen A:lle määrättävä urheilun toimintakielto voidaan määrätä muutoin määrättävää toimintakieltoa lyhyemmäksi sen ollessa kuitenkin vähintään puolet muutoin määrättävästä urheilun toimintakiellosta. A:lle tapahtuneita oheisseuraamuksia ei voida WADA:n ohjeiden perusteella ottaa huomioon. Valvontalautakunta on todennut, ettei säännöstön 10.5.3 kohtaa voida tässä vaiheessa soveltaa. Valvontalautakunta on suositellut, että A:lle määrätään yhden vuoden kuuden kuukauden pituinen urheilun toimintakielto.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Suomen Pyöräilyunioni ry:n päätös kumotaan ja että ensisijaisesti A:lle määrätään kuuden kuukauden pituinen urheilun toimintakielto ja joka tapauksessa toimintakielto määrätään lyhyempänä kuin yksi vuosi kuusi kuukautta. A on edelleen vaatinut, että toissijaisesti toimintakiellon pituudeksi määrätään Suomen Antidopingtoimikunnan valvontalautakunnan 12.10.2009 antaman päätöksen mukaisesti yksi vuosi kuusi kuukautta. A on lisäksi vaatinut, että Suomen Pyöräilyunioni velvoitetaan siltä osin kuin kuluja ei korvata valtion varoista korvaamaan hänen oikeudenkäyntikulunsa Urheilun oikeusturvalautakunnassa 6.859,72 eurolla korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisine viivästyskorkoineen kuukauden kuluttua lautakunnan päätöksen antamisesta lukien.

Suomen Pyöräilyunioni ry:n päätös A:lle määrätyn urheilun toimintakiellon pituudesta on ollut virheellinen. Toimintakiellon pituudessa tulee huomioida Suomen Antidopingsäännöstön kohdassa 10.5.2 tarkoitettu lyhentämisperuste sekä kohdassa 10.5.3 (b) tarkoitettu lyhentämisperuste. A:n menettelyä koskeva tuottamusarvostelu on ollut virheellinen tai sitä ei ole tehty lainkaan. Suomen Antidoping-toimikunnan valvontalautakunta on tehnyt tuottamusarvostelun perusteellisen selvitystyön jälkeen ja päätynyt oikeaan johtopäätökseen. A:n dopingrikkomus ei ollut aiheutunut A:n tahallisesta menettelystä eikä hänen menettelyynsä ollut liittynyt huomattavaa huolimattomuutta tai laiminlyöntiä.

A:n dopingtestinäytteestä löytyneet ATD ja boldenoni johtuvat A:n nauttimasta Novedex XT-nimisestä ravintolisästä. A oli 3.6.2009 ostanut Wellmax-myymälästä Gaspari Nutrition Inc. lisäravinnevalmistajan tuotepaketin, jonka sisältämistä lisäravinteista yksi on ollut Novedex XT-niminen testosteronibuusteri. A oli käyttänyt lisäravinnetta pakkausmerkintöjen sisältämän ohjeen mukaan. Well-max myy ja markkinoi Novedex XT:tä ravintolisäasetuksessa (571/2003) tarkoitet-tuna ravintolisänä, jota pidetään kaupan elintarvikkeena.A ei tiennyt eikä hänellä ollut todennäköisiä syitä olettaa Novedex XT:n sisältävän Maailman antidoping-säännöstön mukaisessa urheilussa kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa 2009 mainittua ainetta. Novedex XT:n pakkausmerkintöjen mukaiset aineet eivät sisältyneet kiellettyjen aineiden luetteloon. Novedex XT-lisäravinteen sisällöstä sekä ominaisuuksista kerrotut seikat on kokonaisuudessaan rakennettu harhaanjohtamaan tuotteen kuluttajakohderyhmää. Tuotteen sisältöä ja ominaisuuksia selvitettäessä voi tulla vakuuttuneeksi siitä, että tuoteselosteessa mainitut yhdisteet ovat elintarvikelaissa sallittuja, luonnossa esiintyviä yhdisteitä, jotka yksinomaan tukevat turvallisella tavalla kehon luontaistoimintaa. Novedex XT:n pakkausmerkinnöissä on sen sisältämille yhdisteille annettu yleisesti hyväksytystä nimistöstä poikkeavat nimet ja niille on keksitty ominaisuuksia, jotka eivät vastaa ainesosien todellista luonnetta.

A oli selvittänyt ennen tuotteen nauttimista sen sisältävän tuoteselosteessa mainitut aineet ja sen, etteivät ne kuulu kiellettyjen aineiden luettelossa mainittuihin aineisiin. A:lla ei ollut mitään mahdollisuutta saada selville Novedex XT:n tosiasiassa sisältävän ATD:a ennen tuotteen nauttimista kesäkuussa 2009. A oli huolellisesti varmistunut ennen tuotteen nauttimista, ettei tuote sisällä mitään kiellettyä ainetta ja luotti Wellmaxin ilmoitukseen siitä, että Novedex XT on elintarvike, joka ei sisällä mitään muuta kuin sen pakkausmerkinnöissä mainitut aineet. Pakkausmerkinnän mukaan Novedex XT:n nauttimisesta voi seurata väärä/virheellinen positiivinen tulos, mikä tarkoittaa, ettei posiitiivinen tulos johdu mistään tuotteen sisältämästä aineesta. Tietoja Novedex XT:n todellisesta sisällöstä on ollut saatavilla vasta elokuussa 2009, jolloin julkaistun tutkimuksen mukaan Novedex XT:n sisältämä 3,17-keto-etiochol-triene on ATD:a. Tutkimuksen mukaan kemiallinen nimi 3,17-keto-etiochol-triene ei noudattanut yleisesti hyväksyttyä nimistöä ja Novedex XT:n käytön jälkeen virtsanäytteestä löytyi pääasiassa ATD:a ja boldenonia.

A on avustanut viranomaistutkintaa huomattavalla tavalla mahdollisen rikollisen teon selvittämiseksi. Valvontalautakunnan käsitellessä asiaa A ei ollut vielä ehtinyt aloittaa toimenpiteitään Wellmaxia kohtaan. Tässä vaiheessa A on jo huomattavalla myötävaikutuksellaan auttanut poliisiviranomaisia tutkimaan yhtiön edustajien menettelyä sen maahantuomaan ja kaupanpitämään Novedex XT:hen liittyen. A on ennen muutoksenhakuajan päättymistä toimittanut poliisille tutkintapyynnön epäiltyyn dopingrikokseen, terveysrikokseen, elintarvikerikkomukseen ja kuluttajansuojarikkomukseen liittyen.

A:n englannin kielen taito on ollut heikko. A on kuitenkin pyytänyt ystäväänsä kääntämään Novedex XT:n pakkausmerkinnöistä ja muista lähteistä saatavaa tietoa. Lisäksi A on vedonnut terveydentilaansa koskevaan seikkaan. A on urheilijana nuori eikä hänellä ole ollut riittävää kokemusta ja edellytyksiä toimia nyt kyseessä olevassa tilanteessa toisin. A ei ole osannut kiinnittää huomiota lisäravinteisiin yleisellä tasolla liittyviin riskeihin. A:n toimintaan personal trainerin tehtävissä ei ole liittynyt koulutusta, jonka perusteella hänellä olisi ollut lisäravinteisiin liittyvistä asioista tavanomaista erityisempää tietoa, vaan hänen käsityksensä ja tietonsa ovat perustuneet lähinnä markkinoinnissa ilmoitettuihin seikkoihin.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Pyöräilyunioni ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

A:n vaatimukset urheilun toimintakiellon lyhentämiseksi ja oikeudenkäyntikuluvaatimus olivat perusteettomia. Suomen Pyöräilyunioni ry:n päätös oli perustunut Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n antidopingsääntöjen kohtiin 293 ja 306. Koska A oli ensikertalainen, analysoidun näytteen tulos oli positiivinen ja A oli tunnustanut käytön, oli hänet päätetty asettaa kahden vuoden toimintakieltoon. Suomen Pyöräilyunioni ry:n linjaan ei kuulunut dopingtuomioiden vesittäminen ja säännöistä tinkiminen. Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitus oli katsonut A:n toimineen tahallisesti tai tuottamuksellisesti, koska lisäravinteen valmistaja oli merkinnyt pakkaukseen, että tuote ei sovellu dopingtestattaville urheilijoille. A oli vastoin väittämäänsä ostanut lisäravinteen 16.-20.6.2009 ajetun Saarenmaan Velotuurin jälkeen.


SUOMEN ANTIDOPINGTOIMIKUNTA ADT RY:N VASTINE

Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry on vastineessaan viitannut sen valvontalautakunnan 12.10.2009 asiassa antamaan päätökseen ja sen perusteluihin.


VASTASELITYS

A on Suomen Pyöräilyunioni ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, ettei Suomen Pyöräilyunioni ry ollut esittänyt vastauksessaan mitään sellaista seikkaa, jonka perusteella valvontalautakunnan ratkaisusuosituksesta olisi tullut poiketa. Suomen Pyöräilyunioni ry oli jättänyt Suomen Antidopingsäännöstön kohtien 10.5.2 ja 10.5.3 tarkoittamat toimintakiellon pituuteen lyhentävästi vaikuttavat perusteet huomiotta. Suomen Pyöräilyunioni ry on arvioinut A:n tuottamuksen virheellisesti tai tuottamusta ei ole arvioitu lainkaan. Suomen Pyöräilyunioni ry:n väite A:n valehtelemisesta on tosiasioiden vastainen. A on myötävaikuttanut asian selvittämiseen avoimesti ja parhaan kykynsä mukaan. A ei ollut menetellyt tahallisesti. Pakkauksessa ei ollut Suomen Pyöräilyunioni ry:n väittämää varoitusmerkintää.

A on Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n vastauksen johdosta todennut, ettei johdonmukaisessa ja hyvin perustellussa valvontalautakunnan ratkaisusuosituksessa kuitenkaan ollut otettu huomioon Suomen Antidopingsäännöstön kohdan 10.5.3 (b) mukaista lyhentämisperustetta, joka tulisi yhdessä kohdan 10.5.2 kanssa huomioida siten kuin sääntöjen kohdassa 10.5.5 on määrätty.


SUULLINEN KÄSITTELY

Asiassa on toimitettu 21.1.2010 suullinen käsittely, jossa ovat olleet saapuvilla valittajan asiamiehenä asianajaja Perttu Turku ja kuultavan edustajana Suomen Pyöräilyunioni ry:n sääntö- ja tuomarivaliokunnan puheenjohtaja Mika Niskanen sekä kuultavan Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n edustajana Timo Seppälä. Asiassa on kuultu asiantuntijatodistajana emeritusprofessori, LKT Juhani Leppäluotoa.

Käsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja

Suullista käsittelyä on jatkettu 15.2.2010, jolloin ovat olleet saapuvilla henkilö A avustajanaan asianajaja Perttu Turku ja kuultavan edustajana Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen puheenjohtaja Timo Luostarinen sekä Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n edustajana Timo Seppälä. Asiassa on kuultu todistelutarkoituksessa A. Käsittelystä on laadittu erillinen pöytäkirja.


PÄÄTÖS

Pääasiaratkaisu


Sovellettavat säännöt

Suomen antidopingsäännöstön kohdan 2 mukaan urheilija syyllistyy dopingrikkomukseen, jos hänen elimistöstään saadusta näytteestä löytyy kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta. Säännöstön kohdan 2.1.1 mukaan urheilijan on henkilökohtaisesti varmistettava, ettei mitään kiellettyä ainetta pääse hänen elimistöönsä. Urheilijan aikomuksella, tuottamuksella, laiminlyönnillä tai tietoisuudella ei ole vaikutusta näytettäessä toteen kohdan 2.1 mukaista dopingrikkomusta.

Suomen antidopingsäännöstön kohdan 4 mukaan urheilussa ja Suomen antidopingsäännöstössä tarkoitetut kielletyt aineet ja menetelmät on määrätty kulloinkin voimassa olevassa WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa.

Suomen antidopingsäännöstön kohdan 10.2 mukaan edellä kohdassa 2.1 (urheilijan näytteessä on kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta), kohdassa 2.2 (kielletyn aineen tai menetelmän käyttö tai käytön yritys) ja kohdassa 2.6 (kiellettyjen aineiden tai menetelmien hallussapito) tarkoitetusta urheilijan tai muun henkilön ensimmäisestä rikkomuksesta on määrättävä kahden (2) vuoden urheilun toimintakielto, ellei jäljempänä kohdassa 10.4 tai 10.5 tarkoitettujen määräysten soveltaminen anna aihetta jättää toimintakielto määräämättä tai määrätä se kahta vuotta lyhyemmäksi ajaksi, tai kohdan 10.6 soveltaminen anna aihetta määrätä urheilun toimintakielto kahta vuotta pidemmäksi ajaksi.

Suomen antidopingsäännöstön kohdan 10.5.2 mukaan jos urheilija yksittäisen dopingrikkomuksen tultua ilmi näyttää toteen, että rikkomus ei ole johtunut hänen huomattavasta tuottamuksestaan tai laiminlyönnistään ja jos urheilijan näytteestä on löydetty kohdassa 2.1 tarkoitettua kiellettyä ainetta, sen aineenvaihduntatuotetta tai merkkiainetta, hän lisäksi näyttää toteen millä tavalla kielletty aine on joutunut hänen elimistöönsä, voidaan urheilun toimintakielto määrätä muutoin määrättävää toimintakieltoa lyhyemmäksi. Näin määrättävän toimintakiellon tulee kuitenkin olla vähintään puolet muutoin määrättävästä urheilun toimintakiellosta.

Suomen antidopingsäännöstön kohdan 10.5.3 (b) mukaan jos urheilija tai muu henkilö on ennen päätöstään hakea muutosta Valvontalautakunnan päätökseen ja viimeistään ennen muutoksenhakuajan päättymistä huomattavalla myötävaikutuksellaan avustanut Valvontalautakuntaa, viranomaista tai ammatillisen järjestön valvonta- tai vastaavaa elintä siten, että viranomainen saa selvitettyä toisen henkilön rikollisen teon, voidaan dopingrikkomuksesta annettua päätöstä muuttaen lyhentää urheilun toimintakieltoa.

Edelleen Suomen antidopingsäännöstön kohdan 10.5.3 mukaan jo määrätyn urheilun toimintakiellon lyhentämisen määrästä päätettäessä on otettava huomioon urheilijan tai muun henkilön suorittaman dopingrikkomuksen vakavuus ja urheilijan tai muun henkilön huomattavan myötävaikutuksen merkittävyys dopinginvastaisen toiminnan kannalta. Jo määrättyä urheilun toimintakieltoa voidaan lyhentää enintään kolme neljäsosaa.

Edelleen Suomen antidopingsäännöstön kohdan 10.5.5 mukaan urheilun toimintakiellon pituutta määrättäessä on ensin määritettävä perusseuraamus soveltaen kohtien 10.2,10.3, 10.4 tai 10.6 määräyksiä. Tästä perusseuraamuksesta voidaan urheilun toimintakieltoa lyhentää kohtien 10.5.2, 10.5.3 tai 10.5.4 määräyksissä tarkoitetulla tavalla. Jos urheilija tai muu henkilö näyttää toteen, että hänellä on oikeus urheilun toimintakiellon lyhentämiseen tai sen keskeyttämiseen vähintään kahdella kohdissa 10.5.2., 10.5.3 tai 10.5.4 tarkoitetulla perusteella, voidaan urheilun toimintakieltoa vielä lyhentää, kuitenkin niin, että urheilun toimintakiellon tullee olla vähintään yksi neljäsosa edellä tarkoitetusta perusseuraamuksesta.

Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n antidoping-sääntöjen kohdan 293 mukaan kielletyn aineen käytöstä seuraa ensikertalaiselle kahden vuoden urheilun toimintakielto. Sääntöjen kohdat 297 ja 298 vastaavat sisällöltään edellä kerrottuja Suomen anti-dopingsäännöstön kohtia 10.5.2 ja 10.5.3 (b).


Tosiasiat

A:n 28.6.2009 antama dopingtestinäyte on sisältänyt ATD:a ja boldenonia, jotka on määritelty WADA:n kiellettyjen aineiden ja menetelmien luettelossa urheilussa kielletyiksi aineiksi sekä kilpailuissa että kilpailujen ulkopuolella.

A on selvityksensä mukaan saanut kielletyt aineet käyttämästään Novedex XT-nimistä lisäravinteesta.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko A:n dopingrikkomus ja menettely ollut sellaista, että hänelle seuraamusta määrättäessä tulee ottaa huomioon Suomen antidopingsäännöstön 10.5.2 § ja 10.5.3 §(b) sekä Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n antidoping-sääntöjen 297 ja 298 kohdat ja onko A:lle määrättyä urheilun toimintakieltoa näillä perusteilla lievennettävä.


Oikeudellinen arvio

Arvioitaessa sitä, voidaanko A:n kohdalla soveltaa Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 10.5.2 eli onko A näyttänyt toteen, että rikkomus ei ole johtunut hänen huomattavasta tuottamuksestaan tai laiminlyönnistään ja jos urheilijan näytteestä on löydetty kohdassa 2.1 tarkoitettua kiellettyä ainetta, sen aineenvaihdunta-tuotetta tai merkkiainetta, hän lisäksi näyttää toteen millä tavalla kielletty aine on joutunut hänen elimistöönsä, lautakunta toteaa (kuten Suomen Antidoping toimikunta), että A:n tuottamusta ja laiminlyöntiä lisääviä tekijöitä ovat olleet varoitukset, urheileminen SM-tasolla sekä toimiminen personal trainerina ja sen myötä jossain määrin paremmat edellytykset tuntea lisäravinteisiin liittyvät riskit. Toisaalta tuottamusta vähentävinä tekijöinä ovat olleet luotettava suomalainen myyjä, A:n peruskoulutasoinen koulutus, terveyteen liittyvät seikat, heikko englanninkielen taito sekä erityisesti tuotteen ja tuoteselosteen harhaanjohtavat tiedot sen sisältämistä aineista ja A:n kertomat yritykset varmistua tuotteen sopivuudesta sekä selvittää, että tuote ei sisältäisi mitään kiellettyjä aineita.

Lautakunta katsoo, että A on kohdan 10.5.2 mukaisesti näyttänyt toteen, ettei rikkomus ole johtunut hänen huomattavasta tuottamuksestaan tai laiminlyönnistään. Lisäksi A on näyttänyt toteen, millä tavalla kielletty aine on joutunut hänen elimistöönsä. Näin ollen A:lle määrättävä urheilun toimintakielto voidaan määrätä muutoin määrättävää toimintakieltoa lyhyemmäksi. Näin määrättävän toimintakiellon tulee kuitenkin olla vähintään puolet muutoin määrättävästä urheilun toimintakiellosta.

Asiassa on lisäksi kysymys siitä, voidaanko A:n kohdalla soveltaa Suomen antidopingsäännöstön kohtaa 10.5.3 (b). Tältä osin lautakunta toteaa, ettei pelkästään se, että A on tehnyt tutkintapyynnön poliisille, jossa hän pyytää poliisia tutkimaan, ovatko A:n käyttämän Novedex XT:n maahantuoja tai sen puolesta toimineet henkilöt syyllistýneet asiassa rikokseen, ole vielä sellaista kohdan 10.5.3 (b) tarkoittamaa huomattavaa myötävaikutusta, jolla A olisi avustanut viranomaista siten, että viranomainen saa selvitettyä toisen henkilön rikollisen teon. Lautakunta toteaa, ettei A ole tutkintapyynnössään 16.11.2009 tuonut esille mitään sellaista tietoa, joka ei olisi ollut tässä vaiheessa esimerkiksi Suomen Pyöräilyunioni ry:n tai Suomen Antidopingtoimikunta ADT ry:n tiedossa.

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian päätöslauselmasta ilmenevällä tavalla.


Päätöslauselma

A on määrättävä yhden vuoden kuuden kuukauden mittaiseen urheilun toimintakieltoon, joka päättyy 30.1.2011.

A:lle palautetaan puolet valitusmaksusta.

Asian näin päättyessä A ei saa korvausta oikeudenkäyntikuluistaan asiassa.


Risto Jalanko                            Eero Nikkarinen 
puheenjohtaja                          sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Heikki Halila, Jarmo Hirvonen (eri mieltä) ja Helena Jaatinen.


Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa Dnro 17/2009

Jäsen Hirvonen:

Erimielisyyteni koskee arviota siitä, onko A näyttänyt toteen, että rikkomus ei ole johtunut hänen huomattavasta tuottamuksestaan tai laiminlyönnistään. Tämän kysymyksen osalta totean seuraavan.

Urheilijan menettelyä voidaan lähtökohtaisesti pitää tuottamuksellisena, jos hän rikkoo olosuhteiden edellyttämää ja häneltä vaadittavaa huolellisuusvelvollisuutta, vaikka hän olisi kyennyt sitä noudattamaan.

Se, pidetäänkö tuottamusta huomattavana, tulee ratkaista kokonaisarvostelun perusteella. Arvostelussa voidaan ottaa huomioon rikotun huolellisuusvelvollisuuden merkittävyys, vaarannettujen etujen tärkeys, rikkomuksen todennäköisyys, riskinoton tietoisuus sekä muut tekoon ja tekijään liittyvät olosuhteet.

Dopingsäännöistä johtuva olettama on, että A:n tuottamus on ollut laadultaan huomattavaa, ellei hän kykene näyttämään muuta toteen. Näyttötaakka tuottamuksen tason suhteen on siis A:lla. A on menestynyt kansallisen tason urheilija. Häneltä voidaan vaatia huolellisuutta dopingasioissa. Myös dopingrikkomuksella vaarannettujen etujen (lajin maine, oma ura) tärkeys korostuu menestyvän kilpaurheilijan kohdalla. Mitä rikkomuksen todennäköisyyteen tässä tapauksessa tulee, on syytä todeta, että Novedex XT:n kaltainen "testosteronibuusterina" markkinoitu ravintolisä on tyypillisesti tuote, jonka käyttämiseen kilpaurheilijan on suhtauduttava varauksella. Yleisesti tiedetään, että tällaisten tuotteiden pakkausmerkinnät saattavat olla puutteellisia ja epäselviä. Erityisen suureen varovaisuuteen on antanut aiheen se, että tuotteen pakkausmerkinnän mukaan Novedex XT:n nauttimisesta voi seurata väärä/virheellinen positiivinen tulos dopingtestissä. Merkintä huomioon ottaen A on ottanut positiivisen dopingtuloksen suhteen tietoisen riskin. A olisi tullut ymmärtää, ettei tällainen tuote voi soveltua dopingtestattavan kilpaurheilijan käyttöön.

A:n valituksessa esitetyistä seikoista huolimatta katson edellä kerrotuin perustein asiassa jääneen näyttämättä, että A:n rikkomus ei olisi johtunut hänen huomattavasta tuottamuksestaan ja laiminlyönnistään. Näin ollen hylkään A:n valituksen enkä palauta valitusmaksua.

Vakuudeksi                       Eero Nikkarinen