2/2011 Jalkapallo: Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Valitusmääräaika

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS         Nro 2/2011

19.1.2011       Diaarinro 22/2010


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 15.10.2010 koskien Turun Palloseuralle määrättyä kurinpitosakkoa
 

ASIA

Kurinpitosakko
 

MUUTOKSENHAKIJA

FC TPS Turku Oy
 

KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry
 

KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksellään 15.10.2010 määrännyt FC TPS Turku Oy:lle Palloliiton rangaistusmääräysten 3.1 §:n dkohdan nojalla 1 000 euron sakon. Suomen Palloliitto ry oli järjestänyt Suomen Cup -finaaliottelun Helsingissä Sonera Stadiumilla 25.9.2010. Finaalissa olivat pelanneet Helsingin jalkapalloklubi (HJK) ja Turun palloseura (TPS). Kurinpitosakko on määrätty TPS:lle sen kannattajien käytöksen johdosta. Kurinpitovaliokunta totesi kannattajien käytöksestä ja tapahtumista seuraavaa:
· Pari minuuttia ennen ottelun alkua TPS:n kannattajien joukossa oli sytytetty savu tai soihtu ja lisäksi oli heitetty paukkupommi kentälle.
· Ottelun 34. minuutilla TPS:n kannattajien joukossa oli räjäytetty voimakas paukkupommi ja pommin räjäyttäjä oli luovutettu poliisille.
· Puoliajalla TPS:n kannattajan hallusta oli löydetty voimakas paukkupommi ja kannattaja oli luovutettu poliisille.
· Ottelun 93. minuutilla TPS:n kannattajien joukossa oli räjäytetty voimakas paukkupommi.

· Ottelun päättymisen jälkeen kaksi TPS:n kannattajaa oli rynnännyt kentälle onnittelemaan pelaajia. Kannattajat oli poistettu kentältä ja luovutettu poliisille.
· Ottelun jälkeen TPS:n kannattajien linja-auto oli noutanut poliisin säilöstä neljä kannattajaa, jotka oli edellä mainitulla tavalla luovutettu poliisille.


Kurinpitovaliokunta lausui päätöksensä perusteluina seuraavaa:
· Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.3 mukaan ottelutapahtumassa oli käyttäydyttävä asiallisesti ja muita kohtuuttomasti häiritsemättä.
· Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.9 mukaan otteluun ei saanut tuoda esimerkiksi räjähteitä, soihtuja tai savuja.
· Kohdan 3.7 mukaan seura on vastuussa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa.


Johtopäätöksenään valiokunta totesi, että TPS:n kannattajat ovat edellä selostetulla käyttäytymisellään rikkoneet turvallisuusmääräyksiä ja että TPS on vastuussa sääntöjen mukaan kannattajiensa tällaisesta käytöksestä. Näillä perusteilla kurinpitovaliokunta päätyi määräämään TPS:lle 1 000 euron kurinpitosakon.


VALITUS PERUSTEINEEN

FC TPS Turku Oy on oikeusturvalautakunnalle 16.11.2010 toimittamassaan valituksessa ja edelleen 7.12.2010 toimitetussa valituksen täydennyksessä vaatinut, että Palloliiton määräämä kurinpitosakko poistetaan.


Valituksensa perusteluina TPS on lausunut seuraavaa:
TPS on tunnustanut, että Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätöksessä todettu tapahtumainkulku on riidaton.
Kysymys on tapahtumanjärjestäjän vastuuta ja toisaalta seuran vastuuta kannattajistaan koskevasta arviosta. Palloliiton turvallisuusmääräysten mukaan vastuu ottelutapahtuman turvallisuudesta on tapahtuman järjestäjällä eli kysymyksessä olevassa tapauksessa Palloliitolla. Tätä vastuuta Palloliiton kurinpitovaliokunta on ratkaisukäytäntönsä mukaan arvioinut erittäin ankarasti.

Seuroille on määrätty kurinpitosakkoja riippumatta seuran omasta tuottamuksesta. Turvallisuusmääräysten kohdan 3.7 mukaan seura on myös vastuussa muun muassa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa. FC TPS Turku Oy:stä erillinen kannattajaryhmä oli järjestänyt ja organisoinut oman matkansa finaaliotteluun Helsinkiin. Kannattajat olivat ilmoittaneet Palloliitolle tulijamäärät ja hankkineet itse lippunsa. Näitä kannattajia oli noin 180. FC TPS Turku Oy ja TPS Juniorijalkapallo olivat järjestäneet seuran omille junioreille matkan otteluun ja näille oli hankittu liput. Näitä kannattajia oli 266. Molemmat kannattajaryhmät oli sijoitettu Sonera Stadiumin pohjoiseen päätykatsomoon. TPS:n kannattajaryhmien katsomopäädyn turvatarkastukset eivät olleet olleet tapahtuman järjestäjän osalta kovinkaan selkeät. TPS-juniorit ja TPS-kannattajat oli tarkastettu samalla tavoin. Lisäksi samaan päätykatsomoon oli myyty lippuja ulkopuolisille TPS-henkisille katsojille. Nämä katsojat eivät olleet ennakkoon ilmoittautuneet tapahtumaan TPS-kannattajien tai TPS-junioreiden kautta. Näitä muita TPS-henkisiä katsojia oli päätykatsomossa noin pari sataa. TPS oli tehnyt kaikkensa sen puolesta, että kaikki sujuisi sääntöjen mukaan. Kentälle heitetyt paukkupommit tai katsomossa sytytetyt savut olivat yksittäisten katsojien tai katsojan tekemiä. Näistä TPS ei voinut olla vastuussa. TPS ei voinut kontrolloida jokaista katsomoon tulijaa, kun tapahtuman järjestäjä oli myynyt myös yksittäislippuja samaan pohjoispäädyn katsomoon.


Kurinpitovaliokunnan tulkinta turvallisuusmääräyksen kohdasta 3.7 oli liian suoraviivainen eikä tätä tulkintaa ollut päätöksessä tarkemmin perusteltu. Ratkaisussa ei ollut pohdittu sitä, mitä tarkoitetaan TPS:n kannattajalla eikä sitä, mikä merkitys arviossa oli sillä, että katsomoon oli päästetty myös muita katsojia.
Ratkaisussa ei ollut pohdittu myöskään, miten määräysten mukaan arvioidaan TPS:n toiminnasta irrallisen TPS-kannattajien toimintaa. Tätä ryhmää TPS ei ollut tukenut taloudellisesti tai toiminnallisesti. Ryhmä oli järjestänyt matkat otteluihin itse. Ainoa yhteydenpito seuraan on tapahtunut TPS:n turvallisuuspäällikön
kautta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään myöhään tehtynä tutkimatta. Toissijaisesti Palloliitto on vaatinut, että valitus hylätään.


I Tutkimattajättäminen

Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös oli toimitettu sähköpostilla TPS:n toimitusjohtajalle 15.10.2010 ja päätös oli vastauksena toimitetun sähköpostin perusteella saatu tiedoksi samana päivänä. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan valitus tulee tehdä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista eli tässä tapauksessa viimeistään 14.11.2010. Valitus oli toimitettu 16.11.2010 eli myöhässä.


II Valituksen hylkääminen

Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös oli turvallisuus- ja kurinpitomääräysten mukainen.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.7 mukaan seura on vastuussa kannattajiensa käytöksestä kaikissa ottelutapahtumissa eli siis myös vierasotteluissa. Myös kansainvälisen käytännön mukaan  vierasjoukkueella on vastuu kannattajistaan, vaikka seura ei tekisikään niiden kanssa yhteistyötä. Ottelun
delegaatin raportista ilmenee, että turvallisuusmääräysten rikkomiseen oli syyllistynyt TPS:n kannattajat.
Määrätty kurinpitosakko perustuu turvallisuusmääräyksiin ja on määrältään kohtuullinen.
 

VASTASELITYS

FC TPS Turku Oy on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Palloliitto ei ollut tapahtumanjärjestäjänä huolehtinut vastuustaan parhaalla mahdollisella tavalla. TPS-juniorit olivat joutuneet pohjoispäädyn katsomoon saapuessaan
tarkemman tarkastuksen kohteeksi kuin Raitapaita-kannattajat. Raitapaitakannattajat oli sijoitettu myös toiseen katsomokulmaan kuin Palloliiton laatimassa turvallisuussuunnitelmassa oli suunniteltu. Kysymys on tapahtuman järjestäjän vastuun ja toisaalta seuran vastuuta kannattajistaan koskevan turvallisuusmääräyksen välisestä rajanvedosta ja tulkinnasta.


PÄÄTÖS
Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Valituksen tutkimisen edellytykset
(a) Päätöksen tiedoksiantoon liittyvät tapahtumat

Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös on annettu 15.10.2010 ja toimitettu samana päivänä kello 15.18 lähetetyllä sähköpostilla TPS:n toimitusjohtajalle Marco Casagrandelle. Casagrande on samana päivänä kello 16.38 vastannut Palloliiton sähköpostiin ja pyytänyt ohjeita siitä, miten päätöksestä voi valittaa
oikeusturvalautakuntaan.

TPS on toimittanut 16.11.2010 valituksen oikeusturvalautakuntaan ja pyytänyt saada täydentää valitustaan. Valituksessaan TPS on pyytänyt saada valittaa päätöksestä, vaikka valitus on toimitettu 30 päivän valitusajan päättymisen jälkeen. Syyksi valituksen tekemiseen myöhässä on ilmoitettu yrityksen yhteistoimintaneuvottelut sekä lomautuksista ja vuosilomista aiheutunut resurssipula.
Oikeusturvalautakunta on 17.11.2010 varannut TPS:lle tilaisuuden täydentää valitustaan ja pyytänyt tarkemman selvityksen siitä, milloin kurinpitolautakunnan päätös on annettu TPS:lle tiedoksi (päivämäärä, tiedoksiantotapa ja kellonaika). Lautakunnassa on ensin kysymys siitä, onko valitus tehty määräajassa ja
voidaanko valitus tutkia.


(b) Päätöksen tiedoksiantoa koskevat sääntömääräykset

Palloliiton rangaistusmääräysten 7 §:n 1 kappaleen mukaan päätös rangaistulle on lähetettävä kirjatussa kirjeessä tai muulla tavalla todisteellisesti kolmen päivän kuluessa päätöksen antamisesta, mikäli rangaistulla on valitusoikeus. Edelleen 2 kappaleen mukaan piiriä, seuraa tai niiden elimiä tai jäseniä koskeva päätös on toimitettava asianosaiselle liittoon ilmoitetulla osoitteella tai asianomaisen elimen puheenjohtajalle tai sihteerille. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaan valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. Mikäli valittaja saattaa todennäköiseksi, että hän esteen vuoksi ei ole voinut noudattaa asetettua määräaikaa, valitus voidaan tehdä määräajan jälkeenkin, ei kuitenkaan myöhemmin kuin vuoden kuluttua päätöksen tekemisestä tai lausunnon antamisesta.


(c) Oikeusturvalautakunnan johtopäätös

Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätös on annettu tiedoksi sähköpostilla.
Palloliiton rangaistusmääräysten 7 §:n 1 kappaleen mukaan kirjatun kirjeen lisäksi muu todisteellinen tiedoksiantotapa on mahdollinen. Tässä tapauksessa TPS:n toimitusjohtajan vastauksena toimittaman sähköpostin perusteella on selvää, että kurinpitosakkoa koskeva päätös on toimitettu tiedoksi 15.10.2010
viimeistään kello 16.38.
Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:n mukainen 30 päivän valitusmääräaika on päättynyt 14.11.2010 ja tämän päivän ollessa sunnuntai, valitus olisi tullut toimittaa lautakuntaan viimeistään maanantaina 15.11.2010. Nyt valitus on toimitettu seuraavana päivänä tiistaina 16.11.2010 eli myöhässä.
Tämän jälkeen kysymys on siitä, onko valituksen tekeminen estynyt sellaisen esteen johdosta, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 11 §:ssä tarkoitetaan.
 

TPS on valituksessaan vedonnut yrityksen yhteistoimintaneuvotteluihin sekä lomautuksista ja vuosilomista aiheutuneeseen resurssipulaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että lautakunnan sääntöjen 11 §:n mukaisella esteellä tarkoitetaan lähinnä niin sanottuun lailliseen esteeseen rinnastuvia syitä, joiden vuoksi valitusmääräajan noudattaminen ei ole ollut mahdollista. TPS:n ilmoittama syy ei ole lailliseen esteeseen rinnastuva eikä valituksen tekemiselle määräajan jälkeen ole ollut hyväksyttäviä perusteita. Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa, että edellytyksiä valituksen tutkimiseen ei ole.
 

Päätöslauselma
Valitus jätetään tutkimatta.


Valitusmaksua ei palauteta.
 

Ratkaisu oli yksimielinen.

Pertti Välimäki                                    Timo Ojala
puheenjohtaja                                    sihteeri
 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Pia Ek, Tuomas Ojanen, Jukka Sippo ja Pekka Timonen.