25/2012 Pyöräily: Kilpailusuorituksen hylkääminen - Lautakunnan toimivalta - Tutkimatta jättäminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 25/2012

21.11.2012 Diaarinro 21/2012


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen päätös 2.8.2012 koskien Jaakko Mölsän oikaisuvaatimusta ratapyöräilyn SM-kilpailuista 21.7.2012.


ASIA  

Ratapyöräilyn SM-kilpailut / Kilpailusuorituksen hylkääminen 


MUUTOKSENHAKIJA 

Jaakko Mölsä 


KUULTAVA 

Suomen Pyöräilyunioni ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallitus on päätöksellään 2.8.2012 hylännyt Jaakko Mölsän tekemän oikaisuvaatimuksen 21.7.2012 pidetyistä ratapyöräilyn SM-kilpailuista eikä ole puuttunut kilpailun tuomariston tekemään ratkaisuun. Tuomariston ratkaisulla Mölsä oli hylätty ratapyöräilyn SM-kilpailujen A-finaalilähdössä. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan mukaan Mölsä oli katsonut kilpailun ylituomarin suorittaman hylkäyksen olleen kohtuuton ja sääntöihin perustumaton. Mölsä oli vaatinut, että hylkäys todetaan vääräksi ja hänet palautetaan ratapyöräilyn SM-kilpailujen virallisiin tuloksiin. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Jaakko Mölsä on vaatinut, että hänen hylkäämisensä ratapyöräilyn SM-kilpailujen A-finaalilähdössä kumotaan, hänet palautetaan kilpailun virallisiin tuloksiin ja hänelle luovutetaan SM-hopeamitali. 


Hallitus ei ollut perustellut 2.8.2012 antamaansa päätöstä Mölsälle. Ratapyöräilyn SM-kilpailujen tuomariston ja Suomen Pyöräilyunioni ry:n hallituksen päätökset olivat vääriä ja Mölsän hylkääminen oli ollut perusteeton. Suomen Pyöräilyunioni ry:n sääntöjen mukaan hallituksen päätöksestä saattoi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan. Mölsä on pyytänyt oikeusturvalautakuntaa tarkistelemaan tuomareiden toimintaa varsinkin toisen protestin jälkeen, sillä Mölsän hylkäämisen peruste oli muuttunut. 


Mölsä ei ollut A-finaalissa koskenut yhteenkään kanssakilpailijaansa. Hän ei ollut myöskään estänyt tai kiilannut kanssakilpailija Pekka Jäskettä finaalilähdön viimeisen 200 metrin aikana tai kaksi kierrosta ennen maalia. Heti kilpailijoiden tultua finaalilähdön maaliin kilpailun ylituomari oli kuuluttanut, että Mölsän ajo oli hylätty. Mölsä oli käynyt kysymässä hylkäämisensä syytä, jolloin hänelle oli ilmoitettu, että hän oli kiilannut ja koskenut fyysisesti kanssakilpailijaansa Jäskeeseen ajon aikana. Lyhyen keskustelun jälkeen ylituomari oli ilmoittanut, ettei Mölsä ollutkaan koskenut Jäskeeseen. Mölsä oli tämän jälkeen tehnyt hylkäämisestään protestin tuomaristolle. 


Tuomaristo oli käsitellyt protestin ja ilmoittanut Mölsän hylkäämisen säilyvän voimassa. Hylkäämisen syynä oli ollut viimeisen 200 metrin aikana tapahtunut kiilaaminen. Mölsä oli saanut tämän jälkeen nähtäväkseen videon finaaliajosta. Hän oli vielä pyytänyt tuomaristoa käsittelemään hylkäämisen uudelleen, sillä videolta ei ollut nähtävissä kiilaamista finaalilähdön viimeisten 200 metrin aikana. 


Tuomaristo oli ottanut asian uudelleen käsiteltäväkseen, muttei ollut lainkaan katsonut videota. Tuomaristo oli käsitellyt Mölsän tekemän protestin uudelleen. Hylkäämisen oli ilmoitettu pysyvän edelleen voimassa, mutta hylkäämisen peruste oli muuttunut ja syyksi oli ilmoitettu kiilaaminen kaksi kierrosta ennen maalia. Tämän jälkeen asian käsittely oli tuomariston osalta päättynyt. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Suomen Pyöräilyunioni ry (jäljempänä SPU) on 14.9.2012 antamassaan vastauksessa vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta. 


Ensijaisesti valitus tuli jättää tutkimatta Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti sillä perusteella, että valitus koski kyseisen kilpailun tuomariston kilpailusuorituksen hylkäämistä koskevan päätöksen mahdollista urheilulajin sääntöjenvastaisuutta. 


Toissijaisesti valitus tuli jättää tutkimatta sillä perusteella, että kaikkia järjestön sääntöjen mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia ei oltu käytetty. SPU:n hallitus oli päättänyt kokouksessaan 2.8.2012 palauttaa asian kurinpitoasioissa asiantuntijaelimenä toimivalle sääntö- ja tuomarivaliokunnalle. Kyseinen toimielin oli käsitellyt asian sähköpostikokouksessaan 13.9.2012 ja päättänyt esittää SPU:n hallitukselle Mölsän kilpailusuorituksen hylkäämisen kumoamista. Hallitus käsittelee asiaa uudestaan seuraavassa kokouksessaan 6.10.2012. 


MÖLSÄN SÄHKÖPOSTIVIESTI OIKEUSTURVALAUTAKUNNALLE 

Mölsä on 17.9.2012 toimittanut oikeusturvalautakunnalle sähköpostiviestin koskien valitustaan ja SPU:n vastineessa esitettyä asian käsittelyä uudelleen SPU:n hallituksen kokouksessa 6.10.2012. 


HALLITUKSEN KOKOUKSEN PÄÄTÖS 6.10.2012 

SPU:n hallitus on käsitellyt asian uudelleen kokouksessaan 6.10.2012. Hallitus on päättänyt olla muuttamatta 21.7.2012 ajetun ratapyöräilyn SM-kilpailun tuloksia. 


VASTASELITYS 

Urheilun oikeusturvalautakunta on varannut Mölsälle tilaisuuden lausua siitä, haluaako hän jatkaa valitustaan oikeusturvalautakunnassa. Mölsä on puhelimitse 8.10.2012 ilmoittanut oikeusturvalautakunnalle haluavansa jatkaa valituksensa käsittelyä. Oikeusturvalautakunta on tämän johdosta varannut Mölsälle tilaisuuden antaa asiassa vastaselitys. Lisäksi häntä on pyydetty ilmoittamaan ottaen huomioon Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohta, millä perusteella oikeusturvalautakunta olisi toimivaltainen käsittelemään Mölsän valituksen. 


Mölsä on vastaselityksessään uudistanut valituksensa perusteet ja katsonut oikeusturvalautakunnan olevan toimivaltainen käsittelemään hänen valituksensa sillä perusteella, että ratapyöräilyn SM-kilpailujen tuomariston menettely oli ollut väärä, koska tuomaristo oli vaihtanut rikkeen tapahtumapaikkaa Mölsän saatua videotallenteen tapahtumasta. Tällainen tuomariston menettely, jossa hylkäyksen peruste oli toistuvasti muuttunut, ei liittynyt millään tavalla lajisääntöihin tai niiden soveltamiseen. Lisäksi kilpailun tuomaristo oli rikkonut menettelyllään urheilun yleisiä eettisiä arvoja ja reilun pelin henkeä. 


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Perustelut 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely  

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu 

Asiassa on ratkaistava esikysymyksenä se, onko Urheilun oikeusturvalautakunnalla toimivaltaa tutkia Mölsän valitusta. Tämä ratkaisu voidaan tehdä kirjallisessa menettelyssä. 


Kilpailusuorituksen hylkäämistä koskeva ratkaisu ja oikeusturvalautakunnan toimivalta 

Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisussa 22/2012 on otettu kantaa valituksen tutkimisen edellytyksiin ja oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Mainitussa ratkaisussa annetut tulkinta- ja oikeusohjeet soveltuvat myös nyt ratkaistavana olevaan tapaukseen. 


Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu ensinnäkin vain niiden asioiden käsittely, jotka oikeusturvalautakunnan tehtäväksi on määrätty lautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan. Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista tai 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Edellä 3)-kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjenvastaisuutta on tulkittu siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos sen perusteella on määrätty kurinpitoseuraamus, joka on määrätty kestämään huomattavan pitkän ajan. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Mölsän valituksessa ei ole kysymys edellisessä kappaleessa tarkoitetusta huomattavan pitkän ajan kestävästä kurinpitoseuraamuksesta, vaan kilpailusuorituksen hylkäämisestä ja siihen liittyvien perusteiden mahdollisesta muuttumisesta. 


Lisäksi oikeusturvalautakunnan ratkaisussa 2/2009 on todettu, että lajisäännöillä tarkoitetaan urheilusuoritusta, kuten kilpailusuoritusta koskevia sääntöjä. Tällaisten lajisääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.     


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että nyt ratkaistavana olevassa tapauksessa Mölsän suoritus ratapyöräilyn SM-kilpailujen finaalissa on Mölsän mukaan hylätty ensiksi sillä perusteella, että Mölsä olisi koskenut kanssakilpailijaansa kilpailun aikana. Mölsä oli tehnyt hylkäämisestään protestin, jonka kilpailun tuomaristo oli hylännyt ja ilmoittanut hylkäämisen pysyvän ennallaan. Hylkäämisen syynä oli ollut viimeisten 200 metrin aikana tapahtunut kiilaaminen. 


Tämän jälkeen Mölsä oli saanut finaaliajosta videon nähtäväkseen ja pyytänyt tuomaristolta asian uudelleen käsittelyä. Tuomaristo oli ottanut asian ja Mölsän tekemän protestin uudelleen käsiteltäväkseen, mutta Mölsän hylkääminen oli säilynyt edelleen ennallaan. Hylkäämisen syyksi oli ilmoitettu kaksi kierrosta ennen maalia tapahtunut kiilaaminen.  


Mölsän tehtyä SPU:n hallitukselle oikaisuvaatimuksen asiasta, SPU:n hallitus oli käsitellyt asiaa kokouksissaan 2.8.2012 ja 6.10.2012, muttei ollut muuttanut tuomariston päätöstä Mölsän hylkäämisestä ratapyöräilyn SM-kilpailujen finaalissa. 


Mölsän oikaisuvaatimuksen käsittelystä SPU:n omissa muutoksenhakuelimissä oikeusturvalautakunta toteaa, että Mölsä on tehnyt oikaisuvaatimuksensa alun perin väärälle toimielimelle eli SPU:n hallitukselle. Hallituksen olisi tullut ohjata asia toimivaltaisen toimielimen käsiteltäväksi, eikä itse ratkaista kokouksessaan 2.8.2012 Mölsän oikaisuvaatimusta, sillä SPU:n kurinpitosääntöjen 8 §:n mukaan kilpailutoiminnan yhteydessä kurinpitovaltaa käyttää ensisijaisesti kyseisen kilpailun tuomarineuvosto tai ylituomari. Ylituomarin on raportoitava määrätyistä rangaistuksista SPU:n sääntö- ja tuomarivaliokunnalle seitsemän (7) vuorokauden kuluessa rangaistuksen määräämisestä. Rangaistuksesta voi tällöin valittaa sääntö- ja tuomarivaliokunnalle kilpailusääntöjen XII osan mukaisesti.  


Samojen kurinpitosääntöjen 9 §:n mukaan sääntö- ja tuomarivaliokunnan päätöksistä kurinpitoasioissa voi valittaa SPU:n hallitukselle ja valitus on tehtävä kirjallisesti kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Hallituksen päätöksestä voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. 


Asiassa ei ole kuitenkaan pääasiaratkaisuun vaikuttavaa merkitystä edellisissä kappaleissa kuvatulla ja sinänsä SPU:n omien kurinpitosääntöjen vastaisella menettelyllä, koska Mölsän oikaisuvaatimus on palautettu SPU:n sääntö- ja tuomarivaliokunnan käsiteltäväksi Mölsän tehtyä valituksen Urheilun oikeusturvalautakunnalle ja oikeusturvalautakunnan pyydettyä SPU:lta vastinetta Mölsän valituksesta. Tämän seikan SPU on myös vastineessaan tuonut esille todetessaan, ettei kaikkia järjestön, eli tässä tapauksessa SPU:n sääntöjen mukaisia muutoksenhakumahdollisuuksia oltu käytetty. Näin ollen sinänsä virheellinen oikaisuvaatimuksen käsittely on järjestön omien toimien kautta palautettu sääntöjenmukaiseksi ja toimivaltaisen elimen käsiteltäväksi. 


Mölsän protesti ratapyöräilyn SM-kilpailujen tuomaristolle, oikaisuvaatimus SPU:n hallitukselle sekä valitus Urheilun oikeusturvalautakunnalle koskevat kilpailusuorituksen hylkäämistä ja siinä noudatettua menettelyä. Mölsän kilpailusuorituksen hylkääminen on perustunut siihen, että Mölsän on katsottu menetelleen kilpailusääntöjen vastaisesti. 


Kysymys on näin ollen sovellettavien lajisääntöjen eli pyöräilyä koskevien kilpailusääntöjen soveltamisesta. Niiden perusteella Mölsälle on määrätty vain kyseessä olleeseen kilpailuun ulottuva seuraamus eli hänen ajonsa hylkääminen ratapyöräilyn SM-kilpailujen finaalissa. Näiden sääntöjen soveltamisen arviointi ja tulkinta eivät kuulu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan lautakunnan toimivaltaan.  


Mölsä on häneltä pyydetyssä vastaselityksessään todennut oikeusturvalautakunnalla olevan toimivalta käsitellä hänen valituksensa sillä perusteella, että ratapyöräilyn SM-kilpailujen tuomariston menettely oli ollut väärä, koska tuomaristo oli vaihtanut rikkeen tapahtumapaikkaa Mölsän saatua videotallenteen tapahtumasta. Tällainen tuomariston menettely, jossa hylkäyksen peruste oli toistuvasti muuttunut, ei liittynyt millään tavalla lajisääntöihin tai lajisääntöjen soveltamiseen. Lisäksi kilpailun tuomaristo oli rikkonut menettelyllään urheilun yleisiä eettisiä arvoja ja reilun pelin henkeä.  


Tämän johdosta oikeusturvalautakunta toteaa, että oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan ei ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin myöskään tässä tuomaritoiminnassa noudatetun menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen, ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen. 


Valituksen kohteena olevassa ratkaisussa on näin ollen katsottava olevan kyse sellaisesta urheilulajin sääntöjenvastaisuudesta, joka oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Näin ollen Mölsän valitus on jätettävä tutkimatta.       


Päätöslauselma 


Valitus jätetään tutkimatta. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Risto Jalanko                              Sami Korhonen puheenjohtaja                            sihteeri   


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Hilkka Salmenkylä, Marja Ramm-Schmidt, Kristiina Rintala ja Thomas Stenius