45/ 2015 Autourheilu SM-sarjan pistelaskenta - Sääntömääräyksen tulkinta Lajiliiton päätöksentekomenettely - Esteellisyys - Kuuleminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 45/2015

18.12.2015    Diaarinro 38/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 22.9.2015 rallicrossin SM-sarjan pistelaskennasta 

 

ASIA

Rallicrossin SM-sarjan pistelaskenta


MUUTOKSENHAKIJA

TK


KUULTAVA

AKK-Motorsport ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n hallitus (AKK) on päätöksessään 22.9.2015 todennut, että SM-sarjan pisteisiin lasketaan sääntöjen mukaan ajetut osakilpailut, joista vähennetään yksi osakilpailu. Tätä sääntökohtaa on hallituksen ilmoituksen mukaan tulkittu vakiintuneesti siten, että pisteisiin laskettavista kilpailuista voi vähentää myös sellaisen osakilpailun, johon mainittu kilpailija ei ole osallistunut. Säännöissä mainittua termiä ”ajetut osakilpailut” on tulkittu siten, että se tarkoittaa sarjassa ajettuja tai järjestettyjä osakilpailuja. AKK-Motorsport ry:n hallitus määräsi rallicrossin lajiryhmän vahvistamaan SM-sarjan pisteet tämän linjauksen mukaisesti.


VALITUS PERUSTEINEEN

TK on valituksessaan vaatinut, että hallituksen päätös kumotaan.


AKK oli tehnyt päätöksen yksin PH:n lajiryhmän linjauksesta tekemän valituksen perusteella. Lajiryhmä oli kokouksessaan 19.9.2015 päätynyt säännön tulkinnan osalta erilaiseen lopputulokseen hallituksen sääntötulkinnan kanssa. Lajiryhmän sääntötulkinta oli saatettu hallituksen käsiteltäväksi. Hallitus päätyi erilaiseen lopputulokseen. Hallitus ei varannut asiaan osallisille eikä siten myöskään TK:lle tilaisuutta tulla kuulluksi. AKK ei ole noudattanut omia sääntöjään kuulemisen osalta. Myöskään lajiryhmää ei ole kuultu.


Hallituksen jäsen TE on tehnyt tiivistä yhteistyötä PH:n kanssa. TE oli esteellinen käsittelemään asiaa hallituksessa.


VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


AKK:n hallituksen päätös oli sääntöjen mukainen eikä asian käsittelyssä ollut menetelty virheellisesti. AKK:n hallitus voi sääntöjen (AKK:n laji- ja työryhmien ohjesääntö) mukaan muuttaa lajiryhmän tekemän päätöksen. Lisäksi AKK:n hallitus vahvistaa kansallisten mestaruussarjojen tulokset. Rallicrossin SM-sarjassa on sarjasääntöjen mukaan ajettu viisi osakilpailua. Sarjasääntöjen kohdan 1.13.4 mukaan kilpailijan sarjan loppupisteisiin lasketaan ajetut osakilpailut -1.


AKK:n hallitus on päätöksellään korjannut lajiryhmän virheellisesti laskemat sarjapisteet sarjasääntöjen mukaisiksi. Rallicrossin sarjasääntöjen kohta 1.13.4 on ollut sisällöltään samanlainen vuodesta 2011 alkaen. Vakiintuneesti sarjan loppupisteisiin on laskettu kaikki osakilpailut riippumatta siitä, onko kilpailija osallistunut kyseiseen kilpailuun vai ei. Näin oli menetelty esimerkiksi vuonna 2014. AKK:n hallitus on joutunut sille kuuluvan päätösvallan nojalla muuttamaan lajiryhmän alustavaa sääntöjen vastaista päätöstä sarjapisteiden laskemisen osalta.


Kuulemisen osalta sovellettavaksi ei tule AKK:n autourheilun sääntöjen kohta 81, joka koskee kuulemista seuraamuspäätöstä tehtäessä. Kuulemista koskevat säännöt eivät tule sovellettaviksi käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Kysymys on ollut lajiryhmän epävirallisesti vahvistamien virheellisten sarjapisteiden korjaamisesta eikä kuuleminen ole ollut asian laadun vuoksi tarpeen.


Hallituksessa on ollut läsnä rallicrossin lajipäällikkö Timo Lampinen. Lajipäällikkö edustaa hallituksessa lajiryhmää, joten lajipäällikkö on voinut esittää myös lajiryhmän näkemyksen asiassa.


AKK:n hallituksen jäsen ei ole ollut myöskään esteellinen käsittelemään asiaa. Esteellisyyttä tulee arvioida yhdistyslain 37 §:n nojalla. Asiassa ei ole esitetty mitään sellaista kysymystä, jonka perusteella hallituksen kokoukseen osallistuneen henkilön yksityisen edun voitaisiin katsoa olleen ristiriidassa AKK:n kanssa.  


VASTASELITYS

TK on AKK:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että AKK:n hallitus ei ollut kuullut lajiryhmää, vaan lajipäällikköä. Lajipäällikkö ei ole rallicrossin lajiryhmän jäsen eikä toimi lajiryhmän sihteerinä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.

 

Pääasiaratkaisun perustelut


I Tausta ja kysymyksenasettelu


TK:n valituksessa on kysymys rallicrossin SM-sarjan pistelaskentaa koskevasta AKK:n hallituksen päätöksestä. Rallicrossin lajiryhmä on 19.9.2015 päättänyt, että pistelaskennassa otetaan huomioon kilpailijan ajamat kilpailut, joista vähennetään yksi kilpailu. Ajetulla kilpailulla tarkoitetaan kilpailua, jossa kilpailija on osallistunut vähintään yhteen lähtöön. Lajiryhmän päätös on saatettu AKK:n hallituksen käsiteltäväksi. AKK:n hallitus on 22.9.2015 todennut, että vakiintuneesti rallicrossin sääntöjen kohtaa 1.13.4 on tulkittu siten, että kilpailija saa vähentää pisteistä myös sellaisen kilpailun, johon hän ei ole itse osallistunut. Ajetuilla tarkoitetaan hallituksen mukaan järjestettyjä kilpailuja.


TK on valituksessaan vaatinut AKK:n hallituksen päätöksen kumoamista ensinnäkin sillä perusteella, että lajiryhmää tai asiaan osallisia kilpailijoita ei ole ennen päätöksen tekemistä kuultu. Toiseksi TK on katsonut, että hallituksen jäsen TE oli esteellinen, koska hän oli ollut aikaisempina vuosina läheisessä yhteistyössä rallicrossissa kilpailleen PH:n kanssa.


II Kuuleminen


AKK:n hallituksen päätöksessä on kysymys rallicrossin SM-sarjan pistelaskun määrittämisestä. Hallitus on muuttanut lajiryhmän näkemystä. Riidatonta on, että valituksenalainen päätös on tehty TK:ta tai muita kilpailijoita kuulematta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että AKK:n laji- ja työryhmien ohjesäännön mukaan hallitus voi muuttaa lajiryhmän päätöksen. Näissä säännöissä, autourheilun säännöissä tai rallicrossin SM-sarjasäännöissä ei ole tarkempia määräyksiä siitä menettelystä, jota hallituksen tulee noudattaa muuttaessaan lajiryhmän päätöstä. Tällöin päätöksenteossa noudatetaan normaalia yhdistyksen hallituksen päätöksentekomenettelyä. Yhdistyksen jäsenen kuulemiselle on asetettu erityisiä vaatimuksia erottamis- ja kurinpitomenettelyissä. Yhdistyslain 15 §:n mukaan jäsenelle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi ennen yhdistyksen jäsenyydestä erottamista koskevan päätöksen tekemistä. Kurinpitomenettelyssä kuulemisvelvollisuus on voimassa yleisenä oikeussuojaperiaatteena ja kuulemisvelvollisuus kurinpitoasioissa ilmenee myös autourheilun sääntöjen kohdasta 81.  


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa ei ole kyse kurinpitomenettelystä. SM-sarjapisteiden vahvistaminen ja pistelaskentaa koskevien sääntöjen tulkinta liittyy keskeisesti kilpailutoimintaan. Kilpailua ja pistelaskua koskevat päätökset tehdään tavanomaisesti kilpailijoita kuulematta. AKK ei ole siten menetellyt virheellisesti tehdessään SM-sarjan pisteitä koskevan päätöksen TK:ta tai muita kilpailijoita kuulematta. Myöskään lajiryhmän kuuleminen ei ole ollut tarpeen. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että AKK:n hallituksessa on ollut läsnä rallicrossin lajipäällikkö, joka on voinut tuoda hallituksen tietoon lajiryhmän sääntöjen tulkintaa koskevat näkemykset.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että AKK:n hallitus ei ole menetellyt virheellisesti jättäessään ennen ratkaisun tekemistä kuulematta TK:ta, muita kilpailijoita tai lajiryhmää. Valitus on tältä osin perusteeton.


III Esteellisyys


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että yhdistyksen säännöissä ei voida esteellisyyssääntelyn tasoa lieventää. Sen sijaan yhdistyksen säännöissä voidaan asettaa lakia tiukempia vaatimuksia, jos tarkoituksena on edistää yhdistyksen hallinnon puolueettomuutta (Halila - Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 543). Tässä asiassa ei ole edes väitetty, että AKK:on säännöissä olisi määrätty esteellisyydestä toisin kuin yhdistyslaissa.


TK on valituksessaan katsonut, että hallituksen jäsen TE oli tehnyt aikaisempina vuosina tiivistä yhteistyötä PH:n kanssa ja että TE oli tämän vuoksi esteellinen käsittelemään pistelaskuasiaa hallituksessa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että esimerkiksi arvokisavalintojen osalta oikeuskirjallisuudessa on katsottu, että esteellisyys ei tule arvokilpailuja koskevassa valinnassa arvioitavaksi sellaisessa tilanteessa, jossa lajin päävalmentajaa kuullaan päätöksenteossa asiantuntijana, eikä välttämättä silloinkaan vaikka hänellä olisi ehdolla olevien joukossa henkilökohtaisia valmennettavia (Halila, Heikki: Oikeudellistuva urheilu 2006 s. 414). Kysymyksessä olevassa asiassa TK on todennut, että hallituksen jäsenenä olevan TE:n ja rallicrossin kilpailijana olevan PH:n välillä oli ollut aikaisempina vuosina tiivistä yhteistyötä. Valituksessa ei tarkemmin kuvata, minkälaista tämä yhteistyö on ollut.


AKK:n hallituksen jäsenen yksityinen etu ei ole ollut ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa sillä tavoin kuin yhdistyslain 37 §:ssä tarkoitetaan. Esteellisyysväite ei näin ollen anna aihetta enempiin toimenpiteisiin oikeusturvalautakunnassa. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevassa tapauksessa AKK:n päätöksenteossa ei ole tapahtunut sellaista virhettä, jonka johdosta AKK:n päätös tulisi poistaa.

 

IV Päätöksen sääntöjen vastaisuus


TK ei ole valituksessaan katsonut AKK:n hallituksen päätöksen SM-pistelaskennan osalta olevan sääntöjen vastainen eikä hän ole tällä perusteella vaatinut päätöksen kumoamista. AKK on vastauksessaan ottanut kantaa myös siihen, että päätöstä on pidettävä sääntöjen mukaisena. Tähän nähden oikeusturvalautakunta arvioi seuraavassa, onko AKK:n hallituksen päätöstä pidettävä sääntöjen vastaisena.


Rallicrossin SM-sarjan sääntöjen kohdan 1.13.4 mukaan kilpailijan sarjan loppupisteisiin lasketaan ajetut osakilpailut -1. Lajiryhmä on lähtenyt tulkinnassaan siitä, että kilpailijan ajamista kilpailuista vähennetään yksi kilpailu. AKK:n hallitus on puolestaan katsonut, että vähennettävä kilpailu voi olla myös sellainen, johon kilpailija ei ole osallistunut. AKK:n hallitus on todennut, että sääntökohta on ollut samansisältöinen vuodesta 2011 alkaen ja tulkinta on ollut säännön voimaantulosta lähtien sama.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymys on kilpailutoimintaa koskevan sääntömääräyksen tulkinnasta eikä kurinpitoa koskevasta sääntömääräyksestä. Tällaisessa tilanteessa, jossa säännöt mahdollistavat sanamuotonsa perusteella useita erilaisia tulkintoja, lajiliiton tarkoituksenmukaisuusharkinnan piiriin kuuluu valita lajiliiton näkökulmasta tarkoituksenmukainen säännön sanamuodon mahdollistama tulkintavaihtoehto. Sarjapisteiden laskentaa koskeva sääntö mahdollistaa oikeusturvalautakunnan arvioinnin mukaan sekä lajiryhmän että hallituksen omaksuman tulkintavaihtoehdon. Hallituksen ilmoituksen mukaan sääntöä on sen voimaan tulosta alkaen sovellettu samalla tavalla kuin nyt kysymyksessä olevassa hallituksen päätöksessä. Tulkintakäytäntö on siten ollut johdonmukainen alusta alkaen. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että AKK:n hallituksen päätöstä ei voida pitää sääntöjen vastaisena.


V Lopputulos


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että TK:n valitus on hylättävä.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätöksen 22.9.2015 lopputulosta ei muuteta.


Valitusmaksua ei palauteta.

 

Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                     sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Heikki Halila, Tuomas Ojanen, Hannu Rautiainen ja Hilkka Salmenkylä.