18/2018 Vesipallo Kurinpito - Valmentaja - Kurinpitomenettely - Kuuleminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 18/2018

16.10.2018 Diaarinro 12/2018


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliitto ry:n kurinpitolautakunnan päätös 27.5.2018


ASIA           

Toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

W


KUULTAVA

Suomen Uimaliitto ry


SUOMEN UIMALIITTO RY:N KURINPITOLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Uimaliitto ry:n (jäljempänä Uimaliitto) kurinpitolautakunta on päätöksessään 27.5.2018 määrännyt Turun Uimareiden miesten vesipallojoukkueen valmentajan W:n 2 kuukauden toimitsijakieltoon. Päätöksessä on todettu, että toimitsijakielto alkaa syyskauden ensimmäisestä Uimaliiton vesipallo-ottelusta, mutta se koskee myös kesän 2018 rantavesipallon SM-turnauksen otteluja. Päätös on perustunut siihen, että W ei ollut puuttunut valmentamansa joukkueen pelaajan epäurheilijamaiseen käytökseen SM-sarjan 5. loppuottelussa 20.5.2018 Turun Uimareiden ja Cetus Espoon välillä, minkä lisäksi hän oli lähettänyt asiaan liittyvän epäasiallisen sähköpostiviestin Uimaliiton kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle.   


VALITUS PERUSTEINEEN

W on valituksessaan vaatinut, että Uimaliiton kurinpitolautakunnan päätös 27.5.2018 kumotaan ja hänelle määrätty kurinpitoseuraamus poistetaan.


Perusteinaan W on lausunut, että kurinpitolautakunnalla ei ollut ollut perustetta ottaa asiaa käsiteltäväksi, koska mikään taho ei ollut tehnyt lautakunnalle ilmoitusta W:n menettelystä ottelussa tai sen jälkeen ja koska W:n tietoon ei ole saatettu sellaista painavaa syytä, jonka perusteella asia olisi voitu ottaa kurinpitolautakunnassa käsiteltäväksi. Lisäksi W on lausunut, että hän oli saanut tiedon kurinpitomenettelystä ja hänelle määrätystä kurinpitoseuraamuksesta vasta saatuaan päätöksen tiedoksi 29.5.2018. Hänelle ei ollut varattu tilaisuutta antaa vastinetta asiassa, vaikka Uimaliiton sääntöjen mukaan näin olisi tullut menetellä. Koska kysymys oli ollut W:n kurinpitolautakunnalle lähettämästä sähköpostiviestistä, lautakunnan on katsottava olleen esteellinen käsittelemään asiaa. Päätöksestä ei myöskään ilmene, millä tavalla sähköpostiviesti oli ollut epäasiallinen. Päätös tuli siten kumota ja määrätty seuraamus poistaa.

      

VASTAUS PERUSTEINEEN

Uimaliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Uimaliitto on esittänyt, että liiton sääntöjen mukaan kurinpitolautakunta voi ottaa rikkomusta koskevan asian käsiteltäväkseen silloinkin, kun kysymyksessä olevasta menettelystä ei ole tehty ilmoitusta tai raporttia, jos tähän on painavia syitä. Tässä tapauksessa näin oli ollut. Liiton sääntöjen mukaan rankaisuvaltaa rikkomustapauksissa käyttää kurinpitolautakunta, jonka ei voida katsoa olleen esteellinen käsittelemään asiaa. 


Väitetyn kuulemisvelvollisuuden laiminlyönnin osalta Uimaliitto on todennut, että lähettämänsä sähköpostiviestin perusteella W oli ollut tietoinen siitä, että hänelle saatetaan määrätä viestin johdosta kurinpitoseuraamus. Lautakunta ei ollut katsonut tarpeelliseksi tiedustella W:ltä, pitikö tämä itse käyttämäänsä epäasiallista kielenkäyttöä epäasiallisena. Sen vuoksi W:lle ei ollut varattu tilaisuutta tulla kuulluksi.


Määrätty kurinpitoseuraamus on Uimaliiton sääntöjen mukainen. Sitä lieventää lisäksi se, että kurinpitolautakunta on 26.6.2018 päättänyt seuraamuksen täytäntöönpanon keskeyttämisestä asian käsittelyn Urheilun oikeusturvalautakunnassa ajaksi. 


VASTASELITYS

W on Uimaliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että Uimaliiton näkemys kuulemisen tarpeettomuudesta asiassa on yleisten oikeusperiaatteiden vastainen ja kurinpitomenettelyn kohteena olevan henkilön oikeusturvan kannalta kestämätön.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

Vesipallon SM-sarjan 5. loppuottelussa 20.5.2018 Turun Uimareiden ja Cetus Espoon välillä Turun Uimareiden pelaaja oli poistettu ottelusta. Turun Uimareiden valmentaja W on kommentoinut kysymyksessä ollutta tilannetta ja tuomaritoimintaa ottelussa ja ottelusarjassa sekä vesipallon tilaa Suomessa yleisesti osin asiattomin sanakääntein Uimaliiton kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle lähettämässään sähköpostiviestissä. W:lle on määrätty hänen menettelystään ottelussa ja sen jälkeen 2 kuukauden toimitsijakielto.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko Uimaliiton kurinpitolautakunnalla ollut Uimaliiton kurinpitomääräyksissä määrätty peruste ottaa asia käsiteltäväkseen. Toiseksi kysymys on siitä, onko kurinpitolautakunta ollut esteellinen käsittelemään asiaa. Kolmanneksi kysymys on vielä siitä, onko kurinpitolautakunta menetellyt virheellisesti määrätessään W:lle kurinpitoseuraamuksen häntä kuulematta.


Sovellettavat sääntömääräykset 

 

Suomen Uimaliiton kurinpitomääräysten 4 §:n mukaan rankaisuvaltaa käyttävä elin on näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa liiton kurinpitolautakunta.


Kurinpitomääräysten 5 §:n 1 kohdan mukaan virallisen raportin kilpailutapahtumista voivat tehdä vain kilpailutapahtuman tuomarit, tarkkailija, delegaatti tai kurinpitolautakunnan erikseen hyväksymä puolueeton henkilö. Saman pykälän 2 kohdan mukaan muu kuin edellä 1 kohdassa mainittu henkilö voi tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta. Edelleen saman pykälän 3 kohdan mukaan painavista syistä voidaan kurinpitolautakunnan tietoon tulleet rikkomukset käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.


Kurinpitomääräysten 6 §:n 1 kohdan mukaan asiassa tulee pyytää selvitykset niiltä tahoilta, joilta voidaan katsoa saatavan asian ratkaisemisen kannalta merkityksellistä aineistoa. Saman pykälän 2 kohdan mukaan sen jälkeen, kun tapahtuneesta on saatu riittävä selvitys, kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.


Kurinpitolautakunnan toimivalta

 

Uimaliiton edellä selostetun kurinpitomääräysten 5 §:n 3 kohdan nojalla Uimaliiton kurinpitolautakunta voi ottaa tietoonsa tulleen sääntörikkomuksen käsiteltäväkseen myös silloin, kun rikkomuksesta ei ole tehty raporttia eikä ilmoitusta, jos tähän on painavia syitä. Esillä olevassa asiassa keskeinen aihe kurinpitomenettelyn käynnistämiseen on ollut kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle lähetetty, epäasialliseksi arvioitu sähköpostiviesti. Uimaliiton vastauksessaan esittämällä tavalla oikeusturvalautakunta katsoo, että tällaisessa tilanteessa kurinpitomenettelyn aloittamiseen ilman raporttia tai yksilöityä ilmoitusta rikkomuksesta on kurinpitomääräyksissä tarkoitetulla tavalla painavia syitä.


Esteellisyysväite


W on valituksessaan todennut, että kurinpitolautakunta on ollut esteellinen käsittelemään asiaa, koska hän oli lähettänyt kurinpitoseuraamukseen määräämiseen johtaneen sähköpostiviestin kurinpitolautakunnan puheenjohtajalle. 


Yhdistyslain 37 §:n mukaan hallituksen jäsen tai yhdistyksen toimihenkilö ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa. Tässä tapauksessa kysymys on ottelutapahtumiin liittyvästä sekä toisaalta erotuomaritoimintaa ja lajin tilaa yleisesti koskevaan arvosteluun perustuvasta kurinpitoasiasta. W ei ole kohdistanut arvosteluaan suoraan kurinpitolautakunnan puheenjohtajaan eikä lautakunnan muihinkaan jäseniin. Näin ollen kurinpitolautakunta ei ole ollut esteellinen käsittelemään asiaa.


Asianosaisen kuuleminen

 

Edellä kerrotun mukaisesti kysymys on ollut Uimaliitossa W:hen kohdistuneesta kurinpitomenettelystä, jonka seurauksena W:lle on määrätty liiton kurinpitomääräyksissä määritelty kurinpitoseuraamus. Kurinpitomääräysten 6 §:n 2 kohdan mukaan kurinpitomenettelyn kohteena olevalle taholle on varattava tilaisuus antaa vastineensa asiassa.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että urheilijalle tai toimihenkilölle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä. Kurinpitomenettelyn kohteena olevalla henkilöllä tulee olla mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn antamalla oma vastineensa ja selvityksensä asiasta. Vastinepyynnössä tulee myös riittävän selvästi tuoda esille ne kurinpitomääräykset, joiden perusteella kurinpitoseuraamuksen määräämistä harkitaan. Vastineen antamiselle on lisäksi varattava tapauksen olosuhteisiin nähden kohtuullinen aika (ks. UOL 46/2015).


Asiassa on riidatonta, että W:lle ei ollut annettu tietoa kurinpitomenettelyn käynnistämisestä. W:lle ei myöskään ollut varattu tilaisuutta antaa vastinetta ja selvitystä kurinpitoa koskevan harkinnan perusteista. Oikeusturvalautakunta katsoo, että määräämällä W:lle kurinpitomääräyksissä määritellyn kurinpitoseuraamuksen kurinpitomenettelyn käynnistämisestä ilmoittamatta ja W:tä kuulematta Uimaliitto on menetellyt vastoin liiton kurinpitomääräyksiä sekä kurinpitoa koskevia yleisiä oikeussuojaperiaatteita.


Kurinpitomenettelyssä noudatettavan menettelyn kohteena olevan henkilön oikeusturvan kannalta keskeinen kuulemisperiaate menettäisi kokonaan merkityksensä, jos sanotunlaisen laiminlyönnin katsottaisiin korjautuvan sillä, että asianomaista henkilöä kuullaan oikeusturvalautakunnassa. W:n kuulemista koskevan laiminlyönnin ei siten voida katsoa korjautuneen tai menettäneen merkitystään sen myötä, että W on valittanut kurinpitoratkaisusta oikeusturvalautakuntaan (ks. myös UOL 15/2014, UOL 14/2015 ja UOL 15/2018).


Johtopäätökset


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Uimaliiton kurinpitolautakunta on ollut toimivaltainen käsittelemään W:tä koskevan kurinpitoasian ja että lautakunta ei ole ollut asiassa esteellinen. Kurinpitolautakunta on kuitenkin menetellyt virheellisesti jättäessään ilmoittamatta W:lle kurinpitomenettelyn aloittamisesta. W:lle olisi myös tullut varata mahdollisuus esittää oma näkemyksensä asiasta ja vaikuttaa aidosti kurinpitomenettelyyn ennen kurinpitoseuraamuksen määräämistä. Menettelyvirhe on koskenut keskeistä urheilijan ja myös valmentajan oikeusturvan taetta. Näin ollen asiaa ei ole syytä palauttaa Uimaliiton kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi, vaan virheellisessä menettelyssä syntynyt päätös kumotaan ja kurinpitoseuraamus poistetaan kokonaan.

       

Päätöslauselma


W:n valitus hyväksytään ja valitusmaksu palautetaan.


Uimaliiton kurinpitolautakunnan kurinpitoseuraamuksen määräämistä koskeva päätös 27.5.2018 kumotaan W:tä koskevalta osin ja W:lle määrätty toimitsijakielto poistetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Pia Ek                                         Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                          sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pia Ek, Pekka Lindroos, Hannu Rautiainen, Thomas Stenius ja Kimmo Suominen