2 /2015 Voimistelu Yhdityksen päätös - Päätöksentekomenettely - Äänestystapa - Lajiasiantuntijaryhmän valinta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 2/2015

13.1.2015                   Diaarinro 28/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimisteluliitto ry:n päätös lajiasiantuntijaryhmän valinnasta


ASIA

Lajiasiantuntijaryhmän valinta


MUUTOKSENHAKIJAT

Suomalainen Voimisteluseura ry

Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry

Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry


KUULTAVA

Suomen Voimisteluliitto ry


LAJIASIANTUNTIJARYHMÄN VALINTAA KOSKEVA PÄÄTÖS

Suomen Voimisteluliitto ry:n hallitus (Voimisteluliitto) on Voimisteluliiton rytmisen voimistelun seurakokouksen 15.11.2014 tekemän esityksen perusteella päätöksellään 9.12.2014 vahvistanut rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanon kaudelle 2015 – 2017.


VALITUS PERUSTEINEEN

Suomalainen Voimisteluseura ry, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet ensisijaisesti, että Voimisteluliiton rytmisen voimistelun seurakokouksen päätös lajiasiantuntijaryhmän valinnasta kumotaan tai toissijaisesti, että Voimisteluliiton hallituksen päätös lajiasiantuntijaryhmän valinnasta kumotaan. Lisäksi valittajat ovat vaatineet, että Voimisteluliitto velvoitetaan korvaamaan niiden lautakuntakulut 2 400 eurolla korkoineen.


Rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmä on valittu rytmisen voimistelun seurakokouksen päätöksellä 15.11.2014 kaudelle 2015 - 2017. Lajiasiantuntijaryhmään on valittu puheenjohtaja ja neljä jäsentä. Puheenjohtajan valinta oli ollut yksimielinen. Sen sijaan neljään jäsenen paikkaan oli ollut viisi ehdokasta ja asiassa oli jouduttu äänestämään. Valittajien ehdokkaana oli ollut IR ja valittajien käsityksen mukaan valinta olisi tullut suorittaa yhdistyslain 28 §:n mukaisena enemmistövaalina. Äänestys oli kuitenkin suoritettu vastuualueittain sen mukaan, minkä vastuualueen ehdokas oli tehtävään ilmoittautuessaan ilmoittanut kiinnostuksen kohteekseen. Äänestys oli tehty jokaisen vastuualueen osalta erikseen ja tämä heikensi merkittävästi IR:n mahdollisuuksia tulla valituksi.


Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry oli tehnyt seurakokouksessa seurakokouksen puheenjohtajan esityksestä poikkeavan esityksen äänestystavasta ja esittänyt sitä, että äänestys suoritettaisiin yhdistyslain 28 §:n mukaisena enemmistövaalina. Tätä esitystä oli yhden kokousedustajan toimesta kannatettu. Voimisteluliiton edustaja ei ollut hyväksynyt ehdotusta äänestykseen ja oli pyytänyt toista ehdotusta äänestystavasta. Kokouksessa oli tapahtunut virhe, kun Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n kannatettu ehdotus äänestystavasta oli sivuutettu. Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että jos kannatettu ehdotus sivuutetaan, tämä johtaa sellaisenaan päätöksen kumoamiseen.


Myös äänestyksessä käytetty äänestysjärjestys oli yhdistyslain vastainen, kun nyt käytettyä äänestystapaa ei ollut määrätty Voimisteluliiton säännöissä. Yhdistyslain selvä lähtökohta on, että kaikki ehdokkaat ovat yhtä aikaa äänestettävinä ja heistä äänestetään niin montaa kuin valittavassa toimielimessä on paikkoja. Tästä voidaan poiketa äänestämällä paikka tai vastuualue kerrallaan, mutta se edellyttää sitä, että poikkeavasta äänestystavasta on määräykset yhdistyksen säännöissä. Voimisteluliiton säännöissä ei ole määräystä yhdistyslaista poikkeavasta äänestystavasta. Tästä seuraa se, että lajiasiantuntijaryhmä olisi tullut valita yhdellä äänestyksellä valitsemalla koko ryhmä kerralla siten, että neljä eniten ääniä saanutta olisi tullut valituksi. Lajiasiantuntijaryhmän valinnassa käytetty äänestystapa oli Voimisteluliiton sääntöjen vastainen ja päätös tulee myös tällä perusteella kumota.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Voimisteluliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.


Tutkimatta jättäminen


Voimisteluliiton seurakokouksen tekemä päätös ei ole sellainen Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdan tarkoittama päätös, josta on mahdollista valittaa oikeusturvalautakunnalle. Seurakokous tekee toimintaohjesäännön nojalla esityksen Voimisteluliiton hallitukselle lajiasiantuntijaryhmästä. Hallitus voi tehdä esityksen mukaisen päätöksen tai esityksestä poikkeavan päätöksen. Seurakokouksen esitys ei ole hallitusta sitova.


Voimisteluliiton hallitus on tehnyt päätöksen lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanosta. Hallitus on ottanut nimityspäätöstä tehdessään huomioon seurakokouksen esityksen lisäksi myös nyt kysymyksessä olevien valittajien esityksen lajiasiantuntijaryhmän nimeämisestä. Hallituksen päätös ei voi olla virheellinen sen vuoksi, että seurakokouksen esitys olisi tapahtunut virheellisen äänestysmenettelyn seurauksena. Valitus tulee jättää tutkimatta myös siltä osin kuin valitus on kohdistettu hallituksen päätökseen.  

 

Valituksen hylkääminen


Lajiasiantuntijaryhmän nimeäminen on tapahtunut Voimisteluliiton sääntöjen ja yhdistyslain säännösten edellyttämällä tavalla. Lajiasiantuntijaryhmän nimeäminen on perustunut Voimisteluliiton sääntöihin.


Kokousmenettelyn osalta annettu pöytäkirjantarkastajana toimineen varatuomari OR:n laatima pöytäkirjantarkastajan lausunto ei vastaa kokouksen kulkua. Lausunto poikkeaa kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja toisen pöytäkirjan tarkastajan käsityksistä tapahtumienkulun osalta. OR:n laatiman lausunnon mukaan Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n ehdotusta olisi kannatettu, mutta näin ei ollut tapahtunut. Koska ehdotusta ei ollut kannatettu, ehdotuksesta ei ollut tullut myöskään äänestää. Kokouksessa oli keskusteltu äänestystavasta ja kokousedustaja UP-T oli ehdottanut, että äänestystavasta äänestettäisiin. UP-T ei ollut kannattanut Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n ehdotusta, vaan hän oli ehdottanut, että äänestystavasta äänestettäisiin. Seurakokouksen pöytäkirjassa oleva merkintä on tältä osin oikea eikä kokouksessa ole tapahtunut menettelyvirhettä.


Vaalia ei olisi voitu joka tapauksessa toimittaa Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n ehdottamalla tavalla. Äänestyksen järjestäminen ehdotetulla tavalla olisi ollut Voimisteluliiton toimintaohjesäännön ja tätä kautta myös Voimisteluliiton sääntöjen vastainen. Tällaista ehdotusta ei olisi voitu ottaa äänestykseen. Toimintaohjesäännön kohdassa 2.3. on määritetty lajiasiantuntijaryhmän paikkojen vastuualueet ja jokainen lajiasiantuntijaryhmän paikka on vastuualueen kautta korvamerkitty. Lajiasiantuntijaryhmä on yhdistyksen toimielin, jossa on viisi erillistä luottamustehtävää. Lajiasiantuntijaryhmään haetaan tietylle vastuualueelle ja tämä määrää automaattisesti myös sen, että paikoista on myös äänestettävä vastuualue kerrallaan. Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n ehdottama äänestysjärjestys olisi merkinnyt sitä, että toimintaohjesäännön määräys lajiasiantuntijaryhmän vastuualueista ei olisi toteutunut. Toimintaohjesääntö on ollut samansisältöinen myös lajiasiantuntijaryhmää edellisen kerran valittaessa. Lajiasiantuntijaryhmää koskevassa hakuilmoituksessa oli todettu, että jos seurakokouksessa on useampia ehdokkaita, seurakokous äänestää heistä vastuualuejärjestyksessä. Lajiasiantuntijaryhmään on tullut hakea tietylle vastuualueelle ja tämä on käynyt ilmi hakuilmoituksesta.   


Lajiasiantuntijaryhmän yksittäiset paikat ovat olleet haettavina vastuualueittain. Myös valittajien ehdokas IR oli nimetty kahteen vastuualueeseen. Asiassa ei ole voitu olettaa, että äänestys suoritetaan yhdistyslain 28 §:n mukaisena enemmistövaalina.


Hallituksen päätökseen ei ole myöskään vaikuttanut väitetty virhe seurakokouksessa. Hallituksessa on käsitelty seurakokouksen esitys ja otettu huomioon myös valittajien ehdotus. Seurakokouksen esitys ei ole sitonut hallitusta sen tehdessä päätöksen lajiasiantuntijaryhmän asettamisesta.


VASTASELITYS

Valittajat ovat Suomen Voimisteluliitto ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todenneet valituksessaan esittämänsä lisäksi, että oikeusturvalautakunnan toimivallan kannalta asiassa on merkitystä sillä, että Voimisteluliitto on tehnyt päätöksen lajiasiantuntijaryhmästä ja tämä päätös on perustunut virheelliseen kokousmenettelyyn ja yhdistyslain vastaiseen äänestystapaan. Toimivallan kannalta olennaista merkitystä ei ole sillä, katsotaanko päätöksen lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanosta syntyneen seurakokouksessa vai hallituksessa. Voimisteluliiton hallituksen pöytäkirjasta ilmenevät merkinnät viittaavat kuitenkin siihen, että hallitus on käsitellyt seurakokouksen päätöstä muutoksenhakuelimenä.


Valittajien ja Voimisteluliiton näkemykset kokouksen kulusta eroavat sen suhteen, oliko Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n ehdotusta kannatettu vai ei. Seurakokouksen pöytäkirjassa oleva merkintä siitä, että ehdotusta ei ollut kannatettu, ei ole oikea. Kokousedustajana olleen UP-T:n lausunnosta ilmenee, että hänen käyttämänsä kannatuspuheenvuoro oli koskenut nimenomaisesti Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n äänestystavan osalta tekemää ehdotusta. Jos kokousmenettelystä tältä osin katsotaan jäävän epäselvyyttä, asiassa tulee kuulla UP-T:tä. Suullisen käsittelyn tarpeellisuuden arvioinnin valittajat ovat jättäneet oikeusturvalautakunnan tehtäväksi. Seurakokouksessa oli tapahtunut menettelyvirhe, kun äänestystavasta tehtyä kannatettua ehdotusta ei ollut otettu äänestykseen. Tämä virhe on yksin riittävä peruste kumota valituksen kohteena oleva päätös.


Voimisteluliitto on vastauksessaan katsonut, että lajiasiantuntijaryhmä sisältää viisi erillistä luottamustehtävää ja valinta luottamustehtäviin tapahtuisi erillisillä vaaleilla. Tällaisesta ei ole kuitenkaan määräystä säännöissä eikä paikkakohtaisesta valintatavasta ole määrätty Voimisteluliiton säännöissä. Voimisteluliiton vaalit tulee toimittaa yhdistyslain 28 §:ssä säädetyllä tavalla. Voimisteluliitto on perustellut käyttämäänsä vaalitapaa toimintaohjesäännöillä, aiemmalla käytännöllä ja ehdokkaiden hakuohjeilla. Mikään näistä kolmesta mainitusta perusteesta ei ole riittävä peruste käytetylle vaalitavalla, kun käytetyn vaalitavan mahdollistama sääntömääräys puuttuu. Toimintaohjesääntö ei ole yhdistyslain 28 §:ssä tarkoitettu yhdistyksen sääntö eikä toimintaohjesäännössä myöskään ole mitään sellaista määräystä, jonka mukaan lajiasiantuntijaryhmän valintatapa poikkeaisi yhdistyslain 28 §:stä.


Voimisteluliiton ilmoittamaa vakiintunutta käytäntöä valintatavasta ei myöskään ole. Edellisellä kerralla vuonna 2011 äänestystä ei ollut tarpeen suorittaa ja vuonna 2008 valinta oli suoritettu käyttäen yhdistyslain 28 §:n mukaista enemmistövaalia.


Hakuohjeilla ei ole merkitystä asiassa. Hakuohjeet eivät korvaa yhdistyslain 28 §:n edellyttämää sääntömääräystä. Hakuohjeet eivät myöskään sisällä mainintaa vaalitavasta. Hakuohjeet sisältävät ohjeita tehtävään hakeville. IR ei ole ollut tietoinen nyt käytetystä vaalitavasta. Hän on ollut siinä käsityksessä, että lajiasiantuntijaryhmä valittaisiin enemmistövaalina samalla tavoin kuin vuonna 2008, jolloin hän oli ollut edellisen kerran ehdolla.


Voimisteluliitto on vastauksessaan todennut lisäksi, että seurakokouksessa tapahtuneilla väitetyillä menettelyvirheillä ei ole ollut vaikutusta hallituksen päätöksentekoon. Voimisteluliiton hallitus on kuitenkin kunnioittanut seurakokouksen päätöstä, joten Voimisteluliiton väite on perusteeton. Seurakokouksen päätöksellä on ollut ratkaiseva merkitys hallituksen päätökseen. Hallitus valitsi lajiasiantuntijaryhmään ne viisi henkilöä, jotka seurakokous oli virheellisellä menettelytavalla valinnut. Seurakokouksessa tapahtuneet virheet olivat vaikuttaneet myös hallituksen päätökseen.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Valittajat ovat vastaselityksessään jättäneet oikeusturvalautakunnan arvioitavaksi, onko suullisen käsittelyn toimittaminen asiassa tarpeen.


Asianosaisten käsitykset seurakokouksen tapahtumienkulusta eroavat sen suhteen, onko äänestystavasta tehtyä ehdotusta kannatettu ja onko äänestystavasta tullut tämän johdosta äänestää. Oikeusturvalautakunta toteaa, että siltä osin kuin tällä kysymyksellä on jäljempänä pääasiaratkaisusta ilmenevin tavoin merkitystä asian ratkaisemisen kannalta, asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella. Asia on näin ollen ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta.  


Pääasiaratkaisu


Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu

 

Rytmisen voimistelun seurakokous on pidetty 15.11.2014. Seurakokouksessa on tehty Voimisteluliiton hallitukselle esitys rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanosta kaudelle 2015 – 2017. Voimisteluliiton toimintasääntöjen kohdan 2.3 mukaan rytmiseen voimisteluun valitaan lajiasiantuntijaryhmä, johon kuuluu viisi jäsentä ja ryhmän toimikausi on kolme vuotta. Toimintaohjesääntöjen mukaan lajiasiantuntijaryhmän nimittää Voimisteluliiton hallitus seurakokouksen esityksestä. Sääntöjen mukaan lajiasiantuntijaryhmän sisäinen työnjako ja jäsenten vastuualueet muodostuvat suoraan jäsenten hakeutumisista tietyille vastuualueille. Vastuualueita ovat puheenjohtajan tehtävän lisäksi valmennustoiminta, kilpailutoiminta, tuomaritoiminta ja koulutus, seuratoiminta sekä lajin harrastevoimistelu. Toimintaohjesääntöjen kohdan 2.5 mukaan seurakokouksessa käsitellään muun ohella hallitukselle tehtävä esitys lajiasiantuntijaryhmäksi.


Rytmisen voimistelun seurakokouksen puheenjohtaja on 15.11.2014 pidetyssä kokouksessa esittänyt, että lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevasta ehdotuksesta äänestetään siten, että äänestys suoritetaan vastuualueittain sen mukaisesti, miten ehdokkaat ovat tehtävään hakeutuessaan vastuualueensa ilmoittaneet. Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry oli varatuomari OR:n edustamana tehnyt äänestystapaa koskevan vastaehdotuksen, jonka mukaan lajiasiantuntijaryhmän äänestys suoritettaisiin siten, että kukin kokousedustaja merkitsee neljän ehdokkaan nimet äänestyslappuun, jolloin ehdokas voi tulla valituksi mille paikalle tahansa. Seurakokouksen puheenjohtaja ei ollut hyväksynyt tätä äänestysehdotusta. Lopulta lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanoa koskevasta esityksestä oli äänestetty Olarin Voimistelijoiden tekemän ehdotuksen mukaisesti siten, että äänestys oli suoritettu siten, että kullekin vastuualueelle oli voinut äänestää vain mainitun vastuualueen ilmoittanutta ehdokasta.


Äänestyksen tuloksena seurakokous oli päättänyt esittää lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanoksi puheenjohtajaksi MK ja jäseniksi vastuualueittain SJ (valmennustoiminta), SN (kilpailutoiminta), AM (tuomaritoiminta) ja AN (koulutustoiminta). Voimisteluliiton hallitus on kokouksessaan 9.12.2014 hyväksynyt seurakokouksen esityksen lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanoksi.


Oikeusturvalautakunnalle toimitetun valituksen johdosta asiassa on kysymys siitä, onko seurakokous menetellyt virheellisesti hylätessään Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n tekemän ehdotuksen lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevasta äänestystavasta ja onko seurakokouksen päätös tai toissijaisesti hallituksen lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskeva päätös tämän johdosta kumottava. Toiseksi kysymys on sitä, onko lajiasiantuntijaryhmän valinnassa käytetty äänestystapa ollut yhdistyslain ja Voimisteluliiton sääntöjen vastainen ja onko seurakokouksen lajiasiantuntijaryhmän valintaan liittyvä päätös tai toissijaisesti hallituksen päätös tämän johdosta kumottava. Voimisteluliiton väitteen johdosta asiassa on kuitenkin ensin arvioitava, miltä osin valitus voidaan oikeusturvalautakunnassa tutkia.

 

Valituksen tutkimisen edellytykset


Valittajat ovat valituksessaan katsoneet, että seurakokouksen päätös lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevasta esityksestä on valituskelpoinen ratkaisu ja ensisijaisesti vaatineet seurakokouksen päätöksen kumoamista. Valituksen täydennyksessä valittajat ovat vaatineet toissijaisesti, että hallituksen päätös lajiasiantuntijaryhmää koskevan päätöksen osalta kumotaan. Voimisteluliitto on vaatinut, että valitus tulee jättää tutkimatta, koska seurakokouksen päätös ei ole valituskelpoinen ja koska seurakokouksen menettelyn virheellisyys ei vaikuta hallituksen päätöksen pätevyyteen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Voimisteluliiton edellä selostettujen toimintaohjesääntöjen kohtien 2.3 ja 2.5 mukaan seurakokous tekee hallitukselle esityksen lajiasiantuntijaryhmästä ja lajiasiantuntijaryhmän nimittää hallitus. Seurakokouksella on näin ollen lajiasiantuntijaryhmän nimittämisessä ainoastaan päätöksentekoa valmisteleva rooli ja lopullisen päätöksen lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanosta tekee hallitus. Seurakokouksen esitys on siten osa hallituksen päätöksentekomenettelyä. Selvää on, että hallitus voi lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanosta päättäessään poiketa seurakokouksen esityksestä tai hallitus voi palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi, jos hallitus esimerkiksi katsoisi esityksen tekemisen tapahtuneen sääntöjen vastaisesti. Koska lajiasiantuntijaryhmän nimittäminen tapahtuu seurakokouksen esityksestä, seurakokouksessa lajiasiantuntijaryhmän nimittämisen valmistelussa ja päätösesityksen tekemisessä mahdollisesti tapahtuneet virheet voivat olla samalla hallituksen päätökseen kohdistuvia virheitä. Näin ollen valitusta ei voida jättää hallituksen päätöksen kohdistettuna tutkimatta pelkästään sillä perusteella, että väitetty kokousmenettelyä koskenut virhe on tapahtunut seurakokouksen menettelyssä.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että seurakokouksen lajiasiantuntijaryhmän nimittämistä koskeva esitys ei hallituksen lopullista päätöstä valmistelevana ole sellainen ratkaisu, josta voisi erikseen valittaa. Valituksen kohteena voi olla vasta sen tahon päätös, joka tekee lopullisen päätöksen lajiasiantuntijaryhmästä. Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa lopullisen päätöksen lajiasiantuntijaryhmästä on tehnyt Voimisteluliiton hallitus. Valituksessa on väitetty, että hallituksen päätös on tapahtunut sääntöjen vastaisessa menettelyssä, joten valitus otetaan tutkittavaksi hallituksen päätökseen kohdistettuna.  


Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n tekemän äänestystä koskevan ehdotuksen hylkääminen


Valittajat ovat valituksessaan lähteneet siitä, että hallituksen päätös tulee kumota sillä perusteella, että Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry oli tehnyt seurakokouksessa kannatetun ehdotuksen lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevasta äänestystavasta, mutta seurakokouksen puheenjohtaja ei ollut hyväksynyt ehdotusta äänestykseen. Valittajat ovat oikeuskirjallisuuteen viitaten katsoneet, että kannatetun päätösehdotuksen sivuuttaminen on riittävä oikeudellinen peruste yhdistyksen kokouksen päätöksen kumoamiseen silloinkin, kun päätösehdotuksen asialliset perusteet ovat kyseenalaiset (Riitesuo: Yhdistyksen kokousmenettely 2004 s. 370).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että seurakokouksessa kysymys on ollut hallitukselle tehtävästä lajiasiantuntijaryhmän henkilövalintoja koskevasta esityksestä. Esitys on ollut osa hallituksen päätöksentekomenettelyä. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että seurakokouksen päätöksentekomenettelyä ei ole perusteltua arvioida yhdistyksen kokousta koskevien sääntöjen perusteella, kuten valittajat ovat katsoneet, vaan lähinnä hallituksen päätöksentekoa koskevien menettelytapojen perusteella.  


Yhdistyslaissa ei ole säännöksiä menettelystä yhdistyksen hallituksen päätöksenteossa. Yhdistyksillä on tältä osin vapaammat kädet erilaisten menettelymuotojen valinnassa kuin yhdistyksen kokousta koskevassa päätöksenteossa (Halila – Tarasti: Yhdistysoikeus 2011 s. 516). Oikeuskirjallisuudessa on hallituksen kokousmenettelyn osalta todettu, että hallituksen puheenjohtajan tulee esittää äänestysesityksensä kokouksen hyväksyttäväksi. Jos vastaväitteitä ei esitetä, puheenjohtajan äänestysesitys tulee hyväksyttäväksi. Jos äänestysesitystä koskevan keskustelun aikana tehdyt huomautukset ovat aiheellisia, puheenjohtajan tulee korjata äänestysesitystään ja tiedustella tämän jälkeen uudestaan, voidaanko äänestysesitys hyväksyä korjatussa muodossa. Tilanteessa, jossa hallituksen enemmistö edellyttäisi äänestysesityksen laatimista virheellisesti tai muutoin epäloogisesti, päätösvalta äänestysjärjestyksestä kuuluu puheenjohtajalle, jos äänestysjärjestyksen virheellisyys tai epäloogisuus vaarantaisi päätöksenteon syntymisen laillisessa järjestyksessä (ks. Riitesuo: Yhdistyksen hallituksen kokousmenettely 1996 s. 308-309).


Seurakokouksen pöytäkirjasta ja pöytäkirjan tarkastajana olleen varatuomari OR:n laatimasta pöytäkirjan tarkastajan lausunnosta ilmenevällä tavalla seurakokouksessa on syntynyt keskustelua lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevasta äänestystavasta. Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry on OR:n edustamana tehnyt oman ehdotuksensa äänestystavasta, jota on pöytäkirjan tarkastajana olleen OR:n laatiman lausunnon mukaan kannatettu. Tältä osin asianosaisten käsitykset eroavat toisistaan. Voimisteluliitto on katsonut, että ehdotusta ei ollut kannatettu, vaan kokouksessa oli keskusteltu äänestystavasta ja ehdotettu, että äänestystavasta äänestetään.


Niin kuin edellä on todettu, seurakokouksessa kysymys ei ole ollut yhdistyksen kokouksesta ja sen päätöksestä vaan hallituksen päätöstä valmistelleen toimielimen päätösehdotuksesta hallitukselle. Tämän johdosta asiassa ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, onko seurakokouksen puheenjohtajan äänestystavasta tehty poikkeava ehdotus saanut kannatusta. Tällaisen kannatetunkin ehdotuksen johdosta seurakokouksen puheenjohtaja olisi joutunut arvioimaan, oliko tehty ehdotus äänestystavasta sääntöjen mukainen ja voitiinko äänestystavasta päättää tehdyn vastaehdotuksen perusteella. Edellä todetuin tavoin seurakokouksen puheenjohtajalla on myös ollut vastaavalla tavalla kuin hallituksen kokouksen puheenjohtajalla toimivalta arvioida, saattoiko hän äänestystavasta tehdyn ehdotuksen äänestykseen vai arvioiko hän tehdyn ehdotuksen sellaiseksi, jota ei esimerkiksi sääntöjen vastaisena voitu hyväksyä äänestykseen.


Edellä mainituilla perusteilla seurakokouksen puheenjohtajan menettely ei ole ollut virheellinen valituksessa esitetyllä perusteella hänen hylätessään Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n tekemän äänestystä koskevan vastaehdotuksen ja jättäessään saattamatta tätä ehdotusta äänestykseen. Lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevassa menettelyssä ei ole tältä osin tapahtunut sellaista virhettä, jonka vuoksi Voimisteluliiton hallituksen päätös 9.12.2014 tulisi kumota.


Onko äänestystapa ollut yhdistyslain tai Voimisteluliiton sääntöjen vastainen


Valittajat ovat vaatineet, että lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskeva päätös tulee kumota joka tapauksessa sillä perusteella, että seurakokouksen äänestyksessä käytetty äänestystapa oli yhdistyslain ja Voimisteluliiton sääntöjen vastainen. Voimisteluliitto on puolestaan vastauksessaan katsonut, että valittajien vaatima äänestystapa oli Voimisteluliiton sääntöjen ja toimintaohjesääntöjen vastainen.


Valittajat ovat vedonneet valituksensa perusteena tältä osin yhdistyslain 28 §:ään, jonka mukaan kokouksessa toimitettavassa vaalissa noudatetaan enemmistövaalitapaa, jollei säännöissä ole toisin määrätty.  Enemmistövaalitavassa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet, jollei säännöissä ole vaadittavasta enemmistöstä muuta määrätty. Valittajat ovat todenneet, että Voimisteluliiton säännöissä ei ollut sellaista määräystä, jonka mukaan lajiasiantuntijaryhmän vaali toimitettaisiin yhdistyslain pääperiaatteesta poikkeavalla tavalla. Tämän johdosta lajiasiantuntijaryhmä tulee valita koko ryhmä kerrallaan ilman vastuualueita koskevia rajoituksia. Vastuualueet tulee jakaa vaalissa valituiksi tulleiden kesken vasta vaalin jälkeen.


Niin kuin oikeusturvalautakunta on edellä todennut, seurakokouksessa ei ole ollut kysymys yhdistyksen kokouksesta eikä seurakokouksen päätöksentekomenettelyä ole perusteltua arvioida yhdistyksen kokousta koskevien sääntöjen perusteella vaan lähinnä yhdistyksen hallituksen päätöksentekoa koskevien menettelytapojen perusteella. Näin ollen myöskään yhdistyslain 28 §, joka ei koske hallituksessa vaan yhdistyksen kokouksessa suoritettavaa vaalia, ei tule sovellettavaksi arvioitaessa seurakokouksessa noudatetun vaalimenettelyn oikeellisuutta. Yhdistyslaissa ei muutoinkaan ole hallituksessa suoritettavaa vaalia koskevaa säännöstä tai muuta sellaista säännöstä, jota voitaisiin soveltaa nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että seurakokouksen päätöksentekoa ja päätöksenteossa sovellettavia sääntöjä on perusteltua arvioida vastaavalta oikeudelliselta pohjalta kuin hallituksen päätöksenteossa. Oikeuskirjallisuudessa on todettu hallituksessa suoritettavista vaaleista, että niitä koskevat kysymykset ovat jääneet yhdistyksen sääntöjen, mahdollisen työjärjestyksen ja yleisen kokouskäytännön varaan (ks. Riitesuo: Yhdistyksen hallituksen kokousmenettely 1996 s. 339). Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että myös seurakokouksessa noudatettavasta äänestystavasta on voitu antaa määräyksiä myös yhdistyksen sääntöjä alemmantasoisissa määräyksissä ja ohjeissa. Koska seurakokouksen päätöksenteossa on ollut kysymys lajiasiantuntijaryhmää koskevan päätösehdotuksen tekemisestä hallitukselle, erityinen painoarvo on annettava hallituksen vahvistamille, muun muassa lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskeville toimintaohjesäännöille. Arvioinnissa voidaan kuitenkin ottaa huomioon myös hakuohjeet sekä se, minkälainen äänestystapa on parhaiten toteuttanut lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevien sääntöjen ja ohjeiden päämäärät ja miten hallitus on vastaavissa tilanteissa aikaisemmin menetellyt.


Voimisteluliiton toimintaohjesääntöjen kohdan 2.3 mukaan lajiasiantuntijaryhmän sisäinen työnjako ja jäsenten vastuualueet muodostuvat suoraan jäsenten hakeutumisista tietyille vastuualueille. Lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevat sääntömääräykset sinänsä ovat tältä osin jossakin määrin tulkinnanvaraiset. Lajiasiantuntijaryhmää koskeva äänestys on kuitenkin Voimisteluliitossa suoritettu vastuualueittain. Oikeusturvalautakunta katsoo, että tällaista äänestysjärjestystä on tukenut vahvasti juuri se, että toimintaohjesääntöjen kohta 2.3 on edellyttänyt ryhmään halukkaiden hakeutumista yksilöimälleen vastuualueelle. Hakuohjeidenkin mukaan lajiasiantuntijaryhmään on ollut mahdollista hakeutua vain vastuualueittain, joten tehtävään hakeutuvat ovat antaneet samalla suostumuksensa ainoastaan ilmoittamaansa vastuualueeseen. Toimintaohjesääntöjen edellyttämästä vastuualuekohtaisesta hakeutumisesta on seurannut se, että lajiasiantuntijaryhmän jäseniä koskeva äänestys on vastaavasti ollut perusteltua suorittaa vastuualueittain. Muunlainen äänestysjärjestys olisi voinut johtaa hallituksen vahvistamien toimintaohjesääntöjen vastaiseen tilanteeseen siten, etteivät lajiasiantuntijaryhmän vastuualueet välttämättä olisi muodostuneet suoraan hakeutumisten perusteella.


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, ettei seurakokouksen esitys lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanoksi tai Voimisteluliiton hallituksen päätös lajiasiantuntijaryhmän kokoonpanosta ole yhdistyslain vastainen ja ettei myöskään seurakokouksen käyttämä äänestystapa ole ollut Voimisteluliiton toimintaohjesääntöjen tai lajiasiantuntijaryhmän valintaa koskevien muiden määräysten vastainen.


Lajiasiantuntijaryhmän valinnassa ei ole tapahtunut sellaista virhettä, jonka vuoksi Voimisteluliiton hallituksen päätös 9.12.2014 tulisi kumota.


Johtopäätös

 

Voimisteluliiton rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän valinnassa ei ole tapahtunut valittajien väittämää virhettä. Näin ollen valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


Valittajat ovat vaatineet, että Voimisteluliitto velvoitetaan korvaamaan niiden yhteiset lautakuntakulut asiassa. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


Valittajien valitus hylätään, joten asian lopputulokseen nähden valittajien vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta on perusteeton.


Päätöslauselma


Valitus hylätään. Suomen Voimisteluliitto ry:n hallituksen päätöstä 9.12.2014 rytmisen voimistelun lajiasiantuntijaryhmän valinnan osalta ei kumota.


Suomalainen Voimisteluseura ry:n, Suomalainen Voimisteluseura Espoo ry:n ja Suomalainen Voimisteluseura Vantaa ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.  


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                         Timo Ojala

puheenjohtaja                                      sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Jarmo Hirvonen, Marja Ramm-Schmidt, Hilkka Salmenkylä ja Jukka Virtanen.