19/2009 Koripallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                      

PÄÄTÖS            Nro 19/2009

10.12.2009        Diaarinro 16/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätös 23.10.2009, jolla Catz Lappeenranta ry:n katsottiin peluuttaneen pelioikeudetonta pelaajaa kolmessa ottelussa 


ASIA 

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen


MUUTOKSENHAKIJA

Catz Lappeenranta ry 


KUULTAVA

Suomen Koripalloliitto ry 


LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Koripalloliitto ry:n (Koripalloliitto) liittohallitus on päätöksellään 23.10.2009 hyväksynyt Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöksen 16.10.2009, jolla sääntö- ja kurinpitoyksikkö oli katsonut Catz Lappeenranta ry:n pelaajan, yhdysvaltalaisen Elisa Buen olleen pelioikeudeton pelaamissaan otteluissa 30.9.2009, 2.10.2009 ja 10.10.2009. Catz määrättiin häviämään ottelut lukemin 0-40.

Koripalloliiton kilpailusääntöjen V luvun 7 §:n mukaan ulkomailta huippu- ja kilpakoripallosarjoihin siirtyvän pelaajan on esitettävä asianomaisen liiton antama edustusvapaustodistus ja maksettava III luvun 2 §:n tarkoittama ulkomaalaispelaajan rekisteröintimaksu. Pelaaja on edustuskelpoinen sen jälkeen, kun edustusvapaustodistus ja tosite suoritetusta rekisteröintimaksusta on toimitettu liiton toimistoon.

Vakiintuneen käytännön mukaan edustusvapauden hakeminen on jo usean vuoden ajan tapahtunut siten, että seura pyytää Koripalloliittoa hakemaan pelaajan edustusvapautta sen maan liitolta, jossa seuraan siirtynyt ulkomaalainen pelaaja on viimeksi pelannut. Vapautuspyyntö on mahdollista esittää internet-lomakkeella, puhelimitse, sähköpostilla tai postitse. Ilman tällaista pelaajan edustusvapautta koskevaa pyyntöä pelkästään pelaajan nimen perusteella edustusvapautta on käytännössä mahdotonta pyytää, koska pelaajan edellinen seura taikka maa jossa hän on pelannut ei ole tiedossa.

Catz ei ole pyytänyt Elisa Buen edustusvapautta millään edellä selostetulla tavalla. Pelkästään liitteiden toimittaminen Koripalloliittoon ilman vapautuspyyntöä ei johda toimenpiteisiin. Asiaan liittyvien papereiden puutteellisuus havaittiin Koripalloliitossa vasta siirto- ja edustusvapautuspapereiden arkistoinnin yhteydessä. Elisa Bue oli pelannut otteluissa ilman edustusvapaustodistusta ja tällöin kilpailusääntöjen mukaan joukkue, jossa on edustuskelpoisuutta vailla oleva pelaaja, määrätään häviämään ottelu lukemin 0-40. Näin ollen asiassa ei ollut perusteita sääntö- ja kurinpitoyksikön päätöksen muuttamiseen. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Catz Lappeenranta ry (Catz) on valituksessaan vaatinut, että liittohallituksen päätös kumotaan ja mainittujen kolmen ottelun lopputulokset jätetään voimaan. Catz on edelleen vaatinut, että Koripalloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut asiassa 1 056,52 eurolla ja muut asianosaiskulut 3 588,23 eurolla.Catz oli toimittanut 16.9.2009 Koripalloliittoon Elisa Buen passikopion sekä todistuksen pelaajalisenssin ja ulkomaalaispelaajan rekisteröimismaksun maksamisesta. Nämä asiakirjat oli toimitettu Koripalloliittoon siinä tarkoituksessa, että Koripalloliitto ryhtyy hankkimaan edustusvapautustodistusta. Catzin esittämät asiakirjat sisälsivät konkludenttisen pyynnön edustusvapauden hankkimiseksi. Joka tapauksessa Koripalloliitto oli laiminlyönyt pyytää Catzia täydentämään edustusvapaushakemustaan ja Koripalloliiton laiminlyönnin vuoksi tilanne oli vallinnut neljän ottelun ajan. Koripalloliitto oli menetellyt hallintomenettelylain vastaisesti, kun se ei ollut pyytänyt Catzilta täydennystä asiassa. Catzilla oli ollut oikeus olettaa tässä tapauksessa, että pelilupa oli myönnetty.Catzille on aiheutunut Koripalloliiton toimenpiteiden johdosta huomattavaa taloudellista vahinkoa, jollei liittohallituksen päätöstä kumota. Jollei korvauksen määrääminen kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan, asia tulisi tältä osin käsitellä yhden jäsenen välimiesoikeudessa. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Koripalloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.Koripalloliiton kilpailusääntöjen mukaan ulkomailta tuleva pelaaja oli edustuskelpoinen, kun edustusvapaustodistus ja tosite suoritetusta rekisteröintimaksusta oli toimitettu liiton toimistoon. Elisa Bue tai Catz eivät olleet toimittaneet edustusvapaustodistusta Koripalloliittoon. Edustusvapaustodistuksen toimittaminen kuului sääntöjen mukaan pelaajan tai seuran velvoitteisiin, joten Koripalloliiton työntekijä ei ollut tehnyt Catzin väittämää virhettä. Virheen oli tehnyt Catzin oma työntekijä ja tämän virheen Catzin edustaja oli myöntänyt sähköpostiviestissään 12.10.2009. Valituksen kohteena oleva Koripalloliiton päätös oli kilpailusääntöjen mukainen eikä sen muuttamiseen ollut aihetta.

Toiseksi Koripalloliitto on todennut, ettei sen menettelyyn tullut soveltaa jo kumottua hallintomenettelylakia tai sen tilalle tullutta hallintolakia. Tällaisen lain tulkinta ei kuulu myöskään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.   


VASTASELITYS

Catz on Koripalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Koripalloliiton menettelyyn tulee soveltaa kumotun hallintomenettelylain sijasta hallintolain 22 §:n säännöstä.

Vakiintuneen menettelyn mukaan seura tai pelaaja eivät olleet itse hankkineet edustusvapaustodistusta, vaan edustusvapaustodistuksen oli hankkinut lähes poikkeuksetta Koripalloliitto. Nyt Catz oli toimittanut Elisa Buen pelaamista koskevat asiakirjat noin kolmea viikkoa ennen ensimmäistä ottelua Koripalloliittoon. Edustusvapaustodistus ei ollut asiakirjojen mukana, koska sellaisen hankkiminen ei ollut mahdollista. Koripalloliitto ei reagoinut mitenkään sinne toimitettuihin asiakirjoihin, joten Catz oletti asian olevan kunnossa. Elisa Bue pelasi Catzissa neljä ottelua ennen kuin edustusvapaustodistuksen puuttumiseen kiinnitettiin Koripalloliitossa huomiota. Tämän jälkeen Koripalloliitto hankki puuttuneen edustusvapaustodistuksen. 


VÄLITOIMENPIDE

Oikeusturvalautakunta on pyytänyt Koripalloliitolta vastaukset seuraaviin liiton menettelytapoja koskeviin yleisiin kysymyksiin:

1)     Onko Koripalloliitto hankkinut ulkomaalaisten pelaajien osalta edustusvapaustodistuksen ja miten vakiintunut tällainen menettely on ollut; sekä

2)     Millä tavalla ulkomaalaisten pelaajien siirtoihin liittyvien asioiden käsittely on Koripalloliitossa yleensä tapahtunut ja miten seurat ovat Koripalloliiton suuntaan tällaisissa tapauksissa asioineet

Koripalloliitto on antanut esitettyihin kysymyksiin siltä pyydetyn vastauksen. Koripalloliiton vastaus on lähetetty tiedoksi Catzille. 


PÄÄTÖSKäsittelyratkaisut

Turvaamistoimenpiteen määrääminen

Catz on valituksessaan muun ohella vaatinut, että oikeusturvalautakunta määräisi Koripalloliiton kilpailutoiminnan keskeytettäväksi koripallon naisten Suomen Cup –kilpailussa.

Lautakunta toteaa, että sen toimivalta ei ole yleinen ja että sen tutkittavaksi ja ratkaistavaksi kuuluvat vain ne asiat, jotka lautakunnan sääntöjen mukaan on sen tehtäväksi määrätty. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen tai muidenkaan asiassa sovellettavien sääntöjen nojalla lautakunnan toimivaltaan ei kuulu määrätä Catzin vaatimaa kilpailutoiminnan keskeyttämistä.

Näillä perusteilla Catzin valituksessa esitetty vaatimus kilpailutoiminnan keskeyttämisestä jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Catz on tehnyt pelaajasopimuksen yhdysvaltalaisen Elisa Buen kanssa syyskuun alussa 2009. Catz toimitti Koripalloliittoon 16.9.2009 seuraavan sisältöisen sähköpostiviestin:

”Tässä Catzin ulkomaalaisvahvistuksen Elisa Buen passikopio ja kuitit rekisteröintimaksusta ja lisenssistä.”

Viestin liitetiedostoina olivat kopio passista ja kopio ulkomaalaispelaajan rekisteröintimaksun ja pelaajalisenssin maksamisesta. Catz ei toimittanut liittoon nimenomaista pyyntöä siitä, että liitto ryhtyisi toimenpiteisiin Bueta koskevan edustusvapaustodistuksen hankkimiseksi.

Koripalloliitto ei ollut ryhtynyt toimenpiteisiin edustusvapaustodistuksen hankkimiseksi, eikä Koripalloliitosta oltu yhteydessä Catziin. Myöskään Catz ei ollut tässä asiassa yhteydessä liittoon ennen kyseessä olevia otteluita.Kysymys on oikeusturvalautakunnassa siitä, onko Koripalloliiton liittohallituksen päätös tuomita Catz hävinneeksi mainitut kolme ottelua Elisa Buen edustuskelvottomuuden vuoksi Koripalloliiton kilpailusääntöjen vastainen sekä mikä merkitys asiassa on yhtäältä Koripalloliiton ja toisaalta Catzin menettelyllä edustusvapaustodistuksen hankkimista koskeneen asian käsittelyssä. 


Sääntömääräykset

Kilpailusääntöjen V luvun 7 §:n mukaan ulkomailta huippu- ja koripallosarjoihin siirtyvän pelaajan on esitettävä asianomaisen liiton antama edustusvapaustodistus ja maksettava III luvun 3 §:ssä tarkoitettu ulkomaalaispelaajan rekisteröintimaksu. Pelaaja on edustuskelpoinen sen jälkeen, kun edustusvapaustodistus ja tosite suoritetusta rekisteröintimaksusta on toimitettu liiton toimistoon. Lisäksi pelaajalla tulee olla voimassa oleva koripallolisenssi.

Kilpailusääntöjen VIII luvun 2 §:n 7 kappaleen mukaan kilpailun järjestäjä voi omassa tutkimuksessaan todeta pelaajan pelanneen edustuskelvottomana. Tällainen tutkimus voi johtaa kurinpitomenettelyyn ja sillä voi olla vaikutusta myös ottelun lopputulokseen, jos rikkomus havaitaan viimeistään 30 päivän kuluessa ottelusta. Pelaajan edustuskelvottomuutta koskevan vastalauseen hyväksyminen johtaa voitetun ottelun tuomitsemiseen hävityksi tuloksella 0-40. 


Edustusvapaustodistuksen hankkimisessa noudatettu menettely

Kilpailusääntöjen mukaan pelaajan velvollisuutena on esittää edustusvapaustodistus (Kilpailusäännöt V luku 7 §). Catz on kuitenkin valituksessaan ja vastaselityksessään väittänyt, että Koripalloliitto oli vakiintuneen menettelyn mukaan hankkinut edustusvapaustodistuksen eikä sen esittäminen ollut pelaajan tai seuran velvollisuus. Tämän johdosta oikeusturvalautakunta on pyytänyt Koripalloliittoa ilmoittamaan, oliko tällainen menettely vakiintunut, ja miten muutoin pelaajan siirtoa koskevissa asioissa meneteltiin.  Koripalloliitto on lausumassaan ilmoittanut, että kansainvälisen koripalloliiton sääntöjen mukaan edustusvapaustodistuksen pyytää ulkomailta tulevasta pelaajasta kansallinen liitto ja kansalliset liitot hoitavat yhteydenpidon edustusvapaustodistuksen hakemisessa. Kansallinen liitto hakee edustusvapaustodistusta pelaajan tai seuran sitä pyytäessä.

Aikaisemmin Koripalloliitossa seurasiirroissa noudatetun menettelyn mukaan seurat esittivät edustusvapauspyynnöt puhelimitse tai sähköpostilla. Kaudelle 2009 - 2010 menettelyä muutettiin siten, että edustusvapaustodistusta pyydetään nettilomakkeella. Tästä uudistuksesta oli informoitu seuroja. Koripalloliiton virkailija ottaa edustusvapaustodistusasian käsittelyyn sen jälkeen, kun nettilomake on toimitettu Koripalloliittoon. Kauden 2009 - 2010 osalta Koripalloliitto on käsitellyt 115 ulkomailta siirtyvän pelaajan pelilupa-asiaa ja ainoastaan nyt kysymyksessä olevassa asiassa nettilomaketta ei ollut täytetty. Myös Catz oli käyttänyt nettilomaketta kahden muun pelaajan kohdalla.Seurasiirtojen osalta on annettu myös ohjeet, kun ulkomailta siirtyy pelaaja Suomen sarjoihin. Ohjeen mukaan vapautuspyyntöjä haetaan nettilomakkeella ja vapautuspyynnön saatuaan Koripalloliitto ilmoittaa puhelimitse tai sähköpostitse lomakkeen täyttäjälle, kun vapautus ulkomaan liitosta on tullut Suomen Koripalloliittoon.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että liiton sääntöjen mukaan ulkomaalaisen pelaajan edustuskelpoisuuden edellytyksenä on edustusvapaustodistus, jonka antaa sen maan kansallinen liitto, jossa pelaaja on viimeksi pelannut. Todistus toimitetaan uuden maan kansalliselle liitolle sen tekemän pyynnön pohjalta. Kun edustusvapaustodistuksien toimittaminen on kansallisten liitojen välinen toimi, Koripalloliiton sääntöjen ja menettelykäytännön mukaan todistuksen hankkimista koskeva menettely käynnistetään siten, että pelaaja tai hänen seuransa pyytää liittoa ryhtymään toimenpiteisiin todistuksen hankkimiseksi.

Tässä tapauksessa liitto on antanut menettelyohjeet siitä, miten menettely käynnistetään. Lautakunta arvioi, että menettelyohjeet eivät ole kilpailusääntöjen vastaisia. Kun lisäksi otetaan huomioon, että eduskelpoisuuden selvittäminen voi vaatia liitolta kiireellisiä toimia, seuran ja pelaajan tekemiltä edustusvapaustodistusta koskevilta pyynnöiltä on perusteltua edellyttää selvyyttä. Tältä pohjalta arvioituna ohjeita voidaan pitää myös asianmukaisina ja tarpeen vaatimina. 


Johtopäätökset  Koripalloliiton ja Catzin menettelystä sekä edustuskelpoisuudesta

Oikeusturvalautakunta toteaa Koripalloliiton sääntöjen osoittavan, että seurat vastaavat siitä, että ne käyttävät otteluissa sääntöjen mukaan edustuskelpoisia pelaajia.

Tässä tapauksessa Catz on 16.9.2009 toimittanut Koripalloliittoon kopion Elisa Buen passista sekä kuitit rekisteröintimaksun ja pelaajalisenssin maksamisesta. Liiton ohjeiden mukaan edustusvapaustodistuksen hankkimismenettelyn käynnistäminen edellyttää kuitenkin seuran pyyntöä. Koripalloliittoon 16.9.2009 toimitetussa sähköpostiviestissä ei ole pyydetty erikseen Koripalloliittoa hankkimaan edustusvapaustodistusta. Tällaista selvää pyyntöä ei ole esitetty muullakaan tavalla.

Catz on väittänyt, että Koripalloliitto oli menetellyt hallintolain vastaisesti, kun se ei ollut pyytänyt Catzilta täydennystä asiassa. Lautakunta toteaa, että yhdistystoimintaan ja päätöksentekoon yhdistyksissä ei sovelleta hallintolakia, joten hallintolain säännöksillä ei ole merkitystä arvioitaessa osapuolten menettelyä tässä asiassa.

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on katsottu, että lautakunta voi kiinnittää asianosaisten huomiota hyvään tapaan yhdistystoiminnassa ja yhdistyksen toiminnan ennakoitavuutta edistäviin näkökohtiin silloinkin, kun kysymys ei ole ratkaisun lopputulokseen vaikuttavasta seikasta. Tässä tarkoituksessa oikeusturvalautakunta toteaa, että saatuaan selvityksen Catzilta, hyvään tapaan yhdistystoiminnassa olisi kuulunut Koripalloliiton taholta tiedustella, missä tarkoituksessa Bueta koskeva selvitys on Koripalloliittoon toimitettu. Hyvän yhdistystavan noudattamatta jättämisellä ei ole kuitenkaan tässä asiassa oikeudellisia vaikutuksia, koska kysymys ei ole Koripalloliittoa oikeudellisesti sitovista normeista.

Kun otetaan huomioon seuran lähtökohtainen vastuu pelaajan edustuskelpoisuudesta ja liiton antamat ohjeet edustusvapaustodistuksen hankkimismenettelyn käynnistämisestä, joita Catz ei ole noudattanut, lautakunta katsoo, ettei liitto ole menetellyt sääntöjensä tai muiden oikeusohjeiden vastaisesti, kun se ei ole ryhtynyt toimenpiteisiin Catzin 16.9.2009 esittämän selvityksen pohjalta Elisa Bueta koskevan edustusvapaustodistuksen hankkimiseksi.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Elisa Bue ei ole ollut kilpailusääntöjen tarkoittamassa mielessä edustuskelpoinen 30.9.2009, 2.10.2009 ja 10.10.2009 pelaamissaan kolmessa ottelussa. Siten Catz on 30.9.2009, 2.10.2009 ja 10.10.2009 pelatuissa otteluissa peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa ja asiassa on ollut kilpailusääntöjen mukaiset edellytykset määrätä Catz häviämään ottelut lukemin 0-40.

Näillä perusteilla valituksen kohteena oleva Koripalloliiton liittohallituksen 23.10.2009 antama päätös ei ollut Koripalloliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Asian näin päättyessä Catz vastaa omista lautakuntakuluistaan asiassa.Siltä osin kuin kysymys on Catzin muista korvausvaatimuksista, lautakunnalla ei ole toimivaltaa valituksen tutkimiseen eikä Koripalloliitto ole antanut lautakunnalle suostumustaan asian ratkaisemiseen myöskään välimiesoikeutena. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Koripalloliitto ry:n liittohallituksen päätöstä 23.10.2009 ei muuteta.

Catz Lappeenranta ry:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään ja muilta osin Catzin korvausvaatimus jätetään tutkimatta.    

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                   Timo Ojala puheenjohtaja                                    sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Pia Ek, Heikki Halila, Jarmo Hirvonen ja Hannu Rautiainen.