13/2012 Salibandy: Lautakuntamenettely - Valitusoikeus - Erotuomari, Kurinpito - Pelikielto - Kurinpitorangaistuksen mittaaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 13/2012

25.5.2012    Diaarinro 10/2012    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Suomen Salibandyliitto ry:n valituslautakunnan päätös 23.1.2012 


ASIA  

Pelikielto 


MUUTOKSENHAKIJA 


KUULTAVAT 

Suomen Salibandyliitto ry

SSBL Salibandy Oy

Loviisan Tor ry


VALITUSLAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 

Suomen Salibandyliitto ry:n valituslautakunta on päätöksellään 23.1.2012 pysyttänyt Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksen 29.12.2011, jolla Loviisa Tor ry:n pelaajalle X:lle oli määrätty kahden ottelun pelikielto. 


Valituslautakunta on päätöksessään todennut, että 17.12.2011 pelatussa Loviisa Torin ja M-Teamin välisessä ottelussa Loviisa Torin pelaaja X oli ottelussa kuljettanut palloa ensin keskiviivan tuntumassa ja kääntynyt sen jälkeen jatkamaan kuljetustaan kentän laidassa kohti Loviisa Torin päätyä. Lähestyessään kentän kulmaa X oli menettänyt pallon hallinnan ja heti sen jälkeen törmännyt erotuomari A:han. Videotallenteelta oli havaittavissa, että X:n kädet olivat olleet ojennettuina ja X oli poikittain olleella mailalla työntänyt A:ta. A oli kaatunut. X oli käyttäytynyt tilanteessa väkivaltaisesti erotuomaria kohtaan. 


Valituslautakunnan mukaan X olisi voinut toimia tilanteessa toisin. Hän olisi voinut kiertää tai pysähtyä, eikä käsien ojentamiselle ollut löydettävissä syytä. Poikittaisella mailalla työntäminen ei ollut missään olosuhteissa hyväksyttävä tapa irtautua kontaktista. Pelaajan turhautuneisuus ei ollut myöskään peruste lieventää rangaistusta. 


Videotallenteen perusteella ei ollut saatavissa varmuutta sen suhteen, miksi tuomari kaatui. Toisin kuin valituksessa oli väitetty, tallenteelta ei ollut pääteltävissä, että X olisi työntänyt varsin voimakkaasti poikittaisella mailalla erotuomaria ylävartaloon. Tässä suhteessa tilannetta oli arvioitava kurinpitomenettelyn kohteena olevan henkilön eduksi. 


Valituslautakunta on todennut, että X:n teko oli varsin tavanomainen pelitilanteeseen liittyvä spontaani rikkomus ja toiseen pelaajaan kohdistuneena siitä olisi todennäköisesti seurannut 2 minuutin rangaistus. Poikkeuksellista tilanteessa oli se, että teko kohdistui erotuomariin. Erotuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaamista tuli arvioida ankarasti. Kilpailu- ja kurinpitoryhmän määräämä kahden ottelun pelikielto oli ankarampi rangaistus kuin tilanteessa, jossa teko olisi kohdistunut toiseen pelaajaan. Asiassa oli siten otettu huomioon se, että teko oli kohdistunut ottelun erotuomariin. Näin ollen valituslautakunta päätyi katsomaan, että kilpailu- ja kurinpitoryhmän määräämä rangaistus oli riittävä ja oikeudenmukainen rangaistus. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

A on valituksessaan vaatinut, että valituslautakunnan päätös kumotaan ja asia ensisijaisesti palautetaan valituslautakunnan uudestaan käsiteltäväksi tai toissijaisesti X:lle määrättävää kurinpitorangaistusta kovennetaan. Lisäksi A on vaatinut, että Suomen Salibandyliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa asiassa 1 906,50 eurolla korkoineen. 


Valituslautakunnan käsittelymaksun palauttaminen 

Kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätökseen liitetyn valitusosoituksen perusteella A:lla ei olisi ollut valitusoikeutta asiassa. Valituslautakunta on puolestaan kilpailusääntöjen 70 §:n perusteella katsonut A:lla olevan valitusoikeus asiassa ja siten muuttanut kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöstä. Koska muutoksenhaun on sen vuoksi katsottava menestyneen, valituslautakunnan käsittelymaksu tulee palauttaa. 


Menettelyvirheet 

Valituslautakunta ei ole lähettänyt A:lle tiedoksi asiassa saatuja asiakirjoja, kuten esimerkiksi pelaajan mahdollisesti antamaa vastinetta. Asian käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe. 


Valituslautakunta ei ole myöskään perustellut asianmukaisesti päätöstään. 


Valituslautakunta on tehnyt ratkaisunsa asiassa 23.1.2012. Valituslautakunnan päätös oli toimitettu 24.2.2012 sähköpostitse tiedoksi suoraan A:lle siitä huolimatta, että prosessiosoitteeksi oli ilmoitettu asiamiehen yhteystiedot. Päätöstä ei ole vieläkään lähetetty asiamiehelle. Tämän menettelyvirheen johdosta asian käsittelyn palauttaminen ei ollut tarpeen, mutta Salibandyliiton tietoon tulee saattaa oikea menettelytapa. 


Rangaistuksen mittaaminen 

Pelaaja X oli lyönyt erotuomarina ottelussa toiminutta A:ta poikittaisella mailalla ylävartaloon siten, että A oli kaatunut laidan yli. Salibandyliiton määräämä kahden ottelun pelikielto on ilmeisessä ristiriidassa yleisen oikeustajun ja viimeaikaisen kurinpitokäytännön kanssa. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN 

Suomen Salibandyliitto ry ja SSBL Salibandy Oy ovat vastauksessaan vaatineet ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta, ja toissijaisesti, että valitus hylätään. Lisäksi Suomen Salibandyliitto ry on vaatinut, että A velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 1 537,50 eurolla korkoineen. Salibandyliiton valituslautakunta käsittelee kurinpitoasiat viimeisenä valitusasteena myös salibandyliigan osalta, joten SSBL Salibandy Oy ei ole vastaajan asemassa tässä asiassa. 


Tutkimatta jättäminen 

A:n valituksen tutkiminen ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Valituksessa on kysymys kurinpitorangaistuksen mittaamisesta, jossa valittajana on muu henkilö kuin kurinpitorangaistuksen kohteena oleva urheilija. Valittajalla ei ole oikeussuojaintressiä asiassa eikä A voi Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n nojalla olla valittajana asiassa. Valituksen kohteena oleva kurinpitorangaistus ei vaikuta A:n etuun tai oikeuteen. 


Asia tuli kurinpitoasiana vireille Salibandyliigan toimitusjohtajan ja kilpailupäällikön tekemän ilmoituksen sekä erotuomari A:n tekemän ilmoituksen johdosta. A:n ilmoitus perustui kilpailusääntöjen 68 §:n sääntömääräykseen. Erotuomarin turvautuessa tähän ilmoitukseen hänen asemansa muuttuu puolueettomasta erotuomarista asianosaiseksi. Tällöin erotuomarista tulee kurinpitoasian asianosainen ja erotuomari voi vaatia kovempaa rangaistusta. 


Väitetyt menettelyvirheet 

Asian käsittelyssä ei ole tapahtunut A:n väittämiä menettelyvirheitä. Kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksessä oleva ilmeisesti virheellinen valitusosoitus ei ole aiheuttanut oikeudenmenetyksiä eikä valituslautakunta ole muuttanut päätöstä asiassa. 


Kuulemisvirhettä ei ole tapahtunut. Valituslautakunnassa on ollut käytössään sama materiaali kuin kilpailu- ja kurinpitoryhmällä ja myös A:lla on ollut kaikki asian käsittelyssä ollut aineisto. 


Valituslautakunnan päätös ei ole perustelematon. Asiassa on ensin toimitettu A:lle päätöspöytäkirja 24.2.2012 ja päätös perusteluineen 21.3.2012. Päätös on ollut A:n käytössä hänen tehdessään valitusta oikeusturvalautakunnalle. 


Päätöksen tiedoksiannosta huolehtivat Salibandyliiton toimihenkilöt. Tiedoksianto ei ole tässä tapauksessa vaikuttanut asian käsittelyyn.


Kurinpitorangaistuksen määrääminen 

Kurinpitorangaistuksen mittaaminen ei kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Kysymys on liiton yksinomaiseen toimivaltaan kuuluvasta seikasta. A on myös vastoin totuutta todennut, että X olisi lyönyt poikittaisella mailalla A:ta. Kysymys on ollut lyömisen sijasta käsillä työntämisestä. A on kaatunut laidan yli sen vuoksi, että hän oli ollut kiinni laidassa eikä ollut voinut ottaa askelta taaksepäin. X:lle määrätty rangaistus on nyt huomattavasti ankarampi kuin tilanteessa, jossa teko olisi kohdistunut toiseen pelaajaan. Asiassa ei ole ollut syytä määrätä ankarampaa rangaistusta. 


X on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että A velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 1 285,35 eurolla korkoineen. 


A:n toteamia menettelyvirheitä ei ole tapahtunut eikä mahdollisilla menettelyvirheillä ole merkitystä kurinpitoseuraamuksen oikeellisuutta arvioitaessa. 


Salibandyliiton määräämä kurinpitorangaistus on oikeudenmukainen ja rangaistus on määrätty Salibandyliitolle kuuluvan harkintavallan nojalla. Videotallenteelta ilmenevällä tavalla kysymys on ollut pelitilanteessa äkillisesti syntyneestä törmäystilanteesta, jossa yhteydessä X on poikittaisella mailalla työntänyt erotuomaria ylävartaloon sillä seurauksella, että A on kaatunut laidan yli. X ei ole lyönyt erotuomaria, vaan kysymys on ollut työntämisestä. 


Rangaistusta määrättäessä huomioon tulee ottaa, että kysymys on ollut pelitilanteessa syntyneestä äkillisestä törmäystilanteesta. Tällaista tilannetta tulee arvioida lievemmin kuin pelikatkojen aikaisia tai pelin jälkeisiä tapahtumia. X ei ole toiminut myöskään tahallisesti taikka vahingoittamistarkoituksessa. 


Loviisa Tor ry ei ole käyttänyt hyväkseen sille varattua tilaisuutta vastauksen antamiseen. 


VASTASELITYS 

A on vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että X oli turhautunut erotuomarin sijoittumisen johdosta ja purkanut turhautumisensa erotuomariin iskemällä tätä poikittaisella mailalla. X:n menettely on ollut tahallinen. A on kiistänyt X:n lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen. 


A on todennut, että Salibandyliitto ja SSBL Salibandy Oy ovat vaatineet, että valitus tulisi jättää tutkimatta, koska valittajalta puuttuu oikeussuojaintressi. Väite on perusteeton, koska jo pelkästään Salibandyliiton kilpailusääntöjen 68 § osoittaa, että erotuomarille on haluttu antaa itsenäinen oikeussuojakeino. Erotuomarille on myös varattu kilpailusääntöjen 70 §:n nojalla oikeus valittaa liiton päätöksistä. Erotuomari ei ole häneen kohdistuvissa rikkomuksissa pelkästään sivullisen asemassa. Salibandyliiton päätös vaikuttaa suoraan A:n etuihin ja oikeuksiin ja siten A voi olla oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n nojalla valittajana asiassa. Kysymys on myös kurinpitotoimista, joten tällainen asia kuuluu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n nojalla oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu myös kurinpitorangaistuksen mittaaminen. 


Salibandyliiton käsittelyssä oli tapahtunut valituksessa todetut menettelyvirheet. Valitusosoitus oli osa kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöstä ja valitusosoitus oli virheellinen. Valituslautakunnan olisi tullut valitusosoitusta oikaistessaan palauttaa valitusmaksu. Valituslautakunnan olisi tullut antaa tiedoksi vastapuolen lausuma ja varata tilaisuus lausua siitä. A ei ollut saanut myöskään perusteltua päätöstä ennen valituksen tekemistä oikeusturvalautakunnalle. Kysymys on olennaisesta menettelyvirheestä. Joka tapauksessa asianmukaisena menettelynä ei voida pitää sitä, että ratkaisu perusteluineen toimitetaan ainoastaan muutama päivä ennen valitusajan umpeutumista. Salibandyliitto ei ollut toimittanut päätöstä A:n asiamiehelle, vaikka A oli nimenomaisesti pyytänyt toimittamaan asiaan liittyvän kirjeenvaihdon tämän asiamiehelle. Myös asiamiehen laatimissa asiakirjoissa oli prosessiosoitteeksi ilmoitettu asiamiehen yhteystiedot. A:n oikeusturvaa ei ollut kunnioitettu.   


A on vaatinut, että Salibandyliiton lautakuntakulut jätetään liiton itsensä vastattavaksi, vaikka valitus ei menestyisikään.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisu 


Suullinen käsittely 

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.      


Pääasiaratkaisun perustelut 


I Tosiasiat ja kysymyksenasettelu 

Miesten salibandyliigassa on 17.12.2011 pelattu ottelu Loviisa Torin ja M-Teamin joukkueiden välillä. Ottelun kolmannessa erässä Loviisa Torin pelaaja X oli kuljettanut palloa ja pallo oli osunut ottelun erotuomarina toimineen A:n jalkaan ja kimmonnut siitä X:n ulottumattomiin. Tämän jälkeen X on työntänyt erotuomari A:ta poikittaisella mailalla. 


Ottelun jälkeen Salibandyliigan toimitusjohtaja ja kilpailupäällikkö ovat tehneet ilmoituksen sarjan kurinpitäjälle. Myös A on kilpailusääntöjen 68 §:ään viitaten tehnyt ilmoituksen häneen kohdistuneesta rikkomuksesta. 


Salibandyliiton kilpailu- ja kurinpitoryhmä on tutkinut salibandyliigan toimitusjohtajan ja kilpailupäällikön sekä A:n ilmoitukset ja määrännyt X:lle kahden ottelun pelikiellon. A:n valituksen johdosta Salibandyliiton valituslautakunta on tutkinut A:n valituksen ja pysyttänyt kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätöksen. 


A on valittanut valituslautakunnan päätöksestä oikeusturvalautakuntaan ja vaatinut ensisijaisesti asian käsittelyn palauttamista valituslautakuntaan ja toissijaisesti X:lle määrätyn pelikiellon ankaroittamista. Salibandyliitto on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että se ainakin hylätään. 


Asiassa on siten ensin ratkaistava, onko kysymys oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta ja onko A:lla oikeutta valittaa asiassa. Jos valitus on tutkittavissa, asiassa on tämän jälkeen kysymys siitä, onko asian kurinpitokäsittelyssä tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joiden johdosta asian käsittely tulisi palauttaa valituslautakuntaan tai onko kurinpitoseuraamusta ankaroitettava. 


II Valituksen tutkiminen 

(a) Valituksen kohteena oleva asia 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Valituksen kohteena oleva Salibandyliiton valituslautakunnan päätös koskee kurinpitoa. Kysymys on siten oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdan mukaisesta oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluvasta kurinpitotoimesta. 


(b) A:n valitusoikeus ja oikeusturvalautakunnan toimivalta 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. 


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 8/2007 jättänyt salibandyä koskevassa asiassa erotuomarin tekemän valituksen tutkimatta. Ratkaisussa on todettu, että Salibandyliitto ry:n aikaisemmin voimassa olleiden kilpailusääntöjen 66 §:n mukaan kurinpitoasiaa käsitellessään kurinpitoelimen on pyydettävä vastine asianosaiselta. Sääntökohdassa ei nimenomaisesti määritellä, ketä tällaisessa asiassa on pidettävä asianosaisena, mutta asiayhteydestä ilmenee, että asianosaisella tarkoitetaan vain mahdollisen kurinpitoseuraamuksen kohteena olevaa henkilöä. Muutoksenhakua kurinpitoasiassa koskevassa sääntöjen 68 §:ssä todettiinkin nimenomaisesti, että muutosta voi hakea se, jolle on määrätty rangaistus. Liiton sääntöjen perusteella erotuomari ei siten ole ollut kurinpitoasian asianosainen. Ratkaisussa on todettu, että kurinpitoseuraamuksen määräämisellä on välitöntä vaikutusta vain seuraamuksen kohteeksi joutuvalle. Välillisesti päätöksellä voi olla merkitystä laajemmalle henkilöpiirille, mutta Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaista valitusoikeutta ei voida perustaa tällaiselle välilliselle vaikutukselle. Tällä perusteella oikeusturvalautakunta katsoi, ettei erotuomarilla ollut valitusoikeutta liiton päätöksestä. Vastaavalla tavalla oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 20/2010 jättänyt kurinpitoratkaisun tekemiseen osallistuneen tahon valituksen tutkimatta. 


Oikeuskirjallisuudessa on todettu, että sopimusperusteista kurinpitoa koskevasta lajiliiton sisäisestä muutoksenhausta voidaan antaa määräyksiä kilpailusäännöissä (Riitesuo: Erottaminen ja kurinpito yhdistyksessä 2001 s. 388). Oikeusturvalautakunnan ratkaisussa UOL 8/2007 muutoksenhakuoikeutta onkin tarkasteltu siitä lähtökohdasta, miten Salibandyliiton tuolloisissa kilpailusäännöissä oli kurinpitoasian asianosaisasema ja sisäinen muutoksenhakuoikeus järjestetty. 


Miesten salibandyliigan kauden 2011 - 2012 sarjamääräysten 3 §:n mukaan salibandyliigassa noudatetaan Salibandyliiton kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä sekä niiden ohella salibandyliigan sarjamääräyksiä. Kilpailusääntöjä ja pelisääntöjä noudatetaan aina, ellei sarjamääräyksissä ole toisin säädetty. Sarjamääräysten 41 §:n mukaan kurinpitoasia voi tulla vireille joko ottelun osapuolen tai sarjajärjestäjän edustajan (erotuomari tai otteluvalvoja) tekemästä ilmoituksesta. Sarjamääräysten 43 §:n 4 kappaleen mukaan sarjajärjestäjän nimeämän kurinpitäjän kurinpitopäätöksiin ja kilpailu- ja kurinpitoryhmän kurinpitopäätöksiin voidaan hakea muutosta Suomen Salibandyliiton valituslautakunnalta. 


Sarjamääräyksissä ei ole tarkempia määräyksiä siitä, kuka voi valittaa kurinpitopäätöksestä, joten tältä osin on tarkasteltava myös kilpailusääntöjen asianomaisia määräyksiä. 


Salibandyliiton nykyisin voimassa olevien kilpailusääntöjen (1.5.2011 – 30.4.2012) 66 §:n mukaan kurinpitoasia voi tulla vireille erotuomariraportin, vastalauseen, rikkomuksesta tehdyn ilmoituksen tai muuten liiton tietoon tulleen perustellun syyn johdosta. Kilpailusääntöjen 68 §:n mukaan ilmoitus kurinpitoelimen käsiteltäväksi kuuluvasta ottelutapahtumaan liittyvästä asiasta, josta ottelun osapuoli, pelaaja tai erotuomari, joka katsoo oikeuttaan ottelutapahtumassa loukatun pois lukien 65 § ja 50 § mainitut asiat, haluaa kurinpitoelimen päätöksen, tulee tehdä liitolle, sen määräämälle toimielimelle tai kurinpitoelimelle. Muutoksenhakua koskevassa kilpailusääntöjen 70 §:ssä määrätään, että sillä, jolle on määrätty rangaistus, rikkomusta koskevan 68 §:n mukaisen ilmoituksen tekijällä sekä vastalauseasian osapuolilla on oikeus tehdä muutoksenhaku liiton asettaman kurinpitoelimen, alueen hallituksen tai sen asettaman kurinpitoelimen asiaa koskevasta päätöksestä liittokokouksen valitsemalle valituslautakunnalle. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että tehtyään Salibandyliiton kilpailusääntöjen 68 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen A on ollut kilpailusääntöjen 66, 68 ja 70 §:n nojalla asianosaisen asemassa vireille panemassaan kurinpitoasiassa. Hänellä on kilpailusääntöjen 70 §:n nojalla ollut oikeus myös hakea muutosta kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätökseen valituslautakunnalta. Huomioon ottaen A:n asianosaisasema ja muutoksenhakuoikeus liiton sisäisessä kurinpitomenettelyssä on johdonmukaista katsoa, että hänellä on edelleen oikeus hakea muutosta valituslautakunnan päätöksestä oikeusturvalautakunnalta sikäli kuin oikeusturvalautakunnan säännöistä ei muuta johdu. Asiassa on kysymys oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä tarkoitetusta kurinpitoasiasta. Koska kurinpitomenettelyn perusteena on ollut X:n puuttuminen A:n fyysiseen koskemattomuuteen ottelun erotuomarina ja menettelyn kohteena on X:lle tästä määrättävä kurinpitoseuraamus, on myös perusteltua katsoa, että valituksen kohteena oleva valituslautakunnan ratkaisu ulottaa oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:ssä tarkoitetuin tavoin vaikutuksensa myös A:n oikeuteen tai etuun. Estettä A:n valituksen tutkimiselle ei näin ollen ole. 


III Asian palauttamista koskeva vaatimus 

A on vaatinut asian palauttamista valituslautakunnan käsiteltäväksi, koska asiassa oli yritetty estää A:ta käyttämästä asiassa puhevaltaa väittämällä, ettei A ollut tehnyt rikkomusta koskenutta ilmoitusta ajoissa ja liittämällä väärä valitusosoitus kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätökseen. Toiseksi A on todennut asiassa tapahtuneen kuulemisvirhe, koska valituslautakunta ei ollut toimittanut saamaansa aineistoa A:lle tiedoksi. Kolmanneksi A on todennut, ettei valituslautakunnan päätöstä ollut perusteltu. Neljänneksi A on todennut, että valituslautakunnan päätös oli annettu tiedoksi ainoastaan A:lle eikä lainkaan hänen asiamiehelleen. 


Salibandyliitto on katsonut, ettei väitetyillä menettelyvirheillä ollut merkitystä asiassa, eikä asiassa ollut tapahtunut sellaisia menettelyvirheitä, joilla olisi ollut merkitystä. 


(a) Virheellinen valitusosoitus 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asianmukaisen ja sisällöltään oikean valitusosoituksen liittäminen ratkaisuun kuuluu hyvään kurinpitomenettelyyn. Oikeusturvalautakunta on lukuisissa ratkaisuissaan kiinnittänyt huomiota valitusosoituksen tärkeyteen tosiasiallisen muutoksenhakumahdollisuuden kannalta (ks. esimerkiksi UOL 10/2012). 


Nyt kysymyksessä olevassa asiassa Salibandyliiton valituslautakunta on päätöksessään oikaissut kilpailu- ja kurinpitoryhmän päätökseen liitettyä valitusosoitusta ja ottanut A:n valituksen tutkittavakseen. Tällä perusteella valituslautakunnan ei kuitenkaan voida katsoa muuttaneen kilpailu- ja kurinpitoryhmän pääasiaratkaisua. A on virheellisestä valitusosoituksesta huolimatta tehnyt valituksen valituslautakuntaan. A ei siten ole kärsinyt oikeudenmenetystä virheellisen valitusosoituksen johdosta, eikä tältä osin asiassa ole aihetta enempiin toimenpiteisiin.  

 

(b) Kuulemisvirhe 

A on valituksessaan todennut, että valituslautakunta ei ollut lähettänyt sille vastapuolten taholta toimitettua materiaalia tiedoksi A:lle. Salibandyliitto on todennut vastauksessaan, että asia oli ratkaistu A:n valituksen perusteella ja että muutoin käytössä oli ollut sama materiaali kuin kilpailu- ja kurinpitoryhmässä. 


Salibandyliiton kilpailusääntöjen 70 §:n 1 kappaleen mukaan valituslautakunta tekee päätöksensä kirjallisen materiaalin perusteella mukaan lukien ääni- ja kuvatallenteet sekä puhelin- ja videoyhteydet. Kilpailusäännöissä tai sarjamääräyksissä ei ole tarkempia määräyksiä sisäisessä muutoksenhaussa noudatettavasta menettelystä. Yleisiin muutoksenhaun lähtökohtiin kuitenkin kuuluu se, että muutoksenhakijan vastapuolille tulee varata tilaisuus tulla kuulluksi muutoksenhakemuksen johdosta. Toimitettu vastaus tulee puolestaan toimittaa tiedoksi muutoksenhakijalle. 


Salibandyliiton uskottavana pidettävän ilmoituksen mukaan valituslautakunta ei ole pyytänyt lainkaan vastausta A:n muutoksenhakemuksen johdosta. Valituslautakunnan päätöksen perusteella on todettavissa, että A:n valituksen lisäksi valituslautakunnassa on ollut sama materiaali kuin kilpailu- ja kurinpitoryhmässä. Näin ollen asiassa ei ole valituslautakunnan käsittelyn aikana kertynyt sellaista uutta aineistoa, joka olisi tullut toimittaa tiedoksi A:lle. Asian käsittelyssä ei tältä osin ole tapahtunut väitettyä menettelyvirhettä.       


(c) Päätöksen perusteleminen 

A on todennut, että valituslautakunta ei ollut perustellut päätöstään. Tämän johdosta asianmukaisen muutoksenhakemuksen laatiminen ei ollut mahdollista. 


Salibandyliitto on puolestaan vastauksessaan todennut, että A:lle oli toimitettu ensin tiedoksi päätöspöytäkirja 24.2.2012 ja tämän jälkeen 21.3.2012 päätös perusteluineen. Vastaselityksessään A kiistää saaneensa perusteluja käyttöönsä ennen valitusta oikeusturvalautakunnalle. 


A:n valitus on toimitettu oikeusturvalautakunnalle 26.3.2012. A:lle on Salibandyliiton ilmoituksen mukaan lähetetty perustelut sisältävä valituslautakunnan päätös käyttöönsä vain viittä päivää ennen valitusmääräajan päättymistä. On siten uskottavaa, että perustelut sisältävää päätöstä ei ole ollut A:n käytettävissä ainakaan vielä hänen laatiessaan valitusta oikeusturvalautakunnalle. Tällainen menettely on selvästi epäasianmukainen.   


Tässä tapauksessa perusteltu ratkaisu on kuitenkin toimitettu A:lle ennen määräajan päättymistä ja A:lla on ollut vielä oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan vastaselityksessä mahdollisuus ottaa kantaa valituslautakunnan ratkaisun perusteluihin, kuten hän on tehnytkin. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että asian palauttaminen valituslautakunnalle ei ole aiheellista. 


(d) Päätöksen tiedoksianto 

A on todennut, että valituslautakunnan päätös oli annettu tiedoksi ainoastaan A:lle eikä lainkaan hänen asiamiehelleen. 


Salibandyliitto on vastauksessaan todennut, että päätöksen toimittamisesta valittajalle tai tämän asiamiehelle päättävät liiton toimihenkilöt. Tässä tapauksessa päätöksen toimittamista koskevalle kysymyksellä ei ole ollut merkitystä itse päätökseen. 


Salibandyliigan sarjamääräysten 43 §:n mukaan päätös tiedotetaan asianosaisille sähköpostiviestinä. A:n valituslautakunnalle toimittamassa valituksessa on mainittu prosessiosoitteeksi A:n asiamiehen yhteystiedot. Oikeusturvalautakunta toteaa, että vaikka kurinpitoratkaisu toimitetaan tiedoksi asianosaiselle henkilökohtaisesti, päätös tulee tämän lisäksi toimittaa asiamiehelle, jos kurinpitomenettelyn kohteena oleva henkilö on käyttänyt asiamiestä. Tässä tapauksessa Salibandyliitto ei ole toimittanut päätöstä A:n asiamiehelle, vaikka sitä oli Salibandyliitolle toimitetussa kirjelmässä nimenomaisesti edellytetty. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Salibandyliiton menettely ei ole ollut tältäkään osin asianmukaista. 


(e) Oikeusturvalautakunnan johtopäätös menettelyvirheistä 

Salibandyliiton kurinpitomenettelyssä on tapahtunut edellä todetut menettelyvirheet valitusosoituksen antamisessa, perustelut sisältävän päätöksen toimittamisessa riittävän ajoissa ja vain A:lle eikä asiamiehelle. Nämä menettelyvirheet eivät kuitenkaan ole vaikuttaneet asian ratkaisemiseen valituslautakunnassa. A:lla on ollut tilaisuus lausua valituslautakunnan päätöksestä ja sen perusteluista vastaselityksessään oikeusturvalautakunnalle ja hän on näin myös menetellyt. Näin ollen todetuista menettelyvirheistä huolimatta asiaa ei ole syytä palauttaa valituslautakuntaan, vaan asia on perusteltua ratkaista suoraan oikeusturvalautakunnassa. 


IV Kurinpitorangaistuksen mittaaminen 

Salibandyliigan sarjamääräysten 44 §:n 3 kohdan mukaan sarjajärjestäjä voi määrätä rangaistuksen sille, joka kilpailun kestäessä tai kilpailun johdosta tehtyjen päätösten johdosta tai muuten käyttäytyy väkivaltaisesti tai muuten epäurheilijamaisesti. Rangaistukseksi on mahdollista sarjamääräysten 45 §:n 3 kohdan nojalla määrätä pelikielto lukumääräisesti tai määräajaksi. 


Oikeusturvalautakunnassa on ollut käsiteltävänä kurinpitoseuraamuksia tilanteista, joissa joukkuelajin pelaaja on käyttäytynyt väkivaltaisesti tai muutoin epäasianmukaisesti erotuomaria kohtaan. Ratkaisussa UOL 10/2004 kysymys oli käsipallon pelaajan pelin jälkeen tuomariin kohdistamista kahdesta lyönnistä. Pelikiellon pituus oli noin 9,5 kuukautta. Ratkaisussa UOL 1/2005 jalkapallon pelaaja oli puskenut päällään erotuomaria silmäkulmaan. Pelaajalle oli määrätty 1 vuoden 6 kuukauden pelikielto. Ratkaisussa UOL 5/2005 koripallon pelaaja oli pelitilanteen yhteydessä huitaissut kohti erotuomaria. Pelaajalle aiheutui noin 1 kuukauden pelikielto. Ratkaisussa UOL 7/2009 vesipallon pelaaja oli heittänyt pallon kohti tuomaripöytää siten, että pallo oli osunut tuomariin. Pelaajalle oli lajiliiton toimesta määrätty 10 ottelun pelikielto. Ratkaisussa UOL 17/2010 jalkapallon valmentaja oli useaan kertaan pelin aikana käyttänyt halventavaa kieltä erotuomaria kohtaan eikä ollut noudattanut erotuomarin kehotusta poistua. Valmentajalle määrättiin noin 9 kuukauden pelikielto. Ratkaisussa UOL 11/2012 jalkapallon pelaaja oli pelikatkon aikana heittänyt pallon kohti tuomaria siten, että pallo oli osunut tuomaria päähän. Pelaajalle määrättiin viiden ottelun pelikielto. Kaikissa ratkaisuissa on korostettu erotuomarin koskemattomuutta ja pidetty erotuomarin koskemattomuuden loukkaamista erityisen moitittavana tekijänä ja tämä on otettu huomioon rangaistusta ankaroittavana tekijänä.  


Määrättävän pelikiellon osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että urheilussa erotuomarin koskemattomuus on yksi keskeisiä periaatteita. Asiassa todisteena esitetystä ottelun videotallenteesta on havaittavissa, että X kuljettaa palloa ja liikkuessaan kohti hyökkäysaluetta hän menettää pallon hallinnan ja pallo osuu erotuomari A:n jalkaan. Tämän jälkeen X työntää poikittaisella mailalla erotuomaria. Ottelutallenteesta ei ole havaittavissa kaikkia tapahtumia, mutta työntämisen jälkeen erotuomari viheltää pelikatkon. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että X:n erotuomariin kohdistama työntäminen on tuomariin kohdistunutta väkivaltaista käyttäytymistä. Pallon hallinnan menettämisen jälkeen X:llä on ollut tilaisuus arvioida, miten hän erotuomarin sijoittumiseen reagoi. X on tässä tilanteessa päättänyt työntää mailallaan erotuomaria. X:lle määrätty kahden ottelun pelikielto on varsin lievä seuraamus siihen nähden, että hän on tarkoituksellisesti puuttunut erotuomarin ruumiilliseen koskemattomuuteen. 


Toisaalta työntäminen on tapahtunut pelin ollessa käynnissä ja X:n reaktio on pikemminkin turhautuminen pallon menetykseen kuin reagointi erotuomarin ratkaisuun. Tässä suhteessa erotuomariin kohdistettua, sinänsä tahallista työntämistä poikittaisella mailalla ei voida pitää niin moitittavana kuin pelikatkon aikana tai pelin jälkeen tapahtunutta työntämistä. Myöskään ottelun tuomarit eivät ilmeisesti olleet vielä tapahtumahetkellä pitäneet  X:n rikettä vakavana, koska eivät olleet siihen puuttuneet. Nämä seikat puoltaisivat verraten lievän kurinpitoseuraamuksen määräämistä. 


Ottaen huomioon edellä selostettu oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytäntö ja videotallenteella näkyvä X:n menettely, jossa  X selvästi tarttuu poikittaiseen mailaan ja työntää sillä erotuomaria seurauksin, että erotuomari kaatuu pelikentän laidan yli, oikeusturvalautakunta katsoo, että X:lle määrätty kurinpitoseuraamus on liian lievä. Oikeusturvalautakunta harkitsee oikeudenmukaiseksi seuraamukseksi viiden ottelun pelikiellon. 


V Lautakuntakulut 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. 


A on valituksessaan vaatinut, että Salibandyliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 1 906,50 eurolla. Koska A:n valitus pääasian osalta hyväksytään, Salibandyliitto ry on velvollinen korvaamaan A:n lautakuntakulut asiassa. Vaadittua määrää on asian laatuun nähden pidettävä kohtuullisena. 


Päätöslauselma 


Suomen Salibandyliitto ry:n valituslautakunnan päätöstä 23.1.2012 muutetaan. X:lle määrättävä pelikielto korotetaan viiden (5) ottelun pelikielloksi. 

Pelikiellon toimeenpanoa varten asia palautetaan Suomen Salibandyliitto ry:n käsiteltäväksi, jonka tulee tehdä asiassa uusi päätös ja huolehtia pelikiellon toimeenpanosta. 

Suomen Salibandyliitto ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut 1 906,50 eurolla. 

Valitusmaksu palautetaan. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                         Timo Ojala puheenjohtaja                                      sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Pia Ek, Heikki Halila, Jarmo Hirvonen ja Pekka Timonen.