7/2017 Salibandy Yhdistys – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Pelaajan siirto-oikeus – Rahallinen korvaus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 7/2017

3.3.2017      Diaarinro 31/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Salibandyliitto ry:n hallituksen pelaajan siirto-oikeutta koskeva päätös 26.10.2016


ASIA           

Pelaajan siirto-oikeus


MUUTOKSENHAKIJAT

Ylöjärven Pallo YPA ry

A, edustajanaan huoltajansa H


KUULTAVAT

Suomen Salibandyliitto ry

Nokian KrP ry


SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVAT PÄÄTÖKSET

Nokian KrP ry (jäljempänä KrP) on 26.9.2016 ilmoittanut, että se suostuu siihen, että A siirtyy pyyntönsä mukaisesti Ylöjärven Pallo YPA ry:n (jäljempänä YPA) C2 poikien joukkueeseen, mikäli A maksaa seuralle pelikauden 2016 - 17 kausimaksusta 1.477 euroa maksamatta olevan määrän 967 euroa. Seuran kanta asiassa on perustunut siihen, että A:n joukkue oli pelaajien vanhempien kokouksessa päättänyt, että kesken kauden toiseen seuraan siirtyvä pelaaja on velvollinen maksamaan koko kuluvan pelikauden yhdessä sovitun kausimaksun.


A on pyytänyt, että Suomen Salibandyliitto ry:n (jäljempänä myös SSBL ja liitto) kilpailuvaliokunta hyväksyy edellä yksilöidyn siirron vanhan seuran suostumuksesta riippumatta. Kilpailuvaliokunta on päätöksessään 11.10.2016 katsonut, että A:n on maksettava häneltä vaadittu kausimaksu ennen siirron hyväksymistä. SSBL:n hallitus on päätöksellään 26.10.2016 pysyttänyt kilpailuvaliokunnan päätöksen 11.10.2016 todeten, että liitolla ei ole toimivaltaa puuttua seurojen sisäisiin toimintaohjeisiin.


VALITUS PERUSTEINEEN

YPA ja A ovat yhteisessä valituksessaan vaatineet, että SSBL:n hallituksen päätös kumotaan ja pyydetyn seurasiirron vahvistetaan tulleen voimaan 3.10.2016. Lisäksi YPA ja A ovat vaatineet, että SSBL velvoitetaan korvaamaan heidän yhteiset lautakuntakulunsa asiassa 2.732 eurolla.


Perusteinaan YPA ja A ovat esittäneet, että A oli maksanut kaikki siirtoilmoitukseensa 26.9.2016 mennessä aiheutuneet kulut ja maksut vaaditun mukaisesti. Hän ei ollut sopinut seuran kanssa siitä, että hän olisi velvollinen maksamaan koko pelikauden kausimaksun siirtyessään kesken kauden toiseen seuraan. SSBL:n kilpailusääntöjen mukaan pelaajalla on oikeus vaihtaa seuraa kesken kauden. Seuralla ei ole oikeutta estää siirtoa asettamalla sen edellytykseksi erääntymättömien maksujen maksamisen. Lisäksi YPA ja A ovat todenneet, että A ei ollut tehnyt KrP:n kanssa pelaajasopimusta, johon liittyviä velvoitteita hänellä voisi olla hoitamatta.


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

SSBL on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai hylätään ja että valittajat velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan liiton lautakuntakulut asiassa 2.232 eurolla korkoineen.


Perusteinaan SSBL on esittänyt, että valitus tulee jättää tutkimatta, koska valittajilla ei ole asiassa oikeussuojan tarvetta. A oli maksanut KrP:lle sen siirron edellytykseksi asettaman kausimaksun, minkä jälkeen A:n siirto KrP:stä Ylöjärven Pallo YPA ry:n joukkueeseen oli 6.11.2016 hyväksytty. YPA ja A ovat valittaneet Urheilun oikeusturvalautakuntaan vasta siirron jo tultua voimaan, joten valitus tulee jättää tutkimatta. 

 

SSBL:n sovellettavaksi tulevien kilpailusääntöjen mukaan siirto toiseen seuraan on 1.7. - 16.1. mahdollista vain pelaajan edustusoikeuden omaavan seuran suostumuksella. Seuralla ei ole velvollisuutta suostua pelaajan siirtoa koskevaan pyyntöön. Se, mitä ehtoja seura siirron edellytykseksi mahdollisesti asettaa, on seuran itsensä vapaasti päätettävissä. Päättäessään olla myöntämättä vastikkeetonta oikeutta siirtyä toiseen seuraan 26.9.2016 KrP ei ole rikkonut liiton kilpailusääntöjä.


Vielä SSBL on lausunut, että liitto voi kilpailusääntöjen mukaan hyväksyä junioripelaajan siirron ilman vanhan seuran suostumustakin, mikäli tähän on erityisen painava syy. Tässä tapauksessa tällaista syytä ei ollut esitetty olevan, joten siirtoa ei ollut hyväksytty ennen kuin KrP oli antanut suostumuksensa siirtoon.  


KrP on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan KrP on esittänyt, että kausimaksusta ja maksuvelvollisuudesta pelaajan siirtyessä toiseen seuraan kesken pelikauden oli sovittu suullisesti. Se, että C2-ikäisten nuorten pelaajien kanssa ei tehdä kirjallisia pelaajasopimuksia, on salibandyssä tavallista. Kirjallisen pelaajasopimuksen puuttumisella ei ole merkitystä asiaa arvioitaessa.


VASTASELITYS

YPA ja A ovat SSBL:n ja KrP:n vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä muun ohella todenneet, että pelaajan siirtymistä toiseen seuraan kesken kauden ei voida rajoittaa. A:n ei siten ole ollut tarpeen osoittaa, että siirron hyväksymiselle on ollut erityisen painava syy.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A on ilmoittanut KrP:lle 26.9.2016 haluavansa siirtyä Ylöjärven Pallo YPA ry:n C2-juniorijoukkueeseen. KrP on samana päivänä ilmoittanut A:lle, että se suostuu pyydettyyn siirtoon, mikäli A maksaa kuluvan pelikauden maksamatta olevat ja toistaiseksi erääntymättömät toimintamaksut, yhteismäärältään 967 euroa.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, ovatko KrP:n siirtomaksua koskeva päätös 26.9.2016 sekä SSBL:n kilpailuvaliokunnan 11.10.2016 ja SSBL:n hallituksen 26.10.2016 antamat päätökset, joissa on katsottu, että KrP:n tekemä päätös ei ole sovellettavaksi tulevien liiton kilpailusääntöjen vastainen, sanottujen sääntöjen vastaisia. Toiseksi kysymys on siitä, onko sen asettaminen siirron edellytykseksi, että alaikäinen urheilija maksaa koko pelikauden toimintamaksut, urheilijan kannalta tässä tapauksessa kohtuutonta.


Valituksen tutkimisen edellytykset

 

SSBL on vastauksessaan katsonut, että valitusta ei voida puuttuvan oikeussuojan tarpeen vuoksi tutkia, koska A:n seurasiirto on jo ennen valituksen vireille tuloa oikeusturvalautakunnassa hyväksytty A:n maksettua KrP:lle seuran vaatiman suorituksen ja KrP.n annettua tämän jälkeen suostumuksensa siirtoon.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:lla on ollut asiassa perusteltu syy saattaa riippumattoman ja puolueettoman urheilun oikeussuojaelimen ratkaistavaksi kysymys siitä, onko KrP menetellyt oikein asettaessaan A:n pyytämän seurasiirron edellytykseksi sen, että A maksaa seuralle käynnissä olevan pelikauden toimintamaksun kokonaisuudessaan. Sen vuoksi ja koska valituksen tutkiminen on sovellettavaksi tulevien sääntöjen tulevankin soveltamisen kannalta tarpeen, oikeusturvalautakunta katsoo, että valitus voidaan tutkia.

 

Siirto-oikeuden myöntämistä koskevat sääntömääräykset 

 

SSBL:n kilpailusääntöjen 2016 - 2017 51 §:n 1 momentin mukaan muu kuin uusi pelaaja voi siirtyä tiettyyn seuraan ja joukkueeseen siten kuin näissä säännöissä on määrätty. Edustusoikeus seuraan ja sen joukkueeseen voi muodostua ainoastaan, jos siirtyminen on tapahtunut näiden sääntöjen mukaisesti.


Saman pykälän 3 momentin mukaan pelaajalla on oikeus vaihtaa seuraa ja siirtyä edustamaan uutta seuraa ja joukkuetta, mikäli kysymyksessä on vapaa siirto tai se seura, jossa pelaajan edustusoikeus on, antaa siihen kirjallisen suostumuksen.


Edelleen saman pykälän 4 momentin mukaan erityisen painavasta syystä liitto voi hyväksyä juniori-ikäisen pelaajan siirron myös ilman vanhan seuran suostumusta, mikäli pelaaja ja uusi seura tekevät asiasta kirjallisen perustellun hakemuksen liittoon.


Kilpailusääntöjen 52 §:n 1 momentin mukaan pelikautta koskeva siirtoaika alkaa 1.6. ja päättyy 16.1. Vapaa siirto (Ilman vanhan seuran suostumusta tehtävä pelaajasiirtohakemus) tulee tehdä 30.6. mennessä. F-junioripelaajien osalta siirtoajoissa ei ole pelikaudella takarajaa. D-E juniori-ikäisen pelaajan siirto voidaan hyväksyä kyseisiin sarjoihin/ikäluokkiin siirtoajan päättymisen jälkeen, mikäli siirto johtuu paikkakunnalta toiselle muuttamisesta. Vanhemmissa

ikäluokissa/sarjoissa siirtoajan päättymisen jälkeen mitään samaa kautta koskevia pelaajasiirtoja ei enää voida tehdä.


Siirto-oikeuden myöntämistä koskeva arviointi

 

SSBL:n edellä selostettujen kilpailusääntöjen 51 §:n mukaan A:n pyytämä pelaajasiirto on voinut tapahtua syyskuussa 2016 ainoastaan A:n pelaajaoikeudet omaavan seuran suostumuksella. Asiassa on riidatonta, että tämä seura on ollut KrP.


Suostumuksen antaminen seurasiirtoon on SSBL:n kilpailusäännöissä jätetty pääosin vanhan seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen. Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. esim. UOL 13/2009, 4/2012). Paitsi evätä siirron, seura voi oman toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi vaatia siirron myöntämisen edellytyksenä myös kohtuullista korvausta, jolla kompensoidaan esimerkiksi kausimaksujen vähentymistä (ks. UOL 41/2015 ja 28/2016).


Oikeusturvalautakunta toteaa, että lajin kustannuksista ja toimintamaksun suuruudesta riippuen osan tai kaikkien kuluvaa pelikautta koskevien erääntymättömien maksujen suorittamisen asettaminen siirtoon suostumisen edellytykseksi voi olla yksittäistapauksessa urheilijan kannalta kohtuutonta. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun kysymys on nuoresta urheilijasta, jonka perhe on muuttanut etäällä sijaitsevalle toiselle paikkakunnalle. Tällaisessa tilanteessa sovellettavaksi tulevia siirto-oikeutta koskevia sääntöjä on tulkittava urheiljamyönteisesti ja siten, että kohtuuttomalta tilanteelta voidaan välttyä. Mikäli tätä tavoitetta ei voida saavuttaa sääntöjä tulkitsemalla, kohtuuttomaan tilanteeseen johtava sääntömääräys on jätettävä yksittäistapauksessa soveltamatta.


Tässä tapauksessa KrP on asettanut siirron edellytykseksi sen, että A maksaa kokonaisuudessaan kuluvan pelikauden toimintamaksun.  Joukkueen vanhempien sopima kausimaksu on ollut A:n osalta määrältään yhteensä 1.477 euroa, mistä määrästä 967 euroa on ollut siirtoa pyydettäessä syyskuussa 2016 maksamatta. Oikeusturvalautakunta katsoo, että vaikka kysymys tässä tapauksessa on alaikäisestä urheilijasta, vaadittua määrää ei voida pitää urheilijan kannalta lähtökohtaisesti määrältään kohtuuttomana (ks. UOL 28/2016). Koska asiassa ei myöskään ole ilmennyt sellaisia poikkeuksellisia olosuhteita, joiden vuoksi seuran päätöksen mukainen maksuvelvollisuus olisi tässä tapauksessa erityisestä syystä tapauskohtaisesti kohtuuton, päätöksen ei ole näytetty olevan A:n kannalta kohtuuton.     


Ylöjärven Pallo YPA ry ja A ovat vastaselityksessään katsoneet, että liiton olisi tullut hyväksyä kysymyksessä oleva seurasiirto siitä huolimatta, että KrP ei ollut siihen vastikkeetta suostunut. Edellä selostettujen SSBL:n kilpailusääntöjen 51 §:n 4 momentin mukaan liitto olisi voinut hyväksyä siirron siitä huolimatta, että KrP ei ollut suostunut siirtoon, mikäli siirron hyväksymiselle on ollut erityisen painava syy. Tältä osin oikeusturvalautakunta ensinnäkin toteaa, että kysymys siitä, onko seurasiirto hyväksyttävä säännöissä tarkoitetun erityisen painavan syyn perusteella, on liiton harkintavaltaan yksittäistapauksessa kuuluva asia. Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, että valittajat eivät ole vedonneet asiassa lautakunnassa siihen, että siirrolle olisi ollut erityisen painava syy. Sen sijaan valittajat ovat katsoneet, että pelaajan siirto-oikeutta kesken pelikauden ei ylipäätään ole voitu rajoittaa. Kuten edellä on todettu ja oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään vakiintuneesti katsonut, vapaata siirto-oikeutta voidaan joukkueurheilussa hyväksyttävistä toiminnan järjestämiseen liittyvistä syistä pelikauden aikana rajoittaa. Valituksen kohteena olevaa päätöstä ei siten ole tälläkään perusteella aihetta muuttaa. Se, että C2-ikäinen A ei ollut tehnyt KrP:n kanssa pelaajasopimusta, on KrP:n vastauksessaan esittämällä tavalla asiaan vaikuttamatonta.


Johtopäätökset


Ottaen huomioon sen, että asiassa ei ole edes väitetty, että KrP olisi kohdellut A:ta siirtoasiassa epäedullisemmin kuin vastaavanlaisessa tilanteessa aikaisemmin olleita seuran pelaajia tai että A:ta olisi muutoin kohdeltu asiassa epäasiallisesti tai syrjivästi, oikeusturvalautakunta katsoo, että KrP:n päätös olla suostumatta A:n siirtoon kesken pelikauden vastikkeetta sekä SSBL:n kilpailuvaliokunnan ja hallituksen päätökset, joissa pyydettyä siirtoa ei ole ilman KrP:n suostumusta hyväksytty, eivät ole sovellettavaksi tulevien SSBL:n sääntöjen ja määräysten vastaisia. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että muutoksenhaun kohteena oleva päätös olisi A:n kannalta sillä tavalla kohtuuton, että päätös tulisi tällä perusteella kumota. Näin ollen valitus on hylättävä.   


Lautakuntakulut


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


YPA:n ja A:n vaatimukset on asiassa kokonaisuudessaan hylätty, joten lautakuntakulujensa korvaamista vaatineen SSBL:n on katsottava voittaneen asian. Asiassa ei ole ilmennyt lautakunnan säännöissä tarkoitettua erityistä syytä määrätä asianosaiset pitämään kulunsa asiassa vahinkonaan. YPA ja A ovat siten velvollisia korvaamaan SSBL:n kohtuulliset lautakuntakulut asiassa. Lautakunta harkitsee asian laatuun ja laajuuteen nähden kohtuulliseksi lautakuntakulujen määräksi arvonlisäveroineen yhteensä 1.500 euroa.  


Päätöslauselma


Valitus hylätään.   


Ylöjärven Pallo YPA ry ja A velvoitetaan yhteisvastuullisesti korvaamaan Suomen Salibandyliitto ry:n lautakuntakulut asiassa 1.500 eurolla.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Hannu Rautiainen ja Kristiina Rintala.