3/2011 Tennis: Yhdistys - Yhdistyksestä erottaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

VÄLIPÄÄTÖS Nro 3/2011

19.1.2011    Diaarinro 19/2010    


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

Grani Tennis ry:n päätös 5.10.2010 koskien A:n erottamista seuran jäsenyydestä 


ASIA  

Yhdistyksen jäsenyydestä erottaminen 


MUUTOKSENHAKIJA 


KUULTAVA 

Grani Tennis ry 


HALLITUKSEN PÄÄTÖS 

Grani Tennis ry:n hallitus (seura) on päätöksellään 5.10.2010 erottanut A:n Grani Tennis ry:n jäsenyydestä 5.10.2010 lukien. 

Erottamista on perusteltu seuraavilla seikoilla: 

1)    A oli ollut mukana perustamassa Kauniaisten tennisseura -nimistä yhdistystä. Tämän seuran toiminta oli tietoisesti kohdennettu siten, että siitä oli aiheutunut haittaa Grani Tennis ry:n toiminnalle, muun muassa markkinoinnin kohdentamisessa ja kenttävarauksissa.

2)    A oli lähettänyt kymmenille Grani Tennis ry:n jäsenille markkinointiviestejä Kauniaisten tennisseuran nimissä. Näin toimiessaan A oli käyttänyt oikeudettomasti Grani Tennis ry:n jäsenrekisterin tietoja.

3)    A oli yhdessä vaimonsa kanssa esittänyt Grani Tennis ry:n hallitukselle lukuisia kirjelmiä, joissa oli pyydetty hallituksen kannanottoa erilaisiin moitteisiin ja vaadittu vastauksia erilaisiin kysymyksiin. Tällainen toiminta oli heikentänyt hallituksen mahdollisuuksia toteuttaa seuran perustehtävää. 


Seuran sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus voi erottaa yksinkertaisella enemmistöllä jäsenen, joka toimii seuran sääntöjen tai muuten hyvien tapojen vastaisesti. A:n toiminta täytti erottamisen edellytykset ja näin ollen seura päätti erottaa A:n seuran jäsenyydestä yhdistyslain ja seuran sääntöjen 4 §:n perusteella.


VALITUS PERUSTEINEEN 

A on valituksessaan vaatinut, että Grani Tennis ry:n erottamista koskeva päätös kumotaan ja seura velvoitetaan korvaamaan valitusmaksu 200 euroa. 


Erottamispäätös oli yhdistyslain ja seuran sääntöjen vastainen eikä erottamismenettely ollut ollut asianmukainen. 


Erottamista oli käsitelty seuran hallituksen kokouksessa 18.5.2010 ja tuolloin oli päätetty pyytää lausuma A:lta. Lausumapyyntö oli tullut 1.6.2010 ja lausumaa oli pyydetty 11.6.2010 mennessä. Aikaa lausuman antamiseen oli käytännössä muutama päivä. Kuitenkin erottamisesta oli päätetty vasta 5.10.2010 eli vasta noin neljän kuukauden kuluttua lausuman antamiselle varatun määräajan päättymisestä. Lausumapyynnössä ei ollut riittävästi eroteltu myöskään niitä seikkoja, jotka liittyivät A:n menettelyyn ja mitkä puolestaan hänen vaimonsa väitettyyn menettelyyn. 


Erottaminen oli yhdistyslain ja seuran sääntöjen vastainen. A:n menettely ei ollut haitannut Grani Tennis ry:n toimintaa. A ei ollut käyttänyt seuran jäsenrekisteriä eikä sähköpostiviestien lähettäminen ollut seuran sääntöjen tai yhdistyslain vastaista toimintaa. Jos tästä toiminnasta olisi aiheutunut haittaa, seuran olisi tullut reagoida toimintaan jo vuonna 2009. Tuolloin seura ei ollut ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin. 


Osallistuminen Kauniaisten tennisseuran toimintaa ei ollut haitannut Grani Tennis ry:tä. Valmennustoiminta oli tapahtunut eri paikassa kuin Grani Tennis ry:n valmennustoiminta.


Erottamisen taustalla olleet syyt olivat sellaisia, joiden perusteella erottamista koskevaa päätöstä tuli pitää lainvastaisena. 


VASTAUS PERUSTEINEEN 

Grani Tennis ry on vastauksessaan vaatinut, että valituksen käsittely jätetään oikeusturvalautakunnassa sillensä. 


Grani Tennis ry on todennut, että se oli pannut 3.12.2010 Espoon käräjäoikeudessa vireille kanteen, jossa se oli vaatinut käräjäoikeutta vahvistamaan, että erottamispäätös oli yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukainen. 


Oikeusturvalautakunta ei sääntöjensä 4 §:n mukaan voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa tai välimiesoikeudessa. Koska asia oli nyt käsiteltävänä käräjäoikeudessa, valituksen käsittely lautakunnassa tulee jättää sillensä.  


VASTASELITYS 

A on vastaselityksessään todennut, että asia tulee käsitellä oikeusturvalautakunnassa. A oli valinnut asian ratkaisijaksi oikeusturvalautakunnan, vaikka hän olisi voinut nostaa kanteen käräjäoikeudessa. Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on ratkaista tämänkaltaisia riitoja. Grani Tennis ry:n nostamalle kanteelle ei ollut perusteita ja oikeusturvalautakunnan tulee jatkaa asian käsittelyä. 


KÄSITTELYÄ KOSKEVA PÄÄTÖS 

Selostus asiasta 

Grani Tennis ry on 5.10.2010 tekemällään päätöksellä erottanut A:n yhdistyksen jäsenyydestä. Päätös on 15.10.2010 annettu tiedoksi A:lle. 


A on 22.10.2010 toimittanut oikeusturvalautakunnalle valituksen, jossa hän vaatii erottamispäätöksen kumoamista. 


Oikeusturvalautakunta on pyytänyt valituksen johdosta vastauksen Grani Tennis ry:ltä. Vastauksessaan Grani Tennis ry ilmoittaa panneensa Espoon käräjäoikeudessa 3.12.2010 vireille kanteen, jossa se vaatii käräjäoikeutta vahvistamaan, että Grani Tennis ry:n hallituksen päätös 5.10.2010 on Yhdistyksen sääntöjen ja yhdistyslain mukainen. Grani Tennis ry vaatii oikeusturvalautakuntaa jättämään valituksen käsittelyn sillensä, koska asia on käsiteltävänä tuomioistuimessa. 


Käsittelyä koskevat sääntömääräykset 

Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n sääntöjen kohdan 10 mukaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsenet sitoutuvat noudattamaan Urheilun oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä, elleivät ne ole muun vastaavan oikeusturvaelimen piirissä. Suomen Tennisliitto ry on Tennisliiton toimintasääntöjen 4 §:n mukaan Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n jäsen. Edelleen Suomen Tennisliitto ry:n internet-sivujen mukaan Grani Tennis ry on Tennisliiton jäsenseura. Näin ollen Grani Tennis ry on sitoutunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ja velvollinen noudattamaan oikeusturvalautakunnasta annettuja sääntöjä ja määräyksiä. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 kohdan mukaan valituksen kohteena voi olla yhdistyksen päätös, jossa kysymys on erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä. Valitus on sääntöjen 11 §:n 1 momentin mukaan tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa asianomaisen päätöksen tiedoksisaannista. 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 §:n 1 momentin mukaan lautakunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asiaa, joka on ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa.


Lautakunnan käsittelyä koskevat johtopäätökset 

Grani Tennis ry on päätöksellään erottanut A:n yhdistyksen jäsenyydestä. Tällainen erottamispäätös jää yhdistyslain 32 §:n 2 momentin nojalla päteväksi, jollei kannetta yhdistystä vastaan nosteta kolmen kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Päätöksen pätevyys tarkoittaa, että päätös voidaan moiteajan umpeen kuluttua panna toimeen yhdistyksen hallinnossa. Päätös tulee siis tällä tavalla välittömästi noudatettavaksi eikä yhdistyksellä siten ole tarvetta vaatia päätöksen erillistä vahvistamista. 


Yhdistyksen jäsenen erottamista koskeva päätös on näin ollen luonteeltaan sellainen, että lähtökohtaisesti vain erotetulla jäsenellä on oikeudellinen tarve saattaa erottamispäätöksen laillisuus toimivaltaisen tahon tutkittavaksi. Tässä tapauksessa A on tehnyt valituksen oikeusturvalautakuntaan ennen kuin Grani Tennis ry on jättänyt haastehakemuksen Espoon käräjäoikeuteen ja ennen kuin asia on ollut siellä käsiteltävänä. Urheilun oikeusturvalautakunta on sinänsä toimivaltainen käsittelemään erottamista koskevan asian. Grani Tennis ry on myös Tennisliiton jäsenseurana edellä selostetulla tavalla sitoutunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. 


A on todennut vastaselityksessään, että Espoon käräjäoikeus ei ole vielä antanut haastetta asiassa ja että käräjäoikeus on pyytänyt Grani Tennis ry:tä täydentämään haastehakemustaan. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että jos tällaisessa tilanteessa yhtäältä oikeusturvalautakunta jättäisi A:n valituksen sillensä ja toisaalta myös käräjäoikeus jättäisi yhdistyksen kanteen tutkimatta, asiassa syntyisi muutoksenhaku- ja vireillepanomääräaikojen vuoksi epävarmuus siitä, saako A erottamispäätöksen lainmukaisuuden tutkittavaksi sen paremmin oikeusturvalautakunnassa kuin käräjäoikeudessakaan. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan valituksen tekemiselle on asetettu 30 päivän määräaika ja toisaalta moitekanteen nostamiselle on yhdistyslain 32 §:ssä asetettu kolmen kuukauden määräaika. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n toimittaessa valituksensa oikeusturvalautakuntaan, asia ei ollut ratkaistu tai käsiteltävänä yleisessä tuomioistuimessa. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 4 § ei tällaisessa tilanteessa edellytä käsittelyn jättämistä oikeusturvalautakunnassa sillensä Grani Tennis ry:n vaatimalla tavalla. Sääntömääräyksen toisenlainen tulkinta antaisi mahdollisuuden asian käsittelyn tarkoitukselliseen estämiseen oikeusturvalautakunnassa. 


Toisaalta, kun Grani Tennis ry:n kanne on vielä vireillä käräjäoikeudessa ja kun asiassa ei ole tiedossa, ottaako käräjäoikeus kanteen tutkittavakseen, lautakunta ei sääntöjensä 4 §:n nojalla voi vielä ottaa pääasiaa myöskään ratkaistavakseen eikä antaa ratkaisua valituksen kohteena olevaan asiakysymykseen. 


Välipäätös 

Grani Tennis ry:n vaatimus valituksen jättämisestä sillensä hylätään. 


Lautakunta jatkaa A:n valituksen käsittelyä vasta sen jälkeen, kun lautakunta saa tiedon siitä, ottaako käräjäoikeus yhdistyksen kanteen tutkittavakseen. 


Grani Tennis ry:n tulee toimittaa kanteen tutkimista koskeva käräjäoikeuden ratkaisu lautakunnan tietoon heti, kun se on annettu. Tämän jälkeen oikeusturvalautakunta päättää valituksen käsittelyä koskevista jatkotoimista.    


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Pia Ek, Tuomas Ojanen, Jukka Sippo ja Pekka Timonen.