24 / 2014 Alppihiihto Yhdistyksen päätös - Valmennusryhmää koskeva valinta - Sääntöjen vastaisuus - Tarkoituksenmukaisuusharkinta Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 24/2014

31.10.2014                   Diaarinro 25/2014


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Ski Sport Finland ry:n hallituksen päätös 10.9.2014


ASIA

Team 2018 -ryhmän valinta kaudelle 2014 - 2015


MUUTOKSENHAKIJA

Alaikäinen A huoltajansa X:n edustamana


KUULTAVA

Ski Sport Finland ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Ski Sport Finland ry:n hallitus on päätöksellään 10.9.2014 valinnut Team 2018 -ryhmään edustajat kaudelle 2014 - 2015. A ei ole tullut valituksi ryhmään.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että hallituksen päätös kumotaan siltä osin kuin häntä ei ole valittu ryhmään ja että Ski Sport Finland ry velvoitetaan korvaamaan A:n huoltajalle asianosaiskuluina 1 200 euroa sekä valitusmaksu 200 euroa.


Ryhmää koskeneessa valinnassa ei ollut noudatettu ilmoitettuja valintakriteereitä vuonna 1997 syntyneiden valinnoissa. Muuttuneista valintaperusteista ei ollut ilmoitettu. Valintakriteerit ja tehty valintapäätös olivat iän perusteella syrjiviä.


Ryhmän valintaperusteita koskeva asiakirja oli toimitettu 18.6.2014 A:n valmentajalle. Ryhmään oli hakenut neljä vuonna 1998 syntynyttä laskijaa ja kolme vuonna 1997 syntynyttä laskijaa. A oli syntynyt vuonna 1997. Lopulta ryhmään oli valittu kaikki vuonna 1998 syntyneet ja yksi vuonna 1997 syntynyt. A:ta ei valittu ja perusteeksi oli valintapäätöksen jälkeen ilmoitettu kilpailukauden 2013 - 2014 heikot kansainväliset FIS-pisteet. Valintaperusteita koskevan asiakirjan mukaan kilpailutulosten osalta oli todettu seuraavaa:


”Viimeisen kahden kauden tulokset. Tuloksia huomioitaessa pääpaino on edellisen kauden 2013 - 2014 tuloksissa, mutta huomioidaan myös aiemmat tulokset kaudelta 2012 - 2013. Tulokset katsotaan Audi Cup kilpailuista, nuorten kansainvälisistä kilpailuista, nuorten SM-kilpailuista ja vanhempien urheilijoiden osalta myös FIS-kilpailuiden tuloksista.”


A oli vuonna 1997 syntyneistä paras SM-kilpailujen pujottelussa, suurpujottelussa, alppiyhdistetyssä ja paripujottelussa. A:n valitsematta jättäminen ei ole voinut perustua aikaisemman kauden tuloksiin eikä kansainvälisiin kilpailutuloksiin. Lopullinen valinta oli vuonna 1997 syntyneiden osalta tehty FIS-tulosten perusteella eikä muita tuloksia ollut huomioitu. Vuonna 1998 syntyneiden osalta otettiin huomioon valinta-asiakirjassa todetulla tavalla muutkin kilpailut. Erilaisten kriteereiden soveltaminen vuonna 1997 ja 1998 syntyneisiin oli ikään perustuvaa syrjintää. Valinta samaan valmennusryhmään tehtiin erilaisilla perusteilla vuonna 1997 ja vuonna 1998 syntyneiden kesken. Valintaa koskevan asiakirjan kriteereiden perusteella tarkasteltuna A oli kaikista ryhmään hakeneista laskijoista paras.  


VASTAUS PERUSTEINEEN

Ski Sport Finland ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.


Team 2018 projektin tavoitteena on luoda kansainvälisesti menestyvä naisten maajoukkue. Projektiin valitaan urheilijat keväällä yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Valinta on avoin ja paikat ovat kaikkien tavoiteltavissa.


Valintamenettely kaudelle 2014 - 2015 on kuvattu kesäkuussa 2014 annetussa tiedotteessa. Valinnassa on käytetty kolmea kriteeriä: 1) tulokset, 2) fyysinen kunto ja 3) motivaatio. Vuonna 1997 syntyneiden kohdalla eli FIS-ikäisissä on tulosten osalta tarkasteltu FIS-tuloksia. Näitä nuoremmissa on tarkasteltu Audi Cup-, nuorten SM- ja lasten kansainvälisiä kilpailutuloksia. Valinta projektiin on tehty ilmoitettujen valintakriteereiden perusteella ja tarkastellen koko projektin tavoitteiden toteutumista. Valinta tapahtui kolmiportaisesti siten, että valintaprosessin veti asiantuntijaryhmä (JT, BJ, MK ja TP). Asiantuntijaryhmän esitys käsiteltiin valmennustoimikunnassa, joka teki esityksen Ski Sport Finland ry:n hallitukselle. Hallituksen valintaa koskeva päätös oli yksimielinen.


FIS-ikäisten ryhmä kaudelle 2014 - 2015 koostuu vuonna 1997 ja 1998 syntyneistä. Vuonna 1997 syntyneistä ryhmään valitun urheilijan FIS-ranking oli pujottelussa 19. ja suurpujottelussa 16. A:n vastaavat rankingit olivat pujottelussa 153. ja suurpujottelussa 174. Vuonna 1997 syntyneiden osalta valinta on tapahtunut kriteereiden mukaisesti. Vuonna 1998 syntyneiden osalta ei ole ollut mahdollista käyttää samoja tuloskriteereitä kuin vuonna 1997 syntyneiden osalta. Tämän vuoksi valitut urheilijat on arvioitu oman ikäluokkansa perusteella.  


Valinnat ovat tapahtuneet arviointiperusteiden mukaisesti. Valintaperusteet eivät ole myöskään muuttuneet. Valintaprosessi on ollut myös kaikille avoin eikä mitään ennalta tehtyä valintaa ole ollut. Valinnoissa ei ole myöskään kohdeltu ketään ikänsä puolesta syrjivästi.


VASTASELITYS

A on Ski Sport Finland ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että valintaa valmistelleeseen asiantuntijaryhmään kuuluneista henkilöistä kaikilla ei ollut riittävää asiantuntemusta nuorten laskijoiden taidoista. Kaksi asiantuntijaryhmän jäsentä oli puolestaan Team 2018 -ryhmään valittujen urheilijoiden henkilökohtaisia valmentajia.


Team 2018 -ryhmään oli hakenut tosiasiassa seitsemän urheilijaa. Tämä ilmenee fyysisen kunnon testiin osallistuneista, joita oli kaikkiaan kuusi. Lisäksi ryhmään oli valittu loukkaantuneena ollut urheilija, joka ei ollut fyysisen kunnon testiin osallistunut.


Valinnassa ei ollut käytetty nuorten SM-kilpailujen tuloksia vuonna 1997 syntyneiden osalta. Valinnassa oli käytetty vain FIS-tuloksia ja tältä osin valinnassa oli käytetty muita kuin ennakkoon ilmoitettuja kriteereitä. Valinnassa oli käytetty FIS-rankingia yleisellä tasolla eikä FIS-kilpailujen tuloksia. FIS-rankingiin vaikuttaa se, mihin FIS-kilpailuihin urheilija pääsee osallistumaan. Tämän vuoksi valinnassa tulee käyttää myös nuorten SM-kilpailujen tuloksia.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


I Tapahtumatiedot ja kysymyksenasettelu

 

Ski Sport Finland ry on päätöksellään 10.9.2014 valinnut urheilijat Team 2018 -ryhmään. Ryhmään on valittu viisi urheilijaa FIS-ryhmään ja viisi urheilijaa Audi-ryhmään. A:ta ei ole valittu. Kysymys on oikeusturvalautakunnassa ensinnäkin siitä, onko valituksen kohteena oleva valintapäätös sellainen, josta voi valittaa oikeusturvalautakuntaan ja jonka käsittely kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Toiseksi kysymys on siitä, onko valintapäätös valintaa koskevien kriteereiden vastainen tai syrjivä iän perusteella.


II Oikeusturvalautakunnan toimivalta

 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan


Valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista;

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Lautakunta voi käsitellä valituksen urheilijan valitsematta jättämisestä arvokilpailuihin, jos lajiliiton tai Suomen Olympiakomitean selkeästi asettamaa valintakriteeriä ei ole noudatettu tai jos päätös on ilman hyväksyttävää syytä syrjivä sukupuolen, iän, vakaumuksen, mielipiteen, alkuperän, tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n valitus koskee valmennusryhmän valintapäätöstä, joten kysymys ei ole sellaisesta arvokilpailuja koskevasta valintapäätöksestä, joita lautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 momentissa tarkoitetaan eikä lautakunnan toimivaltaa voida tässä tapauksessa perustaa tähän sääntökohtaan.


A on perustanut valituksensa siihen, että valintapäätös oli Ski Sport Finland ry:n ennakolta ilmoittamien valintaa koskevien kriteereiden vastainen ja myös syrjivä hakijoiden iän perusteella. Oikeusturvalautakunta katsoo, että nämä valintakriteerit on tarkoitettu yleisesti sovellettavaksi kyseiseen ryhmään tehtävien valintojen osalta ja kriteerit myös sitovat Ski Sport Finland ry:tä sen tehdessä valintakriteereiden tarkoittamia päätöksiä. Liiton on siten noudatettava asettamiaan ja julkistamiaan valintakriteereitä kuten yhdistyksen päätöksiä yleensäkin. Oikeusturvalautakunta on ratkaisukäytännössään katsonut, että yhdistyksen tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (UOL 13/2009 ja 4/2012).


Oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n valituksen kohteena olevassa asiassa on kysymys oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun sääntöjen vastaisuuteen rinnastuvasta tilanteesta (ks. myös UOL 23/2014). Näin ollen tässä tapauksessa lautakunnan toimivaltaan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla kuuluu sen arviointi, onko Ski Sport Finland ry:n päätös 10.9.2014 ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen ja onko valintapäätöstä tehtäessä menetelty syrjivästi. Lautakunta ottaa A:n valituksen tutkittavakseen.


III Valintapäätöksen sääntöjen vastaisuuden arviointi

 

Valintaa koskevat määräykset


Ski Sport Finland ry on julkaissut 18.6.2014 ”Tyttöprojekti 2018” valinta-asiakirjat. Näissä on käsitelty projektin tavoitteita ja toteutusta, valintakriteereitä ja valintamenettelyä sekä toimintasuunnitelmaa ja aikataulua kaudelle 2014 – 2015.

 

Valintakriteereiden osalta on todettu seuraavaa:

 

Joukkueen valinta tehdään kaudelle 2014 - 2015 käyttäen kolmea valintakriteeriä, jotka ovat:


1. Tulokset

Viimeisen kahden kauden tulokset. Tuloksia huomioitaessa pääpaino on edellisen kauden 2013 - 2014 tuloksissa, mutta huomioidaan myös aiemmat tulokset kaudelta 2012 - 2013. Tulokset katsotaan Audi Cup kilpailuista, nuorten kansainvälisistä kilpailuista, nuorten SM-kilpailuista ja vanhempien urheilijoiden osalta myös FIS kilpailuiden tuloksista.


2. Fyysinen kunto

Valituilla tulee olla riittävät fyysiset ominaisuudet. Ski Sport Finland järjestää elokuussa 2014 Audi Ironman fysiikkatestit / kilpailun, joka toimii samalla tyttöprojektin fysiikkatestinä. Testi tulee olemaan yksi valintakriteeri. Jos urheilija ei pääse osallistumaan testiin (esim. sairastuminen/ loukkaantuminen), täytyy fysiikkatesti suorittaa toisena ajankohtana tai muuten osoittaa fyysisen kunnon taso riittäväksi.


3. Motivaatio

Valitulla urheilijoilla tulee olla selkeä menestyksen ja voitontahto “Winning Attitude”. Lisäksi edellytetään selkeää motivaatiota ja halua harjoitteluun, jotta kansainvälinen huippu saavutetaan. Valittavat urheilijat tullaan haastattelemaan fysiikkatestien aikana tai välittömästi sen jälkeen.

 

Valintaa koskevan asiakirjan mukaan kaudelle 2014 – 2015 valitaan noin viidestä kahdeksaan urheilijaa, jotka ovat syntyneet 1997 – 2001.

 

Valintapäätöksen arviointi


Valinta-asiakirjasta ilmenevällä tavalla ryhmään valitaan urheilijoita, jotka ovat syntyneet vuosina 1997 – 2001. Valinta-asiakirjassa ei ole tarkemmin määritetty sitä, tuleeko jokaisesta ikäluokasta valita urheilijoita ryhmään ja miten valinnat eri vuonna syntyneiden kesken jakautuvat. Valinta-asiakirjassa ei ole määritetty myöskään sitä, tuleeko eri vuonna syntyneistä valita ryhmään lukumääräisesti yhtä paljon urheilijoita. Näin ollen valinta-asiakirja jättää liitolle harkintavaltaa siten, että jokaisesta ikäluokasta ei ole välttämätöntä valita yhtään urheilijaa tai jossakin ikäluokassa valittavia voi olla vain yksi, kun taas jossakin toisessa ikäluokassa voidaan valita useampi urheilija.


Ryhmään valittavien nuorten urheilijoiden iässä on merkittävä ero siten, että vuonna 1997 syntyneet ovat kaudella 2014 - 2015 iältään 17-18-vuotiaita, kun taas vuonna 2001 syntyneet urheilijat ovat samaan aikaan iältään 13-14-vuotiaita. Kysymys on nuorista urheilijoista, joten on selvää, että valintakriteereitä ei voida soveltaa yhtenä kokonaisuutena siten, että eri ikäluokkien urheilijoita vertailtaisiin valintakriteereiden pohjalta keskenään. Sitä vastoin valintakriteerit mahdollistavat sen, että kriteereitä arvioidaan kunkin ikäluokan kohdalla erikseen, kuten Ski Sport Finland ry on ilmoittanut tehneensä.


A on valituksessaan katsonut, että Ski Sport Finland ry oli valintakriteereiden vastaisesti ottanut edellisen kauden tuloksista huomioon vain FIS-rankingin eikä muiden kilpailujen tuloksia ollut otettu huomioon. Valintakriteereiden mukaan tulokset katsotaan Audi Cup kilpailuista, nuorten kansainvälisistä kilpailuista, nuorten SM-kilpailuista ja vanhempien urheilijoiden osalta myös FIS kilpailuiden tuloksista. Valintakriteereiden perusteella valinnassa tulee ottaa huomioon myös muut kilpailut kuin FIS-kilpailut. Vuonna 1997 syntyneiden osalta edellisen kauden kilpailuista oli otettu huomioon FIS-ranking. Oikeusturvalautakunta toteaa, että julkaistujen valintakriteereiden mukaan valinnassa olisi tullut kiinnittää huomiota myös muihin kilpailuihin kuin FIS-kilpailuihin tai FIS-rankingiin. A:n osalta vertailu on kuitenkin tullut tehdä toiseen vuonna 1997 syntyneeseen urheilijaan nähden eikä tältä osin ole aihetta katsoa valintapäätöksen olevan virheellinen yksin sillä perusteella, että valinnassa oli tarkasteltu tulosten osalta ainoastaan FIS-rankingia, vaikka valinnassa olisi edellisen kauden kilpailujen osalta tullut ottaa huomioon myös muita kriteereitä kuin nyt huomioon otettu FIS-ranking.


Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa ensinnäkin, että Ski Sport Finland ry ei ole kielletyllä tavalla syrjinyt ryhmään valittuja ikänsä perusteella. Valintakriteereissä ei ole myöskään tarkemmin määritelty sitä, missä suhteessa eri vuonna syntyneitä urheilijoita ryhmään valitaan. Tämän johdosta Ski Sport Finland ry on voinut sille kuuluvan harkintavaltansa perusteella määrittää sen, miten FIS-ryhmään valitut urheilijat jakautuvat vuonna 1997 ja 1998 syntyneiden kesken. Tämän määrittelyn osalta Ski Sport Finland ry:n ei ole näytetty käyttäneen väärin sille kuuluvaa harkintavaltaa.


Ski Sport Finland ry on valinnut ryhmään yhden vuonna 1997 syntyneen urheilijan. Ski Sport Finland ry on voinut tehdä sellaisen päätöksen, että vuonna 1997 syntyneistä ryhmään valitaan vain yksi urheilija. Tällainen päätös ei ole valintakriteereiden vastainen. Siltä osin kuin kysymys on samana vuonna syntyneiden urheilijoiden keskinäisestä vertailusta, valintakriteerit jättävät lajiliitolle harkintavaltaa sen suhteen, miten valintakriteereiden eri osa-alueita (tulokset, fyysinen kunto ja motivaatio) painotetaan. Edellä todetuin tavoin ryhmään nyt valitun vuonna 1997 syntyneen urheilijan FIS-ranking oli ollut huomattavasti parempi kuin A:n. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että myöskään vuonna 1997 syntyneiden keskinäisessä vertailussa Ski Sport Finland ry:n ei ole näytetty käyttäneen väärin sille kuuluvaa harkintavaltaa.


A on katsonut myös, että ryhmän valinnassa käytetty neljän hengen asiantuntijaryhmä ei ollut kokoonpanoltaan asiantunteva. Kaksi henkilöä oli ollut ryhmään valittujen urheilijoiden henkilökohtaisia valmentajia ja kaksi muuta henkilöä eivät olleet seuraamassa FIS- tai kotimaan kilpailuja. Ski Sport Finland ry:n ilmoituksen mukaan valinta oli tapahtunut kolmessa vaiheessa siten, että asiantuntijaryhmä oli vetänyt valintaprosessin. Asiantuntijaryhmän esitys oli käsitelty valmennustoimikunnassa ja lopullisen päätöksen oli tehnyt liiton hallitus. Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintamenettelyn monivaiheisuus mahdollistaa urheilijoiden monipuolisen, asiantuntevan ja objektiivisen arvioinnin. Esitetyn selvityksen perusteella asiassa ei ole aihetta epäillä valintaprosessiin osallistuneiden henkilöiden asiantuntemusta eikä valintamenettelyn asianmukaisuutta muutoinkaan. A:n valintaprosessia koskevan väitteen johdosta aihetta valintapäätöksen muuttamiseen ei ole.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Ski Sport Finland ry:n valintapäätös ei ole ilmoitettujen valinta-asiakirjasta ilmenevien kriteereiden vastainen eikä Ski Sport Finland ry:n ole näytetty käyttäneen sille kuulunutta harkintavaltaa väärin siltä osin kuin valintakriteerit ovat jättäneet harkintavaltaa. Valintaprosessissa ei ole myöskään ollut sellaisia puutteita, joiden johdosta valintapäätöstä tulisi muuttaa. A:n valitus on hylättävä.


Lautakuntakulut


Asian lopputulokseen nähden A vastaa omista kuluistaan asiassa.


Päätöslauselma


A:n valitus hylätään. Ski Sport Finland ry:n hallituksen päätöstä 10.9.2014 ei muuteta.


A:n vaatimus Ski Sport Finland ry:n velvoittamisesta korvaamaan lautakuntakulut asiassa hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                        Timo Ojala

puheenjohtaja                                    sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Antti Aine, Pia Ek ja Marja Ramm-Schmidt.