21/2022 Biljardi - Lautakuntamenettely – Valituksen tutkiminen – Valitusmaksu

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              

PÄÄTÖS  Nro 21/2022
8.7.2022                                  
Diaarinro 20/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Biljardiliitto ry:n A:ta koskeva kurinpitopäätös

 

ASIA                 
Kilpailukielto
 

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

VALITUS JA ASIAN KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan.

Valituksen toimittaessaan A ei ole osoittanut, että hän on maksanut oikeusturvalautakunnan valitusmaksun.

Oikeusturvalautakunta on 5.7.2022 kehottanut A:ta maksamaan valitusmaksun ja esittämään tästä selvityksen 8.7.2022 klo 12.00 mennessä uhalla, että jos maksua ei määräajassa makseta, valitus jätetään tutkimatta.

Kehotuksesta huolimatta A ei ole osoittanut maksaneensa valitusmaksua asetetussa määräajassa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan, jos valitusmaksua ei ole asiakirjoja toimitettaessa suoritettu, valittajalle on varattava tilaisuus sen suorittamiseen lautakunnan määräämään ajankohtaan mennessä. Jollei maksua ole suoritettu asetetussa määräajassa, valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksun maksaminen on valituksen käsittelyn ehdoton edellytys. Saamastaan kehotuksesta huolimatta A ei ole osoittanut maksaneensa valitusmaksua. Sen vuoksi valitus jätetään tutkimatta.

 

Päätöslauselma
Valitus jätetään tutkimatta.


Timo Ojala                                                         
Puheenjohtaja                                               


Samuli Sillanpää
Sihteeri                                                                                                          

                                                                                                            

 Ratkaisuun osallistunut jäsen: Timo Ojala