15/2009 Jalkapallo: Kurinpito- Pelikielto, Kurinpito- Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 15/2009

21.8.2009          Diaarinro 8/2009  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 19.5.2009, jolla Gert Remmelille on määrätty neljän ottelun peli- ja toimitsijakielto 


ASIA 

Peli- ja toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Gert Remmel 


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry 


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) kurinpitovaliokunta on rangaistusmääräyksen 3.1 §:n e-kohdan nojalla määrännyt Remmelin neljän ottelun peli- ja toimitsijakieltoon.

Kurinpitovaliokunta katsoi erotuomaritarkkailijan raportin sekä vastapuolen joukkueen vastineen ja nimittelyn kohteena olleen pelaajan lausuman perusteella asiassa tulleen näytetyksi, että HIFK Soccer ry:n ja PK Keski-Uusimaa välisessä 9.5.2009 pelatussa jalkapallo-ottelussa HIFK:n valmentaja Gert Remmel oli nimitellyt PK Keski-Uusimaan tummaihoista pelaajaa rasistisella ilmauksella. Remmel oli syyllistynyt rangaistusmääräyksen 2 §:n 1-kohdan mukaiseen menettelyyn. Rasistista käytöstä oli pidettävä erittäin tuomittavana. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Remmel on valituksessaan vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ja että Remmelin maine palautetaan.

Tapahtumat saivat alkunsa siitä, kun Abdirashid Ali Mahdi oli sääntöjen vastaisesti kaatanut HIFK:n pelaajan Jirijoonas Kanthin. HIFK sai vapaapotkun, mutta PK Keski-Uusimaan eräs pelaaja oli potkaissut epäurheilijamaisesti pallon pois. Tässä yhteydessä Remmel oli huutanut tälle pelaajalle ”vitun apina”: Erotuomaritarkkailija ei ollut kyennyt määrittämään kehen pelaajaan huuto oli kohdistunut. Remmel on myöntänyt käyttäneensä tapahtumien yhteydessä sopimatonta kieltä, mutta hän ei ollut käyttänyt rasistisia ilmaisuja Abdirashid Ali Mahdiin kohdistuen.

Ratkaisulla oli huomattavia haitallisia vaikutuksia Remmelille. Ratkaisu oli julkaistu ja tieto siitä levisi suurimpien medioiden verkkosivuille valtakunnallisesti. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.Palloliitto on todennut, että Urheilun oikeusturvalautakunnan aikaisemman ratkaisukäytännön mukaan kurinpitovaliokunnan ratkaisusta oli mahdollista valittaa oikeusturvalautakunnalle.

Kurinpitovaliokunnan ratkaisu perustui asiassa esitettyjen eri osapuolten antamien selvitysten objektiiviseen tarkasteluun ja selvityksestä tehtyihin johtopäätöksiin. Remmelille määrätty neljän ottelun pelikielto oli kurinpitokäytännön mukainen eikä ainakaan kohtuuton.

Palloliitto on pyytänyt, että asiassa kuultaisiin erotuomaritarkkailijaa Mika Peltolaa. 


VASTASELITYS

Remmel on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Suomen Palloliitto ry:n kurinpitoratkaisu ei perustunut tapahtumien objektiiviseen arviointiin, vaan päätöksenteossa oli otettu huomioon yksin PK Keski-Uusimaan näkemys. Ratkaisussa oli sivuutettu muut näkemykset tapahtumienkulusta. Aiheeton kurinpitorangaistus rasistisesta käyttäytymisestä leimasi Remmeliä haitallisesti. Remmel on vielä todennut, että jos asiassa toimitetaan suullinen käsittely, asiassa tulisi kuulla HIFK:n joukkueenjohtajaa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Kurinpitovaliokunnan päätöksen valituskelpoisuus

Palloliiton rangaistusmääräysten 8 §:n mukaan alle kahden kuukauden peli- ja toimitsijakiellosta ei saanut valittaa. Oikeusturvalautakunta on kuitenkin ratkaisussaan 12/2007 todennut, että myös alle kahden kuukauden peli- ja toimitsijakiellosta oli mahdollista valittaa. Valitus oli mahdollista tehdä suoraan oikeusturvalautakunnalle, koska Palloliiton sisäinen valitusmahdollisuus ei ollut rangaistusmääräysten mukaan käytettävissä.

Palloliitto on Remmelin valituksen johdosta antamassaan vastauksessa todennut, että valitus oli tutkittavissa. Palloliiton vastauksessa esittämän perusteella ja huomioon ottaen oikeusturvalautakunnan ratkaisu 12/2007, oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymys on sellaisesta kurinpitoa koskevasta päätöksestä, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 2 kohdassa tarkoitetaan. 


Suullinen käsittely

Palloliitto on pyytänyt, että asiassa kuullaan suullisessa käsittelyssä erotuomaritarkkailijaa. Asia on kuitenkin asian selvyyden vuoksi ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

Keravalla oli 9.5.2009 pelattu 2. divisioonan jalkapallo-ottelu joukkueiden PK Keski-Uusimaa (PKKU) ja HIFK Soccer välillä. Ottelun erotuomaritarkkailija oli antanut ottelusta erotuomariraportin ja erotuomariraporttiin kirjatun mukaan

”Ottelun 78 minuutilla PKKU:n pelaaja nro 10 Abdirahid Ali Mahdi katkaisi HIFK pelaaja nro 22 Jirijoonas Kanthin etenemisen sääntöjen vastaisesti. Erotuomari Johan Holmqvist katkaisi pelin ja tuomitsi HIFK:lle vapaapotkun.…Samaan tilanteeseen liittyen kuulin HIFK:n valmentajan käyttävän sanaa ”apina”. En pysty määrittelemään keneen huomautus oli kohdistettu…”

Remmel on kurinpitovaliokunnalle antamassaan vastineessa todennut, että hän ei ollut käyttänyt Abdirashid Ali Mahdin osalta ilmaisua ”apina”. Tilanteessa oli rikottu HIFK:n pelaajaa. PK Keski-Uusimaan pelaaja oli potkaissut tuomarin pilliin vihellyksen jälkeen pallon pois tilanteesta. Remmel oli kutsunut tätä pallon pois potkaissutta pelaajaa apinaksi. Pelaaja ei ollut Abdirashid Ali Mahdi, vaan eräs toinen saman joukkueen pelaaja. Tapahtumien jälkeen Remmel oli vielä todennut Abdirashid Ali Mahdille, ettei Remmelin lausahdus ollut tarkoitettu tälle, vaan joukkueen toiselle pelaajalle.

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko asiassa ollut perusteita neljän ottelun kilpailukiellon määräämiseen. 


Sääntömääräykset

Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n i-kohdan mukaan muun muassa sitä, joka syyllistyy pelikentällä tai sen ulkopuolella rasistiseen käytökseen, voidaan rangaista. Tällöin rangaistusmääräysten 3 §:n mukaan voidaan määrätä peli- tai toimitsijakielto. 


Pelikiellon määräämisen edellytykset kysymyksessä olevassa tapauksessa

Asia on tullut kurinpitoasiana vireille erotuomariraportin perusteella. Palloliitto on pyytänyt kurinpitoasian vireille tulon jälkeen vastineensa muun muassa Remmeliltä. Remmel on 12.5.2009 päivätyssä vastineessaan kiistänyt kohdistaneensa ilmaisua ”apina” PK Keski-Uusimaan pelaajaan Abdirashid Ali Mahdiin, vaan joukkueen erääseen toiseen pelaajaan, joka oli potkaissut pallon pois tuomarin pilliin viheltämisen jälkeen.

PK Keski-Uusimaan Palloliitolle 13.5.2009 toimittaman vastineen mukaan HIFK:n valmentaja oli nimitellyt Abdirashid Ali Mahdia. Erotuomaritarkkailijan raportissa mainitussa tilanteessa PK Keski-Uusimaan vaihtopenkille kuului valmentajan huuto ”apina”, jonka kohde ei vaihtopenkillä olleille jäänyt epäselväksi. Abdirashid Ali Mahdi oli juuri rikkonut HIFK:n pelaajaa heidän vaihtoaitionsa kohdalla ja oli ainoa pelaaja HIFK:n valmentajan kohdalla.   Veikkauksen ottelutarkkailija Tapio Virolainen on todennut seuraavaa:

”Lauantaina 9.5.2009 toimin Veikkauksen ottelutarkkailijana Keravalla, Kalevan kentällä ottelussa Pallokerho Keski-Uusimaa – HIFK Soccer. Istuin vaihtokoppien välissä juoksuradan puolella. Pyynnöstä ilmoitan, että samalla laidalla toisella jaksolla tapahtunut tilanne, jossa osapuolina olivat nähdäkseni PKKU:n Ali Mahdi ja HIFK:n Jirijoonas Kanth ei aiheuttanut kohdallani ylimääräistä huomiota. En kuullut kenenkään huutavan mitään enkä huomannut pelaajien, tuomariston tai vaihtopenkkien reagoivan poikkeuksellisesti. Paikaltani oli n. 20 metriä tilanteeseen.”

Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on riidatonta, että Remmel on käyttänyt kysymyksessä olevassa pelitilanteessa ilmaisua ”apina” kohdistaen sen PK Keski-Uusimaan pelaajaan. Kurinpitovaliokunnan ratkaisun mukaan kommentti oli kohdistettu Abdirashid Ali Mahdiin, kun taas Remmel on väittänyt, ettei kommentti ”apina” ollut kohdistettu Abdirashid Ali Mahdiin vain erääseen toiseen PK Keski-Uusimaan pelaajaan.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että kurinpitoratkaisun kannalta ei ole ratkaisevaa merkitystä sillä, kumpaan pelaajaan kommentti oli kohdistettu. Vaikka kommentti olisi ollut kohdistettu valkoihoiseen pelaajaan, sen käyttäminen tällaisessa yhteydessä on ollut selvästi rasistinen.Perusteet peli- ja toimitsijakiellon määräämiseen ovat siten olleet olemassa. Määrättyä neljän ottelun peli- ja toimitsijakieltoa ei ole pidettävä myöskään liian ankarana kurinpitoseuraamuksena. 


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätöstä Gert Remmelin osalta ei muuteta.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Matti Hiltunen, Marja Ramm-Schmidt ja Hilkka Salmenkylä.