3/2005 Keilailu: Kurinpito - Kilpailukielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS                           Nro 3/2005

20.6.2005                         Diaarinro 3/2005   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Keilailuliitto ry:n liittohallituksen 20.4.2005 tekemä päätös, jolla Pasi Uotila on määrätty pelikieltoon 1.5.-31.7.2005 


ASIA         

Kilpailukielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Pasi Uotila 


KUULTAVA

Suomen Keilailuliitto ry 


VAATIMUKSET

Pasi Uotila on vaatinut hänelle määrätyn pelikiellon lieventämistä varoitukseksi tai ainakin sen lyhentämistä.

Uotila on valituksensa perusteluissa tunnustanut potkaisseensa Jönköpingissä 27.3.2005 järjestetyn kilpailun finaalissa pallonpalautinta sekä potkaisseensa keilapallon radalle. Uotila ei ollut kuitenkaan itse keskeyttänyt peliä vaan se oli jouduttu keskeyttämään pallonpalauttimen rikkouduttua potkun johdosta. Uotila oli pian tapahtuman jälkeen esittänyt anteeksipyynnön sekä kilpailun järjestäjille että yleisölle sekä tarjoutunut korvaamaan aiheuttamansa vahingon.

Uotila on pitänyt hänelle määrättyä rangaistusta kohtuuttoman ankarana tekoon ja yleiseen rangaistuskäytäntöön nähden. Muissa vastaavissa tapauksissa seurauksena on ollut enintään varoitus. 


VASTAUS

Suomen Keilailuliitto ry on vastauksessaan todennut, että Uotila oli syyllistynyt kolmeen sääntörikkomukseen:

1. potkaissut pallonpalauttimen rikki,

2. suorittanut keilaheiton potkaisemalla ja

3. keskeyttänyt pelin poistumalla keilaradoilta.

Lisäksi Uotila oli lähettänyt liiton tiedottajalle solvaavan tekstiviestin ja siten rikkonut urheilun eettisiä sääntöjä.

Harkitessaan asiaa liittohallitus oli ottanut huomioon myös Uotilan aikaisemman käytöksen, koska “Uotilan kohdalla käyttäytymisrikkeistä oli kuulunut tietoja niin koti- kuin ulkomailtakin.”

Kolmen kuukauden kilpailukielto oli liiton näkemyksen mukaan kysymyksessä oleviin rikkomuksiin nähden lievä rangaistus.

 

VASTASELITYS

Uotila on vastaselityksessään korostanut, ettei Jönköpingissä ollut kysymys pelin omatoimisesta keskeyttämisestä vaan pelin keskeytymisestä pallonpalauttimen jumiutumisen johdosta.

Uotilan käsityksen mukaan kysymys ei ollut mitenkään ainutkertaisesta tai edes harvinaisesta tapahtumasta. Pallonpalauttimia potkitaan useinkin, mutta aikaisemmin siitä ei ole rangaistu.

Uotila on kiistänyt huhut aikaisemmista käytösrikkomuksista pitäen väitteitä valheellisina.

Liiton tiedottajalle lähetetty viesti ei ollut ollut luonteeltaan solvaava eikä sitä ainakaan ollut tarkoitettu sellaiseksi. 


PÄÄTÖS

Suullinen käsittely

Urheilun oikeusturvalautakunta on toimittanut asiassa 20.6.2005 suullisen käsittelyn, josta on laadittu erillinen pöytäkirja. 


Tosiasiat

Asiassa on kysymys Super Series-kilpailujen finaalin tapahtumista Ruotsissa Jönköpingissä 27.3.2005.

Tapahtumatiedot ovat riidattomat lukuun ottamatta sitä, oliko Uotila itse keskeyttänyt kilpailun vai oliko se jouduttu keskeyttämään pallonpalauttimeen tulleen vian johdosta.

Kyseisen riitaisen yksityiskohdan osalta urheilun oikeusturvalautakunta toteaa Uotilan poistuneen pallonpalauttimen potkimisen jälkeen ulos noin 10 minuutiksi, minkä jälkeen hän oli sisään palattuaan julkisesti pahoitellut huonoa käytöstään. Uotilan esitettyä anteeksipyyntönsä kaikille on ilmeisesti ollut selvää, ettei kilpailua, jonka lopputulos oli jo ratkennut, enää jatketa, vaikka siihen epäilemättä olisi ollut mahdollisuus toisella radalla.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei asian arviointiin vaikuta, katsotaanko kilpailun keskeytyneen Uotilan oman nimenomaisen tahdonilmaisun johdosta vai hänen väittämällään tavalla sen johdosta, että hän on potkullaan rikkonut pallonpalauttimen. 


Rangaistuksen määrääminen

Suomen Keilailuliiton liittohallituksen päätös

pöytäkirjasta saa sen käsityksen, että kilpailukielto on määrätty yksinomaan Jönköpingin kilpailun finaalin tapahtumien johdosta. Liiton oikeusturvalautakunnalle antamassa vastauksessa on kuitenkin kerrottu, että liittohallituksessa oli suoritettu laajempaa harkintaa ja että tässä yhteydessä oli kiinnitetty huomiota myös aikaisempiin Uotilan käyttäytymisestä saatuihin tietoihin sekä liiton tiedottajalle lähetettyyn tekstiviestiin. Liitto ei ole yksilöinyt Uotilan aikaisempaan käyttäytymiseen liittyviä tietoja.

Asianmukaisesti toteutetussa kurinpitomenettelyssä menettelyn perusteena olevat väitetyt sääntörikkomukset on mahdollisimman tarkoin yksilöitävä jo niihin syylliseksi epäiltyä kuultaessa. Mikäli rikkomukset katsotaan näytetyiksi toteen, ne on yksilöitävä myös päätöksessä, jolla kurinpitorangaistus määrätään.

Koska Uotilan muuhun menettelyyn kuin Jönköpingin kilpailun tapahtumiin liittyviä tietoja ei ole asian käsittelyssä tai liittohallituksen kurinpitopäätöksessä yksilöity, niihin ei olisi tullut kiinnittää huomiota Uotilaa koskevassa rangaistusharkinnassa. Rangaistuksen oikeellisuutta on sen vuoksi arvioitava yksinomaan Jönköpingin kilpailun tapahtumien valossa.

Yleisten periaatteiden mukaan kurinpitorangaistusta määrättäessä on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat rangaistusta koventavat ja lieventävät perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys ennen muuta kulloinkin kysymyksessä olevassa lajissa. Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikkomuksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

Yleisenä periaatteena on myös, että ensikertalaisella määrätään lievempi rangaistus kuin rikkomuksen uusijalle ja että myös muut teosta aiheutuvat haitalliset seuraamukset kuin rangaistus voidaan kokonaisharkinnassa ottaa huomioon.

Rangaistusta määrättäessä tulee kiinnittää huomiota rikkomuksen suunnitelmallisuuteen ja tahallisuuden asteeseen. Tahallisuuden sisältöä voidaan määrittää käyttäen apuna tahtoon, tietoon sekä myös asennoitumiseen liittyviä kriteereitä. Urheilija, joka tietoisesti loukkaa toisen oikeudellisesti suojattuja etuja, osoittaa käyttäytymisellään piittaamattomuutta toisista. Toisaalta sääntörikkomukset saattavat johtua myös ymmärtämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta.

Uotilan teko on aiheutunut pelitapahtumien aiheuttamasta tunnekuohusta, joka on johtanut harkitsemattomaan käyttäytymiseen. Uotilan tarkoituksena ei ole ollut pallonpalauttimen vahingoittaminen, vaikka hänen on tosin täytynyt pitää sitäkin varteenotettavana mahdollisuutena. Selvää on, että Uotilan käytös on ollut huippu-urheilijalle sopimatonta. Kysymys ei kuitenkaan ole ollut muihin kilpailijoihin, tuomariin tai katsojiin kohdistuvasta menettelystä vaan lähinnä Uotilan oman maineen vahingoittamisesta.

Rangaistuksen ankaruuteen vaikuttavina tekijöinä on otettu erityisesti huomioon Uotilalle teosta aiheutunut kielteinen julkisuus sekä kilpailumahdollisuuksien menettämiseen liittyvät taloudelliset menetykset.

Arvioituaan tekoon johtaneet ja siitä ilmenevät seikat kokonaisuudessaan ja kiinnitettyään huomiota myös urheilun yleiseen rangaistuskäytäntöön urheilun oikeusturvalautakunta pitää Uotilan määräämistä kilpailukieltoon aiheellisena siitäkin huolimatta, että jo maajoukkueryhmästä erottaminen on ollut tuntuva seuraamus. Teon luonteeseen nähden Uotilalle määrätty kilpailukielto on kuitenkin liian pitkä. Oikeusturvalautakunta pitää yhden kuukauden kilpailukieltoa riittävänä seuraamuksena. TuomiolauselmaUotilalle määrätty pelikielto on määrättävä päättymään välittömästi.

Asian näin päättyessä Uotilan suorittama valitusmaksu palautetaan.  


Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                          sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Erkki Aurejärvi, Helena Jaatinen, Urpo Kangas ja Juha Rantasila (eri mieltä).  

Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot.  

Jäsen Rantasila: Pidän riittävänä seuraamuksena varoitusta.   

Puheenjohtaja Välimäki: Urheilun pääperiaatteisiin kuuluu, että urheilija käyttäytyy sekä urheilua ja muita urheilijoita kohtaan arvostavasti. Uotila on maajoukkuetason edustusurheilija. Hänen käyttäytymisensä erityisesti ulkomaisissa kilpailutilanteissa vaikuttaa sekä lajin että maan julkisuuskuvaan. Muun muassa näistä syistä Uotilalta on voitu vaatia normaalia parempaa itsensä hillitsemistä ja korrektia käyttäymistä. Kun käyttäyminen ilmennyt, kuten tässä tapauksessa, pallonpalauttimen potkaisemisena, pallon potkaisemisena ja kilpailun luvatta keskeyttämisenä, sen kohteeksi ovat joutuneet myös kilpailun järjestäjä ja toinen kilpailija. Vaikka Uotilan huonon käyttäymisen syynä on ollut hänen oma epäonnistunut suorituksensa ja vaikka hän on kiukutellut ensi sijassa itselleen, hänen huono käyttäytyminen kilpailutilanteessa ei ole ollut hänen yksityisasiansa. Katson, että Uotila on menettelyllään loukannut vakavasti niitä vaatimuksia, joita hänen asemassaan olevalle urhelijalle voidaan asettaa.

Uotilan asemassa oleva urheilija on julkisuuden kohteena usein myös omasta tahdostaan. Tämän takia Uotilalle on pitänyt olla selvää, että silloin kun hänen menettelee sopimattomasta, julkisuuden kohtelu voi olla ankaraa. Tässä tapauksessa ei ole osoitettu, että julkisuus olisi ollut poikkeuksellisen ankaraa. Tämän vuoksi katson, että Uotilan saamaa kielteistä julkisuutta ei voida ottaa huomioon seuraamusta harkittaessa.

Näillä perusteilla katson, että vaikka Uotila joutuu nyt ensimmäisen kerran kurinpitotoimien kohteeksi, hänelle on määrättävä seuraamukseksi kilpailukielto, jonka oikeaksi pituudeksi katson kaksi (2) kuukautta.