39/2022 Jääkiekko - Kurinpito – Pelikielto – Erotuomariraportti ⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠– Erotuomariraportin luotettavuus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS  Nro 39/2022
22.12.2022                              
Diaarinro 44/2022

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kurinpitäjän päätös 14.12.2022

ASIA                 
Pelikielto

MUUTOKSENHAKIJA
A, edustajinaan huoltajansa B ja C

KUULTAVA
Suomen Jääkiekkoliitto ry

 

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY:N KURINPITÄJÄN PÄÄTÖS 14.12.2022

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä Jääkiekkoliitto) kurinpitäjä on päätöksessään 14.12.2022 määrännyt A:lle kahden (2) sarjaottelun pelikiellon. Määrätty pelikielto perustuu 11.12.2022 pelatusta U13 AAA alkusarjan ottelusta Ilves Boston – Tappara Sininen laadittuun erotuomariraporttiin. Sääntöperusteena kurinpitäjä on viitannut jääkiekon sääntökirjan poikittaista mailaa koskevaan kohtaan 59.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja hänelle määrätty pelikielto poistetaan.

Perusteinaan A on esittänyt, että tilannetta koskevan videotallenteen perusteella valituksen kohteena oleva päätös on väärä. Ottelun erotuomarit olivat antaneet tuomionsa vastustajajoukkueen valmentajien, huoltajien ja taustajoukkojen epäasiallisen painostuksen seurauksena. Kuitenkin sen jälkeen, kun kaikki osapuolet olivat nähneet tilannetta koskevan videotallenteen, myös vastustajajoukkueen toimihenkilöt olivat olleet sitä mieltä, että tuomio on virheellinen. Jostain syystä ottelun erotuomarit eivät olleet laittaneet erotuomariraporttiin merkintää kyseisen videotallenteen olemassaolosta. Määrätty pelikielto on poistettava, koska erotuomariraportti ja siten myös kurinpitäjän päätös ovat videotallenteen perusteella selvästi virheellisiä.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekkoliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Perusteinaan Jääkiekkoliitto on lausunut, että taklaaminen lähellä laitaa on aina taklaavan pelaajan vastuulla, ja kuten videolta näkyy, pelaaja lentää vaarallisesti päin laitaa ja loukkaantuu. Erityisesti pään ja niskan alueen vaarantuminen on asia, johon liitto suhtautuu erityisen kriittisesti. Tilanteessa taklaava pelaaja ei nosta käsiään tai käytä vauhtia taklaamiseen, mutta käsillään ja mailallaan työntää pelaajaa takaviistosta aiheuttaen holtittoman kaatumisen laitaa vasten. Kurinpitäjän perustelut ovat asiassa oikeat ja rangaistus on mitoitettu vastaamaan samankaltaisista rikkeistä annettuja pelikieltoja.

 

VASTASELITYS

A on Jääkiekkoliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Ilves Bostonin ja Tappara Sinisen joukkueiden välillä on pelattu 11.12.2022 U13 AAA alkusarjan ottelu. Ilveksen A:lle on ottelun aikana määrätty poikittaisesta mailasta 5 minuutin rangaistus sekä pelirangaistus (20 min). Ottelun erotuomari on laatinut pelirangaistuksen johdosta erotuomariraportin, joka on toimitettu Jääkiekkoliiton kurinpitäjälle. Erotuomariraportin perusteella A:lle on määrätty kurinpitäjän toimesta kahden sarjaottelun pelikielto. Valituksen kohteena olevan kurinpitäjän päätöksen perusteella kurinpitäjällä ei ole ollut päätöstä tehdessään käytettävissä muuta aineistoa kuin sanottu erotuomariraportti. 

A:n valituksen johdosta asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, vastaako erotuomariraportti tapahtumia kentällä ja onko kurinpitäjän asiassa antama päätös siten perusteltu.

 

Sovellettavat Jääkiekkoliiton säännöt

Jääkiekkoliiton sääntökirjan 2022-2023 kohdan 59.1 mukaan poikittaisesta mailasta on kysymys tilanteessa, jossa käsien välisellä mailan varren osalla taklataan voimakkaasti vastustajaa. Kohdan 59.2 mukaan päätuomarin pitää oman harkintansa mukaan tuomita pieni rangaistus pelaajalle, joka taklaa poikittaisella mailalla vastustajaa. Teon vakavuus määräytyy taklauksen voiman ja väkivallan asteesta. Edelleen kohdan 59.3 mukaan päätuomari voi oman harkintansa mukaan tuomita ison rangaistuksen pelaajalle, joka taklaa poikittaisella mailalla vastustajaa, ja joka piittaamattomasti vaarantaa vastustajaa siten, että päätuomarin harkinnan mukaan tällaista pelaajaa ei riittävästi rangaista tuomitsemalla pieni rangaistus.

Isoja rangaistuksia koskevan sääntökirjan kohdan 20.1 mukaan sitä, onko kysymys säännöissä tarkoitetusta piittaamattomasta vaarantamisesta, tarkastellaan arvioimalla rikkeen vakavuutta, kontaktin vakavuutta, väkivallan astetta ja teon yleistä moitittavuutta.

Sääntökirjan kohdan 23.2 mukaan pelirangaistuksen saaneen pelaajan, valmentajan tai muun joukkueen toimihenkilön osalta tapaus raportoidaan asiaankuuluvalle elimelle, jolla on täysi valta tuomita lisäkurinpitorangaistuksia rangaistulle henkilölle.

Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2022-2023 kohdan 10.4 mukaan rangaistukseen voidaan tuomita muun muassa pelaaja, joka ottelussa on syyllistynyt tekoon, josta seuraamuksena on ollut ottelurangaistus tai pelirangaistus.

Kilpailusääntöjen kohdan 10.5 mukaan kurinpitomenettelyssä voidaan määrätä pelaajalle rangaistuksena muun muassa tietyn ottelumäärän mittainen pelikielto.

 

Oikeusturvalautakunnan arviointi

Kurinpitäjä on perustanut kurinpitoseuraamuksen määräämisen yksin erotuomariraporttiin ja katsonut A:n rikkoneen sääntökirjan kohdassa 59 olevaa poikittaista mailaa koskevaa määräystä kahden sarjaottelun pelikiellon arvoisesti.

Erotuomariraportin mukaan tarkasteltavana olevassa tilanteessa on tapahtunut seuraavaa. Vierasjoukkueen pelaaja #46 ja kotijoukkueen pelaaja #88 luistelevat kovassa vauhdissa kiekon perässä kilpaa niin, että vierasjoukkueen pelaaja #46 on tilanteessa edellä oman maalin kulmalla. Kotijoukkueen pelaaja #88 antaa voimakkaan poikittaisen mailan vierasjoukkueen pelaajan #46 selkään, ja pelaaja menettää tasapainonsa ja kaatuu selkä edellä laitaan oman maalinsa takana. Vierasjoukkueen pelaaja #46 lyö tilanteessa päänsä ja selkänsä voimakkaasti laitaan, eikä pääse omin avuin jäältä pois. Vierasjoukkueen pelaaja #46 loukkaantuu tilanteessa niin, että ei pelaa enää ottelussa. Erotuomariraporttiin on kirjattu, että tapahtumasta ei ole videotallennetta.

Kurinpitäjän päätöksen mukaan rangaistukseen johtaneessa tilanteessa on ollut kahden pelaajan välinen kiekontavoittelutilanne vierasjoukkueen kenttäpäädyssä maalin takana. Ensimmäisenä irtokiekolle on ollut menossa vastustajajoukkueen pelaaja. Samanaikaisesti takaa tuleva A on suorittanut voimakkaan poikittaisella mailalla tehdyn lyönnin vastustajaa selkään. Kontaktin seurauksena vastustaja on lentänyt laitaa vasten, loukaten selkää- ja niska / pään aluetta. Kurinpitäjä on katsonut, että A on teollaan siinä määrin piittaamattomasti

vaarantanut vastustajan turvallisuutta, että tilanteesta on tullut määrätä ottelurangaistus. Edellä todettu ja vastustajan loukkaantuminen huomioon ottaen kurinpitäjä on määrännyt A:lle kahden (2) ottelun pelikiellon.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomarin tekemät ratkaisut ottelun aikana ja ottelun kulkuun liittyen ovat lopullisia eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu erotuomarin pelin aikana tekemien ratkaisujen oikeellisuuden arviointi. Tästä erotuomarin ratkaisuvallan lopullisuudesta on kuitenkin erotettava ottelun jälkeen käynnistettävä erillinen kurinpitomenettely. Myös kurinpitomenettelyssä erotuomariraporttia on lähtökohtaisesti pidettävä luotettavana, mutta raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta (ks.  esim. UOL 14/2009, UOL 21/2014 ja UOL 43/2015). Riitauttamisen on kuitenkin perustuttava asiallisiin syihin ja erotuomariraportin sisällöstä voidaan poiketa, jos asiallisilla ja perustelluilla syillä raportin sisältöä ei voida pitää joiltakin osin luotettavana.

A on kiistänyt erotuomariraportin oikeellisuuden ja katsonut, että erotuomari on arvioinut tilanteen väärin vastustajajoukkueen toimihenkilöiden epäasiallisen painostuksen vuoksi. A on toimittanut oikeusturvalautakunnalle videotallenteen tilanteesta. Esitetyn selvityksen perusteella sanottu tallenne ei ole ollut erotuomariraporttia laadittaessa ottelun erotuomarin eikä kurinpitomenettelyssä kurinpitäjän käytettävissä. Asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä asiaa voidaan kuitenkin arvioida kaiken saatavissa olevan selvityksen perusteella. Tällöin kurinpitoseuraamus tulee määrätä ja määrätyn seuraamuksen oikeellisuutta ja oikeasuhtaisuutta arvioida selvitetyiksi katsottujen tosiseikkojen pohjalta.

Edellä mainitun videotallenteen perusteella kysymys on ollut kiekontavoittelutilanteesta, jossa A:n ja vastustajajoukkueen pelaajan vauhti on ollut erotuomariraporttiin kirjatusta poiketen verrattain vähäinen. A on tilanteessa kiekollinen pelaaja. Hän ottaa kontaktin vastustajaan sivulta, osuen tätä kylkeen ja olkapäähän. A:n maila on tilanteessa suunnilleen vyötärön korkeudella hänen ja vastustajan välissä. Maila osuu siten tapahtumahetkellä vastustajaan, mutta selvää lyöntiliikettä videotallenteelta ei ole havaittavissa. Pikemminkin videotallenteen perusteella vaikuttaa siltä, että A työntää käsillä ja mailalla kamppailutilanteessa vastustajaa kaukalon laitaa kohden. Kontaktin voimasta vastustaja menettää tasapainonsa ja kaatuu laitaa vasten. Osa paikallaolijoista reagoi tilanteeseen voimakkaasti huutaen ja ottelun erotuomari nostaa välittömästi kätensä pystyyn jäähyn merkiksi. Erotuomari on tilanteessa hyvin sijoittunut.

Videotallenteen perusteella tilanteessa ei erotuomariraporttiin kirjatusta poiketen tapahdu voimakasta lyöntiä poikittaisella mailalla selkään. Kontakti vastustajaan ei ole vakava eikä väkivaltainen. Videotallenteen perusteella ei myöskään voida todeta, että A olisi suhtautunut tilanteessa vastustajan terveyteen piittaamattomasti. Kokonaisuutena rikettä ei voida pitää vakavana.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevassa tapauksessa erotuomariraportin sisällön oikeellisuutta on asiallisilla perusteilla merkittävällä tavalla horjutettu. Näillä perusteilla ja ottaen huomioon myös sen, että kysymys on ollut paikallispelistä, jossa ainakin toisen joukkueen toimihenkilöt ovat valituksessa esitetyn perusteella kohdistaneet ottelun erotuomariin epäasiallista painostusta, oikeusturvalautakunta katsoo, että ottelun jälkeen laaditun erotuomariraportin sisältöä ei voida pitää rikkeen luonteen, vakavuuden ja moitittavuuden osalta luotettavana. Asiassa ei ole ollut perusteita määrätä A:lle kurinpitomenettelyssä kahden sarjaottelun pelikieltoa. Jääkiekkoliiton kurinpitäjän kurinpitopäätös on sen vuoksi kumottava.

 

Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Jääkiekkoliitto ry:n kurinpitäjän päätös 14.12.2022 kumotaan ja A:lle määrätty kahden ottelun pelikielto poistetaan.  

Valitusmaksu palautetaan.

Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                            

Samuli Sillanpää
Sihteeri

                                               

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta ja Kimmo Suominen