33/2022 Moottoriurheilu – Lautakunnan toimivalta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 33/2022
22.11.2022                              
Diaarinro 28/2022

                                                                                                                       

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kilpailutuomariston päätös varoituksen antamisesta jokamiehenluokan kilpailussa 14.–17.7.2022

 

ASIA                 
Oikeus muutoksenhakuun


MUUTOKSENHAKIJA
A

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Muutoksenhakija on osallistunut AKK-Motorsports ry:n (jäljempänä myös AKK) kilpailutapahtumaan 14.–17.7.2022 jokamiehenluokassa. Hänelle on määrätty yleisen luokan a-finaalissa varoitus, jonka perusteena on ollut varomaton ajo keltaisen lipun vaikutusalueella. Muutoksenhakija oli saanut aikaisemmassa lähdössä varoituksen peräänajosta. Liputussääntöjen mukaan kaksi varoitusta muuttuvat mustaksi lipuksi eli muutoksenhakija on määrätty sen takia a-finaalin viimeiseksi. Ilman a-finaalin varoitusta muutoksenhakija olisi voittanut koko kilpailun.

Muutoksenhakija on ollut heti kilpailun jälkeen yhteydessä kilpailunjohtajaan. Kilpailunjohtaja ei ole muuttanut päätöstä.

Muutoksenhakija on tehnyt vielä vastalauseen liputuspäätöksestä tuomaristolle, joka on kuullut muutoksenhakijaa, liputuspäätöksen osallisia ja kilpailutapahtuman valvojia. Tuomaristo ei ollut hyväksynyt vastalausetta.

Muutoksenhakija on toimittanut sähköpostia vielä AKK:n puheenjohtajalle, joka on ilmoittanut, ettei päätökselle voinut enää tehdä mitään.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut ensisijaisesti, että oikeusturvalautakunta tutkii, onko AKK:n sääntöjen mukaan kilpailijan oikeusturva riittävällä tasolla ja toissijaisesti, että vetoomuskieltoa koskeva sääntökohta kumotaan ja AKK määrätään käsittelemään käsillä oleva liputuspäätös vetoomustuomioistuimessaan.   

Muutoksenhakijalle oli tuomittu varoitus varomattomasta ajosta keltaisen lipun vaikutusalueella. AKK:n sääntökirja ei tuntenut sellaista rikettä. Sääntökirjasta ei löytynyt myöskään peräänajoa koskevaa rikettä. Muutoksenhakija oli saanut myös tästä menettelystä varoituksen. Säännöt liputuksista olivat epämääräiset. Ne antoivat liputuksista päättäville suuren harkintavallan. Kilpailija ei koskaan voinut olla varma, mikä oli eri kilpailujen liputuslinja. Puutteellisten sääntöjen takia kilpailija jäi erimielisyystilanteissa lähes aina vaille oikeusturvaa, kun tuomariston päätöksen jälkeen ei voinut tehdä enää minkäänlaista muutoksenhakua.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Asiassa on valituksen perusteella kysymys siitä, onko yksittäisessä kilpailussa varoituksen saaneen kilpailijan oikeus muutoksenhakuun turvattu riittävällä tavalla AKK:n säännöissä. Tältä osin asiassa on ensisijaisesti kysymys oikeusturvalautakunnan toimivallasta tutkia valitus.

 

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, b) kurinpitoseuraamuksesta, c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Pykälän 2 momentin mukaan yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä.

Oikeusturvalautakunta toteaa edellä lausutun perusteella, ettei sen toimivaltaan kuuluu yleisellä tasolla tutkia yhdistysten sääntöjen tai etenkään lajisääntöjen lain- tai hyvän tavan mukaisuutta. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi yhdistysautonomiaan kuuluvan, että yhdistys voi järjestää sisäisen muutoksenhaun kilpailutapahtumassa eli kilpailusääntöjen perusteella annettuihin kilpailun sisäisiin rangaistuksiin oman tarkoituksenmukaisuusharkintansa mukaisesti.

Käsillä olevassa asiassa oikeusturvalautakunta ei ole toimivaltainen myöskään tutkimaan sitä, onko kysymyksessä oleva liputuspäätös ollut AKK:n kilpailusääntöjen mukainen. Kysymys on tältä osin oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 2 momentin tarkoittamista lajisäännöistä. Valittajalle ei ole kilpailutapahtumassa tapahtuneiden rikkeiden perusteella myöskään määrätty sellaisia kurinpitoseuraamuksia, joiden perusteella oikeusturvalautakunta olisi toimivaltainen tutkimaan asiaa.

Edellä lausutuin perustein valitus on jätettävä tutkimatta oikeusturvalautakunnan puuttuvan toimivallan perusteella. Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.   

 

Päätöslauselma

Valitus jätetään tutkimatta.

Valitusmaksua ei palauteta.

 

Ilkka Lahtinen                                                  
Puheenjohtaja                                                                         

Jukka Loiva 
Sihteeri                                                                                                                                                                                                                  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.