23/2013 Ammunta-lautakunnan toimivalta-kilpailukielto-menettelyvirhe


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 23/2013

19.12.2013 Diaarinro 20/2013


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Reserviläisurheiluliitto ry:n hallituksen päätös 29.8.2013


ASIA

Kilpailutuloksen mitätöinti / kilpailukielto


MUUTOKSENHAKIJA

Jukka Junttila


KUULTAVA

Reserviläisurheiluliitto ry


RESERVILÄISURHEILULIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 29.8.2013

Reserviläisurheiluliitto ry:n hallitus on kokouksessaan 29.8.2013 päättänyt, että Jukka Junttilan kilpailutulos Palvelusammunnan SM-kilpailuissa mitätöidään. Junttila on lisäksi määrätty sääntörikkomuksen ja epäurheilijamaisen käytöksen perusteella vuoden kilpailukieltoon 31.7.2014 saakka.


VALITUS PERUSTEINEEN

Jukka Junttila on vaatinut, että päätös kilpailukiellosta kumotaan ja Palvelusammunnan SM-kilpailujen lopputulokset muutetaan alkuperäisiksi.


Reserviläisurheiluliitto ry:n hallitus oli käyttänyt päätöksenteossaan sellaista materiaalia, johon Junttilalla ei ollut ollut mahdollisuutta tutustua eikä tulla siitä kuulluksi. Hallituksen päätös ja sen pohjana ollut menettely rata-ampumatoimikunnan päätöksineen oli ollut Reserviläisurheiluliitto ry:n kilpailuiden yleissääntöjen vastaista muun muassa protestiajan huomiotta jättämisen, virallisten tulosten jälkikäteen muuttamisen, kilpailun järjestäjän tehtävien tulosten vahvistamisessa sekä rata-ampumatoimikunnan tehtävien osalta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Reserviläisurheiluliitto ry (jäljempänä Resul) on vaatinut, että valitus hylätään ja Junttila velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut lautakunnassa 806 eurolla. Lisäksi Resul on todennut, ettei asiassa ole tarpeen järjestää suullista käsittelyä.


Junttila oli kokenut kilpailija ja hän oli menetellyt vastoin hyvin tuntemiensa kilpailusääntöjen kolmea kohtaa ja täten osoittanut ilmeistä piittaamattomuutta ampumakilpailuissa keskeisenä pidettävästä ampumaturvallisuuden periaatteesta. Hän oli asehäiriön aiheuttaneen pistemenetyksen tapahduttua ladannut kilpailussa aseeseensa sääntöjen vastaisen määrän patruunoita ja ampunut ne ja tällä tavoin parantanut tulostaan. Olosuhteet huomioon ottaen menettely oli ollut tahallista ja harkittua. Junttilan esittämät tietyt tulkinnat säännöistä olivat virheellisiä ja hän oli myös saanut nähtäväkseen Resul:n Rata-ampumatoimikunnan käsittelemän aineiston, jonka perusteella hänen asiansa oli käsitelty liitossa.


Junttilan asian käsittelyssä ei ollut kysymys protestista, vaan kilpailun kulkuun ja lopputuloksiin vaikuttaneesta sääntöjen vastaisesta menettelystä ja sen käsittelystä liitossa. Kyse oli sääntörikkomusasiasta eikä mistään tyypillisesti kilpailun jury:n toimivaltaan kuuluvasta kysymyksestä, joka tuli ratkaista lyhyessä määräajassa toteutettavassa protestimenettelyssä.


Junttilaa oli asianmukaisesti kuultu ennen rata-ampumatoimikunnan tekemää päätöstä. Häneltä oli Marko Patrakan toimesta kysytty tapahtuneesta, mutta Junttila oli itse vastannut, ettei hän kommentoi tekemisiään. Junttilalla oli ennen nyt Urheilun oikeusturvalautakunnassa käsiteltävänä olevaa liiton rata-ampumatoimikunnan päätöstä ollut käytettävissään sama aineisto, jonka perusteella liiton hallitus oli tehnyt päätöksensä 5.9.2013.


Junttila oli sääntöjen noudattamatta jättämisellään syyllistynyt turvallisuusrikkeeseen ja rikkonut lajin turvallisuussääntöjä. Säännöt olivat asiassa yksiselitteiset ja Junttila oli itsekin myöntänyt sääntöjenvastaisen tapahtumienkulun. Turvallisuussääntöjen rikkomisen tilanteessa ei ollut merkitystä sillä seikalla, oliko rikkomisen johdosta aiheutunut myös vahinkoa.


Junttilan menettely oli kokonaisuutena arvioiden ollut myös epäurheilijamaista. Hän ei ollut ampumapaikalla oma-aloitteisesti kertonut menettelystään tuomarille tai toimitsijoille, mikä olisi ollut reilun pelin mukaista, vaan hän oli vasta jälkikäteen kertonut tapahtumasta muille kilpailijoille. Junttilan väitteet siitä, että hallituksen päätös ja sen pohjana ollut prosessi olisivat olleet Resul:n kilpailuiden yleissääntöjen vastaisia, olivat perusteettomia. Asiassa oli kysymys sääntöjen tulkinnasta ja tapahtuneen menettelyn sääntöjenmukaisuuden arvioinnista.


VASTASELITYS

Junttila on vastaselityksessään uudistanut aikaisemmin asiassa lausumansa ja lisäksi vaatinut, että Resul:n oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Hallituksen päätös sekä siihen liittyvä prosessi olivat sääntöjenvastaisia. Myös Junttilalle langetettu rangaistus oli ankara ja vaikutti urheilijan oikeusturvaan. Junttila ei ollut lipastanut ylimääräisiä patruunoita, vaan oli lipastanut patruunat ammunnanjohtajan ohjeen mukaan. Asiaa ei voinut käsitellä SLU:n Reilun Pelin sääntöjen pohjalta eikä liiton kilpailutoimintaa sääntelevissä säännöissä tai kilpailukutsussa ollut mitään mainintaa niistä.


Kilpailun lajisäännöissä oli selkeästi kirjattu ammunnanjohtajan käskyt, mutta ne eivät olleet yksityiskohtaisia ja yksiselitteisiä. Käskyissä ei otettu kantaa sarjan aikana tapahtuviin häiriöihin tai niiden selvittämiseen. Kaikki ammuntaa valmistavien käskyjen jälkeen ja ammunnan alkamisen jälkeen tapahtuneet häiriöt ja uudelleen lipastamiset kuuluivat virhepistemenettelyn piiriin eikä niissä tämän johdosta ollut kyse turvallisuusrikkeestä. Junttila ei ollut rikkonut PA2 lajisääntöjen 10 §:n, 12 §:n tai 17 §:n säännöksiä.


Junttilan asian käsittelyssä oli kysymys nimenomaan toisen kilpailijan jälkikäteen tekemästä vastalauseesta eli protestista. Yleissäännöt eivät tunteneet yksityishenkilön tekemää ”ilmoitusta”. Sääntöjen mukaan kaikki kilpailutapahtumiin kuuluvat sääntörikkomusasiat olivat protestimenettelyn alaisia ja kuuluivat tuomarineuvoston päätösvaltaan. Ne tuli nimenomaisesti ratkaista kilpailupaikalla, mikäli vastalause oli jätetty muodollisuuksien mukaan.


Junttilalla ei ollut ollut käytössään ennen 29.8.2013 hallituksen kokousta kaikkea samaa aineistoa kuin hallituksella. Junttila oli saanut tiedon kilpailunjohtajana toimineen Jarmo Siltasen raportista vasta hallituksen kokouksen jälkeen. Resul oli loukannut urheilijan oikeutta puolustaa itseään jättämällä toimittamatta kahdella käsittelytasolla päätöksentekoon olennaisesti vaikuttavat materiaalit Junttilalle. Asian käsittelyssä oli tältä osin tapahtunut selkeä menettelyvirhe.


Junttila ei ollut syyllistynyt turvallisuusrikkeeseen eikä hänen toimintansa ollut tahallista. Hän oli itse tuonut asian julkisuuteen ja oli pitänyt selvänä, että asia oli myös kilpailun järjestäjän tiedossa. Säännöissä ei ollut myöskään asetettu ampujalle velvollisuutta ilmoittaa omista virheistään, vaan todistustaakka oli kilpailun järjestäjällä. Junttilan tapauksessa oli ollut kyse ammunnan aikana tapahtuneesta tuomitsematta jääneestä sääntörikkomuksesta, joka ei täyttänyt yleisesti hyväksyttyjä turvallisuusrikkeen merkistöjä. Kilpailun aikaisten tapahtumien selvittely kuuluu sääntöjen mukaan kilpailun järjestäjälle sekä tuomarineuvostolle.


Asiassa oli kysymys sääntöjen mukaisten vastalausemuodollisuuksien noudattamisesta. Resul oli virheellisesti avannut tapauksen käsiteltäväksi, vaikka Junttilalle ei ollut itse kilpailun aikana eikä protestiajan puitteissa tuomittu yhtään virheitä. Yleissäännöt eivät tunteneet prosessia liiton toiminnalle ja liiton toimesta tapahtunut tutkinta osoitti sen puolelta sääntöjen tuntemattomuutta ja/tai harkitsemattomuutta.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko oikeusturvalautakunnalla toimivaltaa ottaa käsiteltäväkseen Palvelusammunnan SM-kilpailujen lopputulosten muuttamista koskeva Resul:n hallituksen päätös 29.8.2013. Lisäksi asiassa on kysymys siitä, onko Junttilalle määrätty vuoden kilpailukielto kumottava ja onko kilpailukiellon käsittelyssä tapahtunut Junttilan väittämin tavoin menettelyvirhe.


Käsittelyratkaisu


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Edellä 3-kohdassa mainittua urheilulajin sääntöjenvastaisuutta on tulkittu siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.

 

Lautakunnan toimivalta oikeuskirjallisuuden ja aikaisempien ratkaisujen mukaan


Oikeuskirjallisuudessa oikeusturvalautakunnan toimivallasta esitetyn mukaan sääntöjenvastaisuus-käsitteen ulkopuolelle on rajattu lajisääntöjen vastaisuus. Lajisäännöillä säännellään sitä, miten urheilijan tulee urheilla ja joukkueen pelata. Lajisäännöille on lisäksi ominaista, että niiden rikkominen käsitellään heti kilpailun tai ottelun kuluessa kilpailu- tai erotuomarin ratkaisuin taikka urheilukilpailun jälkeen kilpailun tuomarineuvostossa (Välimäki, Urheilu ja Oikeus 2011 s. 224). Myös Halila on teoksessaan Oikeudellistuva urheilu, 2006 s. 125-130 ottanut kantaa oikeusturvalautakunnan toimivaltaan tältä osin.


Urheilun oikeusturvalautakunta on myös aikaisemmissa ratkaisuissaan (esimerkiksi pyöräilyä koskeva 25/2012, purjehdusta koskeva 22/2012, veneilyä koskeva 27/2011 ja enduroa koskevat 12/2011 ja 2/2001) ottanut kantaa lautakunnan toimivaltaan. Mainituissa ratkaisuissa lautakunnan toimivallan osalta sanottu tulee ottaa arvioinnin lähtökohdaksi myös nyt lautakunnan ratkaistavana olevassa tapauksessa.


Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset kilpailutulosten muuttamisen osalta

 

Resul:n hallituksen 29.8.2013 pidettyä kokousta koskevassa pöytäkirjanotteessa 5.9.2013 on todettu, että hallituksen päätöksestä voi kilpailukiellon osalta valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan. Annettua valitusosoitusta on näin ollen tulkittava siten, että lajiliitonkin näkemyksen mukaan oikeusturvalautakunnassa voi olla kysymys vain kilpailukiellosta.


Junttila on vastaselityksessään todennut, että hän olisi Resul:n hallitukselle tekemässään 11.8.2013 päivätyssä oikaisuvaatimuksessa todetun mukaisesti hyväksynyt heti ampumasarjan jälkeen tuomitut virhepisteet. Edelleen hän on todennut, että asiassa oli kysymys sääntöjen mukaisten vastalausemuodollisuuksien noudattamisesta. Lisäksi Junttila on todennut, että koska tapaukseen liittyi vakava syytös turvallisuusrikkeestä ja tapauksesta annettu rangaistus oli ankara eli yksi vuosi kilpailukieltoa, oikeusturvalautakunnan olisi hyvä tutkia tapaus myös lajisääntöjen kannalta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että sillä ei ole toimivaltaa tutkia Junttilan valitusta ja asiassa tapahtunutta lajisääntöjen kannalta muutoin kuin Junttilalle määrättyyn kilpailukieltoon välittömästi liittyviltä osin. Näin ollen kysymys kilpailun tulosten muuttamisesta ei kuulu lautakunnan toimivaltaan.


Jo aikaisemmin mainitussa Välimäen oikeusturvalautakunnan toimivaltaa koskevassa kirjoituksessa on todettu, että lajisääntöjen vastaisuus ei kuulu lautakunnalle. Urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksessä 27/2011 todetun johtopäätöksen mukaisesti oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaan ei ole mahdollista, että lautakunnan käsiteltäväksi saatettaisiin tuomaritoiminnassa noudatetun tai noudattamatta jätetyn menettelyn oikeellisuuden arviointi, koska menettely liittyy olennaisesti lajisääntöjen soveltamiseen ja siten menettelyn arvioinnilla voitaisiin puuttua myös kilpailun lopputulokseen.


Edellä kerrotuilla perusteilla Urheilun oikeusturvalautakunta katsoo, ettei sillä ole lautakunnan sääntöjen 3 §:n perusteella toimivaltaa ottaa kantaa ja tutkia Junttilan valitusta Palvelusammunnan SM-kilpailujen lopputulosten muuttamista koskevilta osin. Näin ollen Junttilan valitus on tältä osin jätettävä tutkimatta.


Pääasiaratkaisu


Asiassa on kilpailukiellon määräämisen osalta ratkaistava esikysymyksenä se, onko Junttilan väittämin tavoin Resul:n hallituksen päätöstä tehtäessä tapahtunut menettelyvirhe. Kysymys on siitä, onko hallituksen käytössä ollut Siltasen selvitys vaikuttanut asiassa tehtyyn päätökseen ja onko selvitystä toimitettu Junttilalle ennen asian käsittelyä hallituksessa.


Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaistavana olevaa asiaa on ensimmäisen kerran käsitelty lajiliitossa Resul:n rata-ampumatoimikunnan kokouksessa 23.7.2013. Kyseisen kokouksen pöytäkirjan mukaan asiaa oli tutkittu ja todettu, että sääntöjä oli rikottu. Tapahtumalle oli löytynyt silminnäkijä eikä kyseessä ole ollut huhupuheiden perusteella tehty päätös. Vielä pöytäkirjassa on todettu, että Junttilalle esitetään vielä erikseen vuoden kilpailu- ja toimitsijakieltoa. Päätös asiasta ilmoitetaan syksyllä. Pöytäkirjasta ei ilmene, kuka on tapahtuneelle ilmoitettu silminnäkijä.


Junttila on valittanut saamastaan päätöksestä Resul:n hallitukselle. Junttilan oikaisuvaatimus on päivätty 11.8.2013. Siltasen Patrakalle lähettämä ja Resul:n hallitukselle osoitettu sähköpostiviesti on lähetetty samana päivänä kello 21.25.


Oikeusturvalautakunta katsoo selvitetyksi, että Siltasen lähettämällä sähköpostilla on saattanut olla vaikutusta hallituksen kokouksessaan 29.8.2013 tekemään päätökseen. Tämä selvitys ei ole ollut käytössä Resul:n rata-ampumatoimikunnan kokouksessa eikä siis myöskään Junttilalla asian käsittelyn tässä vaiheessa. Edelleen oikeusturvalautakunta katsoo asiassa selvitetyksi, että Siltasen selvitys ei ole ollut Junttilan käytettävissä ennen hallituksen kokousta 29.8.2013 eikä Junttila ole voinut ottaa kantaa hänen selvityksessä väitettyyn menettelyynsä.


Urheilun oikeusturvalautakunta on useissa ratkaisuissaan ottanut kantaa asianosaisen kuulemiseen sekä sen keskeiseen merkitykseen asianosaisen oikeusturvan toteutumisen kannalta. Kuulemisperiaatetta on myös vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (ks. esim. ratkaisut 5/2008 ja 7/2009). Oikeusturvalautakunnan ratkaisussa 22/2011 on lisäksi todettu, että urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että ensiksikin urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Toiseksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä. Koko kuulemismenettely on pantava toimeen ennen kuin kurinpidosta päättävä elin tekee ratkaisunsa.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että Junttilaa koskevan kurinpitomenettelyn aikana ennen hallituksen kokouksessaan 29.8.2013 tekemää päätöstä Junttila ei ole saanut tilaisuutta tutustua Siltasen selvitykseen eikä hän ole saanut tilaisuutta ennen hallituksen päätöstä lausuman antamiseen asiassa.

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset kilpailukiellon osalta


Resul:n menettelyyn asian käsittelyssä on sisältynyt olennaisia virheitä siltä osin kuin kysymys on ollut Junttilan kuulemisesta. Kuulemisessa tapahtunut vakava menettelyvirhe koskee kurinpitomenettelyn keskeisiä oikeusturvan takeita. Näin ollen asiaa ei ole syytä palauttaa Resul:n hallitukseen uudestaan käsiteltäväksi, vaan kilpailukielto poistetaan lopullisesti (UOL 5/2008 ja UOL 7/2009).

 

Päätöslauselma


Valitus hyväksytään osittain. Reserviläisurheiluliitto ry:n hallituksen päätös 29.8.2013 kumotaan siltä osin kuin Jukka Junttilalle on määrätty yhden vuoden kilpailukielto 31.7.2014 saakka.


Valitus jätetään tutkimatta siltä osin kuin siinä on kysymys 13.7.2013 pidettyjen Palvelusammunnan SM-kilpailujen lopputulosten muuttamisesta ja Junttilan kilpailutuloksen mitätöimisestä.


Valitusmaksu palautetaan.


Reserviläisurheiluliitto ry:n vaatimus oikeudenkäyntikulujensa korvaamisesta hylätään.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                              Sami Korhonen

puheenjohtaja                            sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Jarmo Hirvonen, Marja Ramm-Schmidt, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius