17/2009 Jalkapallo: Yhdistys- Päätöksen sääntöjen vastaisuus- Edustuskelpoisuus


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 17/2009

2.10.2009          Diaarinro 14/2009   


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan päätös 6.8.2009, jolla Kuopion Palloseuran katsottiin peluuttaneen pelioikeudetonta pelaajaa ottelussa KuPS-RoPS 4.7.2009 


ASIA 

Pelioikeudettoman pelaajan peluuttaminen 


MUUTOKSENHAKIJA

Kuopion Palloseura Oy 


KUULTAVAT

Suomen Palloliitto ry

Rovaniemen Palloseura ry 


VASTALAUSELAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (Palloliitto) vastalauselautakunta on päätöksessään 6.8.2009 todennut, että Kuopion Palloseura oli peluuttanut 4.7.2009 pelatussa ottelussa Kuopion Palloseura (KuPS) – Rovaniemen Palloseura (RoPS) pelioikeudetonta pelaajaa. Vastalauselautakunta kumosi Suomen Palloliiton toimiston päätöksen ja määräsi KuPS:n häviämään ottelun lukeminen 3-0.

Vastalauselautakunta katsoi kilpailumääräysten 20 ja 23 §:n nojalla, ettei Kuopion Palloseuran pelaajalle Dickson Nwakaeme olisi tullut myöntää pelilupaa ja että Dickson Nwakaeme oli katsottava pelioikeudettomaksi. Asiaa ratkaistaessa ratkaisevaa oli, oliko Nwakaeme pelannut virallisia otteluita 30.4.2009 jälkeen. Palloliiton myönnettyä Nwakaemelle peliluvan, Senegalin jalkapalloliitosta oli saatu tieto, jonka mukaan Nwakaeme olisi pelannut virallisia otteluita Senegalissa 30.4.2009 jälkeen. Näin ollen kansainvälisen edustusoikeuden siirron hyväksyminen oli tapahtunut virheellisten tietojen perusteella eikä Nwakaemelle olisi saanut myöntää kilpailumääräysten 20.3 §:n tarkoittamaa pelilupaa. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Kuopion Palloseura Oy (KuPS) on valituksessaan vaatinut, että vastalauselautakunnan päätös kumotaan ja että 4.7.2009 pelatun ottelun KuPS-RoPS lopputulos 3-0 jätetään voimaan. Joka tapauksessa KuPS:lle määrättävä seuraamus tuli lieventää pelaajan määräaikaiseksi peliluvan poistamiseksi. KuPS on lisäksi vaatinut, että RoPS velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 5 368 eurolla ja lautakunnan valitusmaksun 600 eurolla.

KuPS oli tehnyt nigerialaisen pelaajan Dickson Nwakaeme kanssa pelaajasopimuksen 2.7.2009. KuPS oli anonut Suomen Palloliitolta kansainvälisen edustusoikeuden siirron rekisteröintiä ja toimittanut Palloliitolle tätä koskevan selvityksen. Palloliitto oli 3.7.2009 rekisteröinyt siirron ja pelaaja oli saanut peliluvan. KuPS oli pelaajalle myönnetyn pelioikeuden nojalla peluuttanut Nwakaemea ottelussa KuPS-RoPS. KuPS voitti ottelun lukemin 3-0.

RoPS teki ottelun jälkeen vastalauseen katsoen, ettei Nwakaemelle olisi tullut myöntää pelilupaa ja että KuPS oli käyttänyt ottelussa pelioikeudetonta pelaajaa. Suomen Palloliiton toimisto hylkäsi 7.7.2009 tekemällään päätöksellä RoPS:n tekemän vastalauseen. Palloliiton toimisto katsoi, ettei Nwakaeme ollut ollut pelioikeudeton ottelussa.

Vastalauselautakunta päätyi asiassa toiseen lopputulokseen kuin Palloliiton toimisto. Vastalauselautakunnan päätös oli kilpailu- ja rangaistusmääräysten vastainen. Nwakaeme oli ollut ottelua pelattaessa pelikelpoinen. Pelioikeuden myöntänyt taho eli Suomen Palloliiton kilpailutoiminto ei ollut myöskään missään vaiheessa kumonnut edustusoikeuden siirtoa. Myöskään vastalauselautakunta ei ollut kumonnut edustusoikeuden siirtoa, vaan oli ainoastaan todennut, että pelioikeutta ei olisi tullut myöntää. Säännöt eivät mahdollistaneet sitä, että pelaaja todettaisiin takautuvasti pelioikeudettomaksi. Vastalauselautakunta oli pitänyt asiaa ratkaistessaan ratkaisevana sitä, oli Nwakaeme pelannut virallisia otteluita 30.4.2009 jälkeen. Vastalauselautakunta oli katsonut asiassa tulleen selvitetyksi, että Nwakaeme olisi pelannut virallisia otteluita vielä 30.4.2009 jälkeen ja että Nwakaemelle ei olisi tullut myöntää pelilupaa.

RoPS:n vastalause on voinut koskea ainoastaan sitä, oliko KuPS käyttänyt ottelussa pelioikeudetonta pelaajaa. Vastalauselautakunnan ei olisi tullut ottaa kantaa siihen, oliko edustusoikeus myönnetty virheellisten tietojen perusteella. Vaikka katsottaisiinkin selvitetyksi, että Nwakaeme oli pelannut virallisia otteluita 30.4.2009 jälkeen, KuPS ei ollut pyrkinyt johtamaan Palloliittoa harhaan.

Asian käsittelyssä vastalauselautakunnassa oli tapahtunut myös menettelyvirhe, koska se ei ollut ottanut huomioon KuPS:n toimittamaa vastinetta. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on antanut siltä pyydetyn vastauksen ja todennut oikeusturvalautakunnan olevan toimivaltainen käsittelemään valituksen.

Palloliitto on lisäksi todennut, että Palloliiton kilpailutoiminto oli 6.7.2009 peruuttanut Nwakaemelle myönnetyn peliluvan. Tällä päätöksellä kumottiin aikaisempi päätös peliluvan myöntämisestä. Myöhemmin Senegalin liitolta oli saatu vahvistus, että Nwakaeme oli pelannut virallisen ottelun 12.5.2009. Tämän jälkeen KuPS:lle oli todettu, ettei pelilupaa voitu myöntää. Peliluvan myöntämistä koskenut päätös oli kilpailumääräysten mukaan mahdollista peruuttaa eikä kysymys ollut kurinpidosta eikä väliaikaisesta pelikiellosta. KuPS ei valittanut Palloliiton kilpailutoiminnon päätöksestä 10.7.2009, jolla pelilupaa Nwakaemelle ei myönnetty, kilpailuvaliokuntaan.

Palloliitossa oli ollut samanaikaisesti vireillä vastalauseprosessi, jossa asiaa käsiteltiin kilpailumääräysten perusteella sekä rangaistusmääräysten perusteella vireillä ollut kurinpitoprosessi. Kurinpitoprosessissa ei ollut tullut esille, että KuPS olisi harhauttanut Palloliittoa pelilupaa hakiessaan.

KuPS:n valituksessa oli todettu, ettei vastalauselautakunnan käytössä olisi ollut KuPS:n vastinetta. Vastalauselautakunnan puheenjohtajalta saadun tiedon mukaan KuPS:n vastine oli ollut vastalauselautakunnan käytössä sen käsitellessä asiaa.

Rovaniemen Palloseura ry (RoPS) on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja että vastalauselautakunnan päätös jätetään voimaan.

Vastalauselautakunnan päätös oli kilpailusääntöjen mukainen. Nwakaeme oli pelannut virallisen ottelun 30.4. jälkeen ja näin ollen asiassa oli riidatonta, että KuPS:n ja RoPS:n välisessä ottelussa 4.7.2009 oli käytetty sääntöjen vastaisesti pelioikeudetonta pelaajaa. 


VASTASELITYS

KuPS on Palloliiton ja RoPS:n vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että asiassa oli ratkaisevaa se, oliko KuPS peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa vai ei. Nwakaemelle oli myönnetty pelioikeus eikä sitä ollut poistettu ennen ottelua 4.7.2009. Edustusoikeuden siirtoa ei ole kumottu tämän jälkeen, mutta edustusoikeus oli toistaiseksi peruutettu. Tällä edustusoikeuden peruuttamisella ei ollut taannehtivia vaikutuksia. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisut

Valituslautakunnan päätöksen valituskelpoisuus

Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 24 §:n mukaan kilpailumääräysten rikkomuksista ja muista erimielisyyksistä kilpailuihin nähden voidaan tehdä vastalause. Vastalause on käsiteltävä kahden viikon kuluessa liiton kilpailujen osalta liiton toimistossa. Liiton toimiston päätökseen tyytymätön voi valittaa päätöksestä seitsemän vuorokauden kuluessa päätöksen tiedoksisaannista liiton vastalauselautakuntaan. Edelleen liiton kilpailuissa vastalauselautakunnan antama päätös on lopullinen.

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista ja 3) päätöksen sääntöjen vastaisuudesta, jolla ei tarkoiteta urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymys on sellaisesta yhdistyksen päätöksen väitetystä sääntöjenvastaisuudesta, jota oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdassa tarkoitetaan. Oikeusturvalautakunta ottaa KuPS:n valituksen tutkittavakseen. 


Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

KuPS on 3.7.2009 anonut Palloliitolta, että Palloliiton kilpailutoiminto hyväksyisi edustusoikeuden siirron muun muassa Dickson Nwakaemelle. KuPS on perustellut anomustaan sillä, että Nwakaeme ei ollut pelannut virallisia pelejä 30.4.2009 jälkeen ja hänen sopimuksensa edellisen seuran kanssa oli päättynyt ennen 1.5.2009 eikä Nwakaemen edellinen liitto (Nigerian Jalkapalloliitto) ollut vastustanut siirtoa.

Palloliiton kilpailutoiminto totesi päätöksessään, että kilpailumääräysten 20 §:n 3 momentin nojalla kansainvälinen edustusoikeuden siirto oli mahdollista 1.5. – 31.7., jos asiassa oli esitetty luotettava selvitys siitä, että pelaajan sopimus edelliseen seuraan päättynyt ennen 1.5. eikä hän ollut pelannut edellisessä seurassa 30.4. jälkeen. Lisäksi pelaajan aikaisempi liitto ei saanut vastustaa siirtoa. Palloliiton kilpailutoiminto totesi saaneensa näistä edustusoikeuden siirron edellytyksestä luotettavan selvityksen ja hyväksyi Nwakaemen edustusoikeuden siirron KuPS:iin.

KuPS peluutti Nwakaemea 4.7.2009 pelatussa ottelussa KuPS-RoPS. RoPS teki ottelun jälkeen vastalauseen, jossa RoPS katsoi, että pelilupa oli myönnetty vilpillisin menetelmin. Vastalauseessa KuPS:n katsottiin peluuttaneen pelaajaa, jolle ei olisi tullut myöntää pelioikeutta.

Vastalauselautakunta on todennut ratkaisussaan, että Nwakaeme oli ollut pelioikeudeton kysymyksessä olevassa ottelussa KuPS-RoPS ja tämän vuoksi ottelun tulokseksi määrättiin KuPS:n häviö 3-0.Oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko vastalauselautakunnan päätös sääntöjen vastainen.   


Sääntömääräykset

Suomen Palloliiton kilpailumääräysten 1 §:n mukaan kilpailumääräykset sisältävät jalkapallon kilpailutoiminnassa noudatettavat yleiset säännöt ja määräykset.  Kilpailumääräysten 3 §:n h-kohdan mukaan pelioikeudella tarkoitetaan pelaajan oikeutta osallistua viralliseen otteluun tietyn seuran joukkueessa. Jos pelaajalla ei ole pelioikeutta, hän on pelioikeudeton.

Kilpailumääräysten 20 §:ssä on määräykset kansainvälisistä pelaajasiirroista. Palloliiton kilpailutoiminto voi hyväksyä pelaajan kansainvälisen edustusoikeuden siirron 1.5. – 31.7. välisenä aikana, jos pelaajan entinen seura ja pelaaja esittävät luotettavan selvityksen siitä, että pelaajan sopimus aikaisemman seuran kanssa on päättynyt ennen 1.5. ja että hän ei ole pelannut entisessä seurassa 30.4. jälkeen eikä pelaajan aikaisempi liitto vastusta siirtoa. Kansainvälisen edustusoikeuden siirtoa koskeva myönteinen päätös voidaan kumota, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen.

Edelleen kilpailumääräysten 20 §:n mukaan pelaaja, jonka kansainvälinen pelilupa on toisessa kansallisessa liitossa, saa pelioikeuden pelata virallisessa ottelussa Suomessa välittömästi, kun hänellä on entisen liittonsa toimittama kansainvälinen pelilupa, hänen pelipassinsa on maksettu, vaadittava vakuutusturva järjestetty ja sarjatason tai pelaajan iän mukainen kansainvälisen edustusoikeuden rekisteröintimaksu on maksettu liiton tilille.

Kilpailumääräysten 23 §:n mukaan pelaaja on pelioikeudeton, jos

·        hän on pelikiellossa tai kilpailun järjestäjä on todennut hänet pelioikeudettomaksi;

·        häneltä puuttuu edustusoikeus seurassa eikä hän voi edustaa toista seuraa farmisopimus- tai yhteistyöseuramääräysten nojalla;

·        hänellä ei ole pelipassia;

·        hänellä ei ole entisen seuran tai kilpailun järjestäjän antamaa pelilupaa.

Myös pelaaja, jolla ei ole vaadittavaa vakuutusturvaa voidaan katsoa pelioikeudettomaksi.

Vielä kilpailumääräysten 23 §:n mukaan, jos joukkue on peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa, voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä joukkue tuomita hävinneeksi. Jos rikkomus on tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa, voidaan ottelutuloksen muuttamisen sijaan rikkonutta joukkuetta rangaista liiton rangaistusmääräysten mukaisesti tai määrätä kilpailun järjestäjän toimesta maksun kilpailumääräysten rikkomisesta. 


Johtopäätökset 

Palloliiton kilpailutoiminto on 3.7.2009 kilpailumääräysten 20 §:n 3 momenttiin viitaten hyväksynyt Nwakaemen edustusoikeuden siirron KuPS:iin. KuPS oli peluuttanut Nwakaemea seuraavana päivänä 4.7.2009 pelatussa ottelussa KuPS- RoPS, jonka KuPS oli voittanut lukemin 3-0.

Sittemmin on käynyt ilmi, että Nwakaeme oli pelannut virallisen ottelun 12.5.2009 eikä kilpailumääräysten 20 §:n 3 momentin mukaiset edellytykset edustusoikeuden myöntämiseen ole olleet olemassa. Palloliiton kilpailutoiminto onkin kumonnut edustusoikeuden siirtoa koskeneen päätöksen.  Kilpailumääräysten 20 §:n mukaan kansainvälisen edustusoikeuden siirtoa koskeva myönteinen päätös voidaan kumota, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen. Kilpailumääräyksistä ei ilmene, onko tällä edustusoikeuden siirtoa koskevan päätöksen kumoamisella taannehtivia vaikutuksia ja katsotaanko edustusoikeuden puuttuneen jo alkuperäisen päätöksen tekemisestä lukien vai vasta siitä lukien, kun päätös kumotaan. Tällä arvioinnilla on merkitystä erityisesti arvioitaessa sitä, onko pelaaja ollut pelioikeudeton niissä otteluissa, joita hän on pelannut edustusoikeuden myöntämisen jälkeen, mutta joiden osalta edustusoikeuden myöntämiselle ei olisi ollut perusteita.

Palloliiton kilpailutoiminto on myöntänyt Nwakaemelle edustusoikeuden päätöksellään 3.7.2009. KuPS on esittänyt edustusoikeuden tueksi kilpailumääräysten mukaisen selvityksen siitä, että Nwakaemen sopimus edellisen seuran kanssa on päättynyt ja ettei Nwakaeme ole pelannut enää 30.4.2009 jälkeen virallisia otteluita. Palloliiton kurinpitovaliokunta onkin päätöksessään 27.7.2009 todennut, ettei KuPS ollut tahallaan johtanut tai yrittänyt johtaa harhaan Palloliittoa edustusoikeuden myöntämistä koskeneessa asiassa.

Kilpailumääräysten 23 §:ssä on lueteltu tilanteet, jolloin pelaaja on pelioikeudeton. Nwakaeme ei ole ollut 4.7.2009 pelatussa ottelussa kilpailumääräysten tarkoittamassa mielessä pelioikeudeton. Palloliiton kilpailutoiminto oli juuri edellisenä päivänä myöntänyt hänelle edustusoikeuden eikä sitä ollut häneltä poistettu ennen 4.7.2009 pelattua ottelua. Näin ollen KuPS ei ole peluuttanut 4.7.2009 ottelussa pelioikeudetonta pelaajaa.

Kilpailumääräysten 20 §:n mukaan edustusoikeuden siirtoa koskeva myönteinen päätös on mahdollista kumota, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen. Kilpailumääräyksestä ei kuitenkaan ilmene, onko pelaajan katsottava olleen pelioikeudeton myös kaikissa niissä otteluissa, joita hän oli sittemmin kumotun edustusoikeutta koskeneen myönteisen päätöksen nojalla pelannut. Oikeusturvalautakunta toteaa tämän johdosta, että pelaajaa ei ole ilman nimenomaista sääntömääräystä mahdollista katsoa myöhemmin takautuvasti pelioikeudettomaksi kaikissa niissä otteluissa, joita hän oli myönnetyn pelioikeuden nojalla pelannut. Tällainen taannehtivia vaikutuksia omaava tulkinta edellyttäisi tämän mahdollistavaa nimenomaista sääntömääräystä. KuPS:n ei ole näytetty myöskään tahallisesti johtaneen Palloliittoa harhaan edustusoikeuden myöntämistä koskeneessa hakemuksessa, joten tämänkään perusteella edustusoikeuden kumoamista koskeneen päätöksen taannehtivuutta ei ole syytä arvioida toisin.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta toteaa, ettei KuPS ole 4.7.2009 pelatussa ottelussa KuPS-RoPS peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa eikä asiassa ole ollut kilpailumääräysten mukaisia edellytyksiä määrätä KuPS:aa häviämään ottelua lukemin 3-0. 


Lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

Asia on tullut Palloliitossa vireille RoPS:n vastalauseen johdosta. Näin ollen asianosaisina on pidettävä KuPS:aa ja RoPS:aa. Sääntömääräykset ovat olleet tulkinnanvaraiset, joten vastalauseen tekemiselle on ollut perusteet. Tämän vuoksi oikeusturvalautakunta katsoo tässä tapauksessa kohtuulliseksi, että asianosaiset vastaavat omista kuluistaan asiassa. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Palloliitto ry:n vastalauselautakunnan ratkaisu 6.8.2009 kumotaan ja asia jätetään Suomen Palloliitto ry:n sarjapäällikön 7.7.2009 tekemän ratkaisun, jolla Rovaniemen Palloseura ry:n vastalause on hylätty, varaan.

Kuopion Palloseura Oy:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta hylätään.     

Valitusmaksu palautetaan. 

Äänestys. 

Lautakunnan ratkaisun pääasiaa koskeva lopputulos perustuu Antti Aineen, Kristiina Rintalan ja Pekka Timosen kantaan. Lautakunnan ratkaisun perustelut perustuvat Rintalan ja Timosen kantaan. Antti Aine on eri mieltä pääasiaratkaisun perusteluista. Pertti Välimäki on eri mieltä sekä pääasiaratkaisun lopputuloksesta että sen perusteluista.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki (eri mieltä), Antti Aine (eri mieltä), Kristiina Rintala ja Pekka Timonen.  


Eri mieltä olevien jäsenten lausunnot asiassa Diaarinro 14/2009:

Jäsen Antti Aine: Ratkaisun lopputuloksen osalta olen samaa mieltä kuin enemmistö. Perustelun osalta lausun seuraavan. Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräysten 20 §:n mukaan edustusoikeuden siirtoa koskeva myönteinen päätös on mahdollista kumota, jos myöhemmin ilmenee seikkoja, jotka olisivat johtaneet päätöksentekohetkellä epäävään päätökseen. Kilpailumääräysten edellä mainitusta kohdasta ei kuitenkaan ilmene, onko pelaajan katsottava olleen pelioikeudeton myös kaikissa niissä otteluissa, joissa hän oli sittemmin kumotun edustusoikeutta koskeneen myönteisen päätöksen nojalla pelannut. Asian ratkaisemisen kannalta keskeiseksi kysymykseksi nousee se, onko Suomen Palloliito ry:n kilpailumääräysten 20 §:n mukaisella kumoamispäätöksellä takautuvaa vaikutusta ilman, että sanotusta vaikutuksesta on nimenomaista sääntömääräystä. Asian arvioinnissa on kiinnitettävä huomiota kumoamispäätöksen oikeusvaikutuksien sisällöstä sekä alkuperäiseen päätökseen liittyvistä perustelluista odotuksista seuraaviin vaatimuksiin sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta.

Suomen Palloliito ry:n kilpailumääräysten 23 §:n mukaan pelioikeudetonta pelaajaa peluuttanut joukkue voidaan kilpailun järjestäjän päätöksellä tuomita hävinneeksi 3-0, ellei rikkomukseen syyllistynyt joukkue ole hävinnyt ottelua vähintään kolmella maalilla, jolloin saavutettu tulos jää voimaan. Myönteisen päätöksen kumoamisen takautuvat vaikutukset voivat siten koskea voimakkaalla tavalla päätöksen kohteena olevan seuran asemaa kilpailussa ja samalla myös kilpailun kokonaisvaltaista lopputulosta. Kumoamispäätöksen takautuvien vaikutusten voimakkuus korostuu erityisesti sellaisissa mahdollisissa tilanteissa, joissa joukkue on ennen myönteisen päätöksen kumoamista käyttänyt pelioikeudettomaksi todettua pelaajaa useissa otteluissa. Kumoamispäätöksen vaikutusten syvällekäyvyys on omiaan korostamaan sääntelyn täsmällisyydelle ja tarkkarajaisuudelle asetettavia vaatimuksia.

Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräysten 20 §:ssä tarkoitettu nyt käsiteltävänä oleva tilanne eroaa muista pelioikeudettoman pelaajan käyttämistä koskevista tapauksista siinä, että pelaajan peluuttamisen perustana on ollut Suomen Palloliitto ry:n päätös, joka on sittemmin osoittautunut kilpailumääräysten vastaiseksi. Asetelman osalta nousee esille kysymys hyväksymispäätökseen mahdollisesti liittyvistä perustelluista odotuksista ja niiden suojaamisesta. Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräysten 20 §:n mukaan liiton kilpailutoiminto voi hyväksyä kansainvälisen edustusoikeuden siirron 1.5. - 31.7., mikäli pelaajasiirron perusteista esitetään luotettava selvitys. Kuopion Palloseura Oy on asiassa esittänyt Dickson Nwakaemen pelioikeuden tueksi Nigerian kansallisen jalkapalloliiton antaman selvityksen, jonka mukaan kilpailumääräysten 20 §:n mukaiset edellytykset täyttyivät. Kuopion Palloseura Oy on tällä toimellaan lähtökohtaisesti täyttänyt sille asetetun pelaajasiirron edellytyksiä koskevan selvitysvelvollisuutensa. Jalkapallon kansainvälisen pelaajasiirtojärjestelmän toimivuuden kannalta on tärkeätä, että kansallisten jalkapalloliittojen antamiin todistuksiin voidaan lähtökohtaisesti luottaa. Tämä seikka on omiaan vahventamaan hyväksymispäätöksen pysyvyyteen liittyviä perusteltuja odotuksia ainakin siltä osin, kun on kyse päätöksen kumoamisen mahdollisista takautuvista oikeusvaikutuksista.

Suomen Palloliitto ry:n tehtävänä on osaltaan varmistaa, että pelaajasiirrot täyttävät niille kilpailumääräyksissä asetetut edellytykset. Tämä velvollisuus on olemassa siitä huolimatta, että menettelyn joutuisuus on usein erityisesti sekä seurojen että yksittäisten pelaajien intresseissä. Suomen Palloliitto ry:n tutkimisvelvollisuus vahvistaa hyväksymispäätöksen pysyvyyteen liittyviä perusteltuja odotuksia tavalla, joka on merkityksellinen päätöksen kumoamisen mahdollisten takautuvien oikeusvaikutusten arvioinnin osalta.

Edellä mainitut seikat huomioon ottaen on katsottava, että Suomen Palloliitto ry:n kilpailumääräysten 20 §:n mukaisen myönteisen edustusoikeuden siirtoa koskevan päätöksen kumoamisen takautuvat vaikutukset olisivat edellyttäneet tämän mahdollistavaa nimenomaista sääntömääräystä.        

Asiassa ei ole esitetty selvitystä siitä, että Kuopion Palloseura Oy olisi omilla toimillaan pyrkinyt tietoisesti johtamaan Suomen Palloliito ry:tä harhaan Dickson Nwakaemen edustusoikeuden myöntämistä koskevassa hakemuksessaan.

Edellä esitetyillä perusteilla on todettava, ettei Kuopion Palloseura Oy ole 4.7.2009 pelatussa ottelussa KuPS-RoPS peluuttanut pelioikeudetonta pelaajaa eikä asiassa ole ollut kilpailumääräysten mukaisia edellytyksiä määrätä KuPS:aa häviämään ottelua lukemin 3-0. 


Puheenjohtaja Pertti Välimäki:

Kysymyksenasettelu

Kun Nwakaemen on katsottava pelanneen Senegalin liigassa Niary Tallyn joukkueessa ottelun ainakin 12.5.2009, Niary Tally on ollut Suomen Palloliiton kilpailumääräyksien 20.3 §:ssä tarkoitettu Nwakaemen entinen seura 12.5.2009. Näin ollen liiton 3.7.2009 tekemä päätös, jolla Nwakaemelle on myönnetty oikeus edustaa KuPS:aa, on perustunut vääriin tietoihin. Jos oikea tieto Nwakaemen pelaamisesta olisi ollut liiton tiedossa, edustusoikeutta ei olisi pitänyt myöntää. Edustusoikeuden myöntämistä koskeva päätös on ollut kilpailumääräyksien vastaisena pätemätön.

Tästä syystä liitolla on ollut kilpailumääräyksien 20.3 §:n nojalla oikeus kumota edustusoikeutta koskeva 3.7.2009 tekemänsä päätös. Samoin liitolla on ollut oikeus käsitellessään RoPS:n vastalausetta 4.7.2009 pelatusta sen ja KuPS:n välisestä ottelusta tutkia Nwakaemen edustusoikeuden pätevyys ja tuossa yhteydessä todeta, että edustusoikeus oli myönnetty väärin perustein.

Tämän jälkeen asiassa on ratkaistava, onko pätemättömän päätöksen perusteella myönnetty edustusoikeus ollut alun perin vaikutukseton vai alkaako vaikutuksettomuus vasta siitä, kun sen jälkeenpäin todetaan. 

Edustusoikeuden kumoamisen vaikutuksien alkamisen arviointi

Kilpailumääräyksissä ei ole määrätty kumoamisen vaikutuksien alkamisajankohtaa.Päätyessään siihen, että kumoamisen vaikutus alkaa vasta sen toteamisesta lautakunnan enemmistö on perustellut ratkaisuaan pääosin sillä, että kumoamisen taannehtiva vaikutus edellyttäisi sitä koskevaa nimenomaista sääntömääräystä.Tätä perustelua en hyväksy seuraavista syistä.Kun edustusoikeuden kumoamispäätöksen vaikutuksen alkamisajankohdasta ei ole minkäänlaista sääntömääräystä, kysymys on kaikkiin suuntiin tulkinnanvarainen ja se on ratkaistava kuten muutkin oikeudelliset tulkintakysymykset. Kysymys on sääntöihin perustuvan kumoamispäätöksen sivukysymyksestä, kumoamispäätöksen vaikutuksien alkamisesta. Oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa on tavallista, että tulkinnan kautta joudutaan ratkaisemaan erilaisia esi-, sivu- ja jatkokysymyksiä. Urheilun kurinpidossa sovellettavan legaliteettiperiaatteen soveltaminen tällaisiin kysymyksiin, ei ole perusteltua.

Kilpailumääräyksien tulkinnan ratkaisen seuraavasti.

Kansainvälisen edustusoikeuden siirron perusteet ja siirtoa koskeva menettely perustuvat kilpailumääräyksiin. Näistä määräyksistä totean seuraavan:

·        edustusoikeuden myöntämisen edellytykset on määritelty kilpailumääräyksien 20.3 §:ssä; niiden mukaan edellytyksien täyttymisestä on pelaajan ja entisen seuran esittävä luotettava selvitys;

·        siinä tapauksessa että edustusoikeus osoittautuu myönnetyksi väärin perustein, virheellisen päätöksen korjauskeinoksi on määritelty liiton itsensä suorittama päätöksen kumoaminen eli itseoikaisu;

Näiden määräyksien tulkinnassa on otettava huomioon, millaisessa toimintaympäristössä siirtohakemuksia käsitellään. Ensiksikin edustusoikeuden myöntämisen olennaisin intressi on pelaajan uudella seuralla. Tämän vuoksi päävastuu edustusoikeuden myöntämisen edellytyksien selvittämisestä on uudella seuralla, vaikka kilpailumääräyksien mukaan selvityksen ”esittävät” pelaaja ja hänen entinen seuransa.

Edustusoikeuksien siirroissa on usein kiire jo sen vuoksi, että siirrot ovat sääntöjen mukaan mahdollisia vain lyhyehkön määräajan. Seuran etu on, että liitto käsittelee siirtoasioita joustavasti ja nopeasti. Joustavuuteen ja nopeuteen kuuluu, että seuran velvollisuutena on esittää luotettava selvitys siirron edellytyksien täyttymisestä. Jotta joustavuus ja nopeus turvattaisiin, liiton tehtäväksi ei voida asettaa sitä, että se alkaisi tutkia erikseen sitä, pitääkö selvitys paikkansa, vaan liiton pitää saada luottaa sille esitettyyn ja normaalin tarkastuksen perusteella ensi näkemältä luotettavana pidettävään selvitykseen. Nopea ja joustava seuran etujen mukainen menettely on voitava perustaa luottamusperiaatteeseen.

Toisaalta luottamusperiaatteeseen perustuvaan joustavaan ja nopeaan siirtokäsittelyyn sisältyy se, että selvitys voi osoittautua myöhemmin virheelliseksi. Tästä syystä joustavan ja nopean siirtokäsittelyn vastapainona on joustava ja nopea siirtopäätöksen kumoamismenettely eli liiton toimittama itseoikaisu. Joustavaan ja nopeaan menettelyyn kuuluu edustusoikeuden pysyvyyden määräasteinen epävarmuus.

Myönnetyn edusoikeuden perusteiden virheellisyyden syynä voi olla joko se, että liittoon on toimitettu tietoisesti virheellistä selvitystä, tai että tieto on virheellistä kenenkään asianosaisen tietämättä. Kysymys on siitä, kenen on kannettava riski selvityksen virheellisyydestä.

Kun joustava ja nopea menettely on uuden seuran etu, on luontevaa, että se kantaa myös riskin edustusoikeuden kumoamisen seurauksista. Myös käytännön syyt puoltavat tällaista riskinjakoa. Kun seura ryhtyy uuden pelaajan hankintaan, sen intressissä on selvittää ensisijassa pelaajan urheilulliset kyvyt. Tämän selvittelyn yhteydessä sillä on myös parhaat mahdollisuudet selvittää muut sellaiset pelaajaan henkilöön liittyvät seikat, jotka ovat tärkeitä edustusoikeuden saamiseksi. Tämä selvitys on kohtuullista ulottaa myös pelaajan ja hänen vanhan seuransa tarjoaman selvityksen normaaliin kontrollointiin.

On selvää, että jos seura jättää selvittämättä pelaajan urheilulliset kyvyt, se kantaa riskin huonosta pelaajahankinnasta. Samalla tavalla on arvioitava sitä, jos seura jättää selvittämättä muut pelaajan henkilöön liittyvät edustusoikeuden myöntämisen kannalta tärkeät seikat. Lisäksi voidaan olettaa, että tällainen riskinjako on omiaan estämään edustusoikeuden siirtoihin mahdollisesti liittyviä väärinkäytöksiä.

Näillä perusteilla katson, että väärin perustein myönnetty edustusoikeutta koskeva päätös on jo alun perin vaikutukseton. Näin ollen edustusoikeuden kumoaminen tai edustusoikeuden toteaminen muussa yhteydessä pätemättömäksi vaikuttavat taannehtivasti.

Totean, että tätä ratkaisua voidaan tukea myös seuraavilla näkökohdilla.

(1)   Kyse on siitä, että liiton 3.7.2009 tekemä edustusoikeuden myöntämispäätös on kilpailumääräyksien vastaisena pätemätön. Oikeustoimiopeissa, joita voidaan tiettyyn määrään soveltaa myös yhdistysoikeudessa, lähtökohtana pidetään, että pätemättömyyden seurauksena on toimen vaikutuksettomuus, siis ettei sillä ole tarkoitettuja vaikutuksia.

(2)   Kilpailumääräyksien 20.3 §:ssä käytetään termiä kumoaminen. Kumoaminen viittaa selvemmin päätöksen täydelliseen poistamiseen ja vaikutuksettomuuteen. Sen sijaan esimerkiksi edustusoikeuden lakkaaminen tai lakkauttaminen viittaisi selvemmin siihen, että edustusoikeus poistaminen vaikuttasi vasta sen toteamisesta alkaen.

Näin ollen jos uusi seura on peluuttanut pelaajaa, jonka edustusoikeus perustuu vääriin tietoihin, seuran on katsottava peluuttaneen edusoikeudetonta pelaajaa.

Näillä perusteilla päädyn siihen, että KuPS on peluuttanut sen ja RoPS:n välissä ottelussa 4.7.2009 pelioikeudetonta pelaajaa Dickson Nwakaemea. 


Seuraamus

Palloliiton kilpailumääräyksien 23.2 §:n mukaan ensisijainen seuraamus pelioikeudettoman pelaajan peluuttamisesta on seuran tuomitseminen hävinneeksi. Määräyksien 23.3 §:n mukaan, jos rikkomus on tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa, voidaan ottelutuloksen muuttamisen sijasta rikkonutta joukkuetta rangaista liiton rangaistusmääräyksien mukaisesti tai määrätä rikkomusmaksu.Tässä tapauksessa pelaaja on itse tiennyt pelanneensa 30.4.2009 jälkeen. Tieto tästä seikasta on ollut hänen uuden seuran KuPS:n helposti selvitettävissä kuten RoPS:n asiassa esittämä selvitys osoittaa. Katson, että KuPS on laiminlyönyt siltä kohtuudella vaadittavan selvitysvelvollisuuden. Tämän vuoksi KuPS:n rikkomus ei ole tapahtunut lieventävien asianhaarojen vallitessa. 

Lopputulos

Valituksen kohteena oleva Suomen Palloliiton vastalauselautakunnan 6.8.2009 tekemä päätös ei ole liiton kilpailumääräyksien vastainen. Hylkään KuPS:n valituksen.  

Vakuudeksi                       Timo Ojala