18/2022 Jääkiekko – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Edustusoikeus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                                                       

PÄÄTÖS   Nro 18/2022
21.6.2022  
Diaarinro 11/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA
⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Suomen Jääkiekkoliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 6.4.2022 nro 17/2021-22

ASIA                     
Pelaajan edustusoikeus 

MUUTOKSENHAKIJA
Kellokosken Alku ry

KUULTAVA
Suomen Jääkiekkoliitto ry

SUOMEN JÄÄKIEKKOLIITTO RY:N VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS NRO 17/2021-22

Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä myös Jääkiekkoliitto) kurinpitovaliokunta on päätöksessään 18.3.2022 nro 51/2021-2022 katsonut, että A on ollut edustuskelvoton pelatessaan Kellokosken Alku ry:n (jäljempänä myös KelA) II-divisioonan otteluissa 17.10., 23.10., 6.11., 13.11., 27.11. ja 11.12.2021).

Kurinpitovaliokunta on määrännyt KelA:n joukkueelle kolmen (3) pisteen menetyksen II-divisioonan lohkossa 1 sekä 250 euron sakon edustuskelvottoman pelaajan peluuttamisesta ja valvonnan puutteesta.

Pelaajan edustuskelpoisuuden vahvistaneelle henkilölle määrättiin kahden (2) ottelun toimintakielto. 

Kurinpitovaliokunta on päätöksessään todennut, että A oli siirtynyt kauden 2021-22 aikana pelaajaliikennesopimuksen puitteissa KJT Haukoista KelA:an seuraavasti:

siirtoaika 15.10.2021, rajoitus päättynyt 17.10.2021

siirtoaika 23.10.2021, rajoitus päättynyt 24.10.2021

siirtoaika 5.11.2021, rajoitus päättynyt 13.11.2021

siirtoaika 27.11.2021, rajoitus päättynyt 28.11.2021

siirtoaika 10.12.2021, rajoitus päättynyt 11.12.2021.

A oli pelannut kaudella 2021-22 edellä todettujen II-divisioonan otteluiden lisäksi seuraavasti:


Haukat (Suomi-sarja) 9 ottelua

KJT Haukat (U Mestis) 3 ottelua

KJT Haukat (U22) ylempi alkusarja) 2 ottelua

KJT Haukat (U22) alempi jatkosarja) 1 ottelu.

Kurinpitovaliokunta on viitannut muun ohella Jääkiekon kilpailusääntöjen 2021-2022 pelaajaliikennesopimusta koskevaan kohtaan 5.5. ja todennut, ettei Haukoilla (Jääurheiluseura Hawks ry) ja KelA:lla ole kaudella 2021-2022 ollut aikuisten sarjojen pelaajaliikennesopimusta. Koska A oli siirtynyt suoraan Haukkojen Suomi-sarja joukkueesta KelA:n II-divisioona joukkueeseen, pelaajaliikennesopimussiirrot olivat olleet laittomia, koska seuroilla ei ollut kyseistä keskinäistä pelaajaliikennesopimusta.

Jääkiekkoliiton valitusvaliokunta ei ole päätöksessään 6.4.2022 nro 17/2021-22 muuttanut kurinpitovaliokunnan päätöstä.

Valitusvaliokunta on todennut, että kilpailusääntöjen mukaan pelaamista myös eri joukkueissa voi tehdä melko vapaasti, kun kysymys on seurayhteisöstä. Jos halutaan pelaajaliikennettä kahden eri seurayhteisön välillä, tulee kilpailusääntöjen mukaan olla kirjallinen pelaajaliikennesopimus. Tässä tapauksessa Haukat (Suomi-sarja) ja KJT-Haukat (U20) välillä pelaajaliikenne on tapahtunut seurayhteisön puitteissa. Sen sijaan pelaajaliikenne Haukat (Suomi-sarja)/KJT Haukat (U20)/ KelA olisi kilpailusääntöjen mukaan edellyttänyt kaikkien näiden seurojen kesken tehtyä pelaajaliikennesopimusta. Koska tällaista sopimusta ei ollut, ei A:lla esitetyn näytön perusteella ole ollut edustusoikeutta kurinpitovaliokunnan toteamissa peleissä.


VALITUS PERUSTEINEEN

Kellokosken Alku ry on vaatinut, että kurinpito- ja valitusvaliokuntien päätökset kumotaan ja sille määrätyt seuraamukset poistetaan.  KelA on vaatinut myös, että sen maksama sakkomaksu sekä valitusvaliokunnan käsittelymaksu palautetaan.

Jääkiekkoliiton säännöt sekä muutoksenhaun kohteena olevat päätökset ovat epäselvät eikä niistä ilmene, millä perusteella A:lla ei olisi ollut oikeutta edustaa KelA:a kysymyksessä olevissa otteluissa. KelA on toiminut kilpailusääntöjen puitteissa ja A on voinut siirtyä KJT Haukat ry:n kanssa tehdyn pelaajaliikennesopimuksen nojalla. Mikäli KelA:n kuitenkin katsottaisiin menetelleen väärin, ei sitä voitaisi lukea KelA:n vahingoksi kilpailusääntöjen tulkinnanvaraisuuden ja puutteellisuuden vuoksi. 

A:lla on ollut edustusoikeus KJT Haukat ry:ssä, jonka kanssa KelA:lla on ollut voimassa oleva kilpailusääntöjen kohdan 5.5. mukainen yhteistyöseurasopimus.

Suomi-sarjassa pelaavalla Jääurheiluseura Hawks ry:llä on valitusvaliokunnan mukaan kilpailusääntöjen kohdan 5.3. mukainen seurayhteisösopimus KJT Haukat ry:n kanssa, jonka perusteella A on voinut pelata sekä Suomi-sarjan että junioriotteluita ilman edustusoikeuden siirtoja.

Toisin kuin pelaajaliikennesopimuksia, Jääkiekkoliitto ei julkaise internetsivustollaan seurayhteisösopimuksia. Vaikka tällä sopimuksella ei olekaan merkitystä A:n oikeuteen edustaa KelA:aa, on huomattava, ettei KelA:lla ole käytännössä ollut edes mahdollisuutta tietää seurayhteisösopimuksen sisällöstä.

Kilpailusääntöjen kohdan 6.6. mukaista pelaajasiirtoa junioreista Jääurheiluseura Hawks ry:n tai muitakaan siirtoja KelA:n kanssa tehtyä pelaajaliikennesopimusta lukuun ottamatta ole tehty, koska hän on vielä juniori-ikäinen.

A:n edustusoikeus on siten koko ajan säilynyt KJT Haukat ry:llä, eikä hän ole kurinpitovaliokunnan päätöksessä todetun mukaisesti siirtynyt suoraan Jääurheiluseura Hawks ry:n Suomi-sarja joukkueesta KelA:n II-divisioona joukkueeseen.

Jääkiekkoliiton sääntöjen perusteella junioripelaajan pelaaminen Jääurheiluseura Hawks ry:n joukkueessa Suomi-sarjassa ei tee häntä edustuskelvottomaksi pelaamaan KelA:n II-divisioonan pelejä KelA:n ja KJT Haukat ry:n välisen pelaajaliikennesopimuksen perusteella.

Urheilun oikeusturvalautakunnan tulisi ottaa kantaa siihen, mitätöikö KJT Haukat ry:n ja Jääurheiluseura Hawks ry:n välinen seurayhteisösopimus Jääkiekkoliiton sääntöjen mukaan käytännössä KelA:n ja KJT Haukat ry:n välisen pelaajaliikennesopimuksen tehden A:sta edustuskelvottoman. Olisiko myös sellainen KJT Haukat ry:n pelaaja, joka ei ole pelannut Suomi-sarjassa ollut edustuskelpoinen pelaamaan KelA:n joukkueessa, vaikka sopimustilanne olisi tällöin ollut sama kuin A:n tilanteessa. Jääkiekkoliitto ei ole evännyt mahdollisuutta tehdä pelaajaliikennesopimusta.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Kilpailusäännöt eivät ole puutteelliset tai tulkinnanvaraiset siltä osin minkä sarjatasojen välillä milläkin sopimuksella saa siirtyä. Tähän ei ole koko kaudella liittynyt epäselvyyttä missään muussa kuin nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa.

Valitus on perustettu A:n edustusoikeuteen KJT Haukat ry:ssä eikä siinä ole kiistetty, että A on siirtynyt Suomi-sarjasta II-divisioonaan.

KJT haukat ry ja KelA kuuluvat samaan kilpailusääntöjen kohdan 5.5. alakohdan 2 mukaiseen muiden sarjojen pelaajaliikennesopimukseen. Kysymyksessä olevan säännön mukaan sopimus ei kata pelaajan siirtymistä Suomi-sarjaan eikä Suomi-sarjasta.  Kilpailusääntöjen kohdan 5.5. alakohdan 1 mukainen miesten kilpasarjoja koskeva sopimus mahdollistaisi tällaisen siirtymisen, mutta KelA:n ja Jääurheiluseura Hawks ry:n välillä ei ole tällaista sopimusta.

Kysymyksessä olevassa seurayhteisössä junioritoimintaa pyörittää muun ohella KJT Haukat ry ja edustusjoukkueita Jääurheiluseura Hawks ry.  Koska A on vielä ikänsä puolesta U20-sarjaan kelpaava pelaaja, ei hänen edustusoikeuttaan teknisesti tarvitse vielä siirtää Jääurheiluseura Hawks ry:lle. Tämä siirto tehdään, kun pelaaja ei enää voi edustaa junioriseuraa ikänsä puolesta. Pelaajaliikennesopimukset ovat seurayhteisökohtaisia ja koska pelaajat eri ikäisinä voivat sääntöjen mukaan kuulua eri seuroihin samassa seurayhteisössä, ei pelaajaliikennettä edellä viitatun säännön perusteella ohjata pelaajien edustusoikeudella vaan sillä, millä tasolla he pelaavat.


VASTASELITYS

Kellokosken Alku ry on antamassaan vastaselityksessä todennut, ettei KelA ole tehnyt pelaajaliikennesiirtoja Suomi-sarjasta, vaan KJT Haukat ry:stä, jonka kanssa KelA:lla on ollut pelaajaliikennesopimus.

Jääkiekkoliiton tulkinta on ristiriitainen ja epäselvää on muun ohella se, olisiko A voinut siirtyä pelaajaliikennesopimuksen perusteella KelA:an, jos tämä olisi käynyt pelaamassa Suomi-sarjapelin jälkeen ensin junioripelin KJT Haukat ry:n joukkueessa ja siirtynyt vasta sen jälkeen, eikä siten Jääkiekkoliiton sanoin suoraan Suomi-sarjasta.

KelA ei ole missään vaiheessa ollut tietoinen kysymyksessä olevasta seurayhteisöstä eikä seurayhteisöjä ole mainittu kilpailusääntöjen kohdassa 5.5.

Jääkiekkoliitto on todennäköisesti itsekin havahtunut kilpailusääntöjen epäselvyyteen, koska kaudelle 2022-23 pelaajasopimukset on kokonaan poistettu kilpailusäännöistä.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Asian tutkiminen

Vaatimus sakon ja valitusvaliokunnan käsittelymaksun palauttamisesta

Oikeusturvalautakunta voi sääntöjensä 2 §:n nojalla käsitellä KelA:n valituksen siltä osin kuin se koskee Jääkiekkoliiton KelA:lle määräämien seuraamusten sääntöjen mukaisuutta. Sen sijaan KelA:n vaatimus maksetun sakon ja valitusvaliokunnan käsittelymaksun palauttamisesta jätetään oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta.


Pääasiaratkaisun perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Juniori-ikäisen A:n edustusoikeus kaudella 2021-22 on ollut KJT Haukat ry:ssä. KJT Haukat ry:llä on ollut KelA:n kanssa muita kuin miesten kilpasarjoja koskeva pelaajaliikennesopimus, jonka perusteella A on edustanut KelA:aa II-divisioonan otteluissa

A on KJT Haukat ry:n joukkueessa pelaamiensa otteluiden lisäksi pelannut samaan seurayhteisöön kuuluvan Jääurheiluseura Hawks ry:n edustusjoukkueessa Suomi-sarjan otteluita.

Asiassa on kysymys siitä, onko A:lta Jääkiekon kilpailusääntöjen perusteella puuttunut oikeus edustaa KelA:aa edellä viitatuissa II-divisioonan otteluissa pelaajaliikennesopimuksen perusteella sen johdosta, että hän on niitä ennen pelannut Jääurheiluseura Hawks ry:n joukkueessa Suomi-sarjan otteluita. 


Sovellettavat säännöt

Jääkiekon kilpailusääntöjen 2021–2022 kohdan 5.2 mukaan pelaajan oikeutta osallistua liiton ja liigan järjestämään kilpailutoimintaan jossakin sarjaottelussa kutsutaan edustusoikeudeksi. Pelaajan edustusoikeus voi olla vain liiton jäsenseurassa.

Sääntöjen seurayhteisöä koskevan kohdan 5.3. mukaan seurayhteisön muodostaa edustus- ja junioriseura, joiden toiminta on eriytetty. Seurayhteisössä voi olla rinnakkaisjoukkueet eri ikäluokissa tai aikuisissa, sekä naisten ja tyttöjen sarjoissa. Tällöin junioriseuran pelaajat voivat edustaa seurayhteisössä myös aikuisten joukkuetta, vaikka edustusoikeus on junioriseurassa.

Pelaamista eri joukkueissa samassa seurassa/seurayhteisössä koskevan sääntökohdan 5.4 mukaan kenttäpelaaja voi pelata oman ikäluokan joukkueissa tai ikäistään vanhemmissa koko kauden ajan (myös samana päivänä) huomioiden kilpailusäännöissä jäljempänä mainitut rajoitukset.

Pelaajaliikennesopimuksia koskevan kohdan 5.5. alakohdassa 1 on määräykset miesten kilpasarjoista. Muita sarjoja koskevan alakohdan 2 mukaan muiden sarjojen pelaajaliikennesopimus voi sisältää seurojen kaikenikäiset pelaajat ja kattaa liikkumisen kaikkien sarjojen välillä pois lukien liikkumisen Liigaan, Mestikseen, Suomi-Sarjaan ja U20 SM-sarjaan ja päinvastoin eli näiltä sarjatasoilta ei pelaaja voi siirtyä tämän pelaajaliikennesopimuksen puitteissa.

Kilpailusääntöjen kohdan 10.4. mukaan rangaistukseen voidaan tuomita pelaaja, toimihenkilö, erotuomari, toimitsija, joukkue tai seura, joka ottelussa tai seuran järjestämässä ohjatussa tapahtumassa rikkoo Jääkiekkoliiton vahvistamia kilpailusääntöjä ja -määräyksiä tai toimii niiden vastaisesti tai jättää noudattamatta niitä.

Kilpailusääntöjen kohdan 10.5. mukaan kurinpitomenettelyssä määrättäviä rangaistuksia ovat muun ohella taloudellinen sanktio (kurinpitosakko), toimintakielto (joukkueen toimihenkilöt, erotuomarit ja toimitsijat) sekä pistevähennys.


A:n edustusoikeutta koskeva arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n edustusoikeus on koko kauden ajan ollut KelA:n kanssa tehdyn pelaajaliikennesopimuksen osapuolena olevassa KJT Haukat ry:ssä. Hän on siten lähtökohtaisesti voinut muiden sarjojen pelaajaliikennesopimuksen perusteella liikkua KJT Haukat ry:n joukkueen sekä II-divisioonassa pelaavan KelA:n välillä.

KelA on vedonnut siihen, ettei pelaajan siirtymistä muiden sarjojen pelaajaliikennesopimuksen perusteella ole Jääkiekkoliiton kilpailusäännöissä kielletty myöskään tilanteessa, jossa pelaajaliikennesopimuksen osapuolena olevaa junioriseuraa edustava pelaaja on ennen seurayhteisön ulkopuoliseen seuraan siirtymistään edustanut junioriseuran sijaan toisen seurayhteisöön kuuluvan seuran edustusjoukkuetta pelaamalla Suomi-sarjan otteluissa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusääntöjen selkeys ja johdonmukaisuus ovat kilpailusäännöt määräävän Jääkiekkoliiton vastuulla (ks. UOL 3/2015). Tässä pelaajan liikkuminen muiden sarjojen pelaajaliikennesopimusten perusteella Suomi-sarjaan tai Suomi-sarjasta on kilpailusääntöjen kohdan 5.5. alakohdassa 2 yksiselitteisesti kielletty.  Kilpailusäännöissä ei sen sijaan ole nimenomaista mainintaa siitä, katsotaanko pelaajan nyt kysymyksessä olevassa tilanteessa siirtyvän pelaajaliikennesopimuksen osapuolena olevasta junioriseurasta vai Suomi-sarjaa pelaavan seuran edustusjoukkueesta. Kysymyksessä olevan sääntökohdan tarkoituksena voidaan kuitenkin sen sanamuodon perusteella katsoa olevan estää pelaajien liikkuminen Liigaan, Mestikseen, Suomi-Sarjaan ja U20 SM-sarjaan tai niistä poispäin muiden sarjojen pelaajaliikennesopimuksen perusteella.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kysymyksessä olevan tilanteen, jossa A on viimeksi ennen KelA:an siirtymisiään pelannut Suomi-sarjassa ja siten edustanut siinä pelaavaa joukkuetta voidaan edellä todetun perusteella katsoa olevan kilpailusääntöjen kohdan 5.5. alakohdassa 2 riittävän selkeästi suljettu muiden sarjojen pelaajaliikennesopimusten perusteella tapahtuvien siirtojen ulkopuolelle. Oikeusturvalautakunta katsoo, että Jääkiekkoliiton tältä osin soveltamaa tulkintaa, jonka perusteella A:n on katsottu pelanneen KelA:ssa ilman edustusoikeutta, ei siten ole pidettävä kilpailusääntöjen vastaisena.


Johtopäätös

Johtopäätöksenä oikeusturvalautakunta toteaa, että KelA on rikkonut liiton kilpailusääntöjä, kun A on pelannut sen joukkueessa 17.10.-11.12.2021 kuusi ottelua ilman edustusoikeutta. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että seurat vastaavat siitä, että ne käyttävät otteluissa sääntöjen mukaan edustuskelpoisia pelaajia. 

Seuralle määrätyille seuraamuksille on siten ollut perusteet. Seuraamuksia ei myöskään voida pitää kohtuuttomina. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että valitusvaliokunnan ratkaisua ei ole aihetta muuttaa.


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Jääkiekkoliiton valitusvaliokunnan päätöstä ei muuteta.

Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Kristiina Rintala 
Puheenjohtaja  

Sanna Holkeri                                                    
Sihteeri                                                                                                                                                                                           
Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Pekka Lindroos ja Hilkka Salmenkylä.