7/2009 Vesipallo: Kurinpito- Pelikielto, Kurinpito- Toimitsijakielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            Nro 7/2009

7.5.2009            Diaarinro 4/2009  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Uimaliiton vesipallon johtoryhmän päätös 19.2.2009, jolla Antti Asikaiselle on määrätty kymmenen ottelun peli- ja toimitsijakielto 


ASIA 

Peli- ja toimitsijakielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Antti Asikainen 


KUULTAVA

Suomen Uimaliiton Vesipallon johtoryhmä 


JOHTORYHMÄN PÄÄTÖS

Suomen Uimaliiton Vesipallon johtoryhmä (Vesipallon johtoryhmä) on päätöksellään 19.2.2009 määrännyt Asikaisen kymmenen ottelun peli- ja toimitsijakieltoon siten, että peli- ja toimitsijakielto koskee ajalla 7.2. – 21.3.2009 pelattavia otteluita.

Rangaistus perustui Euran Työväen Urheilijoiden (ETU) ja Turun Uimareiden (TU) välillä 1.2.2009 pelatun ottelun tapahtumiin. Ottelun tuomarin tekemän raportin mukaan Asikainen oli heittänyt pallon kohti tuomaripöytää, jolloin se oli osunut ottelun toiseen tuomariin. Tuomarin koskemattomuuteen puuttuminen oli aina vakava asia. Asikaisen heittämä vesipallo olisi voinut vahingoittaa tuomaria tai toimitsijapöydän toimitsijoita. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Asikainen on valituksessaan vaatinut, että Vesipallon johtoryhmän päätös kumotaan tai että peli- ja toimitsijakieltoa ainakin lyhennetään.   

Ottelun tuomariraportissa on todettu, että ETU oli tasoittanut ottelun neljännessä erässä ajassa 7.55 numeroihin 10-10. Asikainen oli protestoinut maalin hyväksymistä voimakkaasti, jolloin tuomari oli poistanut Asikaisen kentältä. Ennen altaasta nousemista Asikainen oli heittänyt pallon pois pelikentältä osuen tuomariin, onneksi ehkä niin, koska toimitsijapöytä oli aivan tuomarin takana. Jos pallo ei olisi osunut tuomariin, olisi se voinut lentää toimitsijapöytään aiheuttaen vahinkoa.

Asikainen on myöntänyt protestoineensa tuomarin hyväksymää maalia ja heittäneensä mielenosoituksellisesti pallon veteen toimitsijapöytää kohti. Kyseessä ei ollut kuitenkaan vahingoittamistarkoituksessa tehty heitto, vaan ainoastaan protestointi maalin hyväksyvää tuomiota kohtaan. Heiton tarkoituksena ei ollut tuomarin koskemattomuuden loukkaaminen, vaan heitto oli tarkoitettu pysähtymään veteen.

Vesipallon johtoryhmä oli perustanut ratkaisunsa tuomareiden raporttiin ja Asikaisen näkemys tapahtumista oli sivuutettu. Ratkaisusta ei ilmennyt, miksi kysymyksessä oli katsottu olleen tuomarin koskemattomuuden loukkaaminen eikä se, minkä sääntöjen nojalla peli- ja toimitsijakielto oli määrätty. Johtoryhmä oli tulkinnut väärin kysymyksessä olleen tuomarin koskemattomuuden loukkaaminen ja tämän vuoksi ratkaisu oli kohtuuton. Asikainen oli menetellyt epäurheilijamaisesti, mutta tuomarin koskemattomuuden loukkaamisesta ei ollut kysymys.

Vesipallon johtoryhmä ei ollut varannut Asikaiselle myöskään tilaisuutta lausua kaikesta asiassa kertyneestä materiaalista. Käsittelyn perusteena ollut ottelun tuomariraportti oli toimitettu Asikaiselle vasta johtoryhmän päätöksen jälkeen. Asian käsittely ei ollut myöskään tapahtunut viivytyksettä. Kolmen viikon käsittelyaika oli kohtuuton. Johtoryhmän kokoonpanoon kuului myös kilpailevien seurojen edustajia, joten johtoryhmän kokoonpano oli ongelmallinen. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Vesipallon johtoryhmä on vastauksessaan vaatinut valituksen hylkäämistä.

Voimassa olevien sarjamääräysten mukaan ottelun tuomarilla ja otteluvalvojalla oli oikeus pyytää kurinpidollisia toimenpiteitä Vesipallon johtoryhmältä. Edelleen sarjamääräysten mukaan rangaistulla henkilöllä oli oikeus esittää näkemyksensä kirjallisesti johtoryhmälle kahden arkipäivän kuluessa pelistä. Kysymyksessä olevan ottelun tuomarit olivat ilmoittaneet seuroille tekevänsä raportin ottelun tapahtumista ja raportti oli toimitettu 2.2.2009 Vesipallon johtoryhmän puheenjohtajalle. Samana päivänä Vesipallon johtoryhmän puheenjohtajalle oli toimitettu myös TU:n valmentajan näkemys tapahtumista. Tähän TU:n valmentajan viestiin oli liitetty myös Asikaisen näkemys tapahtumista.

Siltä osin kuin Asikainen oli todennut asian käsittelyn kestäneen kohtuuttoman kauan, Vesipallon johtoryhmä on todennut seuraavan. Vesipallon johtoryhmä toimii harrastuspohjaisena organisaationa, mutta se oli pyrkinyt käsittelemään asian mahdollisimman pikaisesti. Asikainen oli myös osannut odottaa yhtä ottelua pidempää peli- ja toimitsijakieltoa, koska asia oli saatettu Vesipallon johtoryhmän käsiteltäväksi. Vesipalloa varten ei ollut laadittu erikseen rangaistustaulukoita ja tämä oli viivästyttänyt myös osaltaan asian käsittelyä. Asiaa ei ollut käsitelty sarjamääräysten edellyttämällä tavalla viipymättä, mutta asian käsittelystä oli tiedotettu TU:n valmentajaa ja asia oli pyritty käsittelemään mahdollisimman pian.

Vesipallon johtoryhmän kokoonpanoon kuului lajin parissa olevia henkilöitä, mutta johtoryhmän kokoonpanoon kuuluneet henkilöt olivat toimineet puolueettomasti ja oikeudenmukaisesti ratkaisua tehdessään. 


VASTASELITYS

Asikainen on Vesipallon johtoryhmän vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että hän ei ollut kurinpitokäsittelyn aikana osannut odottaa kymmenen ottelun pelikieltoa. Vesipallon johtoryhmän vastauksesta ilmeni, että se oli tämän asian yhteydessä laatinut tulevia tilanteita varten rangaistustaulukon. Asikaiselle määrätty rangaistus oli tulevan rangaistustaulukon mukainen, joten taulukkoa oli tosiasiassa sovellettu taannehtivasti. Tämä loukkasi Asikaisen oikeusturvaa. Edelleen Euroopan Uimaliiton (LEN) sääntöjen soveltaminen ei ollut mahdollista, koska vesipalloa koskevat tapaukset tuli ratkaista kansainvälisen uimaliiton (FINA) sääntöjen perusteella. Joka tapauksessa ratkaisussa ei ollut mainittu sitä, minkä sääntöjen perusteella tapaus oli ratkaistu. Vesipallon johtoryhmän vastauksesta ei ilmennyt, miksi Asikaisen tapausta oli käsitelty tuomarin koskemattomuuden loukkaamisena, kun taas samassa ottelussa tapahtunut eräs toinen tuomariraportissa todettu tapahtuma oli tulkittu vain pelaajan huonoksi käyttäytymiseksi.

Asia olisi ollut myös mahdollista käsitellä sellaisessa toimielimessä, joka olisi ollut puolueeton.   


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat ja kysymyksenasettelu

(a)   Vesipallo-ottelun ETU – TU neljännessä erässä ajassa 7.55 ETU oli tasoittanut ottelun numeroihin 10-10. Asikainen oli protestoinut sitä, että ETU:n tasoitusmaali oli hyväksytty. Ottelun tuomari oli määrännyt Asikaisen pois kentältä. Ottelun tuomari on raportissaan todennut tähän liittyneistä tapahtumista seuraavaa:

”Tuomari (J. Virtanen) poisti Asikaisen pelin loppuajaksi pois pelistä, ennen altaasta nousuaan Asikainen kuitenkin heitti pallon pois allasalueelta osuen tuomariin (I. Lehti), onneksi ehkä niin koska toimitsijapöytä oli aivan Ilkan takana ja jos pallo olisi lentänyt sinne niin olisi voinut tapahtua todellinen vahinko.”

(b)   Ottelun tuomarit ovat ilmoittaneet ottelun aikana ETU:n ja TU:n edustajille, että tapahtumista tehdään raportti Vesipallon johtoryhmälle. Ottelun tuomareiden raportti on toimitettu 2.2.2009 Vesipallon johtoryhmän puheenjohtajalle ja asia on tullut kurinpitoasiana vireille Vesipallon johtoryhmässä.

(c)   TU:n valmentaja ja Asikainen ovat 2.2.2009 toimittaneet näkemyksensä Vesipallon johtoryhmän puheenjohtajalle. Asikainen on todennut lausumassaan seuraavaa:

”Asikainen protestoi voimakkaasti tuomiota ja mielenosoituksellisesti heitti pallon veteen toimitsijapöytää kohden, pallo pomppasi vedestä pari kertaa ja vieri siitä reunalle. Kyseessä ei ollut vahingoittamistarkoituksessa heitetty heitto vaan protestointi tuomiota kohtaan ja oma turhautuminen. Se, että pallo meni altaan reunalle, ei ollut tarkoitus. Asikainen myöntää toimineensa väärin ja pahoittelee asiaa ja kiistää teon olleen vahingoittamisyritys.”

(d)   Tämän jälkeen Vesipallon johtoryhmä määräsi kokouksessaan 19.2.2009 Asikaiselle kymmenen ottelun peli- ja toimitsijakiellon.

Lautakunnassa on kysymys ensisijaisesti siitä, onko kurinpitoseuraamusta määrättäessä menetelty oikein. Toiseksi kysymys on myös siitä, onko peli- ja toimitsijakiellon määräämiselle ollut asianmukaiset perusteet. 


Kurinpitomenettelyä koskevat yleiset periaatteet ja sääntömääräykset

Asikainen on valituksessaan todennut, että (a) Vesipallon johtoryhmän kokoonpano ei ollut esteetön, (b) asian käsittely oli kestänyt kohtuuttoman pitkään ja (c) Asikainen ei ollut saanut lausua kaikesta asiassa kertyneestä aineistosta. (a)   Esteetön kokoonpanoLautakunta toteaa, että kurinpitoseuraamuksen määrääminen edellyttää siltä menettelyltä, jossa seuraamus määrätään, oikeussuojaa koskevien vähimmäisvaatimusten noudattamista. Kurinpitoasiaa käsittelevän toimielimen kokoonpanolta on vaadittava kokoonpanon puolueettomuutta, johon kuuluu ensisijaisesti kokoonpanon jäsenten esteettömyys. Kurinpitoasian käsittelyn tulee tapahtua esteettömässä kokoonpanossa. Kokoonpanon esteettömyyttä arvioitaessa voidaan soveltaa soveltuvin osin yhdistyksen toimintaa koskevia esteellisyyttä koskevia säännöksiä. Näiden mukaan esteellisyys on kyseessä ensinnäkin silloin, kun jäsenen ja yhdistyksen etu on ristiriidassa tai asia koskee sellaista yhdistyksen hallintoa, josta kyseinen yhdistyksen jäsen on vastuussa.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Vesipallon johtoryhmä ei ole esteellinen käsittelemään asiaa yksin sillä Asikaisen väittämällä perusteella, että kokoonpanoon kuuluu kilpailevien seurojen edustajia. Näin ollen Vesipallon johtoryhmän ei ole näytetty olleen esteellinen Asikaisen kurinpitoasiaa käsitellessään. 


(b) Kohtuullinen 

käsittelyaikaSarjamääräysten kohdan A.14.2.3.:n mukaan mikäli joku henkilö loukkaa muun muassa tuomarin tai toimitsijan fyysistä koskemattomuutta on hänelle annettava vähintään kahden ottelun peli- ja toimitsijakielto sekä tapahtunut on käsiteltävä viipymättä Vesipallon johtoryhmässä.

Asia on tullut vireille 2.2.2009 Vesipallon johtoryhmässä, kun otteluraportti oli toimitettu Vesipallon johtoryhmän puheenjohtajalle. Vesipallon johtoryhmän päätös asiassa on annettu 19.2.2009.Oikeusturvalautakunta toteaa, että asian käsittelyn ei ole näytetty kestäneen siinä määrin kauan, että tällä olisi merkitystä kysymyksessä olevassa asiassa. 


(c) Asianosaisten kuuleminen

Keskeinen oikeussuojaperiaate on asianosaisen kuuleminen erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, ja sitä on vakiintuneesti noudatettu urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä.

Vesipallon sarjamääräysten kohdan A.14.2.2.:n mukaan ottelun tuomarilla on oikeus pyytää kurinpidollisia toimenpiteitä Vesipallon johtoryhmältä. Sarjamääräysten kohdan A.14.2.5.:n mukaan rangaistulla henkilöllä on oikeus esittää näkemyksensä kirjallisesti Vesipallon johtoryhmälle kahden arkipäivän kuluessa pelistä, jossa rangaistus on annettu.Kurinpitomenettely on nyt kysymyksessä olevassa asiassa saanut alkunsa siitä, kun ottelun tuomari oli määrännyt Asikaisen poistettavaksi pelistä ottelun neljännessä erässä. Tämän jälkeen Asikainen oli heittänyt pallon veteen toimitsijapöytää kohden, jolloin pallo oli osunut ottelun tuomariin. Ottelun tuomari oli ilmoittanut tekevänsä tapahtumista raportin Vesipallon johtoryhmälle. Asikainen on sarjamääräysten mukaisesti antanut asiassa oma-aloitteisesti lausuman Vesipallon johtoryhmälle. Asikaisen käytettävissä ei ole ollut ottelun tuomareiden raportti eikä tätä raporttia ollut toimitettu Asikaiselle kuin vasta Vesipallon johtoryhmän päätöksen jälkeen.

Asiassa on riidatonta, että Asikainen on antanut lausumansa tapahtumista. Kurinpitomenettelyn perusteena on kuitenkin ollut ottelun tuomareiden raportti tapahtumista eikä Asikaiselle ollut asian käsittelyn missään vaiheessa varattu tilaisuutta esittää näkemyksiään tästä tuomareiden raportista.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että Asikainen ei ole oman tapahtumia koskeneen lausumansa lisäksi saanut tilaisuutta tutustua tuomareiden raporttiin eikä hän ole saanut tilaisuutta lausuma tuomariraportin johdosta.Tässä tapauksessa Asikaiselle olisi tullut varata tilaisuus lausua myös asian käsittelyn perusteena olleesta ottelun tuomareiden raportista ennen asian lopullista ratkaisemista. Tässä kuulemisessa Asikainen olisi saanut esittää käsityksensä tapahtumista ja siitä selvityksestä joka tapahtumista on esitetty. Tämän jälkeen asiassa olisi voitu harkita, onko asiassa tarpeen kuulla todistajia tai hankkia muuta lisäselvitystä.

Lautakunta toteaa johtopäätöksenään, että asiassa on menetelty virheellisesti, kun kaikesta kurinpitomenettelyn aikana hankitusta materiaalista ei ollut varattu Asikaiselle tilaisuutta tulla kuulluksi ennen hänelle määrättyä peli- ja toimitsijakieltoa. Kuulemisessa tapahtunut menettelyvirhe koskee kurinpitomenettelyn keskeisiä oikeusturvan takeita. Näin ollen asiaa ei ole syytä palauttaa Vesipallon johtoryhmään uudestaan käsiteltäväksi, vaan peli- ja toimitsijakielto poistetaan lopullisesti. 


Päätöslauselma

Valitus hyväksytään. Suomen Uimaliiton Vesipallon johtoryhmän päätös 19.2.2009 kumotaan siltä osin kuin Antti Asikaiselle on määrätty kymmenen ottelun peli- ja toimitsijakielto.

Valitusmaksu palautetaan.

Äänestys.  


Pertti Välimäki                                    Timo Ojala puheenjohtaja                                     sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Erkki Aurejärvi (eri mieltä), Matti Hiltunen ja Mika Palmgren. 
 

Eri mieltä olevan jäsenen lausunto asiassa Dnro 4/2009 

Jäsen Erkki Aurejärvi: Olen oikeusturvalautakunnan päätöksen otsikkoon asianosaisten kuuleminen saakka samaa mieltä kuin enemmistö. Asianosaisten kuulemisen sekä kurinpitoseuraamuksen määräämisen edellytysten osalta lausun seuraavan. 

Asikaisen kuuleminen 

Asikainen ei ollut saanut lausua tuomareiden raportista ennen asian ratkaisemista Vesipallon johtoryhmässä. Tältä osin asian käsittelyssä on tapahtunut virhe.Tuomareiden raportti oli toimitettu Asikaiselle kuitenkin Vesipallon johtoryhmän päätöksen jälkeen ja hän on voinut lausua käsityksensä raportin sisällöstä valituksessaan oikeusturvalautakunnalle. Näin ollen katson, ettei Vesipallon johtoryhmän päätöstä ole syytä kumota yksin tämän kuulemisessa tapahtuneen virheen johdosta.  Kysymys on tämän jälkeen siitä, onko asiassa ollut perusteet peli- ja toimitsijakiellon määräämiseen ja kurinpitorangaistuksen mittaamisesta. 

Peli- ja toimitsijakiellon määräämisen edellytykset

Tapahtumahetkellä 1.2.2009 voimassa olleisiin vesipallon sarjamääräyksiin sisältyy määräys tilanteesta, jossa tuomarin fyysistä koskemattomuutta loukataan. Tällöin tulee määrätä vähintään kahden ottelun peli- ja toimitsijakielto.Vesipallon johtoryhmä on päätöksessään 19.2.2009 todennut, että se oli käsittelyssään huomioinut tuomarin lähettämän raportin, jossa oli mainittu Asikaisen suorittama pallon heitto ottelun tuomaripöytää kohti ja pallon osuminen ottelun toiseen tuomariin. Asikainen on todennut, ettei hänen tarkoituksenaan ollut tuomarin fyysisen koskemattomuuden loukkaaminen.

Totean, että Asikaisen on heittäessään pallon kohti toimitsijapöytää täytynyt pitää varsin todennäköisenä, että pallo osui tuomariin tai toimitsijapöytään. Näin ollen Asikainen on loukannut tuomarin fyysistä koskemattomuutta sarjamääräysten edellyttämällä tavalla. Perusteet pelikiellon määräämiseen ovat olleet olemassa. 

Kurinpitorangaistuksen mittaaminen

Kurinpitorangaistuksen pituutta harkittaessa tulee ottaa huomioon teon moitittavuus ja tekijän syyllisyys. Tuomarin fyysisen koskemattomuuden tahallinen loukkaaminen on tekona lähtökohtaisesti varsin moitittava. Tällöinkin on otettava huomioon se, millä tavoin fyysistä koskemattomuutta on loukattu ja onko loukkaaminen tapahtunut tarkoituksellisesti.

Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa Asikainen oli heittänyt pallon toimitsijapöytää kohti osuen ottelun toiseen tuomariin. Tekoa ei ole pidettävä fyysisen koskemattomuuden loukkauksena erityisen moitittavana. Joskus on sattunut, että pelaaja käy kiinni tuomariin, tönäisee tuomaria tai lyö taikka potkaisee tuomaria. Tämäntyyppinen menettely rikkoo räikeästi tuomarin fyysistä koskemattomuutta, ja tähän nähden Asikaisen teko on ollut varsin lievä.

Asikainen on myös kiistänyt tarkoituksenaan olleen loukata tuomarin fyysistä koskemattomuutta. Jutussa esitetyn selvityksen mukaan Asikainen ei olekaan suoranaisesti tarkoittanut osua tuomariin, vaan hänen on ainoastaan pitänyt mieltää osuminen varsin todennäköiseksi. Asikaisen subjektiivinen syyllisyyskin jää siten varsin lieväksi.  Näillä perusteilla katson Asikaiselle määrätyn 10 ottelun peli- ja toimitsijakiellon olevan liian ankara seuraamus ja lievennän seuraamuksen viiden (5) ottelun peli- ja toimitsijakielloksi. 

Vakuudeksi                                         Timo Ojala