14/ 2015 Tanssiurheilu Kurinpito - Huomautus - Kuuleminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 14/2015

11.5.2015                   Diaarinro 8/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n liittohallituksen päätös 13.12.2014


ASIA         

Huomautus


MUUTOKSENHAKIJA

A


KUULTAVA

Suomen Tanssiurheiluliitto ry


SUOMEN TANSSIURHEILULIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS

Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n (jäljempänä STUL) liittohallitus on kokouksessaan 13.12.2014 katsonut, että ProAm-kilpailuun osallistuneet urheilijat ovat kilpailuun osallistumalla rikkoneet liiton kilpailusääntöjä. Päätöksen pohjana olleen esityksen mukaan seuroille lähetetään kirjallinen huomautus sääntörikkomuksesta ja pyydetään välittämään tieto myös ProAm-kilpailuun osallistuneille seuran kilpailijoille. Päätöslauselman mukaan liittohallitus päätti huomauttaa tapahtuneesta tanssijoita ja tiedottaa asiasta seuroja.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että STUL:n liittohallituksen päätös 13.12.2014 kumotaan ja hänelle määrätty huomautus poistetaan.


Perusteinaan A on lausunut, että määrätty huomautus on sääntöjen vastainen, minkä lisäksi häntä ei ollut kuultu ennen asian ratkaisemista.


Huomautuksen antaminen on kurinpitoasia. STUL:n kilpailusääntöjen mukaan liittohallituksella on oikeus rangaista sääntöjä rikkonutta urheilijaa vasta tätä kuultuaan. A:ta ei kuitenkaan ollut kuultu, vaan päätös oli tullut hänelle yllätyksenä. Päätöksessä ei myöskään ole mainittu, miksi A:n on katsottu rikkoneen kilpailusääntöjä siitä huolimatta, että Urheilun oikeusturvalautakunta oli aikaisemmin päätöksessään 26/2014 katsonut, että A oli voinut osallistua kysymyksessä olevaan ProAm-kilpailuun. Päätös oli annettu A:lle tiedoksi 23.1.2015 ilman valitusosoitusta.


Vastineessaan oikeusturvalautakunnalle aikaisemmassa asiassa STUL oli nimenomaisesti todennut, että osallistuminen ProAm kilpailuun ei merkinnyt sääntörikkomusta, vaan siirtymistä ammattilaiseksi. Tämän kannan STUL oli esittänyt A:lle jo hänen pyytäessään liitolta lupaa osallistua kysymyksessä olevaan kilpailuun. Tähän nähden liiton tulkinta, jonka mukaan kilpailuun osallistuminen nyt katsottiin sääntörikkomukseksi, on yllättävä ja erikoinen. Urheilijan on voitava luottaa siihen, että sama asia käsitellään kerralla. Joka tapauksessa päätös on sääntöjen vastainen.


VASTAUS PERUSTEINEEN

STUL on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään perusteettomana.


Perusteinaan STUL on esittänyt, että valituksen kohteena oleva päätös ei ole valituskelpoinen. Kysymys ei ole kurinpidosta eikä päätöksen kohteena olevia urheilijoita ole yksilöity. Asia ei liity myöskään oikeusturvalautakunnan päätökseen 26/2014, jossa oli kysymys amatöörioikeuksien menettämisestä.


Liittohallituksen kokouksessa 13.12.2014 oli käsitelty kilpailusääntöjen noudattamista. STUL:n näkemys on, että kysymyksessä ollut ProAm-kilpailu ei ollut ollut hyväksytty kilpailu, jolloin siihen osallistuneet urheilijat olivat menetelleet sääntöjen vastaisesti. Asia on ollut yleisesti esillä ja koskenut ensisijaisesti liiton jäsenseuroja. Kokouksessa 13.12.2014 oli päätetty lähettää seuroille kirjallinen huomautus sääntörikkomuksena pidetystä toiminnasta. Samalla seuroja oli pyydetty välittämään tieto asiasta myös ProAm-kilpailuun osallistuneille urheilijoille.


A:lle oli annettu tieto kokouksen 13.12.2014 pöytäkirjanotteesta sähköpostilla 23.1.2015. Hänelle ei ole annettu henkilökohtaisesti osoitettua eikä häneen yksilöityä kirjallista huomautusta, vaan ainoastaan tieto STUL:n näkemyksestä liittyen seurojen ja niiden jäsenten toiminnan sääntöjenmukaisuuteen. Kysymys ei siten ole ollut välillisestikään kurinpitoasiasta eikä asiassa ole tehty valituskelpoista päätöstä. Myöskään oikeusturvalautakunnan aikaisemmin ratkaisemassa asiassa ei ollut ollut kysymys kurinpidosta, vaan siitä, oliko A:n ProAm-kilpailuun osallistumalla katsottava menettäneen amatööritanssijan oikeutensa.


Lajiliitoilla tulee olla oikeus saattaa jäsentensä tietoon käsityksensä siitä, onko tiettyä menettelyä pidettävä sääntöjen mukaisena. Jäsenseurat voivat vaikuttaa sääntöihin tekemällä sääntömuutosesityksiä liitolle. Liiton käsityksen ilmoittamisen seuroille katsominen kurinpidoksi johtaisi siihen, ettei sääntöjen noudattamista voitaisi valvoa eikä seurojen toimintaa ohjeistaa.


VASTASELITYS

A on STUL:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, että STUL:n päätöksen mukaan ProAm-kilpailuun osallistuneet tanssijat ovat rikkoneet liiton kilpailusääntöjä. Päätöksessä on myös selkeästi todettu, että tanssijoita huomautetaan sääntörikkomuksen johdosta.


Vaikka A:ta ei ole mainittu päätöksessä nimeltä, on päätös lähetetty STUL:n toimesta hänen henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseensa. STUL:n kilpailusääntöjen mukaan huomautus on rangaistus. Näin ollen väite, jonka mukaan kysymys ei ole ollut kurinpidosta, on perusteeton. Kilpailusääntöjen mukaan A:ta olisi siten tullut kuulla.


Urheilijan oikeusturva edellyttää, että kurinpitoasiassa annetusta päätöksestä on voitava valittaa. STUL:n kilpailusääntöjen mukaan valitus tehdään oikeusturvalautakunnalle. Valitusoikeutta ei voida poistaa jättämällä päätöksestä pois valitusosoitus.


Päätös on STUL:n kilpailusääntöjen vastainen, koska sääntöjen mukaan kiellettyä on osallistua kilpailuihin, joita liittohallitus ei ole hyväksynyt, sellaisissa lajeissa, jotka on määritelty säännöissä. ProAm-kilpailun kaltaiset viihdekilpailut eivät lukeudu säännöissä mainittuihin lajeihin. Aikaisemmin STUL ei ole antanut huomautusta vastaavanlaisiin kilpailuihin osallistuneille, joten urheilijoita ei ole kohdeltu yhdenvertaisesti.   

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

    

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A oli osallistunut 30.8.2014 Saanko luvan -nimisen tanssitapahtuman yhteydessä järjestettyyn ProAm-kilpailuun. STUL:n liittohallitus on tämän jälkeen päätöksessään 12.10.2014 katsonut, että mainittuun kilpailuun osallistumalla A oli tanssinut ammattilaisena tanssikilpailussa, minkä seurauksena hänet määrättiin menettämään amatööritanssijan oikeutensa. A:n valituksen johdosta asia käsiteltiin Urheilun oikeusturvalautakunnassa. Päätöksessään 26/2014 oikeusturvalautakunta kumosi liitohallituksen päätöksen siltä osin kuin A oli määrätty menettämään amatööritanssijan oikeutensa.


STUL:n liittohallitus on kokouksessaan 13.12.2014 katsonut, että ProAm-kilpailuun osallistuneet urheilijat ovat kilpailuun osallistumalla rikkoneet liiton kilpailusääntöjen kohtaa 7.1. Päätökseen kirjatun esityksen mukaan seuroille lähetetään kirjallinen huomautus sääntörikkomuksesta ja pyydetään välittämään tieto myös ProAm-kilpailuun osallistuneille seuran kilpailijoille. Päätöslauselman mukaan tapahtuneesta huomautetaan tanssijoita ja tiedotetaan seuroja. Asiassa on riidatonta, että STUL on antanut päätöksen tiedoksi A:lle 23.1.2015 ja ettei A:ta ollut tätä ennen kuultu sääntörikkomuksesta ja mahdollisesta seuraamuksesta.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko kysymys ollut kurinpitomenettelystä, jossa A:lle on annettu kurinpitorangaistus. Mikäli näin katsotaan olleen, asiassa on kysymys siitä, oliko STUL menetellyt virheellisesti määrätessään kurinpitorangaistuksen A:ta erikseen kuulematta.


Kurinpitoa koskevat sääntömääräykset 

 

STUL:n kilpailusääntöjen kohdan 1.6 mukaan liittohallituksella on oikeus rangaista rikkomuksen tekijää kuultuaan asianomaista. Saman sääntökohdan mukaan rikkomuksen painavuuden huomioon ottaen rangaistuksia ovat huomautus, varoitus, sopimussakko, määräaikainen kelvottomuus kyseiseen toimintaan ja kilpailijalle maksettujen liiton tukien takaisinperintä.


Menettelyä koskeva arviointi

 

STUL:n liittohallituksen päätöksen 13.12.2014 mukaan ProAm-kilpailuun osallistuneita tanssijoita on päätetty huomauttaa ja seuroja tiedottaa asiasta. STUL on toimittanut päätöksen tiedoksi mainittuun kilpailuun osallistuneelle A:lle lähettämällä sen tämän henkilökohtaiseen sähköpostiosoitteeseen.


Edellä selostetun kilpailusääntöjen kohdan 1.6 mukaan rangaistuksena sääntörikkomuksesta voidaan määrätä muun ohella huomautus. Esitetyn selvityksen perusteella oikeusturvalautakunta katsoo olevan selvää, että asiassa on ollut kysymys sääntörikkomuksen perusteella urheilijalle annetusta huomautuksesta, ei yksin seurojen ohjeistamisesta, kuten STUL on vastineessaan esittänyt.


Lajiliiton kanta tietyn sääntökohdan tulkinnasta voi ilmetä liiton sääntörikkomuksen perusteella antamasta rangaistuksesta. Epäselvässä tilanteessa jäsenseuroja voidaan kuitenkin tiedottaa sääntöjen oikeasta tulkinnasta myös muulla tavoin, esimerkiksi laatimalla sääntöjä koskeva tulkintaohje ja saattamalla se seurojen tietoon. Näin ollen STUL:n esittämä väite, jonka mukaan se ei voisi ohjeistaa seurojen toimintaa muulla tavoin kuin menettelemällä siten kuin se on menetellyt nyt tarkasteltavana olevassa asiassa, ei ole perusteltu. Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että säännöissä mahdollisesti olevia aukkokohtia tulee ensisijaisesti pyrkiä täyttämään antamalla täydentäviä ja tarkentavia sääntömääräyksiä, ei ryhtymällä kurinpitomenettelyyn.


Edellä kerrotun mukaisesti kysymys on ollut kurinpitomenettelystä, jonka seurauksena A:lle on määrätty liiton kilpailusäännöissä määritelty kurinpitorangaistus. Kilpailusääntöjen kohdan 1.6 mukaan rikkomuksen tekijää voidaan rangaista vasta sen jälkeen, kun asianomaista henkilöä on kuultu asiasta. Asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu, että urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelystä. Lisäksi urheilijalla tulee olla mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn antamalla oma vastineensa ja selvityksensä asiasta.


Asiassa on riidatonta, että A:lle ei ollut annettu tietoa kurinpitomenettelyn käynnistämisestä. A:lle ei myöskään ollut varattu tilaisuutta antaa vastinetta ja selvitystä kurinpitoa koskevan harkinnan perusteista. Oikeusturvalautakunta katsoo, että määräämällä A:lle kilpailusäännöissä määritellyn kurinpitorangaistuksen häntä kuulematta STUL on toiminut vastoin liiton kilpailusääntöjä sekä kurinpitoa koskevia yleisiä oikeussuojaperiaatteita.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpitomenettelyssä noudatettavan menettelyn kohteena olevan henkilön oikeusturvan kannalta keskeinen kuulemisperiaate menettäisi kokonaan merkityksensä, jos sanotunlaisen laiminlyönnin katsottaisiin korjautuvan sillä, että asianomaista henkilöä kuullaan oikeusturvalautakunnassa. A:n kuulemista koskevan laiminlyönnin ei siten voida katsoa korjautuneen tai menettäneen merkitystään sen myötä, että A on valittanut kurinpitoratkaisusta oikeusturvalautakuntaan.


Edellä mainituilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että STUL:n liittohallitus on menetellyt virheellisesti määrätessään A:lle valituksessa tarkoitetun kurinpitoseuraamuksen, kun se ei ole varannut A:lle tilaisuutta tulla asiassa kuulluksi. Kurinpitoseuraamus on sen vuoksi poistettava. Tällaisessa tilanteessa oikeusturvalautakunta ei voi ensimmäisenä ratkaisuasteena lausua niistä kurinpitoseuraamuksen määräämisen asiallisiin edellytyksiin liittyvistä perusteista, joilla A on vaatinut kurinpitoseuraamuksen poistamista.


Menettelyvirhe on koskenut keskeistä urheilijan oikeusturvan taetta. Näin ollen asiaa ei myöskään ole syytä palauttaa STUL:n liittohallituksen uudelleen käsiteltäväksi, vaan kurinpitoseuraamus poistetaan kokonaan (ks. myös UOL 15/2014).

       

Päätöslauselma


A:n valitus hyväksytään ja valitusmaksu palautetaan. STUL:n liittohallituksen kurinpitorangaistuksen määräämistä koskeva päätös 13.12.2014 kumotaan A:ta koskevalta osin.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                           Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Elias Kajander, Mika Palmgren, Timo Pennanen ja Hannu Rautiainen.