4/2004 Jalkapallo: Kurinpito - Pelikielto - Toimitsijakielto

 

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA 

PÄÄTÖS                             Nro 4/2004

9.2.2004                            Diaarinro 9/2003


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan 31.10.2003 tekemä päätös, jolla ei muutettu W:lle 31.5.2004 saakka määrättyä peli- ja toimitsijakieltoa koskevaa Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n kurinpitovaliokunnan 16.9.2003 tekemää päätöstä.


ASIA    

Peli- ja toimitsijakielto


MUUTOKSENHAKIJA

W


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


VALITUS

W on valituksessaan vaatinut, että hänelle määrätty pelikielto kumotaan ja että toimitsijakiellon viimeiseksi voimassaolopäiväksi määrätään 30.4.2004.

Valituksensa perusteluissa W on katsonut, että hänelle määrätty rangaistus on yleiseen rangaistuskäytäntöön nähden liian ankara ja loukkaa yhdenvertaisuusperiaatetta.

W on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan esittämään oikeusturvalautakunnalle pöytäkirjat vastaavien tapausten käsittelystä Palloliiton kurinpitoelimissä.


VASTAUS

Palloliitto on vastauksessaan todennut, että Palloliiton valitusvaliokunta on liittovaltuuston asettama erityinen valituselin, joka käyttää itsenäistä päätösvaltaa. Sen ratkaisuista voidaan valittaa vain urheilun oikeusturvalautakuntaan. Valiokunnan jäsenet ovat juridiikan ja jalkapallon asiantuntijoita.

W:lle määrätty rangaistus ei poikennut yleisestä rangaistuskäytännöstä.


VASTASELITYS

W on vastaselityksessään vedonnut yleistä rangaistuskäytäntöä osoittaviin muihin tapauksiin, joissa on määrätty lievempiä rangaistuksia kuin hänen tapauksessaan. Erityisesti W on vedonnut vastaavasta rikkomuksesta määrättyyn pelkkään toimitsijakieltoon, joka on ollut kuukauden lyhyempi kuin W:lle määrätty peli- ja toimitsijakielto.


KÄSITTELY OIKEUSTURVALAUTAKUNNASSA

Lautakunta on ratkaissut asian sille toimitettujen asiakirjojen perusteella. Suullista käsittelyä ei ole toimitettu, koska sen toimittaminen on asian laadun vuoksi ollut tarpeetonta.

W:n vaatimus vastaavia tapauksia koskevien tapausten pöytäkirjojen esittämisestä on asian selvitettyyn tilaan nähden hylätty.  


PÄÄTÖS

Tosiasiat


On riidatonta, että 4.9.2003 Vantaalla pelatussa jalkapallon V divisioonan ottelussa F.C. Pathoven - KOPSE 3 ensin mainitussa joukkueessa on pelannut AP:n nimellä normaalisti alemmalla sarjatasolla pelaava TL. F.C. Pathoven on voittanut ottelun 12 - 0. Hävinnyt joukkue on tehnyt vastalauseen väärällä nimellä pelaamisesta.

Suomen Palloliiton Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunta on todennut ottelussa pelanneen ja joukkueenjohtajana toimineen W:n tietoisesti merkinneen ottelupöytäkirjaan pelaajaksi AP:n, vaikka todellisuudessa tällä nimellä pelasi edustuskelvoton TL. Kurinpitovaliokunta on katsonut W:n menettelyllään syyllistyneen Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n a-kohdan mukaiseen sääntöjen rikkomiseen sekä b-kohdan mukaiseen tahalliseen harhauttamiseen. W:lle on määrätty peli- ja toimitsijakieltoa 31.5.2004 saakka.

W on valittanut kurinpitovaliokunnan ratkaisusta Palloliiton valitusvaliokuntaan. Valitusvaliokunta ei ole muuttanut kurinpitovaliokunnan ratkaisua.


Oikeudellinen arviointi


Oikeusturvalautakunnassa on kysymys W:lle määrätyn rangaistuksen mittaamisesta.

Yleisten periaatteiden mukaan kurinpitorangaistusta mitattaessa on otettava huomioon kaikki asiaan vaikuttavat rangaistusta koventavat ja lieventävät perusteet sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys. Rangaistus on mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa suhteessa rikkomuksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen sekä rikoksesta ilmenevään tekijän syyllisyyteen.

Rangaistuksia määrättäessä tulee kiinnittää huomiota rikkomuksen suunnitelmallisuuteen ja tahallisuuden asteeseen. Tahallisuuden sisältöä voidaan määrittää käyttäen apuna tahtoon, tietoon sekä myös asennoitumiseen liittyviä kriteereitä. Pelaaja tai toimitsija, joka tietoisesti loukkaa toisen oikeudellisesti suojattuja etuja osoittaa käyttäytymisellään piittaamattomuutta toisista. Toisaalta jotkut sääntörikkomukset saattavat johtua myös ymmärtämättömyydestä tai ajattelemattomuudesta.

W on toiminut kyseissä ottelussa F.C. Pathovenin joukkueessa sekä pelaajana että joukkueen johtajana; tämän lisäksi hän toiminut tuohon aikaan myös seuran puheenjohtajana. Sarjatasosta riippumatta tällaisessa asemassa olevan henkilön tulee noudattaa reilun pelin edellyttämiä korkeita moraalisia ja oikeudellisia vaatimuksia ja asioiden perusteellista harkintaa. Näiden velvollisuuksiensa noudattamisen W on laiminlyönyt. Kysymys ei siten ole ymmärtämättömyydestä vaan tahallisesta ja harkitusta rikkomuksesta.

W:lle määrätty peli- ja toimitsijakielto on pitkä ja tuntuva seuraamus. Jalkapallon ja muiden lajien piiristä löytyy esimerkkejä tapauksista, joissa vastaavista tai sitä vakavammista rikkomuksista on määrätty lievempiä rangaistuksia. Joissakin joukkuelajeissa rangaistuskäytäntö on melko kirjavaa. Tässä tapauksessa W:lle määrätty rangaistus ei kuitenkaan selvästi poikkea jalkapallossa noudatetusta yleisestä rangaistuskäytännöstä.

Oikeusturvalautakunnan arvion mukaan W:lle määrätty rangaistus on oikeudenmukaisessa suhteessa rikkomuksen vakavuuteen ja W:n syyllisyyteen.

Näillä ja muutoin alempien käsittelyasteiden päätöksissä mainituilla perusteilla urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian tuomiolauselmasta ilmenevällä tavalla.


Päätöslauselma

Valitus hylätään.
Valitusmaksua ei palauteta.


Pertti Välimäki                          Jarmo Hirvonen

puheenjohtaja                           sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Pertti Välimäki, Marja Ramm-Schmidt, Olli Rauste, Veikko Ripatti ja Kari-Pekka Tiitinen.