5/2002 Urheilusukellus: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Kouluttajaoikeudet - Kouluttajaoikeuksien poistaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA 

PÄÄTÖS Nro       6/2002                      20.8.2002                                                 Diaarinro           5/2002

   

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n johtokunnan 2.3.2002 tekemä päätös (liitteenä), jolla Tornion Urheilusukeltajat ry:n tekemät valitukset Jan Robert Niskasen kouluttajaoikeuksien poistamista koskevassa asiassa on puuttuvan asianosaisaseman vuoksi jätetty tutkimatta.

ASIA          Sukelluskouluttajaoikeuksien poistaminen

MUUTOKSENHAKIJA

Tornion Urheilusukeltajat ry

KUULTAVA

Suomen Urheilusukeltajain liitto ry

VALITUS

Tornion Urheilusukeltajat ry on valituksessaan vaatinut, että sen vaatimukset Jan Robert Niskasen kouluttajaoikeuksien määräaikaisesta poistamisesta tutkitaan ja hyväksytään urheilun oikeusturvalautakunnassa tai asia ainakin palautetaan Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n johtokunnan käsiteltäväksi.

Tornion Urheilusukeltajat ry on valituksensa perusteluissa muun ohella katsonut, että Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n johtokunnan päätös oli virheellinen, koska Tornion Urheilusukeltajat ry:llä ei ollut katsottu olevan asiassa asianosaisasemaa, vaikka Niskanen oli ollut Tornion Urheilusukeltajat ry:n jäsen syyllistyessään koulutusrikkomuksiin, jotka antoivat aiheen kouluttajaoikeuksien poistamiseen. Niskasen epätasapuolinen toiminta oli ollut seuran muiden jäsenten näkökulmasta nimenomaan seuran toimintaa ja jäsenet olivatkin alkaneet epäillä seuran ja jopa liiton toiminnan asianmukaisuutta ja tasapuolisuutta. Tornion Urheilusukeltajat ry:llä oli oltava puhevalta sen oman jäsenen koulutusrikkomusta koskevassa asiassa.

Tornion Urheilusukeltajat ry on pyytänyt suullisen käsittelyn toimittamista esittääkseen todistelua Niskasen moitittavasta menettelystä.

VASTAUS

Suomen Urheilusukeltajain liitto ry on vastauksessaan ainoastaan viitannut liiton johtokunnan päätökseen 2.3.2002 perusteluineen.

VASTASELITYS

Tornion Urheilusukeltajat ry ei ole käyttänyt sille tarjottua tilaisuutta vastaselityksen antamiseen.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Suullinen käsittely

Koska asia on ratkaistu jäljempänä ilmenevällä tavalla perusteella, joka ei ole edellyttänyt valituksessa nimetyn suullisen todistelun vastaanottamista, suullisen käsittelyn toimittamista koskenut Tornion Urheilusukeltajat ry:n pyyntö on hylätty.

Tosiasiat

Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n tekninen valiokunta on Tornion Urheilusukeltajat ry:n aloitteesta käsittelyyn otetussa kurinpitoasiassa 31.8.2001 päättänyt antaa Niskaselle vakavan varoituksen sukelluskurssin järjestämisoikeuksia koskevien sääntöjen rikkomisen johdosta. Sekä Niskanen että Tornion Urheilusukeltajat ry ovat valittaneet päätöksestä sääntöjen edellyttämässä määräajassa liiton johtokuntaan, joka on ratkaissut asian oheen liitetyllä päätöksellään.

Oikeudellinen arviointi

Asiassa on ennen muuta kysymys siitä, voidaanko Tornion Urheilusukeltajat ry:tä pitää valituksen tekemiseen oikeutettuna asianosaisena asiassa, jossa on kysymys seuran entisen jäsenen tekemästä koulutusrikkomuksesta.

Suomen Urheilusukeltajain liitto ry ohjaa ja valvoo sen jäsenseuroissa tapahtuvaa koulutusta ja kouluttajien pätevyyttä liiton koulutusohjeissa selostetulla tavalla. Kouluttajaluokkien ja -tehtävien määrittely sekä kouluttajien nimittäminen kuuluvat niinikään liitolle. Liitto voi koulutusohjeissa määritellyin tavoin peruuttaa kouluttajaoikeuksia ja luokkatodistuksia, mikäli annettuja ohjeita ja määräyksiä rikotaan.

Liiton auktorisoiman kouluttajan asema ja oikeudet sekä koulutusrikkomuksista seuraavat rangaistukset määräytyvät liiton koulutusohjeidensa puitteissa tekemien ratkaisujen perusteella. Liiton jäsenseuroilla ei ole näiden seikkojen suhteen toimivaltaa. Jäsenseurat voivat tehdä liitolle koulutusrikkomuksia koskevia ilmiantoja, mutta yksittäisiä kouluttajia tai toisia jäsenseuroja koskevissa liiton elimissä vireillä olevissa kurinpitoasioissa niillä ei silti yleensä ole asianosaisasemaa. Mikäli jäsenseura katsoo yksittäisen seurassa toimivan kouluttajan toimivan moitittavasti, se voi harkintansa mukaan turvautua omien sääntöjensä mukaisiin kurinpitotoimiin.

Tornion Urheilusukeltajat ry on tehnyt liitolle Niskasta koskevan ilmiannon, joka on käsitelty asianmukaisesti. Niskanen on myös erotettu seurasta. Tornion Urheilusukeltajat ry:llä ei ole tämän jälkeen ollut asiassa sellaista erityistä oikeudellista intressiä, jonka perusteella sitä voitaisiin pitää asianosaisena entisen jäsenensä koulutusrikkomuksia koskevassa asiassa. 

Edellä todetuin perustein urheilun oikeusturvalautakunta hyväksyy Suomen Urheilusukeltajain liitto ry:n päätöksen olla tutkimatta Tornion Urheilusukeltajat ry:n valitusta. 

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.

 

Lauri Tarasti

puheenjohtaja  

Jarmo Hirvonen

sihteeri

 

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Lauri Tarasti (puh.joht.), Kari T. Ahonen, Risto Jalanko, Mika Palmgren ja Marja Ramm-Schmidt.