20/2016 Jalkapallo Kurinpito - Pelikielto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 20/2016

9.8.2016      Diaarinro 19/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 27.6.2016 (Tapaus n:o 120/2016)


ASIA            

Pelikielto


MUUTOKSENHAKIJA

KG


KUULTAVA

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry


ASIAN TAUSTAA

Espoossa 7.6.2016 pelatun miesten Kutosen ottelun Tolsa – HooGee/1 erotuomari on ottelun aikana poistanut kentältä Tolsan pelaajan KG:n. Erotuomarin tapahtuneesta laatiman raportin mukaan KG oli käynyt kulmapotkun jälkitilanteessa HooGeen pelaajan kimppuun voimakasta painiotetta käyttäen vahingoittamistarkoituksessa eikä rauhoittunut tilanteessa kehotuksesta huolimatta.


Myös kaksi muuta joukkueiden pelaajaa oli ottelun aikana käynyt toistensa kimppuun ottaen toisella kädellä otteen paidasta ja toisella kurkusta. Erotuomariraporttiin kirjatun mukaan näiden pelaajien voimankäyttö oli ollut erotuomarin fyysisestä väliintulosta huolimatta sellaista, että heidätkin oli poistettu kentältä.


Suorasta kentältä poistosta on seurannut Suomen Palloliitto ry:n varoituksia ja kentältä poistoa koskevien määräysten kohdan C 2 nojalla automaattinen kahden (2) ottelun pelikielto.

 

KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry:n kurinpitovaliokunta on valituksen kohteena olevalla päätöksellään määrännyt KG:lle suorasta kentältä poistosta seuranneen kahden ottelun pelikiellon lisäksi rangaistusmääräysten 3 §:n 1 e –kohdan nojalla kahden (2) ottelun lisäpelikiellon. Kahdelle muulle kentältä poistetulle pelaajalle kurinpitovaliokunta on määrännyt yhden ottelun pelikiellon.


Kurinpitovaliokunta ei ole pitänyt suorasta kentältä poistosta automaattisesti seuranneita pelikieltoja riittävinä, koska joukkueiden pelaajat olivat erotuomarin rauhoittamisyrityksistä ja –käskyistä välittämättä käyttäytyneet ottelun aikana väkivaltaisesti toisiaan kohtaan. Kurinpitovaliokunta on lisäksi pitänyt KG:n tulemista tilanteeseen tapahtumien ulkopuolelta vahingoittamistarkoituksessa (juoksusta rinnalla törmäämistä / painiotteen ottamista) rangaistusta koventavana perusteena.


VALITUS PERUSTEINEEN

KG on vaatinut, että hänelle määrätyt pelikiellot kumotaan ja oikeusturvalautakunnan valitusmaksu palautetaan.


KG:n joukkuetoveria oli tapahtunutta edeltäneessä tilanteessa lyöty. Tämän vuoksi hän oli tullut tilanteeseen vauhdilla. KG:n kädet olivat kuitenkin olleet tilanteessa alhaalla eikä hänellä ollut ollut siinä vahingoittamistarkoitusta. HooGeen pelaaja oli lisäksi kaatunut ”oudolla kimmokkeella” KG:n törmättyä toiseen tämän joukkueen pelaajaan.


Erotuomarin raporttiinsa kirjaama ei pitänyt kaikilta osin paikkaansa. KG ei ollut koskenut HooGeen pelaajaan väkivaltaisesti. Tältä osin KG on viitannut HooGeen joukkueenjohtajan sähköpostiviestiin, jonka mukaan KG ei ollut ottanut kuristusotetta HooGeen pelaajasta.

 

VALITUKSEEN VASTAAMINEN

Suomen Palloliiton Uudenmaan piiri ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Erotuomarin pelitilanteessa tekemän päätöksen eli kentältä poiston ja siitä sääntöjen mukaan automaattisesti seuranneen pelikiellon oikeudellinen arviointi ei kuulunut oikeusturvalautakunnan toimivaltaan.


Kurinpitovaliokunnan määräämä lisäpelikielto on perustunut ensi sijassa ottelun erotuomarin raporttiin. Ratkaisussa on lisäksi otettu huomioon asiassa annetut vastineet. Vastineissa ei ollut esitetty seikkoja, jotka olisivat asettaneet erotuomarin raportin luotettavuuden kyseenalaiseksi. Vaikka KG oli kiistänyt painiotteen käyttämisen, oli hän omassa vastineessaan myöntänyt tilanteeseen ulkopuolelta ryntäämisen ja vastustajaan osumisen osalta erotuomariraporttiin kuvatun suurimmalta osin oikeaksi.


KG:lle määrätty lisäpelikielto oli vakiintuneen kurinpitokäytännön mukainen ja oikeasuhtainen seuraamus.

 

VASTASELITYS

KG on Palloliiton Uudenmaan piirin vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä tarkentanut vaatimuksiaan siltä osin, ettei hän ole vaatinut kentältä poistosta automaattisesti seuranneen pelikiellon kumoamista. Hänen valituksensa on koskenut vain määrättyä lisärangaistusta.


HooGeen joukkueenjohtajan antaman lausunnon mukaan KG ei ollut ottanut painiotetta HooGeen pelaajasta. Tältä osin määrätty lisäpelikielto ei vastannut sitä, mitä tilanteessa oli tapahtunut. KG:n syyksi jäikin siten vain se, että hän oli tullut tilanteeseen ulkopuolelta ja että hänen rintakehänsä oli osunut hänen eteensä astuneen vastustajan pelaajaan. Mitään vahingoittamistarkoitusta KG:llä ei ollut tilanteessa ollut.


KG:lle määrätty pelikielto ei ollut myöskään kurinpitokäytännön mukainen. KG:n tietojen mukaan vastaavan suuruinen pelikielto oli määrätty pelaajalle, joka oli lyönyt kyynärpäällä vastustajalle verijäljen.


Lautakunnan käsittelymaksu oli KG:n mielestä yksityiselle henkilölle suuri. Tämän vuoksi hän on pyytänyt, että se edes osittain palautettaisiin.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa


Espoossa 7.6.2016 pelatun miesten Kutosen ottelun Tolsa – HooGee/1 erotuomari on ottelun aikana poistanut kentältä muiden ohella Tolsan pelaajan KG:n. Suorasta kentältä poistosta on seurannut automaattinen kahden ottelun pelikielto.


Palloliiton Uudenmaan piirin kurinpitovaliokunta on erotuomarin tekemän raportin johdosta määrännyt KG:lle suorasta kentältä poistosta seuranneen kahden ottelun pelikiellon lisäksi kahden ottelun lisäpelikiellon.


KG on valittanut kurinpitovaliokunnan ratkaisusta. KG:n asiassa esittämän johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys kurinpitovaliokunnan KG:lle määräämän lisäpelikiellon oikeellisuudesta.


Sovellettavat sääntömääräykset


Palloliiton varoituksia ja kentältäpoistoja koskevien määräysten kohdan C 2 mukaan suorasta kentältäpoistosta on seurauksena kahden (2) ottelun pelikielto. Erotuomarin on suorissa kentältäpoistotapauksissa laadittava erillinen raportti ja liitettävä se ottelupöytäkirjaan. Määräysten lisärangaistuksia koskevan D kohdan mukaan kurinpitovaliokunta tai pääsihteerin tai piirihallituksen nimeämä henkilö voivat määrätä rangaistusmääräysten mukaisesti pelikieltoa.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n c –kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen ottelutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai lainvastaisesti.


Rangaistusmääräysten 3 §:n 1 e –kohdan mukaan rangaistuslajeja ovat peli- ja toimitsijakielto joko tietyksi ottelumääräksi, kuitenkin enintään kahdeksan (8) ottelun ajaksi, tai määräajaksi tai 2 §:n h –kohdan mukaan väliaikaisesti.


Lisäpelikiellon määräämisen edellytykset esillä olevassa asiassa


Kurinpitovaliokunnan päätös on perustunut ottelun erotuomarin tapahtuneesta tekemään raporttiin sekä valiokunnan ottelun osapuolina olleilta joukkueilta ja tapahtumiin osallistuneilta pelaajilta pyytämiin vastineisiin. Erotuomariraportin mukaan KG oli käynyt kulmapotkun jälkitilanteessa HooGeen pelaajan kimppuun voimakasta painiotetta käyttäen vahingoittamistarkoituksessa eikä hän ollut rauhoittunut tilanteessa kehotuksesta huolimatta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että erotuomarin tekemät ratkaisut ottelun aikana ja ottelun kulkuun liittyen ovat lopullisia eikä lautakunnan toimivaltaan kuulu erotuomarin pelin aikana tekemien ratkaisujen oikeellisuuden arviointi. Tästä erotuomarin ratkaisuvallan lopullisuudesta on kuitenkin erotettava ottelun jälkeen käynnistettävä erillinen kurinpitomenettely. Myös kurinpitomenettelyssä erotuomariraporttia on lähtökohtaisesti pidettävä luotettavana, mutta raportin luotettavuus voidaan asiallisin perustein kurinpitomenettelyssä riitauttaa. Esimerkiksi monissa tunnelmaltaan kiihkeissä urheilusuorituksissa erotuomariin saattaa kohdistua kovia paineita ja tuomari saattaa itsekin olla kiihtynyt. Nämä seikat voivat heikentää hänen arviointiensa luotettavuutta (ks. myös UOL 14/2009, UOL 21/2014 ja UOL 43/2015). Riitauttamisen on kuitenkin perustuttava asiallisiin syihin ja erotuomariraportin sisällöstä voidaan poiketa, jos asiallisilla ja perustelluilla syillä raportin sisältöä ei voida pitää joiltakin osin luotettavana.


KG on oikeusturvalautakunnassa myöntänyt tulleensa kentältä poistamiseen johtaneeseen kulmapotkun jälkeiseen tilanteeseen tilanteen ulkopuolelta vauhdilla ja törmänneensä tässä yhteydessä rintakehällään vastustajajoukkueen toiseen pelaajaan. Hän on kuitenkin kiistänyt käyttäneensä tilanteessa HooGeen pelaajaa JP:tä kohtaan painiotetta tai että hänellä olisi ollut vahingoittamistarkoitus.


KG:n kurinpitovaliokunnalle antaman vastineen mukaan JP oli kulmatilanteen jälkeen lyönyt KG:n joukkuetoveria kasvoihin. Tämän vuoksi KG oli ottanut muutaman juoksuaskeleen JP:tä kohti ja törmännyt toiseen HooGeen pelaajaan rintakehällään. Tässä yhteydessä JP oli tarkoituksellisesti kaatunut. Koska KG:llä oli ollut ”tunteet pinnassa”, hän ei ollut kuullut tuomarin rauhoittumiskäskyä. Oleellista KG:n mielestä kuitenkin oli, ettei hän ollut edes koskenut JP:hen, jota hän oli erotuomariraportin mukaan kohdellut kaltoin voimakkaalla painiotteella.


KG:n joukkueen eli Tolsan joukkueenjohtaja ei kurinpitovaliokunnalle antamansa vastineen mukaan ollut kysymyksessä olevaa tilannetta nähnyt.


HooGeen joukkueenjohtajan kurinpitovaliokunnalle antaman vastineen mukaan HooGeen pelaaja JP oli käyttäytynyt Tolsan pelaajan ulosajoon johtaneessa tilanteessa provosoivasti ja härnäämistä sekä tönimistä oli ollut puolin ja toisin. Tämän jälkeen vastustaja oli käyttänyt väkivaltaa JP:tä kohtaan, mistä erotuomari oli antanut punaisen kortin. Myöhemmässä lausumassaan joukkueenjohtaja on todennut, ettei KG ollut ottanut kuristusotetta JP:stä.


Oikeusturvalautakunta toteaa asiassa selvitetyksi, että KG on tullut tilanteeseen sen ulkopuolelta voimakkaasti ja törmännyt tässä yhteydessä rinnallaan HooGeen pelaajaan, minkä seurauksena JP on kaatunut. Asiassa saadun selvityksen perusteella on sen sijaan jäänyt epäselväksi, onko KG käyttänyt väkivaltaa enemmälti kuin törmäämällä HooGeen pelaajaan, esimerkiksi tarttumalla voimakkaalla painiotteella JP:hen siten kuin erotuomariraportissa ja kurinpitopäätöksessä on katsottu. Tämä huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että KG:lle määrätty kahden pelin lisärangaistus ei ole oikeudenmukaisessa suhteessa samassa yhteydessä HooGeen ja Tolsan pelaajille erotuomarin väliintulosta huolimatta tapahtuneesta kurkusta tarttumisesta määrättyyn yhden pelin lisärangaistukseen.


Edellä kerrotun vuoksi KG:lle määrättyä kahden ottelun lisäpelikieltoa on alennettava. Oikeudenmukaiseksi lisäpelikielloksi oikeusturvalautakunta katsoo yhden ottelun lisäpelikiellon.

 

Valitusmaksu


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n 2 momentin mukaan jos valittaja voittaa asiansa lautakunnassa, hänelle palautetaan suoritettu valitusmaksu. Jos valittaja voittaa asian vain osittain, hänelle voidaan lautakunnan harkinnan mukaan palauttaa maksu osittain tai kokonaan.


Asian lopputulos huomioon ottaen valitusmaksu palautetaan.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. KG:lle määrätty lisäpelikielto alennetaan yhden (1) ottelun pelikielloksi.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                  Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Kristiina Rintala, Mikko Kohtala ja Tom Hedkrok