35/2022 Jääkiekko – Kurinpito – Kurinpitomenettely

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                             
PÄÄTÖS Nro 35/2022
2.12.2022                                 
Diaarinro 40/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Jääkiekon SM-Liigan Kurinpitodelegaation päätös 30.11.2022 nro 17/2022–2023

ASIA                 
Kurinpito, pelikielto

 

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVA
Jääkiekon SM-Liiga Oy

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Jääkiekon SM-Liigan Kurinpitodelegaatio on 30.11.2022 määrännyt muutoksenhakijalle seitsemän (7) ottelun pelikiellon. Kurinpitoseuraamuksen syy on ollut sääntöjen vastainen päähän/niskaan kohdistunut taklaus, jolla on piittaamattomasti vaarannettu vastustajaa ottelussa Ilves–KalPa 29.11.2022.

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että pelikieltoa koskeva päätös mitätöidään tai pelikielto poistetaan ja että Jääkiekon SM-Liiga Oy velvoitetaan korvaamaan hänen lautakunta-  ja asianosaiskulunsa 2.500 euroa.

Kurinpitomenettelyssä ei ollut noudatettu kurinpitosääntöjä. Kurinpitodelegaatio oli ottanut Ilveksen käsittelypyynnöstä asian tutkittavakseen, vaikka käsittelypyyntö oli toimitettu kurinpitosääntöjen tarkoittaman määräajan jälkeen. Kurinpitosäännöissä tarkoitettu henkilö ei ollut allekirjoittanut käsittelypyyntöä.

Liigan tilannehuone oli käsitellyt kysymyksessä olevan taklaustilanteen 29.11.2022 illalla ja katsonut, ettei sen perustella ollut ollut tarpeen ryhtyä kurinpitotoimiin. Ilves oli saattanut muutoksenhakijaa koskevan kurinpitomenettelyn vireille seuraavana päivänä kello 9.50 eli ennen kurinpitosääntöjen mukaista kello 10 määräaikaa. Ilves oli pyytänyt käsittelemään KalPan pelaaja numero 18 taklauksen Ilveksen pelaajaan numero 52. Käsittelypyyntö oli toimitettu tiedoksi KalPalle kello 10.43.

Kello 11.03 Ilves oli toimittanut uuden käsittelypyynnön pyytäen käsittelemään KalPan pelaaja numero 18 taklauksen Ilveksen pelaajaan numero 25. Pyyntöön oli virheellisesti kirjattu sen tulleen vireille kello 9.50. Kurinpitosääntöjen mukaan Liigalle toimitettua käsittelypyyntöä ei ollut mahdollista jälkikäteen muuttaa tai korjata. Kurinpitodelegaatio oli virheellisesti ottanut käsiteltäväkseen Ilveksen jälkimmäisen käsittelypyynnön. Uutta käsittelypyyntöä ei ollut annettu muutoksenhakijalle eikä KalPalle tiedoksi. Liigan kilpailutoimenjohtaja oli myöntänyt 1.12.2022, että kyseinen käsittelypyyntö oli tullut Liigalle määräajan klo 10.00 jälkeen, joten kurinpitosääntöjen mukaan kyseistä pyyntöä ei olisi pitänyt käsitellä kurinpitoryhmässä.

Arvioitavana olevien tilanteiden tarkka kuvaaminen oli kurinpitomenettelyssä tärkeää. Edellä kuvattua menettelyvirhettä ei voitu kurinpitosääntöjen 20 §:n perusteella pitää vähäisenä, koska kysymyksessä oli poikkeuksellinen sääntö ja sen perustella voitiin asettaa kurinpitoryhmän ratkaistavaksi vain yksilöity tilanne.

Ilveksen pyyntö oli ollut muutenkin sääntöjen perusteella virheellinen, koska sääntöjen mukaan käsittelypyynnön allekirjoittaa pyynnön tekevän joukkueen Liigan johtoryhmän jäsen, joka tässä tapauksessa olisi pitänyt olla Ilveksen toimitusjohtaja eikä pyynnön allekirjoittanut henkilö.       

VASTAUS PERUSTEINEEN

Jääkiekon SM-liiga Oy on vastauksessaan vaatinut, että valitus ja lautakunta- sekä asianosaiskuluja koskeva vaatimus hylätään.

Kurinpitomenettelyssä ei ollut tapahtunut väitettyjä virheitä. Ilves oli toimittanut käsittelypyynnön määräajassa eikä siinä olleen kirjoitusvirheen korjaaminen tehnyt käsittelypyynnöstä uutta. Kirjoitusvirheen on voinut korjata käsittelypyynnölle varatun määräajan jälkeen. Käsittelypyynnössä ei ollut myöskään allekirjoituksen osalta sellaista muotovirhettä, jonka perusteella käsittelypyyntöä ei olisi voitu tutkia.

Ilveksen käsittelypyyntö oli toimitettu Liigan kilpailutoimenjohtajalle ja siten Liigalle keskiviikkona 30.11.2022 kello 9.50 eli kurinpitosääntöjen tarkoittamassa määräajassa. Kilpailutoimenjohtaja oli ilmoittanut käsittelypyynnöstä puhelimitse Kurinpitodelegaation puheenjohtajalle ja kertonut, että Ilves pyytää 29.11.2022 kierroksen ottelussa tapahtuneen muutoksenhakijan ja nimeltä puhelussa mainitun toisen pelaajan välisen taklaustilanteen käsittelyä. Puhelun jälkeen kilpailutoimenjohtaja oli välittänyt Ilveksen käsittelypyynnön Kurinpitodelegaation puheenjohtajalle toimenpiteitä varten.

Kurinpitodelegaation puheenjohtaja oli huomannut, että käsittelypyynnössä oli kirjattu taklauksen kohteeksi Ilveksen numero 52. Koska Ilveksen kokoonpanossa ei ole ollut sillä numerolla pelaavaa pelaajaa, puheenjohtaja oli soittanut Ilveksen urheilujohtajalle ja tiedustellut, mistä pelaajasta ja tilanteesta oli kysymys. Puhelussa Ilveksen urheilujohtaja oli todennut, että kysymys oli kirjoitusvirheestä ja taklauksen kohteena oli ollut Ilveksen pelaaja numero 25. Puhelun aikana oli sovittu, että Ilveksen urheilujohtaja korjaa käsittelypyyntöön oikean pelinumeron ja toimittaa korjatun käsittelypyynnön Kurinpitodelegaation puheenjohtajalle. Korjattu käsittelypyyntö oli saapunut Kurinpitodelegaation puheenjohtajalle kello 11.03. Tämän jälkeen puheenjohtaja oli laatinut lausumapyynnön muutoksenhakijalle ja tämän seuralle. Tässä Liigan kurinpitoasiaa koskevassa lausumapyynnössä oli yksilöity käsittelyn kohteena oleva tilanne ja toimitettu tiedoksi tilanteeseen liittyvät videot ja Ilveksen korjattu käsittelypyyntö.

Ilves oli tehnyt käsittelypyynnön Liigan laatimalle lomakepohjalle. Lomakepohjan mukaan käsittelypyynnön voi allekirjoittaa joko seuran johtoryhmän edustaja tai urheilujohtaja. Liigan kurinpitosääntöjen mukaan käsittelypyynnön allekirjoittaa seuran johtoryhmän edustaja. Siten Liigan laatimassa käsittelypyynnön lomakepohjassa ja kurinpitosäännöissä oli erilaiset määräykset siitä, kuka seuran organisaatiosta voi käsittelypyynnön allekirjoittaa. Kurinpitosääntöjen määräys oli tältä osin kuitenkin niin sanottu epävarsinainen muotosäännös, jonka tarkoitus oli varmistua siitä, että käsittelypyyntö sitoo sen tehnyttä seuraa. Kurinpitokäsittelyvaatimuksesta, joka ei johda pelikiellon määräämiseen, seuraa sen tehneelle seuralle 5.000 euron käsittelymaksu. Jos epävarsinaista muotovaatimusta ei noudateta, seuraa siitä ainoastaan se, ettei 5.000 euron käsittelymaksu sido seuraa. Säännön rikkomisesta ei sen sijaan seuraa käsittelypyynnön mitättömyyttä.

Käsillä olevassa asiassa päätös käsittelypyynnön tekemisestä ja itse käsittelypyyntö oli laadittu Liigan kilpailutoimenjohtajan ollessa Ilveksen toimistolla. Siten Liigalla oli tiedossa se, että käsittelypyynnön tekeminen oli myös seuran toimitusjohtajan päätöksen mukainen. Käsittelypyyntö ei sanotuin perustein ollut ollut sillä tavoin kurinpitosääntöjen vastainen, että pyyntö olisi pitänyt jättää tutkimatta tai hylätä muotovirheen takia.  

 

VASTASELITYS
A on antanut vastaselityksen asiassa todeten muun ohella seuraavan.

Kysymys oli kurinpidon poikkeussäännöksen soveltamisesta. Pelaajien oikeusturvan kannalta ei ollut kohtuutonta vaatia, että poikkeuspykälän perusteella uudelleen käsittelyyn otettavat tilanteet käsiteltiin asianosaisten ja Kurinpitodelegaation toimesta huolellisesti ja sääntöjä noudattaen. Jokaista seuraa ja pelaajaa tuli kohdella tasavertaisesti. Yhdelle toimijalle ei voitu antaa eri vapauksia poiketa selkeästi sovituista säännöistä.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Muutoksenhakijalle on määrätty ottelun Ilves–KalPa 29.11.2022 jälkeen kurinpitomenettelyssä seitsemän ottelun pelikielto. Ilves oli saattanut muutoksenhakijan taklauksen kurinpitomenettelyn kohteeksi kurinpitosääntöjen 20 §:n mukaisesti ensin määräajassa, mutta määräajan jälkeen korjannut pyyntöään siltä osin, kehen Ilveksen pelaajaan taklaus oli kohdistunut.

Muutoksenhakija ei ole valituksessaan riitauttanut kurinpitomenettelyn perusteena ollutta menettelyään eikä määrätyn pelikiellon pituutta. Valituksen perusteella oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko Kurinpitodelegaatio voinut tutkia Ilveksen käsittelypyynnön. Muutoksenhakija on katsonut, että käsittelypyyntö oli tehty määräajan jälkeen, koska Ilves oli muuttanut käsittelypyyntöä määräajan jo päätyttyä. Muutoksenhakija on lisäksi katsonut, että käsittelypyynnön oli allekirjoittanut henkilö, jolla ei ollut siihen sääntöjen mukaista toimivaltaa.

 

Asian arviointi

SM-Liigan kurinpitosääntöjen 2022–23 20 §:n mukaan ottelussa pelanneilla joukkueilla oli mahdollisuus saattaa kurinpitokäsittelyyn mikä tahansa ottelussa sattunut tilanne, mistä kuuluisi joukkueen näkemyksen mukaan määrätä ottelurangaistus, riippumatta siitä, onko erotuomari tuominnut tilanteesta rangaistusta. Jos joukkue haluaa käyttää oikeuttaan saattaa tilanne kurinpitokäsittelyyn, sen tulee toimittaa Liigan toimistoon ottelua seuraavana päivänä klo 10.00 mennessä sähköpostitse kirjallinen käsittelypyyntö. Käsittelypyynnön allekirjoittaa pyynnön tekevän joukkueen Liigan johtoryhmän jäsen. Käsittelypyynnössä tulee olla kirjattuna selostus tilanteesta; sääntö, jota joukkue katsoo rikotun; tieto mahdollisesta rikkeen aiheuttamasta seurauksesta (loukkaantuminen); muut seikat, johon asiassa vedotaan sekä liitteenä video- ja muu materiaali, johon asiassa vedotaan. Mikäli käsittelypyyntö ei johda rangaistukseen, tulee käsittelypyynnön tehneen joukkueen maksaa Liigalle käsittelymaksuna 5.000 euroa.

Käsillä olevassa asiassa Ilves on riidattomasti tehnyt kurinpitosääntöjen 20 §:n mukaisen käsittelypyynnön Liigan laatimalle lomakkeelle ja luovuttanut sen määräajassa Liigan kilpailutoimen johtajalle. Asiassa on myös riidatonta, että Kurinpitodelegaation puheenjohtaja oli huomannut käsittelyilmoituksessa virheen ja pyytänyt Ilvestä täydentämään käsittelyilmoitusta. Käsittelyilmoituksen täydentäminen on tehty kurinpitosääntöjen 20 §:ssä tarkoitetun määräajan jälkeen.

Muutoksenhakija ei ole vastaselityksessään kiistänyt sitä Liigan vastauksessaan esittämää, että muutoksenhakijalle on toimitettu kurinpitomenettelyn aikana ennen ratkaisun tekemistä videotallenne tilanteesta, jota Kurinpitodelegaatio on tutkinut Ilveksen käsittelypyynnön perusteella. Liigan valitukseen antaman vastauksen perusteella asiassa on ollut kaikille osapuolille koko ajan selvää, mistä tilanteesta on kysymys. Asiassa on myös selvää, että käsittelypyynnössä alun perin ollut taklauksen kohteen pelinumero oli kirjoitettu käsittelypyyntöön väärin, koska Ilveksessä ei ole ollut kyseisessä ottelussa pelaajaa, jonka numero olisi ollut 52.

Oikeusturvalautakunta katsoo edellä kerrotun tapahtumainkulun perusteella, ettei käsillä olevassa tilanteessa ole ollut kysymys uudesta käsittelyilmoituksen jättämisestä. Käsittelyilmoituksessa ollut selvä virhe on Kurinpitodelegaation puheenjohtajan täydennyskehotuksen jälkeen korjattu. Kysymys on ollut tavanomaisesta asian vireillepanoasiakirjan täydennyttämisestä, joka voidaan vakiintuneen oikeuskäytännön perusteella tehdä vielä määräajan jälkeen, vaikka sitä koskevaa säännöstä ei ole erikseen Liigan kurinpitosäännöissä. Säännöissä ei ole myöskään erikseen kielletty käsittelyilmoituksen täydentämistä. Käsittelyilmoitus on siten tehty määräajassa. Asiassa on myös koko ajan ollut muutoksenhakijallekin selvää, mistä taklaustilanteesta on ollut kysymys. Kurinpitomenettelyssä ei siten ole tapahtunut sellaista kuulemisvirhettäkään, jonka perusteella Kurinpitodelegaation päätös olisi kumottava.

Liiga on ilmoittanut, että sen laatimissa käsittelyilmoituslomakkeissa ja kurinpitosäännöissä on käsittelyilmoituksen allekirjoittajan osalta ristiriita. Kun Ilves on käsillä olevassa tapauksessa käyttänyt Liigan itsensä laatimaa lomaketta ja sen on allekirjoittanut lomakkeessa hyväksytty henkilö, ei käsittelyilmoitusta ole voitu jättää tutkimatta tämän sääntöjenvastaisuuden perusteella. Asiassa ei ole myöskään syytä epäillä Liigan ilmoitusta siitä, mikä allekirjoittajaa koskevan sääntömääräyksen tarkoitus on ollut. Oikeusturvalautakunta katsoo viimeksi sanotun ja sen perusteella, että päätöksen käsittelypyynnöstä on Liigan kilpailutoimenjohtajan läsnä ollessa tehnyt Ilveksen organisaatiossa kurinpitosääntöjen tarkoittama henkilö, ettei käsillä olevassa asiassa ole rikottu kurinpitosääntöjen 20 §:n muotomääräystä sillä tavoin, että käsittelyilmoitus olisi tullut jättää tutkimatta. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että Liigan kurinpitokäytännössä urheilijoita tai seuroja olisi kohdeltu tältä osin epäyhdenvertaisesti.

Edellä todetuin perustein valitus on hylättävä.

Lautakuntakulut

Asian näin päättyessä muutoksenhakijan lautakunta- ja asianosaiskuluja koskeva vaatimus on hylättävä.

 

Päätöslauselma

Valitus ja lautakuntakuluja koskeva vaatimus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.


Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                                                     

Jukka Loiva                                                                      
Sihteeri                                                                                                      

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Pekka Lindroos, Hilkka Salmenkylä, Pekka Timonen ja Juha Viertola