14/2022 Moottoriurheilu – kurinpito – Kilpailukielto

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                          

PÄÄTÖS  Nro 14/2022
16.6.2022                              
Diaarinro 12/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

AKK-Motorsport ry:n hallituksen päätös 31.3.2022 

ASIA      
Kilpailukielto

MUUTOKSENHAKIJA
 A 

KUULTAVA     
AKK-Motorsport ry

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

AKK-Motorsport ry:n (jäljempänä myös AKK) hallitus on kokouksessaan 31.3.2022 määrännyt muutoksenhakijalle kuuden (6) kuukauden kilpailukiellon. Kilpailukielto koskee kaikkia AKK:n myöntämiä lisenssejä. Kilpailukiellon määräämisen perusteena on kilpailukaluston luvaton poistuminen kilpailupaikalta Best Glass JM talvimestaruuskisoissa 19.2.–20.2.2022.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kilpailukielto kumotaan.

Muutoksenhakija oli osallistunut kilpailuun vain 19.2.2022. Hänen kilpailunsa oli keskeytynyt kilpa-auton hajoamiseen ennen ensimmäistä lähtöä. Sääntöjen mukaan muutoksenhakijan vastuu kilpa-autosta ja huoltohenkilöistä oli päättynyt 19.2.2002 siihen, kun palkinnot ja ostotarjoukset oli tuon päivän osalta jaettu ja turvalippu laskettu.

Muiden henkilöiden oli ollut tarkoitus jatkaa kilpailua samalla autolla seuraavana päivänä eli 20.2.2022. He olivat ryhtyneet korjaamaan autoa. Moottori oli otettu pois ja kylmän ilman takia se oli nostettu huoltoauton perään, jossa se oli aukaistu. Osa henkilöistä oli lähtenyt hakemaan varaosia, mutta niitä kaikkia ei ollut saatu hankittua. Muut henkilöt, jotka olivat jääneet varikolle, lähtivät mökille ja moottori jäi peräkonttiin.  

AKK ei ollut ottanut huomioon muutoksenhakijan vastinetta kilpailukieltopäätöstä tehdessään. Kilpailukielto oli myös kohtuuttoman pitkä ottaen huomioon, että muutoksenhakijan menettely ei ollut muuttanut kilpailun kulkua eikä lopputulosta. Moottori oli myös tuotu takaisin seuraavana aamuna, ja auto oli ollut myytävien autojen listalla kilpailun päätyttyä 20.2.2022.    

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

AKK-Motorsport ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Muutoksenhakija oli ollut vastuussa henkilöstönsä toiminnasta koko kilpailutapahtuman ajan. Kilpailutapahtuma oli alkanut 19.2.2022 kello 10.00 ja päättynyt sunnuntaina 20.2.2022 kello 17.00. Sillä ei ollut merkitystä, milloin yksittäinen kilpailusuoritus oli alkanut tai päättynyt. Asiassa tuli huomioida, että muutoksenhakija oli kilpailijan ominaisuudessa seuraavana päivänä eli 22.2.2022 käyttänyt kilpailijan ostotarjousoikeutta ja ollut siten osallisena kilpailuun myös jälkimmäisenä kilpailupäivänä.

Muutoksenhakija oli ollut ainoa kyseisellä ajoneuvolla kyseiseen kilpailutapahtumaan osallistunut henkilö. Muut ennakkoon ilmoittautuneet olivat peruuttaneet osallistumisensa. Siten muutoksenhakija oli ollut yksin vastuussa varikkohenkilökuntansa toiminnasta. Muutoksenhakija ja/tai hänen varikkohenkilökuntansa olivat toiminnallaan estäneet moottorin tutkimisen ja myyntivelvoitteen täyttymisen ja siten rikkoneet keskeisiä jokamiehenluokan sääntöjä.

Sillä ei ollut asian arvioinnissa merkitystä, että moottori oli väitetysti tuotu takaisin seuraavana päivänä. Poissaolon aikana moottori oli voinut vaihtua tai siihen oli voitu tehdä olennaisia muutoksia.

Kilpailukielto ei myöskään ollut liian pitkä. Rikkomus oli kohdistunut keskeisimpään jokamiesluokan sääntöön ja muutoksenhakijan ja/tai hänen varikkohenkilökuntansa oli tullut tämä tietää. AKK:n seuraamusasteikon kohdan 210 mukaan kyseisestä rikkeestä voitiin määrätä lisenssin pidätys 3–12 kuukaudeksi.   

 

VASTASELITYS

A on antanut vastaselityksen asiassa.

Lajipäällikkö oli ilmoittanut muutoksenhakijalle, että kaksipäiväisissä kilpailuissa kilpailu päättyi, kun turvalippu oli laskettu. Silloin myös muutoksenhakijan vastuu mekaanikoista oli päättynyt. Ostotarjouksen tekemisellä ei ollut mitään tekemistä kilpailijan vastuun kanssa. Ostotarjousoikeus oli syntynyt muutoksenhakijalle jo pelkästään kilpailuun ilmoittautumisella.

Muut samalla kilpa-autolla kilpailemaan ilmoittautuneet kuljettajat olivat aikoneet ajaa autolla vielä seuraavana päivänä. He olivat kuitenkin tuomariston pyynnöstä peruuttaneet ilmoittautumisen.

Muutoksenhakija tai muut henkilöt eivät olleet toiminnallaan estäneet myyntivelvoitteen täyttymistä. Kilpa-auto oli ollut sääntöjen mukaisesti kilpailun viimeisenä päivänä myytävien autojen listalla ja se oli myös myyty. Kilpailuhenkilökunta oli käynyt kilpailun toisena päivänä tarkistamassa moottorin.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

1.      Asian tausta ja kysymyksenasettelu

Asiassa on riidatonta, että muutoksenhakija oli osallistunut Best Glass JM talvimestaruuskisoihin viikonloppuna 19.2.–20.2.2022. Hänen kilpa-autonsa oli 19.2.2022 hajonnut ennen kilpailun alkua. Muutoksenhakija oli tämän jälkeen seurannut palkintojen ja ostotarjousten jakoa. Hän oli poistunut kilpailupaikalta, kun turvalippu oli laskettu. Muiden henkilöiden oli ollut tarkoitus kilpailla samalla autolla seuraavana päivänä, ja he olivat sen vuoksi ryhtyneet heti 19.2.2022 korjaamaan rikkoutunutta moottoria. Moottori oli irrotettu ja siirretty huoltoauton perään. Korjaamisen aikana oli kuitenkin havaittu, ettei kaikki tarvittavia varaosia ollut saatavilla. Mainitut muut henkilöt olivat sen jälkeen poistuneet kilpailupaikalta ja moottori oli jätetty yöksi huoltoautoon.

Kilpailun tuomaristo oli edellä selostettujen tapahtumien vuoksi kuullut muutoksenhakijaa park fermé rikkomuksen takia ja esittänyt tapahtuneen perusteella AKK:lle, että muutoksenhakijan kilpailulisenssi evätään kuuden kuukauden ajaksi. AKK:n hallitus oli kokouksessaan 31.3.2022 määrännyt muutoksenhakijalle kuuden kuukauden kilpailukiellon kilpailukaluston luvattomasta poistumisesta kilpailupaikalta.  

Oikeusturvalautakunnassa on kysymys valituksen, vastauksen ja vastaselityksen perusteella siitä, onko muutoksenhakija ollut vastuussa muiden henkilöiden toimista sen jälkeen, kun turvalippu oli laskettu ensimmäisen kilpailupäivän päätteeksi eli onko hän syyllistynyt kilpailukaluston luvattomaan poistumiseen kilpailupaikalta. Jos vastaus tähän kysymykseen on myönteinen, kysymys on vielä siitä, onko määrätty kilpailukielto kohtuuton seuraamus tapahtuneesta sääntörikkomuksesta ja oliko kilpailukiellon määräämiseen johtanut menettely ollut asianmukainen.

 

2.      Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 kohdan mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, b) kurinpitoseuraamuksesta, c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Yhdistyksen säännöillä tarkoitetaan yhdistyslain 8 §:ssä tarkoitettujen sääntöjen lisäksi muita yhdistyksen toimintaa koskevia yleisiä määräyksiä kuten kurinpitosääntöjä, kilpailusääntöjä ja lisenssimääräyksiä, ei kuitenkaan urheilun lajisääntöjä.

Urheilulajin sääntöjen vastaisuutta on tulkittu lautakunnan käytännössä siten, että kilpailusuoritusta koskevien urheilun lajisääntöjen soveltaminen ja lajisääntöjen mukaan määrättyjen kilpailusuoritusta koskevien seuraamusten tutkiminen eivät kuulu oikeusturvalautakunnan toimivaltaan. Poikkeuksellisesti oikeusturvalautakunta on voinut tutkia myös lajisääntöjen rikkomista koskevan kysymyksen, jos sen perusteella on määrätty kurinpitoseuraamus, joka on määrätty kestämään huomattavan pitkän ajan.

Käsillä olevassa asiassa on kysymys AKK:n hallituksen määräämästä kurinpitoseuraamuksesta. Vaikka kysymys on sinällään lajisääntöjen rikkomisesta seuranneesta kurinpitoseuraamuksesta, kysymys on huomattavan pitkästä rangaistuksesta. Siten oikeusturvalautakunta katsoo olevansa toimivaltainen tutkimaan käsillä olevan valituksen.

  

3.      Onko muutoksenhakija ollut vastuussa park fermé -rikkomuksesta?

(a)    Sovellettavat säännöt

AKK:n Best Glass JM talvimestaruuskilpailun 19.–20.2.2022 sääntöjen mukaan kilpailu järjestetään noudattaen autourheilun yleisiä sääntöjä, nopeuden laji- ja kilpailusääntöjä sekä käsillä olevaa kilpailua koskevia sääntöjä, jotka AKK on hyväksynyt erikseen. Kilpailuluokat ovat talvimestaruuskilpailun sääntöjen yleisohjeiden kohdan 2 mukaan 19.2.2022 nuoret, naiset ja EVK sekä 20.2.2022 yleinen ja seniorit.

Autokilpailujen kansallisten määräysten 55. kohdan mukaan ilmoittaja on vastuussa ohjaajiensa, mekaanikkojensa ja muun kilpailuun osallistuvan henkilöstönsä kaikista teoista ja laiminlyönneistä. Mainittujen määräysten 11. kohdan mukaan ilmoittaja on luonnollinen tai juridinen henkilö, joka on hyväksytty osanottajaksi kilpailuun ja jolla on kansallisen liiton myöntämä kansainvälinen ilmoittajalisenssi. Kohdan 12. mukaan ohjaaja on puolestaan kilpailuun osallistuva ohjaaja, jolla on kansallisen liiton myöntämä ohjaajalisenssi. Ohjaaja voi myös olla auton ilmoittaja ja hänellä täytyy silloin olla sekä ilmoittaja että ohjaajalisenssi.

Jokamiehenluokan sääntöjen 2022 kohdan 6.17. mukaan park fermé on väli- ja/tai loppukatsastukseen määrättyjen autojen säilytysvarikko eli ”karanteenialue”. Alueelle on asiattomilta pääsy kielletty, eikä siellä saa tehdä huolto- eikä korjaustoimenpiteitä ilman kilpailun johdon lupaa ja valvontaa.  Autot saa poistaa alueelta vain kilpailun johdon luvalla. Useampipäiväisessä kilpailussa jatkoon seuraavalle päivälle jatkavat autot sijoitetaan yövartiointialueelle järjestäjän ohjeiden mukaisesti. Kun on selvinnyt jatkoon pääsevät kilpailijat, voivat he suorittaa huolto- ja korjaustoimenpiteitä pysäköintivarikolla siihen saakka, kun autot on jätettävä yövartiointialueelle. Kuitenkaan mitään auton osaa ei saa viedä pois pysäköintivarikkoalueelta muualla korjattavaksi. Akun saa poistaa kilpa-autosta yön ajaksi ja viedä se muualle ladattavaksi.

Viimeksi mainittujen sääntöjen kohdan 6.18. mukaan auton lastaaminen kuljetuskalustoon tai poisvieminen pysäköintivarikolta on kielletty siihen saakka, kunnes lastauskieltoa osoittava turvalippu on laskenut. Turvalippu on ylhäällä siihen saakka, kunnes ostotarjousmenettelyssä on käsitelty viimeinen myytävä auto.

Jokamiehenluokan sääntöjen 2022 kohdan 7.1.1. mukaan ostotarjousmenettelyssä henkilö on kilpailupäivänä vain joko kilpailija tai toimitsija. Kohdan 7.1.2. mukaan kilpailijalla on ostotarjousoikeus kilpailussa siitä hetkestä lähtien, kun kaikki seuraavista kolmesta ehdosta täyttyvät: 1. hän on ilmoittautunut kilpailupaikalla kilpailuun, 2. järjestäjä on tämän ilmoittautumisen hyväksynyt ja 3. kilpailijalla on kilpailuun hyväksytty auto. Mikäli kilpailija haluaa tehdä etukäteen ostotarjouksensa seuraavalle päivälle, on tämä mahdollista, edellyttäen että hänen luokkansa ei aja seuraavana päivänä tai hänellä ei ole mahdollisuutta olla paikalla.

 

(b)   Asian arviointi

Asiassa ei ole ilmennyt, että muutoksenhakija olisi toiminut kysymyksessä olevissa kilpailuissa toimitsijana. Häntä on siten koskenut kilpailijaa koskevat ostotarjoussäännöt. Muutoksenhakija on osallistunut kilpailuun kuljettajana useampipäiväisessä kilpailussa kilpailun ensimmäisenä päivänä 19.2.2022. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä oleva kilpa-auto on ollut myytävien autojen listalla kilpailun päätyttyä 20.2.2022. Asiassa on lisäksi riidatonta, että muutoksenhakija on osallistunut ostotarjousmenettelyyn 20.2.2022. Muutoksenhakija ei ole myöskään kiistänyt sitä, että kilpa-auton moottori on ollut poissa pysäköintivarikkoalueelta kilpailupäivien välillä. Muutoksenhakija ei ole kiistänyt sitäkään, että hän ei olisi ollut kysymyksessä olevan auton osalta säännöissä tarkoitettu ilmoittaja koko kilpailuviikonlopun ajan.

Edellä sovellettavia sääntöjä koskevassa kappaleessa todetuin tavoin kysymyksessä olevassa kilpailussa on ollut eri luokkia. Kysymys ei siten ole ollut useampipäiväisestä kilpailusta, jossa sama ohjaaja olisi jatkoon päästyään kilpaillut myös seuraavana päivänä. Esitetyn selvityksen perusteella muiden henkilöiden on ollut tarkoitus ohjata eli kilpailla kysymyksessä olevalla autolla kilpailujen seuraavana päivänä. He ovat kuitenkin syystä tai toisesta peruuttaneet osallistumisensa. Kysymyksessä oleva kilpa-auto ei ole osallistunut kilpailuviikonlopun jälkimmäisen päivän luokkien kilpailuihin, mutta sitä ovat koskeneet park fermé -säännöt, koska peruutukset ovat tapahtuneet vasta jälkimmäisenä kilpailupäivänä ja auto on laitettu myytävien autojen listalle vasta 20.2.2022.

Kun asiassa on selvää, että auton moottori on ollut pysäköintivarikkoalueelta poissa kilpailupäivien välisen ajan ja kun tästä park fermé -säännön rikkomisesta vastaa ilmoittaja ja kun ilmoittaja on vastuussa myös ohjaajiensa, mekaanikkojensa ja muun kilpailuun osallistuvan henkilöstönsä kaikista teoista ja laiminlyönneistä, asiassa ei ole ilmennyt, että muutoksenhakija ei olisi vastuussa tapahtuneesta sääntörikkomuksesta.

Asiassa ei ole ilmennyt, että muutoksenhakijan vastinetta ei olisi asian käsittelyssä huomioitu, vaikka kurinpitopäätöksen perustelut ovatkin tältä osin niin suppeat, että muutoksenhakija on voinut tähän käsitykseen jäädä. Asiakirjoista on ilmennyt, että muutoksenhakija on saanut antaa vastineensa jo kilpailun tuomaristolle. Lisäksi hän on voinut riitauttaa asian ja ilmaista näkemyksensä asiassa viimeistään oikeusturvalautakunnan menettelyssä.

 

4.      Määrätty rangaistus ja sen kohtuullisuus

(a)    Sovellettavat säännöt

Sovellettavien kansallisten määräysten 81. kohdan mukaan lajiliiton kurinpitomääräysten alaisia ovat muun ohella jäsenseurojen/yhdistysten jäsenet. Kohdan 82. mukaan rangaista voidaan sitä, joka muun ohella rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai sääntöjen nojalla annetaan. Viimeksi mainitun määräyksen mukaan mainittu rikkomus ei ole erikseen lueteltujen aina vakavaksi katsottavien rikkomusten joukossa.

Kansallisten määräysten 83. kohdan mukaan rangaistuslajeja ovat a) huomautus b) varoitus c) sakko d) ottelukohtainen/kilpailukohtainen, määräaikainen, väliaikainen tai siirretty kilpailu- tai toimitsijakielto ja e) kilpailukelvottomaksi julistaminen. Kohdan 84 mukaan rankaisuvaltaa käyttävä elin on liiton hallitus tai sen määräämä elin, kun tutkimukset on tehty.

AKK:lla on käytössään seuraamusasteikko, josta ilmenee kurinpitoseuraamukset erilaisista rikkomuksista. Kohdan 210 mukaan kaluston luvattomasta poisviemisestä kilpailualueelta määrätään lisenssin pidätys (kilpailukielto) 3–12 kuukautta silloin, kun asia käsitellään hallituksessa.

 

(b)   Asian arviointi

AKK on vastineessaan ilmoittanut siitä, että kaluston luvaton poisvieminen kilpailupaikalta on jokamiehenluokan kilpailuissa vakava sääntörikkomus. Tätä ei ole syytä epäillä ottaen huomioon jokamiehenluokkaa koskevat säännöt ja erityisesti niissä ostotarjousta koskevat kohdat. Sääntöjen perusteella jokamiehenluokassa on tärkeää, että auto, jolla kilpailuun on osallistuttu, on kaikilta osin sama kuin se, joka osallistuu ostotarjousmenettelyyn.

Käsillä olevassa asiassa on rikottu siten jokamiehenluokan keskeisiä sääntökohtia. Määrätty rangaistus on käytössä olevan seuraamusasteikon mukainen. Asteikon selitysosassa on todettu, että asteikko on tarkoitettu sääntörikkomuksista johtuvien sanktioiden määrittämisen työkaluksi yhtenäisen linjan säilyttämiseksi. Määrätty seuraamus asettuu tällä asteikolla keskivaiheille, joten sitä ei ole pidettävä erityisen ankarana.

Edellä todetuin perustein oikeusturvalautakunta katsoo, että määrätty kilpailukieltoseuraamus ei ole muutoksenhakijan kannalta kohtuuton eikä selvityksen perusteella ole myöskään ilmennyt, että se ei olisi oikeasuhtainen noudatettuun rangaistuskäytäntöön nähden. 

 

5.      Johtopäätökset

Edellä todetuin perustein muutoksenhakija on ollut vastuussa tapahtuneesta sääntörikkomuksesta eikä hänelle määrätty seuraamus ole kohtuuton. Asiassa ei ole myöskään ilmennyt, että muutoksenhakijan näkemystä asioiden kulusta ei olisi otettu huomioon kurinpitomenettelyssä.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

 

Ilkka Lahtinen                                                                         Jukka Loiva

Puheenjohtaja                                                                         Sihteeri

                                                                                                                                                                                                            

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Ilkka Lahtinen, Pekka Lindroos, Hilla Marjoranta, Hilkka Salmenkylä ja Tapio Rantala