19/2024 Purjelautailu – Uudelleen käsittelyä koskeva pyyntö

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              PÄÄTÖS                                     
Nro 19/2024                                                                                                    28.5.2024                                 
Diaarinro 15/2024

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 26.7.2023 (UOL 29/2023, dnro 29/2023)                  

 

ASIA                 
Purjelautailu – Uudelleen käsittelyä koskeva pyyntö

                         

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

ASIAN TAUSTA JA OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS 26.7.2023

Suomen Windsurfer Liitto ry oli kesken kilpailukauden päättänyt keskeyttää osakilpailusarjan ja muuttaa kuluvan kauden jäljellä olevat kilpailut sellaisiksi, että niihin osallistuminen oli mahdollista vain kutsusta (ns. kutsukilpailut). Purjehtija A oli tällöin jätetty kutsumatta Porin Yyterissä 26.7.2023 pidettyyn Windsurfer-luokan kilpailuun. Kutsuja kilpailuun oli lähetetty vain tietyille urheilijoille. Kutsukilpailumuotoon siirtymistä oli liiton toimesta perusteltu pyrkimyksellä toteuttaa kilpailut hauskoina ja turvallisina tapahtumina kaikille osallistujille tasosta riippumatta ja sellaisina, että amatöörijärjestäjät voisivat niitä järjestää kohtuullisin kustannuksin. Kutsukilpailuihin siirtymistä oli myös perusteltu sillä, että Windsurfer-luokka oli kyseisellä hetkellä ollut niin sanottu master-urheiluluokka, johon oli osallistunut myös nuoria urheilijoita.

Urheilun oikeusturvalautakunta on päätöksellään 26.7.2023 hylännyt A valituksen, jossa oli vaadittu edellä kuvatun kutsukilpailuihin siirtymispäätöksen kumoamista. Päätöksensä perusteluina oikeusturvalautakunta on katsonut, että kutsumenettelyä voidaan sinänsä pitää hyväksyttävänä ja että liitto voi tarkoituksenmukaisuusharkintaansa käyttäen itse asettaa kutsukriteerit. Urheiluseuran järjestämissä kilpailuissa kutsukilpailumenettelyn käyttäminen ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että seuran jäsentä tosiasiallisesti estetään käyttämästä jäsenyyteen kuuluvia oikeuksia. 

Oikeusturvalautakunta on edelleen lausunut päätöksensä perusteluina, että jäsenoikeuksien rajoittamisesta voisi olla kysymys siinä tapauksessa, että päätös olisi loukannut jäsenen yhdenvertaisuutta suhteessa muihin jäseniin taikka jäsen olisi kokonaan suljettu kilpailutoiminnan ulkopuolelle. Oikeusturvalautakunta on kuitenkin päätöksessään lausunut, ettei asiassa esitetystä aineistosta käynyt ilmi eikä asiassa ollut edes väitetty, että Porin Yyterin kilpailuun kutsumatta jättäminen olisi koskenut ainoastaan valittaja A:ta. Aineistosta ei ollut myöskään ilmennyt, että valittaja olisi etukäteen suljettu tulevien kutsukilpailujen ulkopuolelle. Näin ollen oikeusturvalautakunta on päätöksessään katsonut, ettei A:n kutsumatta jättäminen Yyterin kilpailuun ollut loukannut hänen yhdenvertaisuuttaan tai rajoittanut hänen jäsenoikeuksiaan kielletyllä tavalla. Asiassa ei katsottu olleen riittäviä perusteita päätöksen kumoamiseen.

 

HAKEMUS ASIAN UUDELLEEN KÄSITTELYSTÄ

A on vaatinut, että kilpailukutsumenettelyyn siirtymistä koskeva asia käsitellään uudestaan ja että urheilun oikeusturvalautakunnan päätös 26.7.2023 (UOL 29/2023) poistetaan tai että oikeusturvalautakunta siirtää asian Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi. Edelleen A on vaatinut, että Suomen Purjehdus ja Veneily ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 400 eurolla.

Oikeusturvalautakunnan tulee ottaa ratkaisemansa asia UOL 29/2023 uudelleen käsiteltäväkseen, koska kyseinen päätös voitaisiin purkaa nyt vedottujen uusien seikkojen tai todisteiden perusteella, kun näiden seikkojen tai todisteiden esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen. Edellä mainittu asia on myös otettava uudelleen käsiteltäväksi, koska oikeusturvalautakunnan päätös voitaisiin poistaa kurinpitomenettelyssä tapahtuneen ja otaksuttavaksi asian lopputulokseen vaikuttaneen oikeudenkäyntivirheen vuoksi.

Suomen Windsurfer Liitto ry:n jäsenyys tarjoaa merkittävimpänä jäsenetuna osallistumisoikeuden kilpailuihin. Muita jäsenetuja ovat alennus liiton lautavuokrista ja osallistumisoikeus vuosikokoukseen. Jäsenet, joilla on omat välineet, eivät hyödy välinevuokraa koskevasta alennusedusta. Aikaisemmin kilpailuihin ilmoittautuminen oli ollut kaikille jäsenille avointa. Aikaisemmin jokainen ilmoittautunut kilpailija, myös yhdistyksen ulkopuolinen kilpailija, oli saanut osallistua kilpailuihin. Kilpailut oli kuitenkin muutettu kutsukilpailuiksi.

A:ta ei ollut kutsuttu Porin Yyterissä 26.7.2023 pidettyyn Windsurfer-luokan kilpailuun eikä muihinkaan kauden 2023 Windsurfer-luokan ranking-kilpailuihin eikä siten Windsurfer-luokan epävirallisiin SM-kilpailuihin kesäkuun 2023 jälkeen. A oli ainoana kilpailijana suljettu Suomen Windsurfer Liitto ry:n kilpailutoiminnan ulkopuolelle. Erillisiä kilpailukutsuja ei ollut tosiasiassa kuitenkaan lähetetty kenellekään, vaan kilpailu oli ollut avoin kaikille ilmoittautujille, pois lukien A. Osallistujien valintakriteereitä ei ollut ilmoitettu nettisivuilla olleissa kilpailukutsuissa. A:lle ei ollut ennen oikeusturvalautakunnan päätöstä 26.7.2023 annettu hänen pyytämäänsä tietoa Yyterin kilpailuun kutsuttujen urheilijoista. Tällaista kutsulistaa ei ollutkaan ollut olemassa kyseistä tai sitä seuranneitakaan kilpailuja koskien, joten A:lla ei ollut ollut mahdollisuuksia osoittaa oikeusturvalautakunnan asian UOL 29/2023 käsittelyssä, että hän oli ainut kutsumatta jätetty urheilija. A oli kuitenkin kyseisen asian käsittelyssä ilmoittanut, että hänet oli poistettu Suomen Windsurfer Liitto ry:n whatsapp-ryhmästä ja että ryhmäläisille ilmoitettu heidän kuuluvan kilpailuihin kutsuttavien urheilijoiden joukkoon.

Suomen Windsurfer Liitto ry on myös johtanut oikeusturvalautakuntaa harhaan, kun se on vastineessaan virheellisesti ilmoittanut, että kutsukilpailukäytäntö oli otettu käyttöön sen jälkeen, kun liitto oli ensin käynyt keskusteluja ja saanut ohjeistusta Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kilpailusääntölautakunnalta, vaikka todellisuudessa vain kyseisen lautakunnan yksittäinen jäsen oli keskustellut ja ohjeistanut asiasta. Asiassa on jäänyt epäselväksi, onko oikeusturvalautakunta ottanut viimeksi mainitut seikat huomioon ratkaisua tehdessään, mistä syystä kyseessä on ratkaisun poistamiseen johtava oikeudenkäyntivirhe.

Siirtyminen avoimista kilpailuista kutsukilpailuun voi olla peruste heikentää urheilijan oikeusturvaa ja sivuuttaa kurinpitomenettely, kun kilpailuun kutsumatta jättämistä voidaan käyttää pelotteena sille, ettei urheilija käytä kilpailuihin liittyvää oikeuttaan protestiin tai oikeuttaan riitauttaa tehty protesti. Kutsukilpailuihin mielivaltaisesti siirtymisellä ei voida sivuuttaa kurinpitomenettelyä. Liitto oli myös jatkanut syrjivää ja nöyryyttävää kutsukilpailukäytäntöään ilmoittaen, että näin tultaneen menettelemään vastaisuudessakin kunkin kilpailunjärjestäjän päätöksillä.

Jollei oikeusturvalautakunta poista virheellistä kutsukilpailupäätöstä, asia tulee toissijaisesti siirtää Suomen Purjehdus ja Veneily ry:n kurinpitolautakunnan käsiteltäväksi sen arvioimiseksi, onko A:han kohdistettu häirintää tai onko häntä syrjitty. A:n jäsenoikeuksiaan oli rajoitettu, kun liiton kilpailuja oli A:n nimeämän kilpakumppaninsa epäasiallisen toiminnan vaikutuksesta taikka muutoin ilman asianmukaisia perusteita muutettu kutsukilpailuiksi rajoittamalla A:n osallistumisoikeutta niihin. Tosiasiallinen syy Suomen Windsurfer liitto ry:n hallituksen toteuttamiin vastatoimiin eli päätökseen kutsukilpailuihin siirtymisestä on ollut A:n kilpakumppanistaan tekemä hallintokantelu, mikä ilmenee liiton oikeusturvalautakunnalle asiassa UOL 29/2023 antamasta vastineesta.

Käsillä olevaa asiaa ei ole käsitelty avoimesti, oikeudenmukaisesti ja sääntöjenmukaisesti liiton toimesta.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

 

Perustelut

 

1. Kysymyksenasettelu

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 30 §:n 1 kohdan mukaan lautakunta voi ottaa ratkaisemansa asian uudelleen käsiteltäväkseen soveltaen soveltuvin osin niitä edellytyksiä ja perusteita, joilla lainvoiman saanut tuomio voidaan oikeudenkäymiskaaren 31 luvun ylimäärästä muutoksenhakua koskevien säännösten nojalla purkaa tai poistaa.

Edellä mainittu säännöspykälä viittaa muun muassa oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohtaan, jonka mukaan lainvoiman saanut tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut muu oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Lisäksi säännöskohta viittaa oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 7 §:n 1 momentin 3 kohtaan, jonka mukaan lainvoiman saanut tuomio riita-asiassa voidaan purkaa, jos vedotaan seikkaan tai todisteeseen, jota ei aikaisemmin ole esitetty, ja sen esittäminen todennäköisesti olisi johtanut toiseen lopputulokseen.

Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko A:n uudelleen käsittelyä koskevan vaatimuksen johdosta asiassa edellytyksiä ottaa asia uudelleen käsiteltäväksi vedotun oikeusturvalautakunnassa tapahtuneen menettelyvirheen tai vedottujen uusien, todennäköisesti toiseen lopputulokseen johtavien seikkojen vuoksi. Siinä tapauksessa, että edellytykset asian uudelleen käsittelylle ovat olemassa, arvioitavaksi tulee muun muassa se, onko oikeusturvalautakunnan päätös poistettava tai kumottava.

 

2. Asian uudelleen käsittelemisen edellytyksiä koskevasta tulkinnasta

Oikeusturvalautakunta on muun muassa ratkaisuissaan UOL 29/2011, 1/2022 ja 22/2014. Näissä ratkaisuissa on yleisellä tasolla lausuttu, että uudelleen käsittelyn edellytyksenä olevan uuden selvityksen tulee olla sellaista, jota ei ole asian varsinaisessa lautakuntakäsittelyssä otettu huomioon ja joka olisi olennaisesti eli lopputulosta keskeisesti muuttaen vaikuttanut asiassa tehtyyn päätökseen. Kuten aikaisemmassa ratkaisukäytännössä on lausuttu, oikeusrauhan säilyttämisen vuoksi lainvoimaisiin eli lopullisiin ratkaisuihin puututaan vain poikkeuksellisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kynnys puuttumiseen on korkea ja sääntöjen viittaamien kantelu- tai purkuperusteiden edellytysten täyttymistä.

Oikeuskirjallisuudessa (Pekka Koponen: Ylimääräinen muutoksenhaku 2017, s. 333) on lausuttu, että edellä selostetun oikeudenkäymiskaaren 31 luvun 1 §:n 1 momentin 4 kohdan kanteluperustekohdan soveltamisala on siten yleinen, ettei oikeudenkäyntivirheen luonnetta ole laissa tarkemmin yksilöity. Toiseksi on katsottu, että kyseinen kanteluperuste edellyttää virheen vaikuttavuutta eli arviota siitä, että virhe on olennaisesti vaikuttanut tai sen ainakin voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Oikeudenkäyntimenettelyn virheellisyys itsessään ei siis ole riittävää, millä on haluttu rajata vähäisemmät virheet perusteen ulkopuolelle.

Oikeusturvalautakunnassa asian uudelleen käsittelyn edellytyksiä arvioitaessa noudatetaan ylimääräisen muutoksenhaun vakiintuneita periaatteita ja siten muun muassa sitä, että uudella selvityksellä tarkoitetaan sellaista tosiasiaselvitystä, joka on ollut olemassa jo varsinaista ratkaisua tehtäessä ja johon asianosainen ei ole voinut omatta syyttään vedota asian varsinaisessa käsittelyssä. Sen sijaan varsinaisen ratkaisun tekemisen jälkeen syntynyttä tai muutoin ilman pätevää syytä vetoamatta jätettyä tosiasiaselvitystä ei yleensä hyväksytä lainvoimaisen ratkaisun purkamisen perusteeksi. Lainvoimaisen ratkaisun purkamisessa arvioinnin kohteena on se, perustuiko aikaisempi ratkaisu asianmukaiseen ratkaisuhetkellä olemassa olevaan selvitykseen. Oikeusturvalautakunta on myös aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (UOL 22/2014) lausunut, että asian uudelleen käsittelyn edellytyksiä harkittaessa täytyy kiinnittää huomiota myös asian laatuun. Merkitystä on siten sillä, kohdistuuko uudelleen käsittelyä koskeva pyyntö kurinpitoratkaisuun vai esimerkiksi päätöksen sääntöjen vastaisuuteen.

 

3. Oikeusturvalautakunnan arviointi

Käsillä olevassa asiassa muutoksenhakijana on urheilija, joka on kokenut liiton kilpailutoiminnan muuttamista koskeneen ja häneen kielteisesti vaikuttaneen päätöksen kutsukilpailutoimintaan siirtymisestä syrjiväksi ja muutoinkin epäasianmukaiseksi. Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei kysymys ole alun pitäenkään ollut muutoksenhakijan väittämin tavoin muodollisesti eikä tosiasiallisesti kurinpitoasiasta. Sen sijaan kysymys on ollut sen arvioinnista, onko muutoksenhakijan jäsenoikeuksia liitossa rajoitettu päätöksellä, jolla liitto on päättänyt siirtyä avoimista kilpailuista kutsukilpailuihin.

Uudelleen käsittelyä koskeva vaatimus perustuu oikeudenkäyntivirheperusteen osalta keskeisesti väitteeseen siitä, että oikeusturvalautakunnalle olisi liiton toimesta esitetty harhaanjohtavia tietoja ja että muutoksenhakijalta olisi oikeusturvalautakunnan käsittelyssä edellytetty selvitystä, jota ei ollut olemassa tai ainakaan hakijan saatavilla. Oikeusturvalautakunta katsoo, etteivät nämä tai muutkaan edellä hakemuksessa esitetyt seikat edes siinä tapauksessa, että ne pitäisivät paikkansa, merkitse oikeusturvalautakunnan säännöissä ja oikeudenkäymiskaaren 31 luvussa tarkoitettua menettelyvirhettä. Nämä muutoksenhakijan uudelleen käsittelemisen perusteet eivät koske itse menettelyä, vaan ne ovat itse arviointia koskevia sisältöväitteitä, joita tulee arvioida jäljempänä päätöksen purkamista koskevien kriteerien näkökulmasta. Näin ollen muutoksenhakijan vaatimus asian uudelleen käsittelemisestä oikeudenkäyntivirheen perusteella on hylättävä.

Hakemuksen vaatimus uudelleen käsittelystä on perustettu myös siihen, että uudet seikat tai todisteet olisivat oikeusturvalautakunnan valitusasian käsittelyssä johtaneet todennäköisesti toiseen lopputulokseen. Tällaisina uusina seikkoina muutoksenhakija on ensinnäkin esittänyt sen, että liitto oli valitusasian käsittelyssä ilmoittanut harhaanjohtavasti päätöstään edeltäneen ohjeistus liiton kilpailusääntölautakunnalta eikä sen yksittäiseltä jäseneltä. Siinäkään tapauksessa, että mainittu seikka katsottaisiin uudeksi, oikeusturvalautakunta ei katso, että esille tuomisella valitusasian käsittelyssä olisi todennäköisesti ollut vaikutusta asian lopputulokseen ottaen huomioon, että väitetystikin liiton vastineessaan ilmoittamat seikat ovat pitäneet annetun ohjeistuksen sisällön ja ajankohdan osalta paikkansa ja että ohjeistuksen antaja on ollut kilpailusääntölautakunnan edustaja vaikkakaan ei itse lautakunta. Näin ollen tällä perusteella asiassa ei ole perustetta asian uudelleen käsittelylle.

Toiseksi muutoksenhakija on esittänyt uutena seikkana sen, että häneltä on perusteettomasti edellytetty selvitystä siitä, että hänet oli ainoana kilpailijana suljettu kilpailutoiminnan ulkopuolelle, vaikka tällaista ei ole ollut saatavissa. Lisäksi muutoksenhakija on vedonnut osoituksena tästä siihen, että hänet oli suljettu liiton whatsapp-ryhmän ulkopuolelle. Oikeusturvalautakunta katsoo, etteivät nämä ole uusia seikkoja. Muutoksenhakija on ensinnäkin jo alkuperäisessä valituksessaan esittänyt, että ”liitto ei ollut julkaissut kutsuttujen listaa eikä ilmoittanut perusteluja kutsukilpailulle pyynnöstä huolimatta”. Näin ollen oikeusturvalautakunnassa on arvioinnin kohteena valitusta käsiteltäessä ollut muutoksenhakijan esittämät seikat siitä, ettei kutsukilpailuihin kutsuttujen urheilijoiden nimiä ollut julkaistu. Myöskään muutoksenhakijan vetoama seikka whatsapp-ryhmän ulkopuolelle sulkemisesta ei ole uusi seikka, koska muutoksenhakija on sen 24.7.2023 eli kaksi päivää ennen päätöksen antamista sähköpostiviestillään esittänyt oikeusturvalautakunnalle.

Kolmanneksi muutoksenhakija on esittänyt, että liiton päätökseen hänen sulkemisestaan Yyterin kilpailun ulkopuolelle oli vaikuttanut muutoksenhakijan kilpailukumppanin epäasiallinen toiminta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että muutoksenhakija oli valitusasiansa käsittelyn yhteydessä viitannut siihen, että ”kutsumatta jättäminen liittyi riita-asiaan toisen kilpailijan kanssa, joka oli ollut kanteluineen aktiivisesti yhteydessä eri tahoihin”. Näin ollen kysymys ei ollut tältäkään osin uudesta seikasta.

 

4. Asian lopputulos

Muutoksenhakijan esittämä selvitys ei osoita, että asiassa olisi edellytyksiä uudelleen käsittelylle. Oikeusturvalautakunnassa ei ole tapahtunut menettelyvirhettä eikä asiassa ole vedottu uusiin seikkoihin, joiden esittäminen todennäköisesti olisi johtanut valitusasian käsittelyssä oikeusturvalautakunnassa toiseen lopputulokseen. Muutoksenhakijan esittämä selvitys ei osoita, että asiassa olisi edellytyksiä käsitellä asia miltään osin uudelleen oikeusturvalautakunnassa sen sääntöjen 30 §:ssä tarkoitetuin tavoin.

Asian lopputulos huomioon ottaen ole tarpeen kuulla hakemuksesta liittoa tai muutakaan tahoa.

 

Päätöslauselma

A:n hakemus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Timo Ojala
Puheenjohtaja                                                          

Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                                                                                             

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Terhi Kytö, Sami Sarvilinna ja Pekka Timonen.