49/2023 Parkour – Kurinpito – Jäsenoikeuksien rajoittaminen

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS                                     
Nro 49/2023
27.12.2023                              
Diaarinro 44/2023


RATKAISUT, JOIHIN ON HAETTU MUUTOSTA

Parkour Oppimiskeskus ry:n (Parkour Akatemia) hallituksen päätökset 26.10.2023 ja 2.11.2023

 

ASIA                 
Kurinpito, jäsenoikeuksien rajoittaminen

 

MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVA
Parkour Oppimiskeskus ry (Parkour Akatemia)

 

VALITUKSEN KOHTEENA OLEVAT PÄÄTÖKSET

Parkour Oppimiskeskus ry:n (jäljempänä myös Parkour Akatemia tai POK ry) hallitus on 26.10.2023 päättänyt, että A:lta evätään toistaiseksi oikeus osallistua kaikkeen POK ry:n jäsenpalveluihin ja toimintaan 26.10.2023 alkaen. Päätös on koskenut ohjattuja tunteja, vapaavuoroja, tapahtumia ja kaikkea muuta toimintaa, jonka muut toimijat järjestävät POK ry:n hallinnoimissa tiloissa. Syy osallistumisoikeuden epäämiseen on ollut epäasiallinen ja yhdistyksen arvojen vastainen käytös.

POK ry:n hallitus on 2.11.2023 muuttanut 26.10.2023 tekemäänsä päätöstä siten, että A:n osallistumisoikeus POK ry:n yllä mainittuun toimintaan on evätty määräajaksi 26.10.2023–31.7.2024. Päätöksessä on lisäksi todettu, ettei kysymys ole ollut A:n erottamisesta yhdistyksestä. Siten A:lla on säilynyt yhdistyksen jäsenoikeudet, kuten oikeus osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen. Päätöstä 26.10.2023 on lisäksi täydennetty perusteiden osalta siten, että A:n käytös on aiheuttanut turvattomuuden tunnetta yhdistyksen työntekijöissä ja muissa yhdistyksen jäsenissä sekä siten, että osallistumisoikeuden kieltämisellä on pyritty turvaamaan epäasiallisen käytöksen kohteena olevan työntekijän turvallisuus.          

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että päätös katsotaan mitättömäksi tai se kumotaan ja hänelle palautetaan oikeus osallistua kaikkeen Parkour Oppimiskeskus ry:n jäsenpalveluihin ja toimintaan. A on lisäksi vaatinut, että Parkour Oppimiskeskus ry velvoitetaan korvaamaan A:lle valitusmaksu asiassa sekä vahingonkorvauksena yhteensä 515 euroa.

Päätökset olivat yhdistyksen sääntöjen ja tasa-arvoisuusperiaatteen vastaisia. A ei ollut käyttäytynyt epäasiallisesti eikä POK ry:n arvojen vastaisesti. Päätöksessä ei ollut myöskään esitetty yhtään sellaista konkreettista väitettyä tekoa, jonka perusteella A:n osallistumisoikeuksia yhdistyksen toimintaan olisi voitu rajoittaa.  A:n jäsenoikeuksien rajoittaminen oli kiusantekoa, joka liittyi hänen ja Parkour Akatemian erään työntekijän parisuhteen päättymiseen.

Parkour Akatemia oli A:n pyynnöstä täsmentänyt päätöksen perusteena olleita tapahtumia. A:lle tuntemattomaksi jäänyt taho oli ilmoittanut POK ry:lle, että ”on tullut A:n toiminnasta outo ja epävarma tunne onko jotkin asiat olleet asiallisia. En ole puuttunut asiaan suoraan, mutta on jäänyt epämukava fiilis." POK ry oli lisäksi vastannut A:lle, että

”on tullut useammalta taholta epäilys, että olet tiputtanut parisi tahallaan harjoituksissa. Tähän emme ota kantaa onko asia totuudenmukainen, mutta kun useammalta ihmiseltä tulee epäilys tästä, asia on sellainen mitä ei voida päästää läpi sormien. Palautetta on tullut myös siitä, että olet pyrkinyt tahallaan jättämään muita osallistujia ulos sosiaalisista ryhmätilanteista."

 

POK ry ei ollut tämän enempää perustellut ratkaisuaan. A:lle oli jäänyt kurinpitomenettelyn jälkeenkin epäselväksi, missä harjoituksessa, missä tilanteessa tai kenen kanssa olisi tapahtunut väitetty parin tiputtaminen tai minkä takia oli katsottu, että väitetty tiputtaminen olisi tapahtunut tahallisesti. Parkour Akatemia ei ole pystynyt osoittamaan yhtään A:n tekemää sääntöjen vastaista menettelyä, jonka perusteella hänen jäsenoikeuksiaan olisi voitu rajoittaa. Ensimmäinen päätös oli tehty kuulematta A:ta lainkaan. POK ry:n hallitus oli sen sijaan kuullut ”suljettujen ovien” takana A:n aikaisemmin parisuhteessa ollutta Parkour Akatemian työntekijää. POK ry on salannut koko käsittelyn ajan niiden henkilöiden henkilöllisyyden, jotka ovat esittäneet vakavia väitteitä ja todistuksia A:n käytöksestä. A:lle ei ole missään vaiheessa avoimesti edes kerrottu, mistä häntä tarkalleen ottaen epäillään.

Joka tapauksessa sääntöjen vastaisen menettelyn tulisi olla toistuvaa, jotta sen perusteella voitaisiin rajoittaa jäsenen jäsenoikeuksia. A:lle olisi tullut myös ensin antaa varoitus, jotta hän olisi tullut tietoiseksi häneen kohdistuneista epäilyistä ja hän olisi voinut korjata epäkohtia. Tosiasiallisesti A oli erotettu määräajaksi yhdistyksen toiminnasta, koska pelkällä yhdistyksen jäsenyydellä ei ollut POK ry:n toiminnassa A:n kannalta mitään merkitystä.

A:n jäsenoikeuksia oli rajoitettu heti, kun A:n entinen seurustelukumppani oli aloittanut työt Parkour Akatemiassa. A:han itseensä oli kohdistunut POK ry:n jäsenen ja työntekijän taholta epäasiallista käytöstä ja jopa fyysinen pahoinpitely. POK ry ei ollut puuttunut näihin rikkeisiin millään tavalla, vaikka ne oli saatettu POK ry:n hallituksen tietoon.

Syytös parin tiputtamisesta oli loukkaava ja totuutta vastaamaton. Tältä osin päätös oli perustunut nimettömiltä lähteiltä tulleisiin huhupuheisiin, joita ei ollut näytetty missään vaiheessa toteen. A suhtautui parinsa turvallisuuteen vakavasti. A:n selvityksen perusteella muut pariakrobatiaa harrastavat pitivät A:ta turvallisena kanssaurheilijana.

Vahingonkorvausvaatimus muodostui jo maksetusta leiristä, johon A ei voinut päätösten vuoksi osallistua, ja toisen toimijan toimintaan osallistumisesta aiheutuneista kuluista.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Parkour Oppimiskeskus ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.

Päätös oli tehty yhdistyksen sääntöjen, yhdistyksen Käyttöehdoissa olevien toimintaan osallistumisen periaatteiden ja sääntöjen mukaisesti sekä yhdistyksen hallituksen toimivallan rajoissa. Parkour Akatemian Käyttöehtojen mukaan (kohta 9) mikäli osallistuja toistuvasti ja kehotuksista huolimatta jättää noudattamatta edellä lueteltuja sääntöjä tai muuten epäasiallisella käytöksellä aiheuttaa riskitilanteita, voidaan hänet poistaa tunnilta tai kaudelta ilman osallistumismaksun palauttamista. Termiä kausi tuli tulkita siten, että kurinpitoseuraamuksena voitiin määrätä myös kuluvan kauden lisäksi osallistumisoikeuden rajoitus tulevan kauden ajalle. Epäasialliseksi käytökseksi katsotaan Liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskevien kurinpitomääräyksien 5 §:n mukaiset rikkomukset.

A oli sitoutunut mainittuihin yhdistyksen Käyttöehtoihin liittyessään yhdistykseen jäseneksi. Samalla A oli hyväksynyt yhdistyksen Käyttöehdoissa määriteltyjen kurinpitotoimien koskevan ja velvoittavan myös häntä.

POK ry:n hallitus oli tehnyt ensin työntekijänsä työturvallisuudesta huolehtiakseen niin sanotun turvaavan päätöksen 26.10.2023 ja kuultuaan valittajaa, uuden päätöksen 2.11.2023. Jälkimmäinen päätös eroaa aikaisemmasta siltä osin, että jäsenoikeuksien rajoittaminen (osallistumiskielto) oli jälkimmäisessä päätöksessä muutettu toistaiseksi voimassa olevasta määräaikaiseksi. Hallitus oli katsonut, että jäsenoikeuksien rajoittaminen kesäkauden ja samalla toimintavuoden loppuun

31.7.2023 asti oli asiassa tehdyn kokonaisharkinnan perusteella tarkoituksenmukainen, mutta samalla myös sellainen, että sillä ei rajoitettu enempää valittajan jäsenoikeuksia, kuin asiaan liittyvien henkilöiden henkilökohtaisen turvallisuuden varmistaminen asiassa vaati. Hallitus muutti toistaiseksi voimassa olevan päätöksensä määräaikaiseksi saatuaan valittajalta vastineen asiassa ja arvioituaan, että osallistumiskiellon taustalla olevat syyt ja asiassa saatu selvitys oikeuttivat osallistumisoikeuksien epäämiseen vain määräaikaisesti.

Päätöstä tehtäessä oli otettu huomioon A:n esiin tuomat asiaa koskevat seikat. Päätöksellä ei ollut puututtu A:n jäsenyyteen yhdistyksessä eikä perustavanlaatuisiin jäsenoikeuksiin, eli oikeuteen osallistua yhdistyksen kokouksiin ja käyttää kokouksissa jäsenen puhevaltaa ja äänivaltaa.

A:ta ei ollut syrjitty. Päätös ei perustunut A:n henkilöön liittyviin seikkoihin, vaan epäiltyyn A:n epäasialliseen toimintaan yhdistyksen jäsenenä yhdistyksen toiminnassa. Päätös ei siten ollut yleishyödyllisen yhdistys- ja tasa-arvoisuusperiaatteiden vastainen.

Päätös perustui tilanteen kokonaisarviointiin, jossa vastakkain olivat valittajan näkemys asiasta ja yhdistyksen neljän toisen jäsenen kertomukset. Neljän muun jäsenen kertomukset olivat keskenään yhdenmukaiset ja ristiriitaiset valittajan kertomuksen kanssa. A:n epäasiallisen toiminnan kohteena ollut työntekijä ei ollut ollut mukana päättämässä valittajaan kohdistuneista kurinpitotoimista. Kyseinen työntekijä ei ollut myöskään saanut vaikuttaa siihen, keitä henkilöitä hallitus oli kuullut selvitettäessä A:n toimintaa. Asiasta oli kysytty tietoa työntekijöiltä ja yhdistyksen muilta jäseniltä perustuen siihen, ketkä olivat saattaneet olla todistamassa väitettyjä tapahtumia. Työntekijän ja kuultujen henkilöiden mahdolliset ystävyyssuhteet eivät ole vaikuttaneet valikoivasti siihen, ketä hallitus oli valinnut asiassa kuultavaksi.

Selvityksen aikana oli ilmennyt, että A oli syyllistynyt seuraavaan epäasialliseen menettelyyn:                     

1)      työntekijän fyysisen koskemattomuuden rikkominen väkivaltaisella käytöksellä (kuristaminen);

2)      vaaran aiheuttaminen työntekijän terveydelle (parin tiputtaminen sirkusharrastuksessa);

3)      häirintä ja kiusaaminen (painostava ja uhkaava käytös, jonka kohde (työntekijä) kokee ahdistavaksi – viikkotunneilla ja vapaavuoroilla valittajan toimesta tapahtunut työntekijän painostaminen sellaisten temppujen harjoitteluun, joita pari (työntekijä) ei ole halunnut tehdä) ja

4)      yksityisyyteen kohdistuva loukkaaminen (työntekijän yksityiselämän tietojen jakaminen).

 

A:lle ilmoitetuissa päätöksen perusteluissa ei ole kuultavien yksityisyyden suojaamiseksi kerrottu tai jaettu tiedoksiantajien nimiä, kertomuksia tai sellaisia yksityiskohtia, joiden perusteella asiayhteydestä olisi pääteltävissä se henkilö, kenestä oli kysymys. Tiedoksiantajat olivat kertoneet tietonsa luottamuksellisesti ja pyytäneet, ettei heidän nimeään tai tunnistettavia tietoja jaeta A:lle tai muuten julkisesti. POK ry:n hallitus oli katsonut asiaan liittyvien arkaluontoisten työntekijän ja valittajan yksityiselämää koskevien yksityiskohtien perusteella, että yksityisyyden suojaamiseksi asiaa ei ollut tarkoituksenmukaista eikä asiallista käsitellä julkisesti.

POK ry ei ottanut kantaa asiaan liittyvien henkilöiden toimien rikosoikeudelliseen arviointiin. Yhdistys oli kehottanut A:ta saattamaan asiansa rikosprosessiin, jos hän katsoi jonkun asiaan liittyvän henkilön syyllistyneen rikolliseen menettelyyn. Valituksenalaiset päätökset eivät perustuneet tai johtuneet kenenkään yksittäisen henkilön tahtotilasta, vaan niistä selvityksistä, joiden perusteella POK ry:n hallituksella oli ollut perusteltu syy uskoa valittajan toimien aiheuttavan yhdistyksen työntekijän työturvallisuuden vaarantumista. POK ry:llä oli työnantajana työturvallisuuslain 2 luvun 8 §:n mukaisesti yleinen velvollisuus huolehtia työntekijöidensä turvallisuudesta. A:n osallistuminen yhdistyksen toimintaan vaaransi yhdistyksen työntekijän turvallisuuden.

A:ta oli pyydetty useaan otteeseen toimittamaan lisätietoja häneen kohdistuneesta väitetystä epäasiallisesta käytöksestä. A ei ollut useista pyynnöistä huolimatta toimittanut vastaajalle mitään lisätietoja. Myöskään muussa selvityksessä ei ollut tullut lisätietoja A:n väittämistä tapahtumista. Siten väitteitä A:han kohdistuneesta epäasiallisesta käytöksestä ei ollut voitu käsitellä eikä mahdollisiin jatkotoimiin ollut voitu ryhtyä.

 

VASTASELITYS

A on antanut vastaselityksen asiassa toistaen valituksessaan esitetyn sekä todeten muun ohella seuraavan.

Eri toimipisteillä oli omat sääntönsä. Käsillä olevaan tapaukseen ei tullut soveltaa POK ry:n Espoon sääntöjä vaan Jyväskylän sääntöjä. Sääntöjen perusteella jäsen voidaan poistaa vain kuluvalta kaudelta, ei seuraavalta. POK ry:n hallitus on toiminut asiassa sekä syyttäjänä että tuomarina. A:n kuuleminen on toteutettu puutteellisesti ja A:lle ei ollut annettu kaikkea tarpeellista tietoa siitä menettelystä, josta häntä syytetään ja niistä todisteista ja todistajista, jotka todistavat häntä vastaan. Parkour Akatemia oli tarkoitushakuisesti valinnut päätöksensä perusteeksi A:lta salattujen todistajien näkemykset asiassa, vaikka A:n esittämällä tavalla olisi löydettävissä myös A:n väitteiden puolesta puhuvia todistajia. POK ry:n vastauksessaan nimeämistä todistajista ainakin yksi oli kertonut tapahtumista, joita hän ei ollut todistamassa. Todistaja oli kuullut tapahtumista A:n entiseltä seurustelukumppanilta ja toistanut vain tämän kertomaa.

A ei ollut pahoinpidellyt ketään. Sen sijaan kysymyksessä olevassa tilanteessa pahoinpitelyn uhri oli ollut A. A ei ollut tiputtanut ketään tahallaan. POK ry ei tältä osin edelleenkään yksilöinyt, mistä harjoituksesta tai tapahtumasta on ollut kysymys. A ei ollut myöskään koskaan painostanut pariaan tekemään temppuja, joita tämä ei ole halunnut tehdä tai tekemään temppuja tavalla, johon A:n pari ei olisi halunnut suostua. A ei ollut loukannut kenenkään yksityisyyttä tuomalla puolustuksekseen esille seikkoja, jotka osoittavat A:n olevan pahoinpitelyn uhri eikä tekijä. POK ry:n vastauksen jälkeen on edelleen jäänyt yksilöimättä, millä tavalla POK ry epäilee työntekijöidensä turvallisuuden olevan vaarassa A:n taholta. Se, että joku kokee mielipahaa A:n kohtaamisesta, ei ole peruste sulkea A:ta yhdistyksen toiminnan ulkopuolelle.

POK ry:n hallitus on päättänyt uskoa asiassa A:n entistä parisuhdekumppania, joka on Parkour Akatemialla töissä. Näin menetellessään POK ry syrjii A:ta tämän sukupuolen perusteella välittämättä todisteista, jotka A on toimittanut POK ry:n hallituksen jäsenille.

A:ta ei ollut oma-aloitteisesti kuultu asiassa POK ry:n toimesta. A oli itse kirjoittanut päätöksen 26.10.2023 jälkeen hallituksen jäsenille ja pyytänyt lisätietoja ja -selvitystä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Asian tausta ja kysymyksenasettelu

POK ry:n kotipaikka on Helsingissä. Sillä on toimintaa useassa eri kaupungissa Suomessa. POK ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen tarkoituksena on muun ohella edistää ja levittää parkouria ja eri sirkuslajeja, niiden opetusta ja niihin liittyvää kuntourheilua. Käsillä oleva asia liittyy POK ry:n eri sirkuslajeihin ja erityisesti pariakrobatiaan liittyvään toimintaan. Esitetyn selvityksen perusteella POK ry:n jäsenet voivat osallistua yhdistyksen järjestämään harjoitus- ja valmennustilaisuuksiin. Osaan toiminnasta voi osallistua maksamalla viikko- tai kuukausimaksun ja osaan toiminnasta (leirit ja kurssit) maksamalla erillisen osallistumismaksun.

POK ry:n hallitus on 26.10.2023 päättänyt, että A:lta evätään toistaiseksi oikeus osallistua kaikkeen yhdistyksen jäsenpalveluihin ja toimintaan 26.10.2023 alkaen. Syy osallistumisoikeuden epäämiseen on ollut epäasiallinen ja yhdistyksen arvojen vastainen käytös. Riidatonta on, että A:ta ei ole ennen päätöksen tekemistä kuultu.

A on riidattomasti ollut yhteydessä POK ry:n hallituksen jäseniin saatuaan päätöksen tiedokseen ja pyytänyt lisäselvitystä ja -perusteluita ratkaisulle. Riidatonta on, että A on saanut tässä viestienvaihdossa esittää oman kantansa tapahtumiin ja esittää myös selvitystä omien väitteidensä tueksi. Riitaista sen sijaan on, onko kysymys ollut POK ry:n hallituksen järjestämästä A:n kuulemisesta kurinpitomenettelyssä vai A:n omasta aktiivisuudesta johtuneesta sähköpostien vaihdosta.

A on joka tapauksessa asian käsittelyn tässä vaiheessa kiistänyt syyllistyneensä mihinkään epäasialliseen käytökseen. A on myös tuonut esille, että hän on joutunut pahoinpitelyn uhriksi. A on myös vaatinut saada tietää tarkemmin, mistä häntä syytetään ja keitä henkilöitä hallitus on kuullut asiaa selvittäessään. Riidatonta on, että A:lle ei ole kerrottu, keitä henkilöitä POK ry:n hallitus on asiaa selvittäessään kuullut todistajina. A:lta on myös riidattomasti salattu tarkempia tapahtumatietoja sen vuoksi, etteivät asiasta kertoneet todistajat olisi näiden tietojen perusteella paljastuneet.

POK ry:n hallitus on 2.11.2023 muuttanut A:n kanssa käydyn sähköpostikirjeenvaihdon jälkeen 26.10.2023 tekemäänsä päätöstä siten, että A:n osallistumisoikeus POK ry:n yllä mainittuun toimintaan on evätty määräajaksi 26.10.2023–31.7.2024. A:lla on päätöksen mukaan kuitenkin säilynyt yhdistyksen jäsenoikeudet, kuten oikeus osallistua yhdistyksen vuosikokoukseen. Hallituksen päätöstä 26.10.2023 on lisäksi täydennetty perusteluiden osalta. Päätöksen 2.11.2023 mukaan A:n käytös on aiheuttanut turvattomuuden tunnetta yhdistyksen työntekijöissä ja muissa yhdistyksen jäsenissä. Päätöksen perusteluissa mainitaan lisäksi, että A:n osallistumisoikeuden kieltämisellä on pyritty turvaamaan epäasiallisen käytöksen kohteena olevan työntekijän turvallisuus.

POK ry:n hallitus on A:n valitukseensa vastatessaan tuonut joiltakin osin tarkemmin esille, mistä tapahtumista ja menettelystä A:ta on epäilty ja mihin tapahtumiin ja menettelyyn jäsenoikeuksien rajoittamista koskeva päätös on perustunut. Valitukseen annetussa vastauksessa on myös nimetty joitakin Parkour Akatemian henkilökuntaan kuuluvia todistajia, joita asiassa on kuultu. POK ry ei ole kuitenkaan oikeusturvalautakunnan käsittelyssäkään tarkemmin yksilöinyt, missä tilanteessa A:n on katsottu pudottaneen parinsa tahallaan tai sitä, mihin muihin tilanteisiin Parkour Akatemian henkilöstön kokema pelko A:n käytöksestä perustuu eikä nimetty suurta osaa POK ry:n hallituksen kuulemista henkilöistä. Viimeksi todettua POK ry on perustellut sillä, että se suojelee kuultuja henkilöitä.

A on valituksessaan kiistänyt, että hän olisi syyllistynyt mihinkään epäasialliseen käytökseen tai POK ry:n arvojen vastaiseen menettelyyn. A on kiistänyt, että hän olisi missään vaiheessa tiputtanut pariaan tahallaan. A on kiistänyt pahoinpidelleensä ketään. Hän on sen sijaan väittänyt, että pahoinpitely oli kohdistunut häneen. POK ry on vastauksessaan katsonut edelleen, että A on syyllistynyt siihen menettelyyn, josta hänelle on seuraamus määrätty.

Asiassa on valituksen, vastauksen ja vastaselityksen perusteella kysymys ensinnäkin siitä, onko kurinpitomenettely POK ry:ssä ollut yhdistyksen sääntöjen ja kurinpitomenettelyltä ylipäätään edellytettävien periaatteiden mukaista. Toiseksi kysymys on siitä, mitä sääntöjä A:n väitettyyn menettelyyn on sovellettava ja onko A:n osallistumisoikeutta yhdistyksen toimintaan voitu rajoittaa vain kuluvan kauden ajaksi vai onko kurinpitoseuraamus voinut ulottua myös vuoden vaihteen jälkeen alkavalle kaudelle.

Jos kurinpitomenettelyssä ei ole ollut sellaisia virheitä, jotka johtaisivat kurinpitopäätösten kumoamiseen, asiassa on vielä kolmanneksi arvioitava, onko A menetellyt väitetyillä tavoin POK ry:n sääntöjen vastaisesti. Jos A:n on joiltakin osin näytetty menetelleen POK ry:n sääntöjen vastaisesti, kysymys on lisäksi siitä, onko A:n osallistumisoikeutta voitu rajoittaa muutoksenhaun kohteena olevassa päätöksessä tehdyin tavoin.

      

Kurinpitomenettely ja -säännöt POK ry:ssä

Yhdistyksen sääntöjen 2 §:n mukaan POK ry:n tarkoituksena on muun ohella herättää jäsenissä hyvää urheiluhenkeä. Sääntöjen 3 §:n perusteella yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. POK ry:n säännöissä on sen 7 §:ssä säädetty jäsenen erottamisesta. Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Säännöistä ei tarkemmin ilmene, mitkä ovat hallituksen tehtävät.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella yhdistyksen säännöissä ei ole määräyksiä yhdistyksen kurinpitomenettelystä. Säännöissä ei ole myöskään määräyksiä siitä, millaisia kurinpitoseuraamuksia yhdistyksen jäsenille voidaan määrätä lukuun ottamatta yhdistyksestä erottamista. Säännöt eivät tunne yhdistyksen jäsenoikeuksien rajoittamista kurinpitoseuraamuksena. Säännöissä ei ole myöskään viittausta Liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin.

Esitetyn selvityksen perusteella POK ry:llä on sääntöjensä lisäksi Käyttöehdot. Turun ja Jyväskylän toimipisteillä on omat Käyttöehtonsa.

Muualla, paitsi Turussa ja Jyväskylässä, sovellettavien käyttöehtojen 9 kohdan mukaan

Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia sääntöjä ja periaatteita:

·       Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.

·       Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan ohjeita.

·       Osallistujan tulee välttää tarpeetonta riskinottoa eikä loukkaantuneena tai muuten sairaana saa harjoitella.

·       Osallistuja ei saa käyttäytymisellään haitata tahallisesti muiden osallistujien harjoittelua.

·       Osallistuja on vastuussa omista tavaroistaan ja asianmukaisesta harjoitteluvarustuksesta.

·       Järjestäjällä on yleisen turvallisuuden vuoksi mahdollisuus tehdä tuntien kestoon vähämerkityksellisiä aikataulumuutoksia esim. lyhentämällä ohjattua osuutta 5 minuuttia, jotta yhteisten tilojen ruuhkautuminen vältetään.

 

Kohdan 9.1 mukaan mikäli osallistuja toistuvasti ja kehotuksista huolimatta jättää noudattamatta edellä lueteltuja sääntöjä tai muuten epäasiallisella käytöksellä aiheuttaa riskitilanteita, voidaan hänet poistaa tunnilta tai kaudelta ilman osallistumismaksun palauttamista.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei Turun Käyttöehdoilla ole väitetty olevan asiassa merkitystä. Sen sijaan asianosaisten kirjelmissä on viitattu arvioitavana olevien tapahtumien osalta Jyväskylän toimipisteen Käyttöehtoihin. Viimeksi todettujen käyttöehtojen 12. kohdan mukaan

Tunneille, kursseille ja leireille osallistuva sitoutuu noudattamaan seuraavia opetukseen liittyviä sääntöjä ja periaatteita:

 

1.      Tunneille on pyrittävä saapumaan ajoissa.

2.      Harjoitustunti alkaa ja päättyy sovittuna aikana. Harjoitustiloissa ei voi harjoitella omatoimisesti ennen tuntia tai sen jälkeen.

3.      Jokaisen osallistujan on kuunneltava ja noudatettava ohjaajan neuvoja.

4.      Osallistujan on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta ja kaikenlaista riskinottoa tulee välttää.

5.      Loukkaantuneena tai sairaana ei tule harjoitella.

6.      Osallistuja ei saa käyttäytymisellään haitata muiden osallistujien harjoittelua. Kiusaaminen on ehdottomasti kielletty.

7.      Tunneilla saa ja on suotavaa kannustaa muita osallistujia eikä vakavamielistä kilpailua harrasteta.

8.      Makeisten syöminen tai energiajuomien ja limonadien juominen on tunneilla ja juuri ennen tuntia kiellettyä.

9.      Harjoituksissa jokainen on vastuussa omista tavaroistaan, kuten repuista, juomapulloista ja vaatteista ym. Osallistujan on itse pidettävä huolta, ettei kadota niitä.

Jyväskylän Käyttöehtojen kohdan 13. mukaan Parkour Akatemialla ja Jyväskylän Sirkuskoululla on oikeus purkaa sopimus, jäsenyys ja harjoitteluoikeus, mikäli harrastaja rikkoo toistuvasti kohdassa 12 mainittuja sääntöjä ja periaatteita tai laiminlyö toistuvasti harrastusmaksujaan.

Yleisissä tai Jyväskylän omissa Käyttöehdoissa ei ole viittausta Liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin.

 

Oikeusturvalautakunnan arviointi sovellettavista kurinpitosäännöistä

Edellä mainittujen POK ry:n sääntöjen perusteella yhdistyksen säännöt antavat yhdistyksen hallitukselle varsin suuren toimivallan yhdistyksen asioiden hoitamisessa. POK ry:n sääntöjen perusteella kurinpitotoimet eivät kuulu yhdistyksen vuosi- tai ylimääräiselle kokoukselle. Yhdistyksessä ei ole sääntöjä kurinpitomenettelystä. Siten sääntöjen perusteella on lähdettävä siitä, että kurinpitovaltaa POK ry:ssä käyttää sen sääntöjen perusteella yhdistyksen hallitus.

Oikeusturvalautakunnan käytännössä on todettu (ks. esimerkiksi UOL 5/2023, UOL 25/2022 ja UOL 34/2021), että tietyn urheiluliiton tai -seuran kilpailu- ja kurinpitosääntöjen sisältö on lähtökohtaisesti yhdistysautonomian piiriin kuuluva asia. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei kuulu sen arvioiminen, ovatko yhdistysten tai lajiliittojen säännöt ja niiden nojalla annetut päätökset tarkoituksenmukaisia. Lautakunnan toimivaltaan kuuluu sen sijaan sen arvioiminen, onko lajiliitto tai yksittäinen yhdistys noudattanut päätöksenteossa voimassa olevia sääntöjään.

Lisäksi oikeusturvalautakunta on vakiintuneesti (esimerkiksi UOL 13/2021 ja UOL 8/2022) edellyttänyt, että kurinpitoasioissa noudatetaan rikosoikeudellista laillisuusperiaatetta. Tämä tarkoittaa, että yhdistyksen säännöissä tai muissa määräyksissä taikka urheilijan ja yhdistyksen välisessä sopimuksessa tulee olla riittävän täsmällisellä tavalla määriteltynä, 1) minkälaisesta menettelystä kurinpitorangaistus voidaan määrätä ja 2) millainen kurinpitoseuraamus tällöin voidaan määrätä. Jolleivat nämä edellytykset täyty, kurinpitoseuraamuksen määräämiselle ei ole edellytyksiä. Ratkaisusta UOL 24/2021 ilmenevin tavoin urheilun kurinpidon vakiintuneisiin periaatteisiin kuuluu, että urheilijalle voidaan määrätä vain sellaisissa kurinpitomääräyksissä mainittuja seuraamuksia, joihin hänet on sitoutettu. Korkein oikeus on puolestaan ratkaisussaan KKO 1997:165 todennut, että tilanteessa, jossa yhdistyksen säännöissä ei ollut kurinpitoa koskevia määräyksiä, yhdistyksen johtokunnan päätös yhdistyksen jäsenelle määrätystä määräaikaisesta metsästyskiellosta julistettiin mitättömäksi.

Oikeusturvalautakunta toteaa olevan selvää, että jokainen POK ry:n jäsen on joutunut sitoutumaan joko muissa kaupungeissa noudatettaviin tai Jyväskylässä ja Turussa noudatettaviin Käyttöehtoihin. Sen sijaan asiassa esitetyn selvityksen perusteella POK ry:n jäseniä ei ole sitoutettu lajiliiton kurinpitosääntöihin tai Liikunnan ja urheilun yhteisiin vakavaa epäasiallista käyttäytymistä ja vakavia eettisiä rikkomuksia koskeviin kurinpitomääräyksiin. Siten käsillä olevassa asiassa voidaan soveltaa ainoastaan POK ry:n omia kurinpitoon liittyviä määräyksiä ja ohjeita.

Edellä mainittujen POK ry:n sääntöjen perusteella yhdistyksen tarkoituksena on muun ohella herättää jäsenissään hyvää urheiluhenkeä. Jäseneksi ei ole voitu ottaa henkilöä, joka ei ole tätä hyväksynyt. Yleisesti sovellettavien Käyttöehtojen mukaan kiellettyä on, että jäsenet omalla käytöksellään haittaavat muiden jäsenten harjoittelua tai aiheuttavat käytöksellään riskitilanteita. Yhdistyksen jäsen voidaan määrätä kurinpitoseuraamuksena edellä mainituista rikkeistä poistumaan tunnilta tai kaudelta ilman osallistumismaksun palauttamista.

Jyväskylässä noudatettavien Käyttöehtojen mukaan jäsenen on noudatettava asiaankuuluvaa varovaisuutta ja kaikenlaista riskinottoa tulee välttää. Viimeksi mainittujen Käyttöehtojen mukaan yhdistyksen jäsen ei saa myöskään käyttäytymisellään haitata muiden osallistujien harjoittelua ja kiusaaminen on ehdottomasti kielletty. Parkour Akatemialla on oikeus purkaa jäsenyys ja harjoitteluoikeus, mikäli yhdistyksen jäsen rikkoo toistuvasti edellä mainittuja sääntöjä ja periaatteita.

POK ry:n sääntöjen mukaan yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos hän ei ole täyttänyt niitä velvoitteita, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä.     

 

A:n osallistumisoikeutta yhdistyksen toimintaan on edellä tarkemmin kuvatuin tavoin rajoitettu määräajaksi POK ry:n vastauksesta ilmenevällä tavalla siitä syystä, että hän on

1)      rikkonut Parkour Akatemian työntekijän fyysistä koskemattomuutta väkivaltaisella käytöksellä (kuristaminen);

2)      aiheuttanut vaaraa Parkour Akatemian työntekijän terveydelle (parin tiputtaminen sirkusharrastuksessa);

3)      häirinnyt ja kiusannut (painostava ja uhkaava käytös, jonka kohde (työntekijä) kokee ahdistavaksi – viikkotunneilla ja vapaavuoroilla valittajan toimesta tapahtunut työntekijän painostaminen sellaisten temppujen harjoitteluun, joita pari (työntekijä) ei ole halunnut tehdä) ja

4)      loukannut Parkour Akatemian työntekijänyksityisyyttä (työntekijän yksityiselämän tietojen jakaminen).

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että kaikkien kohdissa 1–4 mainittujen tekojen voidaan katsoa kuuluvan edellä POK ry:n sääntöjen tai eri toimipisteissä sovellettavien Käyttöehtojen piiriin. Selvää on, että fyysinen väkivalta, vaaratilanteiden tahallinen aiheuttaminen ja kiusaaminen on POK ry:n toiminnassa kiellettyä ja siitä voidaan määrätä kurinpitoseuraamus. Sovellettavien sääntöjen ja määräysten perusteella kurinpitoseuraamukseksi on myös voitu määrätä osallistumisoikeuden rajaaminen. Yleisesti noudatettavien Käyttöehtojen perusteella osallistumisoikeus on voitu poistaa kauden ajalta ja Jyväskylässä käytössä olleiden Käyttöehtojen perusteella harjoitteluoikeus on voitu poistaa kokonaan.

Asiassa esitetyn selvityksen perusteella, A:n asiassa on voitu soveltaa yleisesti käytössä olleiden Käyttöohjeiden lisäksi Jyväskylässä käytössä olleita Käyttöohjeita. Sovellettavat Käyttöohjeet ovat osittain ristiriitaisia ja yleisesti sovellettavista Käyttöohjeista ei tarkemmin selviä, mitä termillä kausi tarkoitetaan. POK ry:n vastauksen perusteella ilmeistä on, että POK ry on tulkinnut itsekin termiä kausi siten, että se sanamuotonsa perusteella normaalisti tarkoittaa vain kuluvaa kautta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että epäselvissä ja tulkinnanvaraisissa tilanteissa sääntöjä on tulkittava laatijansa vahingoksi. Siten oikeusturvalautakunta katsoo, että A:n osallistumisoikeutta on POK ry:n sääntöjen ja määräysten perusteella voitu rajoittaa korkeintaan kuluvan kauden loppuun. POK ry:n vastauksen perusteella kuluva kausi päättyy vuoden 2023 lopussa. Siten määrätty seuraamus on POK ry:n sääntöjen ja määräysten vastainen siltä osin kuin A:n osallistumisoikeutta on rajattu myös 1.1.–31.7.2024. POK ry:n muutoksenhaun kohteena olevat päätökset on tältä osin kumottava sääntöjen vastaisena.

 

A:n kuuleminen kurinpitomenettelyssä

Oikeusturvalautakunta on useissa kurinpitoa koskevissa ratkaisuissaan todennut, että asianosaisen kuuleminen on keskeinen oikeussuojaperiaate erityisesti silloin, kun häneen kohdistetaan kurinpidollisia toimia (esimerkiksi UOL 5/2008, UOL 7/2009, UOL 17/2010, UOL 23/2011, UOL 15/2014 ja UOL 29/2015). Kuulemisperiaatetta on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä riippumatta siitä, onko lajiliiton tai yhdistyksen säännöissä nimenomaisesti edellytetty menettelyn kohteena olevan henkilön kuulemista. Urheilun kurinpidossa asianmukaiseen kuulemismenettelyyn kuuluu ensinnäkin, että urheilijalle annetaan tieto häneen kohdistetusta kurinpitomenettelyn käynnistymisestä ja kaikesta siitä aineistosta, johon menettely perustuu. Lisäksi urheilijalle tulee antaa aito mahdollisuus vaikuttaa menettelyyn siten, että hänelle varataan tilaisuus antaa vastineensa ja oma selvityksensä (UOL 18/2015).

Oikeusturvalautakunta on lautakuntakäytännössään (UOL 34/2015) katsonut, että tietosuojasyyt ja pyrkimys suojata väitetyn moitittavan menettelyn kohteen henkilöllisyys eivät oikeuta kurinpitorangaistuksen määräämistä sellaisen todistusaineiston perusteella, johon kurinpitomenettelyn kohteena olevalla henkilöllä ei ole ollut tilaisuutta tutustua ja jonka merkityksestä asiassa asianomainen henkilö ei ole voinut lausua. Oikeus saada tietoonsa kaikki se selvitys, jonka perusteella kurinpitoasiaa arvioidaan, on kuulemisvelvoitteen täyttämisen kannalta keskeistä.

POK ry on myöntänyt, että se ei ole luovuttanut todistajien kertomuksia eikä paljastanut todistajien henkilöllisyyttä muutoksenhakijalle kurinpitomenettelyn aikana. POK ry ei ole asiaa oikeusturvalautakunnassakaan käsiteltäessä paljastanut kaikkien kuultujen henkilöiden henkilöllisyyttä. A:lla ei ole ollut myöskään mahdollisuutta tutustua kuultujen henkilöiden kertomuksiin tai esittää heille kysymyksiä. POK ry on kertonut kuulemisista vain joitakin tietoja ja salannut kuultujen henkilöllisyyden lisäksi joiltakin osin itse tapahtumatietoja kuultujen henkilöiden henkilöllisyyden suojaamiseksi. Kun A:lla on joka tapauksessa ollut tiedossaan, että asiat ainakin joiltakin osin liittyvät A:n entiseen seurustelukumppaniin ja akrobatiapariin, asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaisia perusteita, joiden takia POK ry:llä olisi ollut perusteet salata kuultujen henkilöiden henkilöllisyyttä.

Oikeusturvalautakunta on lautakuntakäytännössään katsonut, että menettely, jossa muutoksenhakijalla ei ole ollut todellista mahdollisuutta riitauttaa todistajien kertomuksia, ei turvaa riittävässä määrin kurinpitomenettelyn kohteena olevan oikeussuojaa (ks. esim. UOL 19/2023). Siten käsillä olevassa kurinpitomenettelyssä on rikottu muutoksenhakijan oikeutta tulla kuulluksi.

Yleensä tällainen vakava virhe johtaa päätöksen kumoamiseen. Oikeusturvalautakunnan käytännössä on toisaalta katsottu, että kurinpitomenettelyssä tapahtunut kuulemisvirhe on riittävällä tavalla voinut korjaantua, kun valittaja on saanut tiedokseen aineiston asiaa oikeusturvalautakunnassa käsiteltäessä (ks. esim. UOL 13/2021). Käsillä olevassa asiassa näin on tapahtunut vain osittain. Kun kurinpitopäätösten ja POK ry:n vastauksenkin jälkeen on osittain jäänyt epäselväksi, mistä tapahtumista tarkalleen ottaen on ollut kysymys ja keihin A:n väitetty epäasiallinen menettely on kohdistunut, kuulemisvirhe ei ole korjaantunut edes oikeusturvalautakunnassa (vrt. UOL 19/2023).

POK ry:n hallituksen päätöksiä rasittaa lisäksi se, että A:ta ei ole ensimmäisen päätöksen tekemistä ennen kuultu lainkaan. POK ry:n säännöt tai määräykset eivät tunne väliaikaismääräyksen antamista. A on riidattomasti saanut tuoda oman kantansa esille ensimmäisen päätöksen tekemisen jälkeen. Esitetyn selvityksen perusteella A on kuitenkin ollut tältä osin itse aloitteellinen ja A:lle ei ole annettu kaikkia tarpeellisia tietoja, joita hän olisi tarvinnut oikeudenmukaisen kuulemisen toteuttamiseen. Kysymys ei siten ole ollut sellaisesta kuulemisesta, jota edellä todetuin tavoin on oikeusturvalautakunnan käytännössä edellytetty.

Edellä todetuin perustein POK ry:n kurinpitomenettelyssä on sillä tavoin rikottu A:n oikeutta tulla kuulluksi, että kurinpitopäätös on kumottava.

 

Kurinpitopäätöksen perusteluvelvollisuus

Oikeusturvalautakunta toteaa lisäksi, että urheilijan oikeusturvan tehokas ja aito toteutuminen edellyttää sitä, että häntä koskevat vakavat väitteet ja niiden tueksi esitetty näyttö arvioidaan objektiivisesti ja tavalla, joka mahdollistaa päätöksen oikeellisuuden jälkikäteisen kontrolloinnin. Esimerkiksi perustuslain 21 §:ssä säädetään jokaisen oikeudesta saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja oikeudesta saada perusteltu päätös. Mikäli päätöksen perusteluvelvollisuutta ei noudateta, päätöksen kohteena olevan oikeus hakea muutosta tehtyyn päätökseen voisi käytännössä kokonaan estyä.

Käsillä olevassa asiassa POK ry:n hallituksen muutoksenhaun kohteena olevat päätökset on perusteltu varsin niukasti. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella A ei ole jälkikäteenkään saanut tarkkoja tietoja siitä, mihin menettelyyn hänen on katsottu syyllistyneen ja millä perusteella. Päätöksestä ei ole ilmennyt, miten esitettyä selvitystä on arvioitu. Oikeusturvalautakunta katsoo, että POK ry:n muutoksenhaun kohteina olevat kurinpitopäätökset eivät täytä kurinpitopäätöksiltä edellytettäviä perusteluvelvollisuuden minimivaatimuksia. Siten muutoksenhaun kohteena olevan kurinpitopäätökset on tälläkin perusteella kumottava.

 

Kurinpitopäätöksen perusteet

Edellä todetuin tavoin kurinpitopäätökset on poistettava kurinpitomenettelyssä tapahtuneiden virheiden perusteella. Siten ei ole tarvetta enää erikseen lausua siitä, onko A:n selvitetty menetelleen POK ry:n väittämin tavoin yhdistyksen sääntöjen vastaisesti.

 

Oikeusturvalautakunnan toimivalta tutkia vahingonkorvausvaatimus

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan lautakunta on toimivaltainen käsittelemään valituksia yhdistyksen päätöksistä, joissa on kysymys a) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä, b) kurinpitoseuraamuksesta, c) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai d) siitä, onko päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen.

Siltä osin kuin A on vaatinut POK ry:n velvoittamista suorittamaan hänelle vahingonkorvausta kysymys on asiasta, joka ei kuulu oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n perusteella sen toimivaltaan (ks. tältä osin esim. UOL 18/2009, UOL 20/2011, UOL 3/2017, UOL 8/2017 ja UOL 8/2021). Valitus on näiltä osin jätettävä tutkimatta.

 

Valitusmaksu oikeusturvalautakunnassa

A on voittanut asian. Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 12 §:n mukaan valitusmaksu palautetaan, jos valittaja voittaa asiansa oikeusturvalautakunnassa. Siten asiassa ei ole syntynyt myöskään tältä osin mitään sellaista lautakuntakulua, joka POK ry olisi asian lopputulos huomioon ottaen velvoitettava korvaamaan Alle. Vaatimus valitusmaksun korvaamisen osalta on sen vuoksi hylättävä.

   

Johtopäätökset

Edellä todetuin perustein A:lle määrätty seuraamus ei perustu POK ry:n sääntöihin siltä osin kuin osallistumiskielto on määrätty vuoden 2024 alusta alkavalle kaudelle. Määrätty seuraamus on siten osittain laillisuusperiaatteen vastainen.

POK ry:n kurinpitomenettelyssä A:ta ei ole kuultu kuulemisperiaatteen edellyttämällä tavalla. A:ta ei ole ensin kuultu lainkaan ja kun hän on omasta aloitteestaan saanut lausua asiassa, A:lle ei ole riittävällä tavalla ilmoitettu, mistä sääntöjen vastaisista menettelyistä häntä epäillään ja mitä todisteita häntä vastaan on menettelyn aikana esitetty. Kurinpitopäätöstä ei ole myöskään perusteltu perusteluille asetettavien minimivaatimusten edellyttämällä tavalla.

Mainitut kurinpitomenettelyyn liittyvät puutteet eivät ole korjaantuneet myöskään oikeusturvalautakunnan käsittelyn aikana. Siten kurinpitopäätökset on kumottava.

A:n esittämä vahingonkorvausvaatimus on jätettävä tutkimatta oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana. Asiassa ei ole myöskään syntynyt sellaisia lautakuntakuluja, joita A on vaatinut POK ry:n korvattavaksi. Viimeksi todettu vaatimus on siten hylättävä.

 

Päätöslauselma

Parkour Oppimiskeskus ry:n (Parkour Akatemia) hallituksen päätökset 26.10.2023 ja 2.11.2023 A:ta koskevilta osin kumotaan.

A:n vaatimus siitä, että Parkour Oppimiskeskus ry on velvoitettava korvaamaan A:lle tämän Olympiakomitea ry:lle maksama käsittelymaksu, hylätään.

A:n vaatimus Parkour Oppimiskeskus ry:n velvoittamisesta korvaamaan hänelle vahingonkorvauksena 515 euroa jätetään tutkimatta.

 

Valitusmaksu palautetaan.

 

 

Kristiina Rintala
Puheenjohtaja                                                                           

Jukka Loiva
Sihteeri

                                                                                                                                                                             

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Kristiina Rintala, Pekka Lindroos, Pekka Timonen, Hilkka Salmenkylä ja Juha Viertola