5/2009 Pyöräily: Kurinpito- Kilpailukielto- Doping


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS            5/2009

28.4.2009          Diaarinro 13/2008  


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Pyöräilyunioni r.y:n 28.6.2008 tekemä päätös, jolla Hanna Konttinen on määrätty yhden vuoden mittaiseen kilpailukieltoon, joka päättyy 16.5.2009. 


ASIA             

Kilpailukielto 


MUUTOKSENHAKIJA

Hanna Konttinen 


KUULTAVA

Suomen Pyöräilyunioni r.y. 


ASIAN KÄSITTELY SUOMEN PYÖRÄILYUNIONI R.Y:N HALLITUKSESSA

Suomen Pyöräilyunioni r.y:n hallitus on 29.5.2008 todennut Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n ilmoituksen Hanna Konttisen sääntörikkomuksesta 17.5.2008 ajetuissa XCO:n maastopyöräilyn EM-kilpailuissa. Konttinen ei ollut käynyt kyseisessä kilpailussa UCI:n sääntöjen mukaan arvotussa dopingtestissä. Konttinen asetettiin välittömästi kilpailukieltoon ja hänen kilpailulupansa peruttiin toistaiseksi. Suomen Pyöräilyunioni r.y:n hallitus on 28.6.2008 määrännyt Konttisen yhden vuoden kilpailukieltoon, joka päättyy 16.5.2009. Konttisen pyydettyä lausunnon pyöräilyn oikeusturvalautakunnalta, Suomen Pyöräilyunioni r.y:n hallitus päätti 19.8.2008 olla muuttamatta annettua kilpailukieltoa. 


VALITUS PERUSTEINEEN

Konttinen on valituksessaan vaatinut, että Suomen Pyöräilyunioni r.y:n päätös kumotaan ja että Konttinen vapautetaan määrätystä kilpailukiellosta tai sitä lievennetään.Konttinen ei ollut tahallaan pakoillut dopingtestiä. Hän ei ollut ollut tietoinen siitä, että hänet oli kutsuttu dopingtestiin. Konttinen ei ollut tietoinen siitä, ettei dopingtestiin arvottua kilpailijaa kutsuta henkilökohtaisesti testiin. Konttinen oli ensimmäistä kertaa ulkomailla kilpailemassa eikä hän tiennyt tavasta kutsua dopingtestiin eikä siitä, että dopingtestistä tiedon saaminen oli urheilijan omalla vastuulla. Suomen Pyöräilyunioni r.y. ei ollut myöntäessään Konttiselle kansainvälisen kilpailulisenssin selvittänyt tälle dopingsäännöstöä eikä erilaista tapaa, jolla kansainvälisissä kilpailuissa urheilija kutsuttiin dopingtestiin. Konttinen oli otettu pois radalta kilpailun kestäessä eikä hänellä ollut enää pääsyä maalialueelle. Ilmoitustaulu, jossa dopingtestiin kutsutut oli, sijaitsi maalialueella. Konttinen ei ollut myöskään ymmärtänyt etsiä dopingtestin suorittamisen paikkaa, jonka ilmoitustaululla kutsu testiin oli lisäksi sijainnut. 


VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Pyöräilyunioni r.y. on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.Suomen Pyöräilyunioni r.y:n päätös perustui Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n sääntöjen mukaan testipakoiluun, josta on UCI:n dopingsääntöjen 236 -265 kohtien mukaan seurauksena kahden vuoden kilpailukielto. Lieventävien tekijöiden perusteella kilpailukiellon pituus voitiin lyhentää yhden vuoden mittaiseksi, kuten Konttisen kohdalla oli menetelty. Konttinen oli hakiessaan kilpailulisenssiä sitoutunut noudattamaan lajin sääntöjä. Konttinen oli vastuussa sääntöjen tuntemisesta. Konttinen ei voinut perustella rikettään sillä, ettei hän tuntenut lajin kansallisia tai kansainvälisiä sääntöjä. Tapa, jolla dopingtestistä ilmoitettiin, oli ollut lajin luonteesta johtuen käytäntönä 1980-luvulta lähtien.  


VASTASELITYS

Konttinen on Suomen Pyöräilyunioni r.y:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut aikaisemmin esittämänsä lisäksi, että Suomen Pyöräilyunioni r.y:n olisi tullut tiedottaa kilpailulisenssiä myöntäessään tarkemmin voimassa olevista säännöistä ja varmistaa, että Konttinen olisi saanut nämä säännöt tietoonsa. 


PÄÄTÖS

Käsittelyratkaisu

Suullinen käsittely

Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole sitä pyytäneet. 


Pääasiaratkaisu

Tosiasiat 

Konttinen on maastopyöräilyn EM-kisoissa 17.5.2008 jättänyt saapumatta doping-testiin, johon hänet oli arvalla määrätty osallistumaan. Ilmoitus Konttisen valitsemisesta dopingtestiin oli ollut esillä sekä maalialueella että testausasemalla olleilla ilmoitustauluilla.

Lautakunnassa on kysymys siitä, onko Konttinen menetellyt Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n antidopingsääntöjen vastaisesti ja pakoillut dopingtestausta. 


Oikeudellinen arvio 

UCI:n (SPU:n) pyöräilysääntöjen I luvun 1.1.004 kohdan mukaan jokaisen, joka hakee lisenssiä, on noudatettava UCI:n ja UCI:n maanosaliittojen ja jäsenliittojen sääntöjä ja osallistuttava pyöräilytapahtumiin reilulla ja urheilullisella hengellä. Lisenssin haltija on vastuussa sääntöjen vastaisista teoista lisenssin hakuajankohdasta alkaen, edellyttäen että lisenssi myönnetään. UCI:n (SPU:n) pyöräilysääntöjen I luvun 1.1.026 kohdan mukaan lisenssin haltijan on allekirjoitettava lomake, missä lukee seuraavasti: 

"Lisenssin haltija on UCI:n ja kansallisen liiton sääntöjen alainen ja hyväksyy minkä tahansa hänelle osoitetun doping- ja veritestauksen."

Konttinen on hakiessaan kansainvälistä lisenssiä sekä allekirjoittaessaan lisenssin sitoutunut noudattamaan UCI:n, SPU:n, viranomaisten sekä järjestäjien antamia määräyksiä ja sitoutunut noudattamaan urheilujärjestöjen hyväksymiä dopingsääntöjä sekä osallistumaan sääntöjen edellyttämiin dopingtesteihin. Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n antidopingsääntöjen 124. kohdan mukaan jokaisen kilpailijan mukaan lukien kilpailija, joka on keskeyttänyt kilpailun, tulee ottaa huomioon, että hänet on voitu valita dopingtestiin kilpailun jälkeen. Kilpailijan tulee henkilökohtaisesti varmistaa, onko hänet velvoitettu antamaan dopingnäyte.

Kilpailijan tulee välittömästi maalin saavuttuaan tai keskeytettyään kilpailun ottaa selville paikka, jossa lista dopingtestiin valituista kilpailijoista on esillä, saapua sinne ja tutustua tähän listaan.Sääntöjen 125. kohdan mukaan kilpailun järjestäjä ja antidoping-tarkastaja vastaavat siitä, että lista dopingtestiin valituista urheilijoista on esillä maalialueella sekä paikassa, jossa dopingtestaus järjestetään, ennen kilpailun voittajan maalin saapumista. Edelleen  sääntöjen 131. kohdan mukaan testiin valitun kilpailijan tulee saapua paikkaan, jossa testaus järjestetään, 30 minuutin kuluessa kilpailun päättymisestä.

Konttinen on laiminlyönyt kilpailun jälkeen ottaa selvää siitä, että hänet on velvoitettu osallistumaan dopingtestiin ja jättänyt saapumatta kyseiseen testiin. Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n antidopingsääntöjen 15.3. kohdan mukaan Konttinen on pakoillut dopingtestausta. Konttisella olisi ollut sääntöjen mukaan velvollisuus ottaa itse selvää siitä, että hänet on valittu dopingtestiin.  Kutsu dopingtestiin on annettu sääntöjen edellyttämällä tavalla.

Ottaen huomioon Konttisen ikä, se, ettei hänellä ollut aikaisempaa kokemusta vastaavista kilpailuista ja muut Konttisen valituksessaan esille tuomat seikat, on selvää, että rikkomus ei ole johtunut Konttisen huomattavasta virheestä tai huolimattomuudesta. Konttinen on kuitenkin sitoutunut noudattamaan edellä kerrotulla tavalla dopingtestauksesta annettuja sääntöjä. Konttisella on ollut velvollisuus ottaa selvää säännöistä koskien muun muassa dopingtestaukseen liittyvää menettelyä. Tietämättömyys säännöistä ei poista tätä velvollisuutta. Suomen Pyöräilyunioni r.y. ei ole ollut yksittäistapauksessa velvollinen erikseen selvittämään Konttiselle sääntöjen sisältöä myöntäessään Konttiselle kansainvälisen kilpailulisenssin.

Sääntöjen 263. ja 261. kohtien mukaan urheilijaa, joka jättää saapumatta ilman oikeuttavaa perustetta dopingtestiin, johon hänet on määrätty, tulee rangaista ensimmäisestä rikkomuksesta kahden vuoden kilpailukiellolla.

Sääntöjen 265. kohdan mukaan kilpailukieltoa voidaan lyhentää, jos urheilija näyttää toteen, että rikkomus ei johdu hänen huomattavasta virheestään tai huolimattomuudestaan. Lyhennetyn kilpailukiellon tulee olla vähintään puolet muutoin määrättävästä kiellosta Konttinen on määrätty vuoden mittaiseen kilpailukieltoon rikkomuksestaan. Oikeusturvalautakunta toteaa, että Kansainvälisen pyöräilyliitto UCI:n antidopingsäännöissä ei ole määräyksiä, jotka mahdollistaisivat kilpailukiellon määräämisen Suomen Pyöräilyunioni r.y:n määräämää kilpailukieltoa lyhyempänä. Se, että rikkomus ei ole johtunut Konttisen huomattavasta virheestä tai huolimattomuudesta, on jo otettu huomioon sääntöjen edellyttämällä tavalla Konttisen kilpailukieltoa määrättäessä.

Näin ollen Suomen Pyöräilyunioni r.y:n ei ole näytetty menetelleen virheellisesti tai sääntöjen vastaisesti määrätessään Konttisen vuoden mittaiseen kilpailukieltoon.  


Päätöslauselma

Valitus hylätään. Suomen Pyöräilyunioni r.y:n hallituksen päätöstä 28.6.2008 ei muuteta. 

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.  


Risto Jalanko                             Eero Nikkarinen puheenjohtaja                           sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Erkki Aurejärvi, Matti Hiltunen, Mika Palmgren ja Marja Ramm-Schmidt