4/2023 Voimistelu- Kurinpito - Osallistumisoikeuden epääminen - Toimivalta

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 4/2023
31.1.2023                                 
Diaarinro 37/2022

                                                                                                                                    

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Voimisteluliitto ry:n hallituksen päätös 25.11.2022

ASIA                

Osallistumisoikeuden epääminen 

MUUTOKSENHAKIJA

A

KUULTAVA

Suomen Voimisteluliitto ry

 

SUOMEN VOIMISTELULIITTO RY:N HALLITUKSEN PÄÄTÖS 25.11.2022

Suomen Voimisteluliitto ry:n (jäljempänä Voimisteluliitto) hallitus on kokouksessaan 25.11.2022 päättänyt, että A siirretään pois rytmisen voimistelun SM-kilpailuiden 26.11.2022 tuomaristoista. Päätös on perustunut turvallisen toimintaympäristön takaamiseen voimistelijoille kilpailuissa sekä lajin yleiseen etuun. Lisäksi päätöksessä on todettu, että taustalla on julkisuudessa oleva mediakohu ja että kysymys ei ole toimintakiellosta. Päätöksessä on mainittu, että ennen päätöksen tekemistä asiasta ovat A:n kanssa keskustelleet Voimisteluliiton rytmisen voimistelun lajipäällikkö, lajin kehittämisryhmän (jäljempänä LAR) puheenjohtaja sekä yksi Voimisteluliiton hallituksen jäsenistä.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että valituksen kohteena oleva päätös kumotaan ja että Voimisteluliitto velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut asiassa 7.982,50 eurolla.

Perusteinaan A on esittänyt, että valituksen kohteena oleva päätös on kumottava ensinnäkin sillä perusteella, että Voimisteluliiton hallituksella ei ole ollut liiton sääntöjen mukaan toimivaltaa päättää asiasta. Toiseksi päätös on kumottava sillä perusteella, että Voimisteluliiton hallitus ei ole kuullut A:ta ennen päätöksen tekemistä. Kolmanneksi päätös on kumottava sillä perusteella, että päätös on Euroopan ihmisoikeussopimuksen syyttömyysolettaman vastainen ja neljänneksi vielä sillä perusteella, että päätös on luonteeltaan syrjivänä urheilun eettisten periaatteiden vastainen.


Voimisteluliiton hallituksen toimivalta

Valituksen kohteena oleva päätös on tosiasiallisesti ja myös oikeudellisesti kurinpitopäätös. Päätöksellä A:ta on kielletty toimimasta tuomarina 26.11.2022 SM-kilpailuissa, joihin hänet oli 2.11.2022 nimetty. Urheilun kansainvälinen välitystuomioistuin CAS (jäljempänä CAS) on päätöksessään CAS 2011/O/2422 United States Olympic Committee (USOC) v. International Olympic Committee (IOC), 4.10.2011 (Osaka rule -päätös) määritellyt, milloin päätöstä on pidettävä kurinpitopäätöksenä. Sanotun päätöksen mukaan kysymys on kurinpitopäätöksestä, jos päätös tosiasiallisesti estää urheilijaa osallistumasta kilpailuun ja päätöksen perusteena on jokin kyseiseen urheilijaan liittyvä aikaisemmin tapahtunut moitittava käytös.

Voimisteluliitto oli 18.1.2022 tehnyt liiton kurinpitovaliokunnalle rikkomusilmoituksen, jonka mukaan A oli maajoukkueen päävalmentajana toimiessaan syyllistynyt urheilun eettisten periaatteiden rikkomiseen. Käsiteltävänä olevan valituksen vireille tullessa kysymyksessä oleva asia on kurinpitovaliokunnan tutkittavana. Valituksen kohteena tässä asiassa oleva päätös perustuu A:n väitettyyn urheilun eettisten periaatteiden vastaiseen menettelyyn. Näin ollen kysymys on Osaka rule -päätöksessä linjatulla tavalla kurinpitopäätöksestä.

Voimisteluliiton toimintasääntöjen mukaan liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta, joka on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä. Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitovaliokunta voi määrätä väliaikaisen kilpailu- ja toimitsijakiellon tapauksen käsittelyn ajaksi. Kysymyksessä olevassa asiassa väliaikaista kilpailu- ja toimitsijakieltoa ei ole määrätty. Voimisteluliiton sääntöjen mukaan liiton hallituksella ei ole toimivaltaa puuttua keskeneräiseen kurinpitomenettelyyn määräämällä sen kohteena olevalle henkilölle väliaikainen toimintakielto. Voimisteluliiton hallitus on siten ylittänyt toimivaltansa tekemällä valituksen kohteena olevan päätöksen.


A:n kuuleminen

A:ta ei ole kuultu asianmukaisesti ennen kurinpitopäätöksen tekemistä, eikä hänelle ole varattu mahdollisuutta käyttää kuulemisessa avustajaa. Kuulemisvelvoite on laiminlyöty siitä huolimatta, että A:n asiamies oli ennen päätöksen tekemistä pyytänyt kaksi kertaa mahdollisuutta tulla kuulluksi, mikäli liitto harkitsee tällaisen päätöksen tekemistä. A:n asiamiehen pyyntöihin ei ollut vastattu.


Syyttömyysolettama

Valituksen kohteena oleva päätös on myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen syyttömyysolettaman vastainen. CAS:n vakiintuneen ratkaisukäytännön mukaan ihmisoikeussopimuksen keskeisiä periaatteita tulee välillisesti soveltaa myös urheilujärjestöjen kurinpitomenettelyssä. Lisäksi Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n (SUEK) eettisten rikkomusten tutkintaa koskevassa ohjeistossa on määrätty, että SUEK noudattaa esitutkintalain 4 luvun periaatteita, kuten syyttömyysolettamaa.

Esillä olevan asian vireille tullessa mikään urheilun kurinpitoelin ei ole katsonut A:n syyllistyneen minkään urheilujärjestön säännöissä rangaistavaksi määrättyyn menettelyyn. Valituksen kohteena oleva päätös perustuu olennaisesti Yleisradio Oy:n 16.11.2022 julkaisemaan artikkeliin, jossa A:n on todettu menetelleen moitittavasti. Päätös rikkoo siten räikeästi A:n ihmisoikeuksia.


Syrjinnän kielto

Valituksen kohteena oleva päätös on myös syrjinnän kiellon vastainen. A:ta on kielletty osallistumasta tuomarina rytmisen voimistelun SM-kilpailuihin sillä perusteella, että häntä kohtaan on ollut vireillä kurinpitomenettely ja Yleisradio Oy on julkaissut keskeneräisestä asiasta yksinomaan toisen osapuolen antamiin tietoihin perustuvan artikkelin. Tämä ei ole sovellettavien sääntöjen mukainen peruste siirtää A sivuun lajin toiminnasta. Päätös loukkaa syrjinnän kieltoa.  


VALITUKSEN TÄYDENNYS                 

Toimittamassaan täydennyskirjelmässä A on lisäksi lausunut, että asiassa on otettava huomioon myös se, että Voimisteluliiton kurinpitovaliokunta on 5.12.2022 päättänyt ratkaista A:n kurinpitoasian kirjallisessa menettelyssä sillä perusteella, että asian luonne ja valiokunnan näkemys asiassa tulevan seuraamuksen ankaruudesta eivät puolla suullisen käsittelyn järjestämistä.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Voimisteluliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja A velvoitetaan korvaamaan Voimisteluliiton lautakuntakulut asiassa 8.797,80 eurolla.

Perusteinaan Voimisteluliitto on esittänyt, että Voimisteluliitolla ja sen hallituksella on sääntöjensä mukaan ollut vastuu SM-kilpailuiden tuomariston asettamisesta. Liitolla on oikeus kutsua tuomareiksi sopivimmiksi katsomansa henkilöt. Vastaavasti liitolla on myös oikeus peruuttaa kutsu saapua tuomariksi SM-kilpailuihin. Kysymys on harrastustoiminnasta, jota ei voida rinnastaa urheilijoiden valintaan arvokilpailuihin. Liiton hallituksella on velvollisuus taata kaikille osallistujille kilpailuissa turvallinen kilpailuympäristö. Päätös peruuttaa A:lle lähetetty kutsu on perustunut juuri turvallisen toimintaympäristön takaamiseen sekä liiton ja sen jäsenseurojen ja niiden jäsenten yleiseen etuun. Lisäksi päätöksen taustalla on A:ta koskeva merkittävät mittasuhteet saanut mediakohu.

Kuten valituksen kohteena olevassa päätöksessä on todettu, kysymys ei ole kurinpitopäätöksestä, väliaikaisesta toimintakiellosta eikä muustakaan A:n menettelyyn perustuvasta sanktiosta. Kutsun peruuttaminen ei ole oikeudellisesti eikä tosiasiallisesti kurinpitopäätös. Päätös on liiton sääntöjen mukainen.


Voimisteluliiton hallituksen toimivalta

Yleisradio Oy oli julkaissut ensimmäisen A:n epäiltyä epäasiallista menettelyä koskevan artikkelin 16.11.2022. Vielä saman päivän aikana useat muutkin tiedostusvälineet olivat julkaisseet asiaa koskevia uutisia. Tapaus oli herättänyt laajalti keskustelua urheilijoiden syömisestä ja hyvinvoinnista. Muiden muassa tiede- ja kulttuuriministeri oli kommentoinut tapausta ja todennut olevansa järkyttynyt siitä, että epäasiallinen menettely oli koskenut lapsia ja nuoria. 

LAR:n puheenjohtaja oli keskustellut 24.11.2022 A:n kanssa mediakohusta ja A:n osallistumisesta tuomarina SM-kilpailuihin 26.11.2022. A oli tässä yhteydessä todennut, että hän haluaa edelleen tulla tuomariksi SM-kilpailuihin. Seuraavana päivänä 25.11.2022 LAR:n puheenjohtaja oli ilmoittanut Voimisteluliiton puheenjohtajalle, että hän ei tule viemään A:n toimimista tuomarina SM-kilpailuissa 26.11.2022 LAR:n käsiteltäväksi. Tämän jälkeen rytmisen voimistelun lajimandaatilla Voimisteluliiton hallituksessa toimiva hallituksen jäsen oli soittanut A:lle ja keskustellut tuomarina toimimisesta. Edelleen A oli ilmaissut haluavansa toimia tuomarina kysymyksessä olevissa kilpailuissa. Tämän jälkeen liiton hallitus oli tehnyt valituksen kohteena olevan päätöksen.

Liiton yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen mukaan liiton hallitus tai sen nimeämä toimielin vastaa tuomaritoiminnasta. Rytmisen voimistelun kilpailusääntöjen mukaan LAR nimeää ja kutsuu SM-kilpailujen tuomarit. Siitä, millä taholla on toimivalta peruuttaa kutsu, säännöissä ei ole määräyksiä. Kun LAR:n puheenjohtaja oli 25.11.2022 ilmoittanut liiton puheenjohtajalle, että hän ei tule viemään A:n asiaa mediakohusta huolimatta LAR:n käsiteltäväksi, tilanteen käsitteleminen ja kutsun peruuttamista koskevan päätöksen tekeminen oli jäänyt liiton hallituksen tehtäväksi.

Voimisteluliiton hallituksella on ollut toimivalta käsitellä asia, koska hallitus tai sen nimeämä toimielin vastaa tuomaritoiminnasta. Hallituksella ja LAR:lla on ollut asiassa rinnakkainen toimivalta. Lisäksi liiton strateginen johtaminen kuuluu hallituksen tehtäviin. Hallituksella on ollut tilanteessa sekä oikeus että myös velvollisuus kontrolloida nimeämänsä LAR:n toimintaa ja puuttua siihen tarvittaessa. Liitto oli saanut yhteydenottoja koskien A:n toimimista tuomarina. Kun hallituksen nimeämän toimielimen tekemästä päätöksestä halutaan valittaa ylemmälle taholle muussa kuin kurinpitoasiassa, päätösvalta kuuluu liiton yleisen käytännön mukaan toimielimen nimenneelle ylemmälle taholle, eli hallitukselle. Hallitus on siten ollut toimivaltainen tekemään valituksen kohteena olevan päätöksen.

Lisäksi Voimisteluliitto on todennut, että valituksessa tehty rinnastus Osaka rule -päätökseen on ilmeisen perusteeton. A ei ole urheilija, jolta olisi evätty oikeus osallistua olympialaisiin, vaan talkootöihin kutsuttu toimitsija. Osaka rule -päätöksen tarkoituksena oli lisäksi turvata urheilijoille määrättyjen rangaistusten enimmäisaika ja estää sen tosiasiallinen pidentäminen. A:n tapauksessa mistään tällaisesta ei ole ollut kysymys. A ei ole ollut kurinpitotoimien kohteena ennen mediakohua eikä hänen kutsumisensa tuomariksi eikä kutsun peruuttaminen ole perustunut kurinpitovaliokunnassa vireillä olevassa kurinpitoasiassa käsiteltäviin asioihin. A:ta ei ole määrätty toimintakieltoon ja hänellä on mahdollisuus tulla valituksi tuomariksi muihin kilpailuihin. A toimii myös edelleen seuransa valmennuspäällikkönä.    


A:n kuuleminen

Koska kutsun peruuttamisessa ei ole ollut kysymys kurinpitotoimesta, A:ta ei ole ollut tarpeen kuulla ennen päätöksentekoa. Voimisteluliiton säännöt eivät edellytä kuulemista ennen kuin henkilö kutsutaan tuomariksi eikä ennen tällaisen kutsun peruuttamista. Tästä huolimatta A:ta on tosiasiallisesti kuultu ennen kutsun peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä Voimisteluliiton rytmisen voimistelun lajipäällikön, LAR:n puheenjohtajan sekä yhden Voimisteluliiton hallituksen jäsenen toimesta. A on myös saanut esittää asiasta oman näkemyksensä. Näin ollen A:n väitteet kuulemisvelvollisuuden laiminlyönnistä ovat joka tapauksessa perusteettomia.   


Syyttömyysolettama

A:ta koskeva päätös on perustunut mediakohuun. A:ta käsitellään Voimisteluliitossa edelleen syyttömänä. Tätä ilmentää muun muassa se, että A:lle oli lähetetty kutsu saapua tuomariksi SM-kilpailuihin tilanteessa, jossa häntä koskeva kurinpitomenettely oli ollut vireillä jo pitkään. Tarve peruuttaa kutsu oli syntynyt vasta mediakohun jälkeen. Mediakohun vuoksi liiton hallituksella oli ollut sääntöjen ja liiton strategian perusteella oikeus ja velvollisuus turvata jokaiselle SM-kilpailuihin osallistuvalle turvallinen ja häiriötön toimintaympäristö ja valita kilpailuiden toimitsijat.


Syrjinnän kielto

A:ta ei ole syrjitty eikä asetettu eriarvoiseen asemaan muiden kanssa. Liiton toiminnassa on aikaisemminkin tehty toimitsijakutsun peruuttamista koskevia päätöksiä. Päätös ei siten ole myöskään syrjintäkiellon vastainen.

Vielä Voimisteluliitto on lausunut, että kurinpitovaliokunnan A:n vireillä olevassa kurinpitoasiassa antamalla välipäätöksellä ei ole esillä olevassa asiassa mitään merkitystä. Välipäätöksestä ei toisaalta voida myöskään päätellä, tullaanko A:lle määräämään asiassa kurinpitoseuraamus ja jos tullaan, minkälainen seuraamus tulee olemaan.  


VASTASELITYS

A on Voimisteluliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessa esittämänsä. Lisäksi A on lausunut, että valituksen kohteena olevalla päätöksellä ei ole peruutettu A:n saamaa kutsua, vaan päätöksen sanamuodon mukaisesti siirretty A pois SM-kilpailuiden tuomaristosta. Mikäli Voimisteluliitto on arvioinut, että A:n läsnäolo vaarantaa jollain tavalla muiden toimintaan osallistuvien terveyden, liitto olisi voinut hakea kurinpitovaliokunnalta A:lle väliaikaista toimintakieltoa siihen saakka, kunnes kurinpitovaliokunta on ratkaissut asian. Näin se ei kuitenkaan ole tehnyt.

A on jatkanut työtään seuransa valmennuspäällikkönä kurinpitomenettelyn vireillä ollessa täysin normaalisti eikä hänen työnantajalleen ole tullut asiasta yhtään valitusta. A oli myös seurannut SM-kilpailuja 26.11.2022 katsomosta käsin eikä kukaan ollut kiinnittänyt häneen kilpailuiden aikana kielteisellä tavalla huomiota. Väite, jonka mukaan A:sta oli yhtäkkiä marraskuussa 2022, kurinpitoasian oltua vireillä jo 10 kuukautta, tullut terveysuhka, on täysin paikkansapitämätön. Tosiasiassa valituksen kohteena oleva päätös on perustunut lajiliiton pelkoon kielteisestä julkisuudesta. Sen hyväksyminen, että lajiliiton hallituksella olisi oikeus siirtää negatiivisen julkisuuden perusteella kenet tahansa sivuun urheilutoiminnasta ilman todellista henkilön omaan käyttäytymiseen perustuvaa syytä, merkitsisi luopumista kurinpidon laillisuusperiaatteesta.    

Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on määritelty, että kuulemisen kohteena olevalle henkilölle on selvästi ilmoitettava, että kyseessä on hänen kuulemisensa johonkin tehtävänä olevaan päätökseen liittyen. Lisäksi henkilölle tulee kertoa se tapahtuma tai tapahtumakokonaisuus, jonka johdosta häntä kuullaan. A:lle ei ollut missään vaiheessa kerrottu, että häntä kuullaan osana liiton hallituksen päätöksentekomenettelyä, jossa voidaan päätyä siirtämään A pois rytmisen voimistelun SM-kilpailuiden arvostelutuomarin tehtävistä. Keskustelut olivat olleet vapaamuotoisia ja kysymys oli lähinnä ollut sen selvittämisestä, mitä A aikoi tehdä.

Kuulemismenettelyn kohteena olevan henkilön tietoon tulee myös saattaa kaikki se aineisto, johon menettely häntä kohtaan perustuu. Sen jälkeen henkilölle on ennen asian ratkaisemista varattava tilaisuus esittää oma mielipiteensä aineistosta. Ennen valituksen kohteena olevan päätöksen tekemistä A:lle oli kerrottu, että yhden voimistelijan vanhempi oli ottanut yhteyttä liittoon ja ihmetellyt, miten A voi vielä toimia lajissa arvostelutuomarina. Mistään väitetystä terveysuhasta tai vaarasta A:lle ei ollut kerrottu.     

Lisäksi kuulemismenettely on ollut virheellinen siitäkin syystä, että A:lle ei ollut varattu tilaisuutta käyttää apunaan valitsemaansa avustajaa vastatessaan kuulemisessa hänelle esitettyihin kysymyksiin. Tämä oikeus A:lta oli evätty siitä huolimatta, että A oli avustajansa välityksellä nimenomaisesti pyytänyt saada käyttää kuulemisessa apunaan avustajaa.

Syyttömyysolettamaa on noudatettava myös urheilun kurinpidossa. Valituksen kohteena oleva päätös loukkaa sanottua periaatetta ja on myös A:ta kohtaan syrjivä. Päätös on kumottava.   


 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut

Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

Voimisteluliiton hallitus on päätöksellään 25.11.2022 siirtänyt A:n pois rytmisen voimistelun SM-kilpailuiden 26.11.2022 tuomaristoista. Päätös on perustunut turvallisen toimintaympäristön takaamiseen voimistelijoille kilpailuissa sekä lajin yleiseen etuun. Lisäksi päätöksessä on todettu, että taustalla on julkisuudessa oleva mediakohu ja että kysymys ei ole toimintakiellosta.

A:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on kysymys ensinnäkin siitä, onko valituksen kohteena oleva Voimisteluliiton hallituksen päätös kurinpitopäätös. Toiseksi asiassa on arvioitava, onko liiton hallituksella ollut toimivalta tehdä kysymyksessä oleva päätös. Mikäli näin katsotaan olleen, asiassa on kolmanneksi kysymys siitä, onko A:ta kuultu asianmukaisesti ennen päätöksen antamista. Mikäli näin katsotaan tapahtuneen, asiassa on vielä neljänneksi arvioitava, loukkaako tehty päätös syyttömyysolettamaa tai syrjinnän kieltoa.


Sovellettavat säännöt ja määräykset

Voimisteluliiton sääntöjen (2022) 5 §:n mukaan liiton ylintä päätösvaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet liiton kevät- ja syyskokouksissa. Liiton hallinnosta vastaa hallitus sekä sen alaisuudessa toiminnanjohtaja ja muu henkilökunta.

Voimisteluliiton sääntöjen 12 §:n mukaan liiton toiminnassa noudatetaan Suomen Olympiakomitean hyväksymiä kulloinkin voimassa olevia Reilun Pelin periaatteita, liiton kokouksen hyväksymää eettistä ohjeistusta, yleisiä kilpailu- ja kurinpitosääntöjä ja 6 §:ssä mainittujen kansainvälisten kattojärjestöjen ohjeistusta.

Voimisteluliiton sääntöjen 15 §:n mukaan jäsenseuraan, jäsenseuran jäseneen ja muuhun sellaiseen toimijaan, joka on sopimusperusteisesti sitoutunut näihin sääntöihin tai niiden nojalla annettuihin määräyksiin, voidaan kohdistaa liiton kokouksen hyväksymiä liiton kurinpitosääntöjen mukaisia rangaistuksia. Liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta. Kurinpitovaliokunta on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä. Jäsenseurat luovuttavat ylimmän toimintaa koskevan valvonta- ja kurinpitovallan jäseniinsä nähden liitolle. Kurinpitovaliokunnan toimivallasta, kokoonpanosta, toimikaudesta, tehtävistä, rangaistavista teoista, kurinpitomenettelystä ja rangaistuslajeista säädetään tarkemmin liiton kokouksen hyväksymissä liiton kurinpitosäännöissä. 

Hallituksen tehtäviä koskevan Voimisteluliiton sääntöjen 19 §:n mukaan hallitus vastaa liiton strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta, toiminnan resursoinnista ja jatkuvasta arvioinnista sekä liiton edunvalvonnasta. Hallituksen tehtävänä on hoitaa liiton asioita lain, näiden sääntöjen ja liiton kokousten päätösten mukaisesti sekä edustaa liittoa. Lisäksi hallituksen tehtävänä on muun muassa nimetä tarpeelliset toimielimet ja päättää niiden tehtävistä (kohta 3) sekä päättää jäsenseuroihin ja jäsenseurojen jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä (kohta 11).

Voimisteluliiton toimintaohjesäännön (2022) 1 kohdan mukaan toimintaohjesääntö on laadittu täydentämään sääntöjä ja selkeyttämään toiminnan käytännön toteutusta, organisointia, päätöksentekoa, valtuutuksia, tehtäväksiantoa ja työnjakoa.

Voimisteluliiton toimintaohjesäännön 2.1 kohdan mukaan liiton hallituksen tehtäviä ovat hallituksen sääntömääräiset tehtävät, Voimisteluliiton strategiatyöstä ja strategisesta johtamisesta vastaaminen, toiminnan ja talouden suunnittelusta sekä seurannasta ja toiminnan resursoinnista vastaaminen, liiton organisaatiomallin vahvistaminen, liikuntapoliittisesta ja liiton yleisestä edunvalvonnasta vastaaminen sekä liiton toiminnan säännöllinen arviointi. Lisäksi sanotussa sääntökohdassa on todettu, että hallitus voi delegoida tiettyjen asioiden valmistelua ja kehittämistä nimeämilleen ryhmille.

Voimisteluliiton yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen (2022) johdannossa on todettu, että näissä säännöissä mainitut päätökset tekee liiton hallitus, jollei se ole erikseen delegoinut määräysvaltaa toiselle elimelle tai henkilölle.   

Yleisten kilpailu- ja kurinpitosääntöjen tuomaritoimintaa koskevan kohdan 5 mukaan nämä kilpailusäännöt koskevat kaikkia tuomareita, arvioitsijoita ja palautteenantajia kilpailusta tai tapahtumasta riippumatta. Tuomaritoiminnasta vastaa liiton hallitus tai sen nimeämä toimielin. Kaiken tuomaritoiminnan tulee olla eettistä ja kunnioittaa urheilijan oikeusturvaa. Jokaiselle lajille tulee vahvistaa tuomariohjesäännöt, jotka määrittävät lajikohtaiset tuomareiden pätevyysvaatimukset sekä eettiset linjaukset, jotka sitovat tuomareita näiden sääntöjen ohella. Näiden lisäksi tuomarit sitoutuvat Voimisteluliiton eettiseen ohjeistukseen. Tuomarina voi toimia ainoastaan ko. lajin esteettömyys- ja pätevyysvaatimukset sekä eettiset linjaukset ja säännöt täyttävä tuomari.

Voimisteluliiton kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitoseuraamus voidaan määrätä muun muassa sille, joka syyllistyy liiton etua vahingoittavaan toimintaan, sekä sille, joka kilpailussa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta tai muutoin käyttäytyy lainvastaisesti, epäurheilijamaisesti tai urheilun yleisten eettisten periaatteiden vastaisesti.

Kurinpitosääntöjen mukaan seuraamuksena sääntörikkomuksesta voidaan määrätä muiden muassa kilpailu- tai toimitsijakielto.

Kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitovaltaa käyttävä elin näissä säännöissä mainituissa rikkomuksissa on liiton kurinpitovaliokunta.

Edelleen kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitovaliokunta voi määrätä väliaikaisen kilpailu- ja toimitsijakiellon tapauksen käsittelyn ajaksi.  

Rytmisen voimistelun kilpailusääntöjen kohdan 8.1 mukaan Suomen mestaruuskilpailuissa, SM-karsinnoissa ja arvokilpailukarsinnoissa voivat arvostella Brevet- ja I-tason tuomarit. Kohdan 8.2 mukaan rytmisen voimistelun lajin kehittämisryhmä nimeää tuomarit yllä mainittuihin kilpailuihin sekä kansainvälisiin arvokilpailuihin. Tuomareita kutsuttaessa kiinnitetään huomiota tuomarikortin tasoon, kokemukseen, sanktioihin, ylituomareilta saatuihin palautteisiin, seurakiintiösääntöön (max 50% tuomareita tuomaristossa/paneelissa), esteellisyyteen ja seuraedustuksen tasaisuuteen mahdollisuuksien mukaan. Korkeimman tuomarikortin omaavat ovat etusijalla tuomaristoon.


Valituksen kohteena olevan päätöksen luonne

Valituksen kohteena olevalla päätöksellä A on siirretty pois tuomarin tehtävistä rytmisen voimistelun SM-kilpailuissa. Päätös on tehty vastoin A:n omaa tahtoa vain päivää ennen kysymyksessä olevia kilpailuja.

Esitetyn selvityksen perusteella Voimisteluliiton hallitus on delegoinut tuomareiden nimittämistä koskevan toimivallan rytmisessä kilpavoimistelussa LAR:lle, joka rytmisen kilpavoimistelun kilpailusääntöjen nojalla nimeää tuomarit muun muassa lajin SM-kilpailuihin. Säännöissä ei ole tuomariksi nimeämisen peruuttamista koskevia määräyksiä.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että tuomarilla ei ole subjektiivista oikeutta päästä tuomariksi tiettyyn kilpailuun tai otteluun. Tuomareiden valitsemisesta tai valitsematta jättämisestä päättää yleensä kilpailu- tai ottelukohtaisesti se taho, jonka tehtäväksi tuomareiden valitseminen eri tapahtumiin on säännöissä määrätty. Yleisestä tuomaritoiminnasta ja tuomarin valitsemisesta harkintavallan puitteissa tiettyyn kilpailuun tai otteluun on kuitenkin erotettava tuomariin kohdistettavat kurinpitotoimet (ks. UOL 3/2014).

Henkilön siirtäminen vastoin tämän omaa tahtoa viime hetkellä pois toimitsijan tehtävistä, joihin hänet on aikaisemmin nimetty, on luonteeltaan kielteinen ja rangaistusluonteinen seuraamus, mikä on tyypillistä kurinpitoseuraamuksille. Tehtävistä pois siirtäminen on vaikuttanut A:n toimintaan SM-kilpailuissa 26.11.2022 toimintakiellon tavoin, estäen kokonaan tuomarina toimimisen. Voimisteluliiton hallitus on tehnyt kysymyksessä olevan päätöksen sen perusteluiden mukaan turvallisen toimintaympäristön takaamiseksi sekä lajin yleisen edun ja taustalla olleen mediakohun vuoksi. Päätöksen perustelut viittaavat siten siihen, että A:n läsnäolon on katsottu vaarantavan muiden tapahtumaan osallistuvien terveyttä tai turvallisuutta.

Valituksen kohteena olevaa päätöstä on edeltänyt A:ta koskeva kriittinen kirjoittelu eri tiedotusvälineissä. Keskiössä sanotussa kirjoittelussa ovat olleet väitteet A:n epäasiallisesta ja epäeettisestä menettelystä hänen toimiessaan Voimisteluliiton päävalmentajana. A:n edellä mainittua menettelyä koskeva kurinpitomenettely on ollut hallituksen päätöksen tekohetkellä vireillä Voimisteluliiton kurinpitovaliokunnassa. Ottaen huomioon sen, että asiassa ei ole edes väitetty, että A olisi syyllistynyt kurinpitoilmoituksen 18.1.2022 jättämisen jälkeen johonkin sellaiseen sääntöjenvastaiseen menettelyyn, jonka vuoksi hän olisi menettänyt sopivuutensa toimia tuomarina, oikeusturvalautakunta katsoo, että liiton hallitus on katsonut A:n vaarantavan turvallisen toimintaympäristön SM-kilpailuissa 26.11.2022 sellaisten seikkojen vuoksi, jotka ovat olleet tutkinnan kohteena kurinpitovaliokunnassa vireillä olleessa kurinpitoasiassa. A:lle on siten valituksen kohteena olevalla päätöksellä määrätty kielteinen seuraamus ainakin osin aikaisemman ei-toivotun käyttäytymisen perusteella. Kysymys on siten kurinpitopäätöksestä (ks. myös  CAS 2011/O/2422 United States Olympic Committee v. International Olympic Committee, 4.10.2011).


Voimisteluliiton hallituksen toimivalta

Sovellettavissa Voimisteluliiton säännöissä ei ole määräystä, joka mahdollistaisi kurinpitoseuraamuksen määräämisen mediakohun perusteella. Sen sijaan sen taustalla olevan väitetyn epäasiallisen ja urheilun eettisten periaatteiden vastaisen menettelyn perusteella kurinpitoseuraamus voidaan liiton kurinpitosääntöjen mukaan määrätä.

Voimisteluliiton sääntöjen 19 §:n mukaan liiton hallituksella on toimivalta päättää jäsenseuroihin ja jäsenseurojen jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä. Toisaalta Voimisteluliiton sääntöjen 15 §:n mukaan liiton kurinpitovaltaa käyttää liiton kokouksen valitsema kurinpitovaliokunta, joka on toiminnassaan ja päätöksenteossaan itsenäinen ja riippumaton liiton muista elimistä.

Edellä kerrotulla tavalla Voimisteluliitto on tehnyt A:n epäasiallista ja epäeettistä menettelyä koskevan rikkomusilmoituksen liiton kurinpitovaliokunnalle 18.1.2022. Asiassa on riidatonta, että mainitun rikkomusilmoituksen perusteella kurinpitomenettelyn A:ta kohtaan käynnistänyt liiton kurinpitovaliokunta on ollut toimivaltainen toimielin käsittelemään ja ratkaisemaan kysymyksessä olevan kurinpitoasian. 

Asiassa on jäänyt epäselväksi, minkälaisissa asioissa liiton hallituksella on toimivalta päättää kurinpitovaliokunnan asemesta liiton jäseniin kohdistuvista kurinpitotoimenpiteistä. Selvää kuitenkin on, että liiton muista toimielimistä riippumattoman kurinpitovaliokunnan tutkiessa tietyn henkilön menettelyn sääntöjenmukaisuutta, liiton hallituksella ei voi olla toimivaltaa määrätä kurinpitomenettelyn kohteena olevalle henkilölle kurinpitoseuraamuksia kurinpitovaliokunnassa tutkittavana olevan menettelyn perusteella.

Sillä, että valituksen kohteena olevan päätöksen perusteluissa ja myös liiton vastauksessa on todettu, että päätöksen taustalla ja perusteena on ollut toimintaympäristön turvaamisen ohella Yleisradio Oy:n 16.11.2022 julkaisemasta artikkelista alkunsa saanut mediakohu, ei ole vaikutusta arvioitaessa sitä, mikä taho on ollut toimivaltainen käsittelemään ja ratkaisemaan A:ta koskevan kurinpitoasian. Esitetyn selvityksen perusteella kysymyksessä oleva mediakohu on koskenut kurinpitovaliokunnan tutkittavana ollutta A:n menettelyä. Liiton kurinpitosääntöjen mukaan kurinpitovaliokunnalla on ollut myös kurinpitomenettelyn aikana toimivalta ratkaista kysymys siitä, onko kurinpitomenettelyn kohteena olleen A:n toimintavapautta tullut rajoittaa määräämällä A väliaikaiseen kilpailu- ja toimitsijakieltoon tapauksen käsittelyn ajaksi. Tällaista ratkaisua kurinpitovaliokunta ei ole asiassa tehnyt.

Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että Voimisteluliiton hallituksella ei ole ollut toimivaltaa käsitellä ja ratkaista kysymyksessä olevaa kurinpitoasiaa. 

  

Johtopäätökset

Siirtämällä A:n vastoin tämän tahtoa pois tuomarin tehtävistä, joihin A oli aikaisemmin nimetty, Voimisteluliiton hallitus on määrännyt A:lle kielteisen ja rangaistusluonteisen seuraamuksen. Seuraamuksen määrääminen on perustunut keskeisesti epäasiallista ja urheilun eettisten periaatteiden vastaista menettelyä koskeviin väitteisiin, jotka ovat olleet liiton kurinpitovaliokunnan tutkittavina hallituksen antaessa valituksen kohteena olevan päätöksen. Kysymys on siten ollut kurinpitopäätöksestä. 

Voimisteluliitto on tehnyt A:n väitetystä sääntöjen vastaisesta menettelystä rikkomusilmoituksen liiton kurinpitovaliokunnalle 18.1.2022. Kysymys on ollut samasta menettelystä, josta Yleisradio Oy on julkaissut artikkelin 16.11.2022. Asiassa on riidatonta, että kurinpitovaliokunnalla on ollut toimivalta tutkia asia. Vastaavasti kurinpitovaliokunnalla on ollut toimivalta määrätä A:lle kurinpitomenettelyn aikana väliaikainen kilpailu- ja toimintakielto, mitä kurinpitovaliokunta ei ole tehnyt. Liiton hallituksella ei ole ollut toimivaltaa määrätä kurinpitomenettelyn kohteena olleelle A:lle kurinpitoseuraamusta tutkittavana kurinpitovaliokunnassa olevan menettelyn perusteella. Näin ollen Voimisteluliiton hallitus on ylittänyt toimivaltansa antaessaan valituksen kohteena olevan päätöksen.

Ratkaisun lopputulokseen nähden asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, onko A:ta kuultu asianmukaisesti ennen päätöksen antamista, eikä siihen, loukkaako tehty päätös syyttömyysolettamaa tai syrjinnän kieltoa. 


Lautakuntakulut

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 27 §:n 1 momentin mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on asian ajamisesta lautakunnassa aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.

A:n valitus hyväksytään ja valituksen kohteena oleva päätös kumotaan. A:n voittaessa asian oikeusturvalautakunnassa Voimisteluliitto on velvoitettava korvaamaan A:lle asian käsittelystä lautakunnassa aiheutuneet kulut.

A on asiassa vaatinut, että Voimisteluliitto velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 7.982,50 eurolla. Vaatimus perustuu A:n asiamiehen 25,75 tunnin ajankäyttöön (250 euroa/h). Voimisteluliitto on kiistänyt A:n lautakuntakulujen korvaamista koskevan vaatimuksen myös määrän osalta 4.262,50 euroa ylittävältä osin. Perusteinaan Voimisteluliitto on tältä osin lausunut, että A:n lautakuntakulujen määrä on noussut tarpeettomasti A:n toimitettua oma-aloitteisesti valituksen täydennyksen ja sen liitteenä kurinpitovaliokunnan A:n asiassa antaman välipäätöksen sekä antaessa oikeusturvalautakunnan pyytämättä asiassa vastaselityksen. Valituksen täydennys on ollut sisällöltään asiaan vaikuttamaton eikä myöskään vastaselityksessä ole tuotu esille mitään uutta.

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A on toimittanut lautakunnalle edellä mainitun valituksen täydennyksen sekä vastaselityksen pyytämättä. Voimisteluliiton vastauksessa todetulla tavalla valituksen täydennys on ollut asiaan vaikuttamaton. Voimisteluliittoa ei siten tule velvoittaa korvaamaan sen laatimisesta ja toimittamisesta aiheutuneista kuluja.

Voimisteluliiton antaman vastauksen tiedoksi saatuaan A on ilmoittanut lautakunnalle, että hänelle ei ole tarpeen lähettää vastaselityspyyntöä, vaan hän toimittaa vastaselityksen oma-aloitteisesti ensi tilassa. Ottaen huomioon sen, että A:lle olisi joka tapauksessa varattu tilaisuus antaa vastaselitys Voimisteluliiton vastauksen johdosta, vastaselityksen antamisesta ei ole aiheutunut tarpeettomia kustannuksia. Vastaselitys on kuitenkin tarpeettoman laaja ja sisältää toistoa.

Kohtuullisena A:n asiamiehen ajankäyttönä on pidettävä asiassa 18 tunnin työmäärää. Voimisteluliitto ei ole paljoksunut A:n asiamiehen 250 euron tuntiveloitusta. Näin ollen Voimisteluliitto velvoitetaan korvaamaan A:lle asiassa aiheutuneet lautakuntakulut arvonlisäveroineen 5.580 eurolla.       


Päätöslauselma

Suomen Voimisteluliitto ry:n hallituksen päätös 25.11.2022 kumotaan.

Suomen Voimisteluliitto ry velvoitetaan korvaamaan A:n lautakuntakulut asiassa 5.580 eurolla.

Suomen Voimisteluliitto ry:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.

Valitusmaksu palautetaan.

Päätös oli yksimielinen.


Timo Ojala
Puheenjohtaja 
                               
Samuli Sillanpää
Sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Hanneli Alho-Ignatius, Pekka Lindroos, Timo Pennanen ja Tapio Rantala