25/ 2015 Alppihiihto Maajoukkuevalinta - Valintakriteerit - Valintakriteereiden muuttaminen


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS    Nro 25/2015

3.8.2015                   Diaarinro 23/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Ski Sport Finland ry:n maajoukkuevalintoja koskeva päätös 28.4.2015


ASIA

Team 2018 -ryhmän valinta kaudelle 2015 - 2016


MUUTOKSENHAKIJA

X


KUULTAVA

Ski Sport Finland ry


HALLITUKSEN PÄÄTÖS

Ski Sport Finland ry:n hallitus on päätöksellään 28.4.2015 valinnut urheilijat eri maajoukkueisiin. X ei tullut valituksi naisten A- tai B-maajoukkueeseen eikä Team 2018 -ryhmään.


VALITUS PERUSTEINEEN

X on valituksessaan vaatinut ensisijaisesti, että hallituksen päätös Team 2018 -ryhmän vuonna 1997 ja 1998 syntyneiden urheilijoiden valinnan osalta kumotaan tai toissijaisesti, että X valitaan Team 2018 -ryhmään ja että Ski Sport Finland ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa 600 eurolla sekä lautakunnan valitusmaksu 200 euroa.


Ski Sport Finland ry on 28.4.2015 valinnut Team 2018 -ryhmään kuusi urheilijaa eli vuonna 1998 syntyneet KH:n, HH:n ja JT:n ja vuonna 1999 syntyneet KL:n, IA:n ja NK:n. Team 2018 -ryhmä on Ski Sport Finland ry:n kesällä 2014 perustama uusi maajoukkuekonsepti naispuolisille lapsille ja nuorille. Kaudelle 2015 - 2016 tehdyissä valinnoissa ei ollut noudatettu alkuperäisiä Team 2018 -ryhmän valintakriteereitä. Valinnat oli suoritettu käyttäen kaikkien osalta B-maajoukkueen kriteereitä. Koska kukaan Team 2018 -joukkueeseen valituista urheilijoista ei ollut täyttänyt B-maajoukkueen valintakriteereitä, valinnat oli tehty yksinomaan valmennustoimikunnan harkinnan perusteella.

Alkuperäisiä Team 2018 -ryhmän valintakriteereitä ei ole kuitenkaan kumottu eikä muuttuneita kriteereitä ole julkaistu missään. Urheilijoille ei ole myöskään ilmoitettu valinnoissa käytettäviä kriteereitä etukäteen, vaikka urheilijat ovat tiedustelleet valintakriteereitä. Team 2018 -ryhmän valintapäätös tulee kumota ainakin vuonna 1997 ja 1998 syntyneiden laskijoiden osalta.


Alkuperäisten Team 2018 -ryhmän valintakriteereiden perusteella X olisi tullut valita joukkueeseen. Alkuperäisten kriteereiden mukaan urheilijoiden vertailussa tulee oikeusturvalautakunnan ratkaisun UOL 24/2014 mukaan ottaa huomioon myös muut kilpailut kuin FIS-kilpailut. Kun vertailussa otetaan huomioon kansainväliset kilpailut, nuorten SM-kilpailut ja FIS-pisteet, X on näiden alkuperäisten kriteereiden perusteella paras ja hänet tulisi valita joukkueeseen.


VASTAUS PERUSTEINEEN

Ski Sport Finland ry on vastauksessaan vaatinut ensisijaisesti, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus joka tapauksessa hylätään.


Ski Sport Finland ry oli 10.4.2015 lähettänyt seurakirjeen, jossa oli selostettu maajoukkueiden valintamenettelyä. Tulevan kauden Team 2018 -maajoukkueryhmien valintojen osalta seurakirjeessä on todettu seuraavaa:


Tulevalle kaudelle perustettavien Team 2018 -maajoukkueryhmien valintamenettelynä käytetään Ski Sport Finlandin alppihiihdon valintakriteereitä sovellettuna tulosten osalta. Valmennustoimikunta ottaa ”pitkää listaa” tehdessään huomioon urheilijoiden tulokset kansainvälisissä kilpailuissa, lasten kansainvälisissä FIS-kilpailuissa ja kotimaan kilpailuissa, jotka on järjestetty Ski Sport Finlandin alaisuudessa. Lisäksi huomioidaan urheilijan urakehitys, fyysiset ominaisuudet, henkilökohtaisen valmentajan huomiot ja tarvittaessa urheilijoilla täytettävä hakemus.


Valintamenettelystä on siten tiedotettu kattavimmassa mahdollisessa jakelussa eli seurajakelussa. Valintakriteereistä on viestitetty kentälle ja urheilijoiden valmentajille. Valmentajilta ja urheilijoilta on myös pyydetty arvioita ennen valintapäätöksiä. Valinnassa käytettävät kriteerit eivät ole myöskään muuttuneet täysin, koska maajoukkueiden valintakriteerit perustuvat tuloksiin, urakehitykseen ja valmennukselliseen arvioon. Näitä kriteereitä on käytetty myös Team 2018 -ryhmän valinnoissa. Valinnoissa ei ole painotettu mitään tiettyä ikäluokkaa ja esimerkiksi ensimmäistä vuottaan FIS-ikäisenä kilpailleet ovat valintakriteereiden täyttyessä nousseet suoraan B-maajoukkueeseen.


Valinta on tehty huolellisesti ja ammattitaitoisesti. Valinnat valmistellaan valmennustoimikunnassa, johon kuuluu maajoukkuevalmentajia, alppikoulujen (Ruka ja Tahko) edustajat, lasten ja nuorten valmennuksen asiantuntija sekä naisten ja tyttöjen valmennuksen asiantuntija. Valintamenettelyssä on pyydetty arvioita myös urheilijoilta ja heidän henkilökohtaisilta valmentajiltaan. Tulosten, urakehityksen, fyysisten ominaisuuksien ja valmentajien sekä urheilijoiden lausuntojen perusteella valmennustoimikunta on tehnyt esitykset maajoukkueryhmistä kaudelle 2015 – 2016. Ski Sport Finland ry:n hallitus hyväksyi valinnat 28.4.2015. 


Tyttöjen Team 2018 -ryhmässä on kolme vuonna 1999 syntynyttä ja kolme vuonna 1998 syntynyttä urheilijaa. Naisten B-maajoukkueessa on kaksi vuonna 1998 syntynyttä urheilijaa, yksi vuonna 1997 syntynyt urheilija ja kaksi vuonna 1996 syntynyttä urheilijaa. Valinnoissa ei käytetä ikäkriteereitä, vaan valinnoissa painottuvat tulokset, urakehitys ja valmennuksellinen arvio.


VASTASELITYS

X on Ski Sport Finland ry:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut valituksessaan esittämänsä lisäksi, että Ski Sport Finland ry:n 10.4.2015 lähettämä seurakirje oli toimitettu jäsenseurojen yhteyshenkilöille. Yhteyshenkilöt toimittavat seurakirjeen eteenpäin vaihtelevasti eikä X ollut saanut kirjettä tiedokseen. Kirje on lisäksi lähetetty samanaikaisesti naisten ja nuorten SM-kilpailujen aikana ja vauhtilajien SM-kilpailujen aikana. Tämä on vaikuttanut seurakirjeen jakeluun. Seurakirjeessä ei myöskään ilmoiteta selvästi, että siinä tiedotetaan muuttuneista kriteereistä. Muuttuneista kriteereistä ei myöskään ilmoiteta Ski Sport Finland ry:n nettisivuilla. Urheilijoiden valmentajille on 21.4.2015 toimitettu valintoja koskeva niin sanottu pitkä lista. Tässäkään ei ole viitattu muuttuneisiin valintakriteereihin.


Team 2018 -joukkueen perustamisesta tiedotettiin sen sijaan laajasti eri tavoin vuonna 2014. Alkuperäiset Team 2018 -ryhmän valintakriteerit tiedotettiin laajasti. Muuttuneita valintakriteereitä ei ole julkaistu samassa laajuudessa eikä samalla tavoin kuin alkuperäisiä valintakriteereitä. Urheilijan tulee voida luottaa siihen, että voimassa olevat valintakriteerit ilmenevät lajiliiton nettisivuilta tai että muutoksista ilmoitetaan samalla tavoin kuin alkuperäisistä kriteereistä.


Seurakirjeessä 10.4.2015 viitatut maajoukkueiden valintakriteerit on laadittu pelkästään A- ja B-maajoukkueille. Seurakirjeen mukaan Team 2018 -joukkueiden valintojen osalta noudatetaan maajoukkueen valintakriteereitä sovellettuna tulosten osalta. Mistään ei ilmene se, miten soveltaminen on toteutettu ja onko soveltaminen tapahtunut yhdenmukaisesti kaikkien 17-21 -vuotiaiden urheilijoiden kohdalla. Niin sanotulle pitkälle listalle pääsy oli perustunut urheilijan tuloksiin kansainvälisissä kilpailuissa, lasten kansainvälisissä FIS-kilpailuissa ja kotimaan kilpailuissa, jotka on järjestetty Ski Sport Finland ry:n alaisuudessa. Seurakirjeen mukaan valinnoissa on otettu huomioon myös urheilijan urakehitys, fyysiset ominaisuudet, henkilökohtaisen valmentajan huomiot ja tarvittaessa urheilijoilla täytettävä hakemus. Kuitenkin ainoa tekijä, jolla X:n valitsematta jättämistä on perusteltu, on hänen FIS-pisteranking. Todellinen valintaperustelu on siten ristiriidassa seurakirjeessä ilmoitettujen valintakriteereiden kanssa.


X olisi tullut valita Team 2018 -joukkueeseen sekä alkuperäisten että seurakirjeessä 10.4.2015 ilmoitettujen valintakriteereiden perusteella. X on ollut tulosten perusteella selvästi parempi kuin joukkueeseen valittu KH.  


Kaikki 17-21 -vuotiaat laskevat käytännössä yhdessä ja samassa aikuisten sarjassa. X:ää oli harkittu niin sanotun pitkän listan perustella B-maajoukkueeseen. Tähän nähden on ihmeellistä, että häntä ei sitten valittu heikommin menestyneiden laskijoiden Team 2018 -joukkueeseen. Urheilijan ikä ei ole voinut olla mikään peruste. Ski Sport Finland ry:n edustajat ovat todenneet, että Team 2018 -joukkue on tarkoitettu 17-21-vuotiaille urheilijoille. Valintamenettely ei ole ollut avoin ja läpinäkyvä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.


Pääasiaratkaisu


I Tausta ja kysymyksenasettelu

 

Ski Sport Finland ry on vuonna 2014 perustanut tyttöjen Team 2018 -joukkueen. Ensimmäisen kerran joukkue valittiin kaudelle 2014 - 2015. X:ää ei tuolloin valittu joukkueeseen ja hän valitti valintapäätöksestä oikeusturvalautakuntaan. Oikeusturvalautakunta hylkäsi X:n valituksen päätöksellään UOL 24/2014.


Ski Sport Finland ry:n hallitus on valmennustoimikunnan esityksen perusteella tehnyt 28.4.2015 päätöksen valmennusryhmistä kaudelle 2015 - 2016. X:ää ei ole valittu naisten B-maajoukkueeseen eikä Team 2018 -joukkueeseen. Asiassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko valituksen kohteena oleva valintapäätös sellainen, josta voi valittaa oikeusturvalautakuntaan ja jonka käsittely kuuluu lautakunnan toimivaltaan. Toiseksi kysymys on siitä, onko valintapäätös Team 2018 -joukkueen osalta tullut tehdä alkuperäisillä Team 2018 -joukkueen perustamisasiakirjoissa ilmoitetuilla valintakriteereillä vai onko valinnassa voitu käyttää seurakirjeessä 10.4.2015 viitattuja maajoukkueiden yhteisiä valintakriteereitä. Lopuksi kysymys on siitä, olisiko X tullut sovellettavaksi tulevien kriteereiden perusteella valita Team 2018 -joukkueeseen.


II Oikeusturvalautakunnan toimivalta

 

Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 24/2014 katsonut, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan on kuulunut Team 2018 -joukkueen valintapäätöksestä tehdyn valituksen tutkiminen, koska valintakriteerit oli tarkoitettu yleisesti sovellettavaksi kyseiseen ryhmään tehtävien valintojen osalta ja kriteerit myös sitoivat Ski Sport Finland ry:tä sen tehdessä valintakriteereiden tarkoittamia päätöksiä. Liiton oli siten noudatettava asettamiaan ja julkistamiaan valintakriteereitä kuten yhdistyksen päätöksiä yleensäkin. Oikeusturvalautakunta katsoi, että tällaisessa tilanteessa kysymys oli oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettuun sääntöjen vastaisuuteen rinnastuva tilanne. Oikeusturvalautakunta totesi, että lautakunnan toimivaltaan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla kuului sen arviointi, onko Ski Sport Finland ry:n päätös ilmoitettujen valintakriteereiden vastainen. Lautakunta otti tuolloin X:n valituksen tutkittavakseen.


Nyt kysymyksessä olevassa asiassa on kysymys siitä, mitä valintakriteereitä valinnassa on tullut soveltaa ja onko valintapäätös sovellettavaksi tulevien valintakriteereiden vastainen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että vastaavalla tavalla kuin ratkaisussa UOL 24/2014, myös nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa lautakunnan toimivaltaan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdan nojalla kuuluu sen arviointi, onko Ski Sport Finland ry:n päätös valintakriteereiden vastainen. Lautakunta ottaa X:n valituksen tutkittavakseen.


III Valintapäätöksen sääntöjen vastaisuuden arviointi

 

(a)  Valintaa koskevat määräykset


Ski Sport Finland ry on julkaissut 18.6.2014 ”Tyttöprojekti 2018” valinta-asiakirjat. Näissä on käsitelty projektin tavoitteita ja toteutusta, valintakriteereitä ja valintamenettelyä sekä toimintasuunnitelmaa ja aikataulua kaudelle 2014 - 2015.

 

Valintakriteereiden osalta on todettu seuraavaa:

 

Joukkueen valinta tehdään kaudelle 2014 - 2015 käyttäen kolmea valintakriteeriä, jotka ovat:


1. Tulokset

Viimeisen kahden kauden tulokset. Tuloksia huomioitaessa pääpaino on edellisen kauden 2013 - 2014 tuloksissa, mutta huomioidaan myös aiemmat tulokset kaudelta 2012 - 2013. Tulokset katsotaan Audi Cup kilpailuista, nuorten kansainvälisistä kilpailuista, nuorten SM-kilpailuista ja vanhempien urheilijoiden osalta myös FIS-kilpailuiden tuloksista.


2. Fyysinen kunto

Valituilla tulee olla riittävät fyysiset ominaisuudet. Ski Sport Finland järjestää elokuussa 2014 Audi Ironman fysiikkatestit / kilpailun, joka toimii samalla tyttöprojektin fysiikkatestinä. Testi tulee olemaan yksi valintakriteeri. Jos urheilija ei pääse osallistumaan testiin (esim. sairastuminen/ loukkaantuminen), täytyy fysiikkatesti suorittaa toisena ajankohtana tai muuten osoittaa fyysisen kunnon taso riittäväksi.


3. Motivaatio

Valitulla urheilijoilla tulee olla selkeä menestyksen ja voitontahto “Winning Attitude”. Lisäksi edellytetään selkeää motivaatiota ja halua harjoitteluun, jotta kansainvälinen huippu saavutetaan. Valittavat urheilijat tullaan haastattelemaan fysiikkatestien aikana tai välittömästi sen jälkeen.

 

Valintaa koskevan asiakirjan mukaan kaudelle 2015 - 2016 tullaan käyttämään edellisten valintakriteereiden lisäksi suksitaitotestiä. Valinta-asiakirjan mukaan tarkemmat valintakriteerit ja valinta-aikataulu tullaan ilmoittamaan vuoden 2014 loppuun mennessä.


Ski Sport Finland ry:n toimitusjohtaja on 10.4.2015 lähettänyt seurakirjeen, jossa on selostettu kauden 2015 - 2016 maajoukkuetoimintoja. Team 2018 -joukkueiden valintojen osalta on todettu sovellettavien kriteereiden osalta seuraavaa:


Tulevalle kaudelle perustettavien Team 2018 -maajoukkueryhmien valintamenettelynä käytetään Ski Sport Finlandin alppihiihdon valintakriteereitä sovellettuna tulosten osalta. Valmennustoimikunta ottaa ”pitkää listaa” tehdessään huomioon urheilijoiden tulokset kansainvälisissä kilpailuissa, lasten kansainvälisissä FIS-kilpailuissa ja kotimaan kilpailuissa, jotka on järjestetty Ski Sport Finlandin alaisuudessa. Lisäksi huomioidaan urheilijan urakehitys, fyysiset ominaisuudet, henkilökohtaisen valmentajan huomiot ja tarvittaessa urheilijoilla täytettävä hakemus.


Seurakirjeessä on viitattu maajoukkueryhmien valintakriteereihin. B-maajoukkueen valintakriteereiden osalta valintakriteereissä on todettu seuraavaa:


FIS-ranking vähintään yhdessä lajissa <125 (DH, SG, GS, SL)

TAI kahden parhaan lajin yhteenlaskettu FIS-ranking <275

TAI sijoittuminen EC lajicupissa top 30

TAI ensimmäisen FIS-vuoden jälkeen FIS-ranking <450

TAI toisen FIS-vuoden jälkeen FIS-ranking <350

TAI kolmannen FIS-vuoden jälkeen FIS-ranking <250

TAI valmennuksellinen arvio


Valmennuksellinen arvio


Mikäli urheilija on valmennustoimikunnan näkemyksen mukaan lähellä kriteereitä kyseiseen valintaan (arvokisa- /joukkuevalinnat), mutta ei täytä asetettuja kriteerejä tai täyttää ne vain osittain, pyytää valmennustoimikunta pitkälle listalle nimetyiltä urheilijoilta /ko. urheilijoiden valmentajilta perustelut (tulokset, urakehitys, fyysiset ominaisuudet, loukkaantumiset, vapaa sana yms.) miksi kyseinen urheilija tulisi valita joko arvokisoihin tai maajoukkueeseen. Dokumentit saatuaan valmennustoimikunta käsittelee mahdollisen valinnan kokouksessaan ja tarkastettuaan, sekä käsiteltyään faktat tekee päätöksen asiasta äänestämällä. Maajoukkueeseen jo kuuluneiden urheilijoiden mahdolliset loukkaantumiset käsitellään aina valmentajan arviolla, mikäli asetetut kriteerit ei täyty tai ne täyttyvät osittain.


(b)  Sovellettavaksi tulevat kriteerit

 

Team 2018 -joukkueen valintakriteerit on ilmoitettu kaudelle 2014 - 2015. Valintaa koskevan asiakirjan mukaan kaudelle 2015 - 2016 tullaan käyttämään kauden 2014 - 2015 valintojen osalta sovellettavien valintakriteereiden lisäksi suksitaitotestiä. Valinta-asiakirjan mukaan tarkemmat valintakriteerit ja valinta-aikataulu tullaan ilmoittamaan vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämän aikataulun mukaan valintakriteereitä ei ole kuitenkaan ilmoitettu, vaan kriteerit on ilmoitettu vasta 10.4.2015 Ski Sport Finland ry:n toimitusjohtajan jäsenseuroille toimittamassa seurakirjeessä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Team 2018 -ryhmän alkuperäisten valintakriteereiden mukaan Ski Sport Finland ry:n on tullut ilmoittaa kauden 2015 -2016 valintakriteerit vuoden 2014 loppuun mennessä. Tämä valintakriteereiden ilmoittamista koskeva aikataulu on sitonut Ski Sport Finland ry:tä ja se on siten itse laatimissaan kriteereissä sitoutunut ilmoittamaan lopulliset kauden 2015 - 2016 valintakriteerit vuoden 2014 loppuun mennessä. Valinta-asiakirjassa on kauden 2015 - 2016 valintojen osalta viitattu myös kauden 2014 - 2015 valintakriteereihin. Näin ollen Ski Sport Finland ry on myös sitoutunut noudattamaan kauden 2015 - 2016 valinnoissa kauden 2014 - 2015 valintakriteereitä, jollei muista kriteereistä ilmoiteta vuoden 2014 loppuun mennessä. Team 2018 -ryhmän valinta-asiakirjoissa ilmoitetut valintakriteerit ovat näin ollen sitoneet Ski Sport Finland ry:tä.


Selvää toisaalta on, että lajiliiton toimivaltaan kuuluu sovellettavien valintakriteereiden määrittäminen ja lajiliitto voi päätöksellään myös muuttaa aloittamaansa valmennustoimintaa. Ski Sport Finland ry olisikin voinut ennen vuoden 2014 loppua päättää täysin toisenlaisista valintakriteereistä kuin alkuperäisessä Team 2018 -ryhmän valinta-asiakirjassa ilmoitetuista kriteereistä. Ski Sport Finland ry ei ole kuitenkaan noudattanut Team 2018 -joukkueen valintakriteereiden ilmoittamisen osalta sitä aikataulua, jonka se on ilmoittanut alkuperäisissä Team 2018 –joukkueen valinta-asiakirjoissa. Näiden alkuperäisten asiakirjojen mukaan kauden 2015 - 2016 valintakriteerit olisi tullut ilmoittaa vuoden 2014 loppuun mennessä. Nyt näin ei ole menetelty eikä vuoden 2014 loppuun mennessä ole ilmoitettu myöskään mistään uudesta aikataulusta valintakriteereiden ilmoittamisen suhteen. 


Tässä tapauksessa Ski Sport Finland ry on omalla Team 2018 –ryhmän valintakriteereitä koskevalla päätöksellään rajoittanut omaa valintakriteereiden sisältöä ja julkistamisaikataulua koskevaa harkintavaltaansa. Ski Sport Finland ry:n olisi tullut vuoden 2014 loppuun mennessä ilmoittaa täydennetyt valintakriteerit tai tehdä päätös siitä, että valinnoissa noudatetaan täysin uusia kriteereitä taikka tehdä päätös siitä, että valintakriteereistä ilmoitetaan vasta myöhemmin. Nyt Ski Sport Finland ry ei ole tehnyt päätöstä vuoden 2014 loppuun mennessä eikä se siten olisi saanut tehdä päätöstä kauden 2015 - 2016 osalta muuttuneista valintakriteereistä enää tämän jälkeen. Ski Sport Finland ry ei siten olisi saanut enää 10.4.2015 ilmoittaa Team 2018 -joukkueen valinnassa noudatettavista alkuperäisestä valinta-asiakirjasta poikkeavista valintakriteereistä.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Team 2018 -joukkueen valinnoissa olisi tullut soveltaa Team 2018 -ryhmän alkuperäisissä valinta-asiakirjoissa julkaistuja valintakriteereitä eikä seurakirjeessä 10.4.2015 ilmoitettuja valintakriteereitä. Team 2018 –ryhmän valinta kaudelle 2015 – 2016 on tehty väärien valintakriteereiden perusteella. Tällaisessa tapauksessa asia tulisi lähtökohtaisesti palauttaa lajiliittoon uudelleen käsiteltäväksi. Oikeusturvalautakunta kuitenkin tässä tapauksessa katsoo, että asiaa ei ole tarkoituksenmukaista palauttaa Ski Sport Finland ry:een uudelleen käsiteltäväksi, vaan enemmän viivytyksen välttämiseksi oikeusturvalautakunta ottaa välittömästi arvioitavakseen sen, onko valintapäätös näiden sovellettavaksi tulevien valintakriteereiden vastainen.

 

(c)  Valintapäätöksen arviointi


Ski Sport Finland ry:n hallituksen päätöksellä 28.4.2015 Team 2018 -joukkueeseen on kaudelle 2015 - 2016 valittu kuusi urheilijaa. Kolme on syntynyt vuonna 1998 ja kolme vuonna 1999. Yhtään vuonna 1997 syntynyttä urheilijaa ei ole valittu tähän ryhmään. Ski Sport Finland ry:n nettisivuilta tosin ilmenee, että maajoukkuevalintoja on muutettu vielä heinäkuussa 2015 ja 1.7.2015 julkistetun FIS-rankingin perusteella yksi alun perin Team 2018 -joukkueeseen valittu vuonna 1998 syntynyt urheilija on nostettu naisten B-maajoukkueeseen. Tällä valintapäätöksen muutoksella ei ole kuitenkaan merkitystä X:n valituksen arvioinnin kannalta, joten X:n valituksen perusteella oikeusturvalautakunta arvioi 28.4.2015 tehdyn valintapäätöksen valintakriteereiden mukaisuutta.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Team 2018 -joukkueeseen on voitu valita urheilijoita, jotka ovat syntyneet vuosina 1997 - 2001. Valinta-asiakirjassa ei ole tarkemmin määritetty sitä, tuleeko jokaisesta ikäluokasta valita urheilijoita ryhmään ja miten valinnat eri vuonna syntyneiden kesken jakautuvat. Valinta-asiakirjassa ei ole määritetty myöskään sitä, tuleeko eri vuonna syntyneistä valita ryhmään lukumääräisesti yhtä paljon urheilijoita. Näin ollen valinta-asiakirja jättää liitolle harkintavaltaa siten, että jokaisesta ikäluokasta ei ole välttämätöntä valita yhtään urheilijaa tai jossakin ikäluokassa valittavia voi olla vain yksi, kun taas jossakin toisessa ikäluokassa voidaan valita useampi urheilija. Kuten oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 24/2014 todennut, valintakriteerit jättävät lajiliitolle harkintavaltaa myös sen suhteen, miten valintakriteereiden eri osa-alueita (tulokset, fyysinen kunto ja motivaatio) painotetaan.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että sekä Ski Sport Finland ry:n valintapäätöstä tehdessään soveltamat että alkuperäiset Team 2018 -ryhmän valinta-asiakirjojen mukaiset valintakriteerit jättävät päätöksentekijälle laajaa harkintavaltaa. X on valituksessaan ja sen liitteissä esittänyt selvitystä omasta kilpailumenetyksestään ja verrannut sitä Team 2018 -joukkueeseen valittuihin urheilijoihin nähden. Valintakriteereiden perusteella kilpailumenestys on ollut yksi keskeinen valintakriteeri, mutta myös motivaatiota koskevalle valmennukselliselle arviolle on mahdollista antaa merkittävä asema valintaa tehtäessä.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että Team 2018 -joukkueeseen valittujen urheilijoiden ja X:n välisen kilpailullisen menestyksen arvioinnin perusteella valintapäätöstä ei voida pitää valintakriteereiden vastaisena. Valmennuksellisen arvion osalta oikeusturvalautakunta toteaa, että maajoukkuevalinnat on valmisteltu valmennustoimikunnassa. Valmennustoimikuntaan on kuulunut maajoukkuevalmentajia, alppikoulujen edustajat, lasten ja nuorten valmennuksen asiantuntija ja naisten / tyttöjen valmennuksen asiantuntija. Valintamenettelyssä on pyydetty arvioita myös urheilijoiden henkilökohtaisilta valmentajilta. Oikeusturvalautakunta toteaa, että valintamenettelyn monivaiheisuus mahdollistaa urheilijoiden monipuolisen, asiantuntevan ja objektiivisen arvioinnin. Esitetyn selvityksen perusteella asiassa ei ole aihetta epäillä valmennuksellisen arvion asiallisuutta ja objektiivisuutta.


Oikeusturvalautakunta toteaa johtopäätöksenään, että Ski Sport Finland ry:n valintapäätöstä ei voida pitää Team 2018 -ryhmän alkuperäisten valintakriteereiden vastaisena. Valintapäätöstä ei siten tule X:n vaatimalla tavalla muuttaa, vaikka valintapäätöstä arvioitaisiin Team 2018 -ryhmän valinta-asiakirjoissa ilmoitettujen valintakriteereiden perusteella. X:n valitus on näin ollen hylättävä.


IV Lautakuntakulut


Asian lopputulokseen nähden X vastaa omista kuluistaan asiassa.


Päätöslauselma


X:n valitus hylätään. Ski Sport Finland ry:n hallituksen päätöksen 28.4.2015 lopputulosta ei muuteta.


X:n vaatimus Ski Sport Finland ry:n velvoittamisesta korvaamaan lautakuntakulut asiassa hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                                    Timo Ojala

puheenjohtaja                                  sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Elias Kajander, Mika Palmgren, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.