28/2016 Yhdistys - Sääntöihin sitoutuminen – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Seurasiirto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 28/2016

2.12.2016    Diaarinro 23/2016


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n pelaajan siirtomaksua koskeva päätös 9.8.2016


ASIA            

Pelaajan siirto-oikeus


MUUTOKSENHAKIJA

A, edustajanaan huoltajansa B


KUULTAVAT

Kiekko-Vantaan Juniorit ry

Suomen Jääkiekkoliitto ry


SIIRTOMAKSUA KOSKEVA PÄÄTÖS

Kiekko-Vantaan Juniorit ry (jäljempänä myös seura) on 9.8.2016 ilmoittanut, että seura suostuu A:n pyytämään seurasiirtoon, mikäli tämä maksaa seuralle elokuun 2016 sekä kolmen sitä seuraavan kuukauden toimintamaksut. Mainittujen toimintamaksujen yhteismäärä oli 1.400 euroa. Aikaisemmin maksettu 680 euroa huomioon ottaen seurasiirron edellytykseksi asetettu maksuvelvollisuus oli siten 720 euroa.


VALITUS PERUSTEINEEN

A on valituksessaan vaatinut, että Kiekko-Vantaan Juniorit ry velvoitetaan palauttamaan hänen maksamastaan 1.400 euron siirtomaksusta 250 euroa ylittävät 1.150 euroa.


Perusteinaan A on esittänyt, että hän oli urheilullisista syistä pyytänyt Kiekko-Vantaan Juniorit ry:ltä 5.8.2016 lupaa siirtyä KJT:n C-juniorijoukkueeseen. Seura oli asettanut suostumuksensa siirtoon edellytykseksi sen, että A maksaa elokuun 2016 sekä sitä seuraavien kolmen kuukauden toimintamaksut.  Siirron mahdollistamiseksi vaadittu määrä oli maksettu.


A:n joukkueen vanhempainkokouksessa 3.5.2016 oli päätetty, että toukokuun, kesäkuun, heinäkuun ja elokuun toimintamaksu on 250 euroa. Lisäksi kokouksen pöytäkirjassa on mainittu, että tämän jälkeen toimintamaksu olisi todennäköisesti 350 euroa kuukaudessa. Elokuun maksu, jota koskevan maksuvelvollisuuden A hyväksyy, on siten 250 euroa. Tämän määrän ylittävältä osin siirtomaksun periminen on 14-vuotiaan lapsen kysymyksessä ollen kohtuutonta.


Suomen Jääkiekkoliitto ry:n (jäljempänä jääkiekkoliitto) sääntöjen mukaan siirtomaksujen periminen edellyttää pelaajasopimusta, jota A:lla ei ole ollut. Kiekko-Vantaan Juniorit ry on lisäksi asettanut aikaisempina vuosina eri suuruisia siirtomaksuja ja osan pelaajista on sallittu siirtyä toiseen seuraan kokonaan ilman siirtomaksua. Siirtomaksun suuruus on perustunut mielivaltaan.  


VASTAUKSET PERUSTEINEEN

Kiekko-Vantaan Juniorit ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään aiheettomana.


Perusteinaan Kiekko-Vantaan Juniorit ry on esittänyt, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan pelaaja voi vaihtaa seuraa 1.7. lukien vain seurojen suostumuksin. Pelaajien vanhemmille oli ilmoitettu vanhempainkokouksessa toukokuussa 2016 seuran seurasiirtoja koskevat säännöt. Maksamalla kesäkauden kuukausimaksut ja osallistumalla vapaan siirtoajan päätyttyä elokuussa 2016 joukkueen harjoituksiin A oli sitoutunut noudattamaan näitä sääntöjä.


Kiekko-Vantaan Juniorit ry on mukana laajassa seurayhteistyössä, joka mahdollistaa tarvittaessa siirtymisen ylemmän tai alemman tason tai ikäluokan joukkueeseen. Pelaajilla on siten mahdollisuus saada esimerkiksi lisää peliaikaa toisessa seurayhteistyöhön kuuluvassa joukkueessa. Seuran sääntöjen mukaan jokainen vapaan siirtoajan jälkeen esitetty siirtopyyntö käsitellään yhdistyksen hallituksessa. Siirtomaksua asetettaessa otetaan huomioon muun muassa se, johtuuko siirtopyyntö pelaajan perheen muuttamisesta toiseen kaupunkiin, jolloin harrastaminen seurassa voi käydä matkojen vuoksi mahdottomaksi, sekä se, onko kysymyksessä olevan joukkueen valmentaja ehdottanut siirtoa toiseen joukkueeseen. Lisäksi huomioon voidaan ottaa esimerkiksi perheen taloudellinen tilanne. Tässä asiassa ei ole tuotu esiin mitään sellaisia seikkoja, joiden vuoksi sääntöjen mukaisesta siirtomaksukäytännöstä olisi ollut aihetta poiketa.


Jääkiekkoliitto on vastauksessaan todennut, että Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan siirto toiseen seuraan on 1.7. - 31.1. mahdollista vain seurojen suostumuksella. Päättäessään olla myöntämättä vastikkeetonta oikeutta siirtyä toiseen seuraan tällä aikavälillä Kiekko-Vantaan Juniorit ry ei ole rikkonut kilpailusääntöjä.


Joukkueurheilussa yleinen toimintatapa lajista riippumatta on se, että kauden toiminta mitoitetaan ja kustannukset lasketaan kauden alussa olevan pelaajamäärän mukaan. Mikäli pelaajat voisivat vaihtaa seuraa mielensä mukaan kesken kauden, joukkueiden muiden lasten harrastaminen vaarantuisi kasvavien kustannusten myötä. Toiminta voisi jopa loppua kokonaan, jos pelaajamäärä vähenisi merkittävästi.


Kiekko-Vantaan Juniorit ry on seurana vastuussa joukkueidensa toiminnan jatkuvuuden turvaamisesta sekä siitä, ettei joukkueiden pelaajien harrastaminen vaarannu. Juuri tästä syystä on tavanomaista, että seurat eivät anna pelaajiensa siirtyä toisiin seuroihin vastikkeetta kesken kauden. Seurojen tulee toki selkeästi viestittää harrastajille harrastamisen ehdoista kysymyksessä olevassa seurassa.      


VASTASELITYS

A on Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n ja Jääkiekkoliiton vastausten johdosta antamassaan vastaselityksessä muun ohella todennut, että hän ei ollut hyväksynyt vanhempainkokouksessa 3.5.2016 päätettyjä sääntöjä eikä sitoutunut niitä noudattamaan. Seurayhteistyön ja siitä seuraavan pelaajaliikenteen vuoksi siirtomaksun asettaminen ei voi perustua myöskään taloudellisiin seikkoihin. Vuotta aikaisemmin kahdelta seurassa jääkiekon lopettaneelta pelaajalta ei ollut peritty sakkomaksuja. Pelaajien kohtelu on siten ollut eriarvoista. Joukkueen valmentaja oli lisäksi ilmoittanut A:lle, että tämä voi vaihtaa seuraa. Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n siirtomaksukäytäntö sekä seuran tapa sitouttaa pelaajia sen sääntöihin ovat kohtuuttomia.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä. 


Pääasiaratkaisu


Tapahtumat ja kysymyksenasettelu

 

A on ilmoittanut Kiekko-Vantaan Juniorit ry:lle 5.8.2016 haluavansa siirtyä KJT:n C-juniorijoukkueeseen. Kiekko-Vantaan Juniorit ry on 9.8.2016 ilmoittanut, että se suostuu pyydettyyn siirtoon, mikäli A maksaa kuluvan kuukauden sekä sitä seuraavien kolmen kuukauden toimintamaksut, yhteismäärältään 1.400 euroa, josta määrästä 680 euroa oli maksettu aikaisemmin.


Asiassa on oikeusturvalautakunnassa kysymys siitä, onko A:n katsottava sitoutuneen Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n pelaajasiirtoja koskeviin sääntöihin. Lisäksi, mikäli näin katsotaan olleen, asiassa on kysymys siitä, onko Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n siirtomaksua koskeva päätös ollut näiden sääntöjen vastainen tai A:n kannalta kohtuuton.


Sitoutuminen toimintaa koskeviin sääntöihin


A on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että seuran ja joukkueen pelaajasiirtoja koskevat säännöt eivät ole tulleet häntä sitoviksi, koska hän ei ollut tehnyt seuran kanssa pelaajasopimusta ja koska hänen huoltajansa ei ollut hyväksynyt sääntöjä.  


Oikeusturvalautakunta toteaa, että yhdistyksen ja joukkueen sääntöihin sitoutuminen voi tapahtua myös muulla tavoin kuin sääntöihin sitoutumisesta nimenomaisesti sopimalla. Urheilijan ja tässä tapauksessa hänen huoltajiensa toimintaa voidaan tarkastella myös siltä kannalta, millainen toiminta voi määrätyissä olosuhteissa olla objektiivisesti tarkastellen tyypillisesti osoitus sitoutumisesta noudattamaan tiettyä järjestelyä ja siihen liittyviä sääntöjä. Ilman nimenomaista sitoumustakin toimintamaksun maksaminen ja osallistuminen yhdistyksen järjestämään toimintaan voivat johtaa siihen, että sääntöjen katsotaan velvoittavan urheilijaa (ks. UOL 9/2015).   


Esitetyn selvityksen perusteella A:n joukkueen pelaajien vanhemmille oli 3.5.2016 toimitettu samana päivänä pidetyn vanhempainkokouksen pöytäkirja. Sanotun pöytäkirjan kohdassa 6 on todettu, että touko-elokuun toimintamaksu on 250 euroa ja syys-huhtikuun todennäköisesti 350 euroa. Lisäksi pöytäkirjassa on todettu, että ”maksamalla toukokuun toimintamaksun pelaaja sitoutuu toimintaan koko kaudeksi ja että kesken kauden tapahtuvassa seuranvaihdossa noudatetaan liitteessä kuvattua (kuluva+3kk) sanktio-käytäntöä”.


Asiassa on riidatonta, että A on maksanut toukokuun toimintamaksun ja osallistunut joukkueen toimintaan vanhempainkokouksen pöytäkirjan tiedoksi saatuaan touko-elokuussa 2016. Menettelemällä näin A:n on katsottava sitoutuneen noudattamaan muun ohella Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n pelaajasiirtoja koskevia seurasääntöjä. Sillä, että A ei ollut tehnyt seuran kanssa pelaajasopimusta, kuten myöskään sillä, että hänen huoltajansa oli ilmoittanut, että hän ei hyväksy seuran sääntöjä siirtomaksukäytännön osalta, ei ole asian ratkaisemisen kannalta merkitystä. Sääntöihin sitoutumisen kannalta olennaista asiassa on se, että A on osallistunut seuran toimintaan ja hänen toimintamaksunsa on maksettu sen jälkeen, kun toiminnassa noudatettavat säännöt oli annettu hänelle tiedoksi.


Siirto-oikeuden myöntämistä koskevat sääntömääräykset 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2016 - 2017 kohdan 4.1 alakohdan 2 mukaan 01.07. jälkeen pelaaja voi vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella. Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 1.7. jälkeen.


Vanhempainkokouksen 3.5.2016 pöytäkirjan liitteenä olleen Kiekko-Vantaa Juniorit ry:n valmennus ja toimintasuunnitelman kohdassa 1. on todettu, että nämä säännöt on tarkoitettu kaikille Kiekko-Vantaan juniorit ry:n joukkueille. Saman asiakirjan kohdassa 10. on todettu, että pelaaja saa pyydettäessä siirtopaperin toukokuun alusta kesäkuun loppuun asti, edellyttäen että kaikki maksuvelvoitteet seuralle on hoidettu. Tämän jälkeen pelaaja on sitoutunut pelaamaan seurassa kauden loppuun asti ja siirtopapereita ei anneta kuin poikkeustapauksissa. Mikäli pelaaja siirtyy kesken kauden toiseen seuraan tai lopettaa, on hän velvollinen maksamaan joukkueelle kuluvan kuukauden ja seuraavien 3 kk:n toimintamaksun joukkueen talouden turvaamiseksi. Siirrot kesken kilpailukauden käsitellään aina seuran hallituksessa.  


Siirto-oikeuden myöntämistä koskeva arviointi

 

Jääkiekkoliiton edellä selostettujen kilpailusääntöjen kohdan 4.3 mukaan pelaajasiirto on voinut tapahtua elokuussa 2016 ainoastaan kummankin seuran suostumuksella. Suostumuksen antaminen on siten jätetty pääosin seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen. Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. esim. UOL 13/2009 ja 4/2012). Paitsi evätä siirron, seura voi oman toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi vaatia siirron myöntämisen edellytyksenä myös kohtuullista korvausta, jolla kompensoidaan esimerkiksi kausimaksujen vähentymistä (ks. UOL 41/2015).


Tässä tapauksessa seura on vaatinut siirron edellytyksenä sääntöjensä mukaisesti kuluvan kuukauden sekä lisäksi kolmen seuraavan kuukauden toimintamaksujen suorittamista. Oikeusturvalautakunta katsoo, että vaikka kysymys on alaikäisestä pelaajasta, tätä määrää ei voida pitää lähtökohtaisesti määrältään kohtuuttomana.


A on valituksessaan ja vastaselityksessään katsonut, että Kiekko-Vantaan Juniorit ry on kohdellut pelaajia näiden siirtyessä toisiin seuroihin tai lopettaessa harrastuksensa eri tavalla. Seura on tältä osin todennut, että sen hallitus käsittelee erikseen kunkin siirtoa toiseen seuraan koskevan asian ja ottaa siirtomaksun asettamisesta päättäessään huomioon asian erityispiirteet. Esimerkiksi silloin, jos alaikäisen pelaajan perhe on muuttanut toiselle paikkakunnalle eikä harjoittelu vanhassa joukkueessa ole enää matkojen vuoksi mahdollista, pelaajalle myönnetään vastikkeeton siirto.


Valituksesta ilmenee, että A oli pyytänyt siirtoa samalla alueella toimivaan toiseen seuraan ja joukkueeseen urheilullisista syistä. Syynä siirtoon ei ole ollut se, että A ei olisi voinut jatkaa harrastustaan Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n tai sen yhteistyöseuran joukkueissa. Kuten Kiekko-Vantaan Juniorit ry on vastauksessaan lausunut, asiassa ei ole ilmennyt sellaisia syitä, jotka olisivat puoltaneet säännöistä ilmenevästä maksukäytännöstä poikkeavaa menettelyä A:n kohdalla. Oikeusturvalautakunta katsoo myös jääneen näyttämättä, että seura olisi kohdellut A:ta siirtoasiassa epäedullisemmin kuin vastaavanlaisessa tilanteessa aikaisemmin olleita seuran pelaajia tai että A:ta olisi muutoin kohdeltu asiassa epäasiallisesti tai syrjivästi. Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, että Kiekko-Vantaan Juniorit ry on voinut vaatia edustusoikeuden siirron edellytyksenä siirtoa oma-aloitteisesti pyytäneeltä A:lta yhteensä neljän kuukauden toimintamaksujen määräistä korvausta.


Siirtomaksun määrästä


Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n asiassa esittämän vanhempainkokouksen 3.5.2016 esityslistan perusteella kokouksessa oli esitetty, että toimintamaksun suuruudeksi vahvistettaisiin toukokuun, kesäkuun ja heinäkuun osalta 250 euroa, minkä jälkeen maksun määrä nousisi todennäköisesti 350 euroon kuukaudessa.  Joukkueen pelaajien vanhemmille kokouksen jälkeen lähetetyn pöytäkirjan perusteella myös elokuun osalta oli kokouksessa kuitenkin päätetty alemmasta, 250 euron toimintamaksusta. Asiassa ei ole ilmennyt, että elokuun maksua olisi myöhemmin asianmukaisesti päätetty korottaa. Tähän nähden oikeusturvalautakunta katsoo, että A:lta ei ole voitu periä elokuun 2016 osalta suurempaa toimintamaksua kuin 250 euroa. Vanhempainkokouksen pöytäkirjan tiedoksi saatuaan A on kuitenkin voinut varautua siihen, että syyskuusta lukien toimintamaksu on vaaditut 350 euroa kuukaudessa. Syys-, loka- ja marraskuun toimintamaksujen osalta valituksen kohteena olevaa päätöstä ei siten ole aihetta muuttaa.


Johtopäätökset

 

A:n on katsottava sitoutuneen Jääkiekkoliiton pelaajasiirtoja koskevien kilpailusääntöjen ohella myös Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n pelaajasiirtoja koskeviin seurasääntöihin. Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n päätös, jonka mukaan seura oli asettanut suostumuksensa A:n 5.8.2016 pyytämään seurasiirtoon edellytykseksi sen, että A maksaa elokuun 2016 toimintamaksun lisäksi kolmen seuraavan kuukauden toimintamaksut, ei ole näiden sääntöjen vastainen. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että päätös olisi A:ta syrjivä tai hänen kannaltaan kohtuuton.


Esitetyn selvityksen perusteella elokuun 2016 toimintamaksu on ollut suuruudeltaan 250 euroa. Näin ollen sääntöjen mukainen siirtomaksu on ollut vaaditun 1.400 euron asemesta määrältään yhteensä 1.300 euroa. Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta harkitsee oikeaksi velvoittaa Kiekko-Vantaan Juniorit ry:n suorittamaan A:lle 100 euroa. Muilta osin valitus hylätään.


Päätöslauselma


Kiekko-Vantaan Juniorit ry velvoitetaan suorittamaan A:lle 100 euroa. Muilta osin valitus hylätään.   


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jarmo Hirvonen                      Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jarmo Hirvonen, Pia Ek, Tapio Rantala ja Hilkka Salmenkylä.