40/2022 Nyrkkeily – Kurinpito – Kurinpitoilmoituksen tutkiminen – Päätöksen
sääntöjenvastaisuus – Syrjintä

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA                              
PÄÄTÖS Nro 40/2022
23.12.2022                              
Diaarinro 39/2022

 

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Kamppailulajiliittojen yhteisen kurinpitovaliokunnan päätös 6.11.2022 asiassa KKPV 2022-006-N

 

ASIA                 
Nyrkkeily – Kurinpito – Kurinpitoilmoituksen tutkiminen – Päätöksen sääntöjenvastaisuus – Syrjintä

                         
MUUTOKSENHAKIJA
A

 

KUULTAVA 
Suomen Nyrkkeilyliitto ry

 

ASIAN TAUSTA JA VALITUKSEN KOHTEENA OLEVA PÄÄTÖS

Valittaja A oli 27.10.2022 tehnyt kurinpitoilmoituksen Suomen Nyrkkeilyliitto ry:lle.

Kurinpitoilmoituksessaan A oli vaatinut, että kilpailunjohtaja B ja kilpailun ylituomari C määrätään 6-12 kuukauden toimitsijakieltoon, koska he olivat syrjineet A:ta toimitsijavalinnassa ja käyttäytyneet muutoinkin epäasiallisesti A:ta kohtaan. Ilmoituksen perusteella B oli pyytänyt syyskuussa 2022 A:ta kilpailusihteeriksi Kiimingissä 29.-30.10.2022 järjestettäviin A- ja B-junioreiden kilpailuihin. A oli ottanut tehtävän vastaan, minkä jälkeen B oli 29.9.2022 kuitenkin ilmoittanut A:lle, ettei tätä tarvitakaan kilpailusihteeriksi. Ilmoituksen perusteella C oli myötävaikuttanut B:n tekemään päätökseen vaihtaa kilpailusihteeri toiseksi. A:n syrjäyttämiselle tehtävästä oli annettu erilaisia, epäuskottavia tai paikkansapitämättömiä selityksiä. A oli kokenut B:n ja C:n toiminnan eli sitovasti sovitusta sihteerivalinnasta poikkeamisen itseensä kohdistuneena kiusaamisena, vallan väärinkäyttämisenä, manipulointina, epäasiallisena käytöksenä ja syrjintänä.

Kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta (jatkossa kurinpitovaliokunta) oli päätöksellään 6.11.2022 päättänyt olla ottamatta A:n asiaa käsiteltäväkseen. Asia ei ollut tullut vireille kurinpitomääräysten 5.2 §:n edellyttämällä tavalla viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun rikkomus oli tullut ilmi, koska ilmoituksessa esitetty syrjintä ja epäasiallinen käytös olivat tulleet A:n tietoon 29.9.2022 ja koska kurinpitoilmoitus oli tehty vasta 27.10.2022. Kurinpitoilmoituksessa tai muulla tavalla ei ollut myöskään tuotu esille painavia syitä sille, että kurinpitovaliokunta oma-aloitteisesti käsittelisi asian kurinpitomääräysten 5.3 §:n perusteella. Asia ei siten ollut tullut vireille kamppailulajiliittojen yhteisissä kurinpitomääräyksissä säädetyllä tavalla.

 

VALITUS PERUSTEINEEN

A on vaatinut, että kurinpitolautakunnan päätös kumotaan ja hänen kurinpitoilmoituksensa käsitellään kurinpitolautakunnassa. Lisäksi A on vaatinut, että Suomen Nyrkkeilyliitto ry velvoitetaan korvaamaan hänelle kulut kurinpitolautakunnassa 150 eurolla ja että hänen valitusmaksunsa oikeusturvalautakunnassa palautetaan hänelle.

Viikon määräaika kurinpitoilmoituksen tekemiseksi on kohtuuton. Valittajalla ei ollut mahdollisuutta reagoida viikon kuluessa. Epäasiallisen käyttäytymisen kohteeksi joutunut henkilö voi mennä shokkiin sillä tavalla, ettei hän kykene noudattamaan viikon määräaikaa. Kurinpitoilmoituksessa tarkoitettua asiaa oli ensin yritetty ratkaista ilmoituksen kohteena olleiden henkilöiden kanssa keskustelemalla, missä apuna oli ollut useita nyrkkeilyn parissa toimivia henkilöitä. Myös asiaan kuuluvan näytön kerääminen todistajien hankkimisineen oli vaatinut useamman viikon aikaa, kuten tässä tapauksessa B:n viestillä tekemään tunnustamiseen siitä, että hänen päätökseensä oli vaikuttanut C.

Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n toimintaperiaatteisiin kuuluu urheilun reilu peli, oikeudenmukaisuus ja iskulause ”kamppailija ei kiusaa”. Kurinpitoilmoituksen tutkimatta jättämisellä on tässä asiassa tosiasiassa hyväksytty näiden periaatteiden vastainen toiminta. Valittaja oli tehnyt merkittäviä järjestelyjä, joita ei voinut enää peruuttaa, osallistuakseen valittuna toimitsijana kyseisiin kilpailuihin.

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Nyrkkeilyliitto ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään ja kurinpitopäätös pysytetään.

Suomen Nyrkkeilyliitto ry:n (jatkossa Nyrkkeilyliitto) kurinpitovaltaa käyttää kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta, joka noudattaa kurinpidossa liittokokouksen hyväksymiä kamppailulajiliittojen yhteisiä kurinpitosääntöjä. Kurinpitoilmoitukset on käsiteltävä näiden sääntöjen mukaisesti.

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu

Valittajan kurinpitoilmoitus on koskenut syrjintää ja epäasiallista käytöstä nyrkkeilykilpailuun toimitsijaksi valitsematta jättämisessä. Valittajan kurinpitoilmoitusta ei ole tutkittu, koska sitä ei ollut tehty viikon kuluessa tapahtumista ja koska asiassa ei ollut ollut kurinpitomääräyksissä tarkoitettuja painavia syitä käsitellä kurinpitoilmoitusta määräajoista riippumatta kurinpitovaliokunnan omasta aloitteesta.    

Valituksen ja vastauksen perusteella oikeusturvalautakunnassa on kysymys siitä, onko kamppailulajiliittojen yhteinen kurinpitovaliokunta (jatkossa kurinpitovaliokunta) menetellyt oikein päättäessään edellä mainituilla perusteilla jättää A:n kurinpitoilmoitus tutkimatta.

 

2. Sovellettavat säännökset

a) Kiellettyä käyttäytymistä koskevat säännökset

Kamppailulajiliittojen yhteisten kurinpitomääräysten 2 §:n 1a kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton sääntöjen nojalla annetaan. Nyrkkeilyliiton hyväksymässä vastuullisuusohjelmassa sekä kamppailulajien ja painonnostoliiton yhdenvertaisuussuunnitelmassa 2022–2023 on mainittu noudatettavina periaatteina nyrkkeilyliiton toiminnassa yhdenvertaisuus, tasa-arvo sekä syrjinnän ja kaikenlaisen epäasiallisen käyttäytymisen kielto.

Kurinpitomääräysten 2 §:n 1c kohdan mukaan rangaista voidaan myös sitä, joka kilpailuissa, siihen liittyvässä harjoitustoiminnassa tai kamppailulajin harjoittelussa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta käyttäytyy epäurheilijamaisesti. Edelleen saman pykälän 1j kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka syyllistyy kilpailussa tai sen ulkopuolella seksuaaliseen tai muuhun häirintään, syrjintään tai johonkin rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn seksuaalirikokseen. Rangaista voidaan myös sitä, joka kilpailussa tai sen ulkopuolella syyllistyy muuhun epäasialliseen käytökseen tai sellaiseen rikoslaissa rangaistavaksi säädettyyn henkeen ja terveyteen kohdistuvaan rikokseen, joka tekoon johtaneet olosuhteet, tekotapa ja tekijän syyllisyys huomioon ottaen osoittavat hänen tulleen ilmeisen sopimattomaksi ottamaan vastaan tai antamaan kamppailulajien koulutusta tai valmennusta tai osallistumaan kilpailuihin tai muilla tavoin osallistumaan liiton tai sen jäsenten alaiseen toimintaan. Tämän kohdan mukainen rangaistavuus ulottuu myös tekoihin, joilla ei ole yhteyttä henkilön kilpailu- tai harjoittelutoimintaan.

 

b) Kurinpitoilmoitusten käsittelyä koskevat säännökset

Kurinpitomääräysten 5 §:n 2 kohdasta ilmenee, että muukin kuin kilpailun tuomari, tuomaritarkkailija, tuomarivalvoja, tarkkailija, valvoja tai liiton erikseen hyväksymä tai nimeämä henkilö voi kirjeitse tai sähköpostitse tehdä tarkoin yksilöidyn ilmoituksen rikkomuksesta ja se on toimitettava kirjallisesti kamppailulajiliitolle viikon kuluessa rikkomuksesta tai siitä, kun se on tullut ilmi. Tällainen ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi vain, jos ilmoituksen tekijä on maksanut vuosittain määrättävän käsittelymaksun. Lisäksi saman pykälän 3 kohdan mukaan kamppailulajiliiton tietoon tulleet rikkomukset voidaan painavista syistä käsitellä, vaikka niistä ei olekaan tehty ilmoitusta tai raporttia.

 

3. Tutkittavaksi ottamista koskevien määräysten arvioinnin lähtökohdat

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n 1 d kohdan mukaan oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuuluu sen arvioiminen, onko tehty päätös yhdistyksen sääntöjen vastainen. Tässä yhteydessä oikeusturvalautakunta voi myös arvioida, onko sovellettu sääntömääräys kohtuuton tai johtaako sen soveltaminen kohtuuttomuuteen (ks. esim. UOL 4/2010, UOL 3/2012, UOL 5/2014, 30/2016 ja 31/2020).

Tässä asiassa on arvioitava, ovatko sovelletut 5 §:n 2 ja 3 kohdan kurinpitomääräykset esillä olevan kaltaisessa asiassa kohtuuttomia tai johtaako niiden soveltaminen käsiteltävänä olevassa tapauksessa kohtuuttomaan lopputulokseen. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tässä asiassa arvioitavana olevan kurinpitoilmoituksen mukainen menettely on tapahtunut kilpailutapahtuman ulkopuolella ja sen voidaan ajatella tulevan arvioitavaksi ainakin 2 §:n 1j kohdan mukaisen sekä ehkä myös 1a ja 1c kohtien mukaisten rangaistusmääräysten perusteella.

Kurinpitomääräysten 5 §:n 3 kohta antaa kurinpitovaliokunnalle määräajoista riippumattoman, itsenäisen oikeuden ottaa painavista syistä minkä tahansa kurinpitoasian tutkittavakseen. Tämä tarkoittaa sitä, ettei kurinpitovaliokunnan päätöstä tässä asiassa tältä osin voida lähtökohtaisesti pitää sellaisenaan sovellettavaksi tulevien kurinpitomääräysten vastaisena, jollei harkintavaltaa ole selvästi ylitetty. Tietyissä olosuhteissa kurinpitomääräysten 5 §:n 2 kohdan mukaista viikon määräaikaa koskevan määräyksen voidaan kuitenkin katsoa olevan tyyppikohtaisesti kohtuuton tai edellä mainitun kummankin kurinpitomääräyksen voidaan yksittäistapauksessa katsoa johtavan kohtuuttomuuteen.

Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu sopimuksia ja lisäksi esimerkiksi yhdistyksen sääntöjä ja niiden perusteella tehtyjä päätöksiä voitavan sovitella varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (jäljempänä oikeustoimilaki) 36 §:n perusteella. Mainitusta säännöksestä ilmenee, että ehtoa voidaan joko sovitella tai jättää se huomioon ottamatta, jos oikeustoimen ehto on kohtuuton tai sen soveltaminen johtaisi kohtuuttomuuteen. Kohtuuttomuutta arvosteltaessa on otettava huomioon oikeustoimen koko sisältö, osapuolten asema, oikeustointa tehtäessä ja sen jälkeen vallinneet olosuhteet sekä muut seikat.

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmassa ratkaisukäytännössään (viimeksi UOL 23-24/2022) todennut, että lyhyet määräajat kurinpitoilmoituksen kohteena olevan rikkomuksen tutkimisen edellytyksenä ovat urheilun kurinpidossa tavanomaisia. Lyhyt määräaika edesauttaa väitetyn menettelyn selvittämistä. Tällöin lyhyttäkään määräaikaa ei voida pitää sellaisenaan kohtuuttomana, kun kysymys on yksittäisen tapahtuman sääntöjenmukaisuuden arvioimisesta. Tilanne on kuitenkin toinen, kun kysymys on pitkäaikaisesta sääntöjenvastaiseksi väitetystä menettelystä, kuten häirinnästä, kiusaamisesta, epäasiallisesta käyttäytymisestä tai muusta näihin rinnastuvasta vakavasta epäeettisestä menettelystä. Esimerkiksi valmennussuhteen aikana tapahtunutta jatkuvaa sopimatonta ja epäasiallista käyttäytymistä on voitava arvioida kokonaisuutena. Lisäksi tällaisessa tilanteessa on lähtökohtaisesti myös kohtuutonta edellyttää, että urheilija tai muu pitkäaikaisen epäasiallisen menettelyn kohteeksi joutunut taho tekee ilmoituksen sääntöjenvastaisesta menettelystä valmennussuhteen kestäessä. Tämänkaltaisissa tapauksissa on urheilijan oikeusturvan kannalta tärkeää, että väitetty epäasiallinen menettely voidaan saattaa kokonaisuutena toimivaltaisen kurinpitoelimen tutkittavaksi vielä valmennussuhteen tai muun sen kaltaisen yhteistyön päätyttyä. Näin on siitä huolimatta, että ajan kulumisen vuoksi väitetyn menettelyn selvittäminen voi tällöin olla vaikeaa.

Silloin, kun kysymys on väitteistä, jotka koskevat vakavia sääntörikkomuksia, kuten urheilijaan kohdistunutta seksuaalista häirintää ja valmentajan sopimatonta käyttäytymistä, kurinpitoilmoituksessa kuvatun menettelyn tutkimisen edellytykseksi ei myöskään voida asettaa lisävaatimuksia, kuten painavien syiden olemassaoloa. Ilmoitettu menettely on otettava tutkittavaksi ilman lisäedellytyksiä. Muussa tapauksessa sääntely on vakavan sääntöjenvastaisen menettelyn kohteeksi väitetysti joutuneen urheilijan kannalta tältä osin kohtuutonta. Kurinpitoilmoituksen tehneen henkilön ohella myös vakavaan sääntörikkomukseen väitetysti syyllistyneen henkilön oikeusturvan kannalta on tärkeää, että asia selvitetään perusteellisesti ja kokonaisuudessaan asianomaisessa kurinpitoelimessä.

 

4. Aikaisempi oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytäntö

Oikeusturvalautakunta on aikaisemmin arvioinut nyrkkeilyliiton kurinpitomääräysten 5 §:n 2 ja 3 kohtien mukaisia tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä ratkaisuissaan UOL 23/2022 ja UOL 24/2022. Kummassakin näissä tapauksessa kurinpitovaliokunta oli jättänyt kokonaan tai osittain tutkimatta kurinpitoilmoituksen, jota ei ollut tehty viikon kuluessa rikkomuksesta tai sen ilmitulosta.

Oikeusturvalautakunta on kummassakin näissä ratkaisussa katsonut, että viikon määräaika kurinpitoilmoituksen tekemiselle ja painavat syyt edellytyksenä määräajasta riippumattomalle kurinpitoilmoituksen tutkimiselle olivat kohtuuttomat eikä sanottuja kurinpitomääräyksiä olisi tullut kyseisissä asioissa soveltaa. Oikeusturvalautakunta on katsonut, että sovelletut kurinpitomääräykset ovat niissä asetetun määräajan ja painavan syyn vaatimuksen osalta kohtuuttomia silloin, kun kurinpitoilmoitus koskee pitkäkestoista häirintää, kiusaamista, epäasiallista käyttäytymistä tai näihin rinnastuvaa vakavaa sääntöjenvastaista menettelyä. Oikeusturvalautakunta on kummassakin ratkaisussa katsonut kurinpitoilmoituksen mukaisissa asioissa olleen kysymys juuri tämänlaisesta menettelystä ja siksi palauttanut kummatkin näistä asioista takaisin kurinpitovaliokunnan käsiteltäväksi.

Ratkaisussa UOL 23/2022 oli ollut kysymys kurinpitoilmoituksesta, jossa oli esitetty valmentajana ja nyrkkeilyseuran puheenjohtajana toimineen miehen käyttäytyneen epäasiallisesti naispuolista valmennettavaansa kohden lähes puolen vuoden aikana. Epäasiallinen käyttäytyminen oli kyseisessä asiassa tarkoittanut seksuaalisesta häiritsevää käyttäytymistä ja toimintaa, jolla valmentaja oli sulkenut romanttista vastakaikua antamattoman valmennettavan urheilijan seuran toiminnan ulkopuolelle ja asemaansa hyväksikäyttäen levittänyt tästä urheilijasta valheellisia tietoja seuran toimintaan osallistuville.

Ratkaisussa UOL 24/2022 oli puolestaan ollut kysymys kurinpitoilmoituksesta, jossa oli esitetty, että lajipäällikkönä toiminut valmentaja oli pitkäaikaisesti kohdistanut henkistä ja fyysistä väkivaltaa valmennettavaansa yli puolen vuoden ajan valmennussuhteen aikana ja lisäksi yksilöidyssä kilpailussa.

 

5. Oikeusturvalautakunnan arviointi

Oikeusturvalautakunta toteaa, että A:n kurinpitoilmoituksen perusteella voidaan tulkita A:n katsovan, että hänet on asetettu ilman hyväksyttävää perustetta eriarvoiseen asemaan mielipiteensä tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Tällaista perustuslain 6 §:ssä säädetyn syrjinnän kiellon vastaista ja kurinpitomääräysten 2 §:n 1j:ssä tarkoitettua menettelyä voidaan lähtökohtaisesti pitää vakavana sääntörikkomuksena. A:n tekemän kurinpitoilmoituksen mukaan asiassa on kuitenkin kysymys yhtenä päivänä tapahtuneesta yksittäisestä toimitsijavalintaa koskeva päätöksestä tai aikaisemman päätöksen pyörtämisestä. Kurinpitoilmoituksesta ei ilmene, että kysymys olisi pitkäkestoisesta häirinnästä, kiusaamisesta, epäasiallisesta käyttäytymisestä tai syrjinnästä.

Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, ettei A:n kurinpitoilmoituksesta käy ilmi, että hänen väittämänsä syrjintä tai epäasiallinen käyttäytyminen toimitsijavalinnassa olisi ollut ilmeistä, suunnitelmallista tai muutoin moitittavien motiivien sanelemaa. A:n kurinpitoilmoituksen perusteella se, miten syrjintä tai epäasiallinen käytös on yksityiskohdissaan toteutettu tai ilmentynyt A:lle, on jäänyt epämääräiseksi. Joka tapauksessa A:n asema koulutettuna nyrkkeilytuomarina ja toimitsijalisenssin haltijana suhteessa kurinpitoilmoituksen kohteena olevaan kilpailunjohtajaan ja ylituomariin ei ole ollut selvästi alisteinen tai ainakaan A:n suhde mainittuihin henkilöihin ei ole ollut epätasapainossa samalla tavalla kuin tyypillisesti suhde urheilijan ja auktoriteettiasemassa olevan valmentajan välillä voi olla. A on tuonut esille, että kurinpitoilmoituksen kohteena olevien henkilöiden toiminta oli aiheuttanut hänelle ilmeisen mielipahan lisäksi vähäistä suurempaa vaivaa ja ilmeisesti taloudellista menetystäkin. Tässä yhteydessä ei ole tullut esille muita, jatkuvia tai toistuvia kielteisiä seurauksia A:lle.

Edellä lausuttujen olosuhteiden valossa oikeusturvalautakunta katsoo, ettei A:n kurinpitoilmoituksen mukaisessa menettelyssä ole kysymys sellaisesta vakavasta tai pitkäkestoisesta rikkomuksesta, joka läheisesti rinnastuisi ratkaisujen UOL 23/2022 tai UOL 24/2022 häirintätilanteisiin. Kysymys ei ole muutoinkaan luonteeltaan sellaisesta häiritsevästä käyttäytymisestä, että nyrkkeilyliiton kurinpitomääräysten mukaista kurinpitoilmoituksen tutkittavaksi ottamista koskevaa määräaika- ym. sääntelyä olisi pidettävä A:n kannalta kohtuuttomana. Asiassa ei ole selvitetty, että A:lla olisi ollut aito, esimerkiksi näytön hankkimiseen tai tapahtuman järkytykseen liittyvä este olla noudattamatta kurinpitomääräysten mukaista ilmoituksen määräaikaa.

Oikeusturvalautakunta edelleen katsoo, että A:n kurinpitoilmoituksen perusteella syrjintä- tai häirintätilanne on tapahtunut 29.9.2022, jolloin hänelle on ilmoitettu toimitsijatehtävän peruuttamisesta. Tämän jälkeen asiasta on keskusteltu, mutta uusia toimenpiteitä ei ole tehty enää tämän jälkeen. Näin ollen silläkään, että itse kilpailu, johon A:ta ei ole toimitsijaksi valittu, on ollut vain kaksi päivää kurinpitoilmoituksen tekemisen jälkeen ja siten kurinpitomääräysten mukaisen viikon määräajan sisällä, ei ole asiassa merkitystä arvioitaessa, milloin väitetty rikkomus on päättynyt ja viikon määräaika on alkanut.

Edellä lausutuilla perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että A olisi voinut ja hänen olisi tullut noudattaa kurinpitomääräysten 5 §:n 2 kohdan mukaista viikon määräaikaa saadakseen kurinpitoilmoitusta koskevan asiansa käsiteltäväksi kurinpitovaliokunnassa. Kurinpitomääräysten 5 §:n 2 ja 3 kohtien edellytykset kurinpitoilmoituksen tutkittavaksi ottamiselle eivät sellaisinaan ole kohtuuttomia eikä niiden soveltaminen ole tässä yksittäistapauksessakaan johtanut kohtuuttomuuteen. Kurinpitovaliokunta on voinut jättää A:n ilmoituksen tutkimatta, vaikka se ei olekaan sisällöllisesti perustellut sitä, miksi asiassa ei ole ollut painavia syitä määräajasta huolimatta tutkia A:n kurinpitoilmoitusta. Näin ollen A:n valitus on hylättävä.

 

Päätöslauselma

Valitus hylätään.

Valitusmaksua ei palauteta.

Ratkaisu oli yksimielinen.

 

Timo Ojala                                                          
Puheenjohtaja 

Teemu Vanhanen
Sihteeri

                                              

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Mikko Kohtala, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Pekka Timonen.