5/2012 Jääkiekko: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus - Seurasiirto


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 5/2012

31.1.2012    Diaarinro 5/2012     


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA 

HPK Naiset ry:n hallituksen päätös 18.1.2012 pelaajan siirto-oikeudesta 


ASIA  

Pelaajan siirto-oikeus 


MUUTOKSENHAKIJA 

Alaikäinen Viivi Vaattovaara huoltajiensa Eero Vaattovaaran ja Helena Kuntsi-Vaattovaaran edustamina 


KUULTAVAT 

HPK Naiset ry

Suomen Jääkiekkoliitto ry 


HPK NAISET RY:N PÄÄTÖS PELAAJAN SIIRTO-OIKEUTTA KOSKEVASSA ASIASSA 

HPK Naiset ry:n hallitus on 18.1.2012 tekemällään päätöksellä päättänyt purkaa voimassa olevan pelaajasopimuksen ja antaa Viivi Vaattovaaralle siirto-oikeuden HPK Naiset ry:stä 5 000 euron suuruista siirtokorvausta vastaan ja ehdolla, että kaikkien muidenkin asioiden tulee olla hoidettuna ja sovittuna ennen siirtoa ja kaikkien varusteiden luovutettuna. 


VALITUS PERUSTEINEEN 

Viivi Vaattovaara on valituksessaan vaatinut, että oikeusturvalautakunta vahvistaa Vaattovaaran olevan vapaa siirtymään uuteen seuraan tammikuun 2012 aikana ja että seuran vaatima 5 000 euron siirtokorvaus on naisten SM-sarjan ja Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen puitteissa kohtuuton. Vaattovaara on pyytänyt, että oikeusturvalautakunta toimisi välimiesoikeutena sopimuksen purkukorvauksen vahvistamisen osalta, jos HPK Naiset ry tähän suostuu. 


Vaattovaaralla on ollut pelaajasopimus HPK Naiset ry:n kanssa maaliskuun 2012 loppuun saakka. Vaattovaara ja HPK Naiset ovat sopimuksen purkamisesta ja siirrosta uuteen joukkueeseen yksimielisiä. Vaattovaara katsoo, että 5 000 euron summa on kohtuuton. Tämä määrä on kohtuuton ottaen huomioon, että se on lähes kymmenen prosenttia koko seuran budjetista ja että seuraan oli juuri hankittu kolme uutta hyökkääjää. Vaattovaara ei ole saanut myöskään pelaamisesta korvausta ja hän oli vasta 17-vuotias eikä kuulunut joukkueen avainpelaajiin. Kohtuullisen määränä voitaisiin pitää korkeintaan 500 euroa. 


Asiassa on riitaista vain sopimuksen purkamisesta suoritettava korvaus. Tämän johdosta asiassa tulee vahvistaa, että Vaattovaara on vapaa siirtymään uutteen joukkueeseen ennen tammikuun 2012 loppua, vaikka korvauksen määrä olisi riitainen. 


Vaattovaara on valmis antamaan sopimuksen purkamisesta suoritettavan korvauksen kohtuullisuuden arvioinnin välimiesoikeuden tai käräjäoikeuden ratkaistavaksi. 


VASTAUKSET PERUSTEINEEN 

HPK Naiset ry on vastauksessaan vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta tai että valitus hylätään ja että Vaattovaara velvoitetaan korvaamaan HPK Naiset ry:n lautakuntakulut 1 460,63 eurolla korkoineen. HPK Naiset ry on ilmoittanut, ettei se anna suostumusta välimiesmenettelyyn. 


HPK Naiset ry:llä ja Vaattovaaralla on voimassa oleva pelaajasopimus ja pelaajan edustusoikeus kuuluu seuralle. HPK Naiset ry on ilmoittanut, että se on valmis purkamaan pelaajasopimuksen tietyillä ehdoilla eikä sopimuksen purkamista ole hyväksytty ilman rahakorvausta. Kysymys on siis sopimusoikeudellisesta kysymyksestä siitä, millä ehdoilla pelaajasopimus voidaan purkaa. Tämä ei liity seuran sääntöjen tai Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen soveltamiseen eikä oikeusturvalautakunnalla ole toimivaltaa asiassa. 


Vaattovaaralla on edelleen pelaajasopimus HPK Naiset ry:n kanssa ja pelaajan edustusoikeus kuuluu seuralle. Vaattovaaralla ei ole vapaata siirto-oikeutta, vaan siirto-oikeus edellyttää määräaikaisen pelaajasopimuksen purkamista, jota ei ole asiassa tapahtunut. HPK Naiset ry on ilmoittanut ne ehdot, joiden perusteella seura suostuu siirtoon. 


Seuran päätös on tältä osin Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukainen. Seuran päätös ei ole sopimuksen purkukorvauksenkaan osalta sääntöjen vastainen. Purkukorvauksen määrä perustuu niihin kustannuksiin, jotka aiheutuvat korvaavan pelaajan hankkimisesta. Vaattovaaran valituksessaan esittämä käsitys siitä, että sopimuksen purkukorvaus olisi lähes kymmenen prosenttia seuran budjetista, ei pidä paikkaansa. Seuran budjetti kaudelle 2011-2012 on lähes puoli miljoonaa euroa.    


Suomen Jääkiekkoliitto ry on vastauksessaan todennut, että siirto-oikeus voidaan vahvistaa, koska kysymys on alaikäisen pelaajan siirrosta ja kysymys on ainoastaan rahallisen korvauksen riitaisuudesta. 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 4.1 §:n 2 kohdan ja 4.3 §:n mukaan pelaaja voi siirtyä toiseen seuraan seuraavina aikoina 

·         30.6. mennessä niin sanottuna vapaana siirtoaikana ei tarvita vanhan seuran suostumusta;

·         1.7. – 31.1. välisenä aikana vain seurojen suostumuksella. 

Vaattovaara on hakenut siirtoa toiseen seuraan 18.1.2012. Tällöin siirto on mahdollinen ainoastaan HPK Naiset ry:n suostumuksella. HPK Naiset ry on vaatinut pelaajasopimuksen purkamisesta 5 000 euron korvauksen, jonka Vaattovaara on riitauttanut. 


Jääkiekkoliitto on soveltanut oikeusturvalautakunnan ratkaisua pelaajasiirrosta siten, että tilanteessa, jossa pelaajan siirtymiseen on molempien seurojen suostumus, mutta alaikäisen pelaajan kohdalla kysymys on rahaa koskevan korvauksen riitaisuudesta, siirtoon on myönnetty lupa siihen saakka, kunnes rahaa koskevat erimielisyydet on hoidettu. 


VASTASELITYS 

Vaattovaara on vastaselityksessään todennut olevansa siirto-oikeuden osalta samaa mieltä kuin Jääkiekkoliitto on lausumassaan todennut. HPK Naiset ry:n vaatimus lautakuntakulujen korvaamisesta on määrältään kohtuuton. Vaattovaara on vaatinut, että HPK naiset ry velvoitetaan korvaamaan hänen lautakuntakulunsa arvonlisäveroineen 738 eurolla.  


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU 

Käsittelyratkaisu 

Lautakunnan toimivalta ja pyyntö välimiesoikeutena toimimisesta 


Vaattovaara on oikeusturvalautakunnalle toimittamassaan valituksessa vaatinut, että 

1) lautakunta vahvistaa hänen olevan vapaa siirtymään uuteen seuraan tammikuun 2012 aikana; 

2) lautakunta vahvistaa 5 000 euron suuruisen korvauksen pelaajasopimuksen purkamisesta olevan naisten SM-sarjan ja Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen perusteella kohtuuton; 

3) oikeusturvalautakunta toimisi välimiesoikeutena sopimuksen purkamiskorvauksen määrää koskevilta osin. 

Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä;

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista

3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta. 


Sääntöjen 4 §:n 3 momentin mukaan lautakunta toimii toimivaltansa piirissä välimiesoikeutena, jos valittaja ja järjestö, jonka tekemää päätöstä valitus koskee niin sopivat tai valittajana oleva urheilija sitä vaatii. Sääntöjen 4 §:n 4 momentin mukaan lautakunta voi osapuolten niin sopiessa toimia välimiesoikeutena urheilujärjestötoimintaa liittyvissä taloudellisissa kysymyksissä.   


HPK Naiset ry ei ole suostunut siihen, että oikeusturvalautakunta toimisi välimiesoikeutena asiassa. Lautakunnan toimivaltaan ei myöskään kuulu ratkaista asianosaisia sitovalla tavalla heidän välisiä sopimusoikeudellisia kysymyksiä pelaajasopimuksen päättymisestä irtisanomisen tai purkamisen perusteella taikka niiden johdosta maksettavasta korvauksesta. Oikeusturvalautakunnalla ei siten ole toimivaltaa käsitellä asiaa sen enempää normaalina valitusasiana kuin välimiesoikeutenakaan siltä osin kuin kysymys on valituksen kohdassa 3 tarkoitetusta purkukorvauksen määrän vahvistamisesta. 


Myös kysymystä HPK Naiset ry:n vaatimasta siirtokorvauksen kohtuuttomuudesta voidaan oikeusturvalautakunnassa arvioida jäljempänä vain siltä kannalta, onko korvausta pidettävä väitetyn kohtuuttomuutensa vuoksi Jääkiekkoliiton sääntöjen vastaisena. 


Oikeusturvalautakunta tutkii siten valituksen siltä osin kuin kysymys on siitä, onko HPK Naiset ry:n päätös Vaattovaaran siirto-oikeudesta Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Suullinen käsittely 


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä pyytäneet.       


Pääasiaratkaisu 

I Tapahtumat ja kysymyksenasettelu 

(1) Tapahtumat 


Vaattovaaralla on ollut voimassa oleva pelaajasopimus kaudella 2011 – 2012 HPK Naiset ry:n kanssa. Vaattovaara on 18.1.2012 HPK Naiset ry:lle ilmoittanut haluavansa purkaa pelaajasopimuksen seuran kanssa välittömästi. 


HPK Naiset ry:n hallitus on 18.1.2012 päättänyt, että pelaajasopimus puretaan 5 000 euron korvausta vastaan ja siirtopaperit annetaan. Tämän lisäksi muidenkin asioiden tulee olla hoidettuna ja sovittuna ennen siirtoa ja kaikkien varusteiden luovutettuna.  


(2) Kysymyksenasettelu 


Vaattovaara on vaatinut vahvistettavaksi siirto-oikeutensa ja sen, että HPK Naiset ry:n vaatimaa korvausta pidetään kilpailusääntöjen puitteissa kohtuuttomana.  


HPK Naiset ry on katsonut, ettei sen päätös ole kilpailusääntöjen vastainen eikä kohtuuton. 


Jääkiekkoliitto on todennut, että tilanteessa, jossa kysymys on alaikäisen pelaajan siirtymisestä ja jossa molemmat seurat suostuivat pelaajasiirtoon ja ainoa riitainen seikka koskee rahaa, Jääkiekkoliitto on myöntänyt siirto-oikeuden siksi aikaa, kunnes rahaan liittyvät erimielisyydet oli ratkaistu. 


Oikeusturvalautakunnan ratkaistavana on kysymys siitä, onko Vaattovaara oikeutettu seurasiirtoon.  


II Siirto-oikeuden myöntämistä koskevat sääntömääräykset 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen 2011 - 2012 kohdassa 4 ovat pelaajasiirtoa koskevat säännöt. Kilpailusääntöjen kohdan 4.1 alakohdan 2 mukaan 1.7. jälkeen pelaaja voi vaihtaa seuraa ainoastaan seurojen suostumuksella. Liitto voi kuitenkin erittäin painavista syistä hyväksyä pelaajasiirron 1.7. jälkeen. 


Kilpailusääntöjen kohdan 4.1 alakohdan 1 mukaan vanha seura voi vaatia rahallisen korvauksen siirrosta pelaajalta tai uudelta seuralta vain jos pelaajalla on voimassaoleva pelaajasopimus edustusoikeuden omaavan seuran kanssa. 


III Oikeusturvalautakunnan kannanotot pelaajasiirron osalta 


Oikeusturvalautakunta on ratkaisussaan UOL 23/2010 todennut, että tilanteessa, jossa kysymys on pelaajasiirrosta ennen 30.6. (vapaa siirto-oikeus), seuran riitaiset saatavat pelaajilta eivät olleet sellainen peruste, jonka nojalla siirto-oikeuden myöntämisestä olisi mahdollista kieltäytyä. Oikeusturvalautakunnan ratkaisusta ilmenevillä perusteilla katsottiin, ettei tuossa tapauksessa ollut riittäviä perusteita kieltäytyä antamasta siirtotodistusta. 


Nyt kysymyksessä oleva tapaus poikkeaa ratkaisussa UOL 23/2010 olleesta tilanteesta siinä, että nyt pelaajasiirtoon pyydetään lupaa kauden aikana ja joka tapauksessa 1.7. jälkeen, kun taas ratkaisussa UOL 23/2010 pelaajasiirtoa oli pyydetty ennen 30.6. Näinä ajankohtina pelaajien siirto-oikeus poikkeaa sääntöjen mukaan toisistaan. 


Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen kohdan 4.3. mukaan seurasiirto 1.7. - 31.1. voi tapahtua ainoastaan seurojen suostumuksella. Näin ollen seuralla ei ole kilpailusääntöjen mukaan velvollisuutta suostua seurasiirtoon 1.7. jälkeen. 


Nyt kysymyksessä olevassa tapauksessa HPK Naiset ry on ilmoittanut purkavansa pelaajasopimuksen 5 000 euron korvausta vastaan ja suostuvansa asettamillaan ehdoilla seurasiirtoon. 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että kilpailusääntöjen mukaan siirto edellyttää molempien seurojen suostumusta. Kilpailusääntöjen mukaan seura myös voi vaatia rahallisen korvauksen pelaajalta, jos pelaajalla on voimassaoleva pelaajasopimus. 


Tilanteessa, jossa pelaajalla on voimassaoleva pelaajasopimus seuran kanssa, pelaajan siirto toiseen seuraan edellyttää pelaajasopimuksen päättämistä ja sitä kautta tapahtuvaa suostumuksen antamista pelaajan siirtymiseen. Sopimuksen päättäminen ja suostumuksen antaminen on siten jätetty pääosin seuran tarkoituksenmukaisuusharkinnan varaan. Yleisistä yhdistysoikeudellista periaatteista seuraa, että oikeusturvalautakunnan toimivaltaan ei tällaisessa tapauksessa lähtökohtaisesti kuulu sen tutkiminen, onko seuran päätös tarkoituksenmukainen ja millä edellytyksillä se siirtoon suostuu. Kun kysymys on yksittäistä urheilijaa koskevasta ratkaisusta, tarkoituksenmukaisuusharkintaa sisältävän sääntömääräyksen tulkintaa voidaan kuitenkin pitää sääntöjen vastaisena, jos päätös poikkeaa selvästi asiattomin perustein siitä, mitä vakiintuneesti vastaavissa tilanteissa on päätetty tai jos kysymys on esimerkiksi lain kieltämästä syrjinnästä tai muusta perusoikeuksien loukkaamisesta (ks. myös esimerkiksi UOL 13/2009). 


Oikeusturvalautakunta toteaa, että HPK Naiset ry on ilmoittanut ne ehdot, joiden nojalla se suostuu pelaajasiirtoon. Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen mukaan seura on voinut asettaa pelaajasiirron edellytykseksi rahakorvauksen. Kilpailusäännöissä ei ole erikseen määritelty sitä, miten pelaajasopimuksen päättämistä koskeva korvaus määräytyy. Näin ollen pelaajasopimuksen päättämistä koskevan mahdollisen korvauksenkin osalta asia on jätetty seurojen harkintaan.  Siihen nähden, että seuralla on esillä olevassa tilanteessa ollut oikeus kokonaan evätä Vaattovaaran siirto, sen asettamaa ehtoa siirrolle ei voida pitää perusteeltaan selvästi asiattomana tai Vaattovaaraa syrjivänä.

Oikeusturvalautakunta katsoo, että HPK Naiset ry:n hallituksen päätös 18.1.2012 ei ole Jääkiekkoliiton kilpailusääntöjen vastainen. 


Lautakuntakulut 


Oikeusturvalautakunnan sääntöjen 32 §:n mukaan, jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa. 


Asian näin päättyessä Vaattovaara on velvollinen korvaamaan HPK Naiset ry:n lautakuntakulut. Kohtuullisiksi vastauskuluiksi lautakunta arvioi arvonlisäveroineen 800 euroa. 


Päätöslauselma 


Valitus hylätään. 

Viivi Vaattovaara velvoitetaan korvaamaan HPK Naiset ry:n lautakuntakulut 800 eurolla. 

Valitusmaksua ei palauteta. 

Ratkaisu oli yksimielinen.    


Jukka Sippo                                       Timo Ojala puheenjohtaja                                   sihteeri  


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Hannu Rautiainen, Kristiina Rintala, Hilkka Salmenkylä ja Thomas Stenius.