Tiedote 18.6.2024

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA 
TIEDOTE 18.6.2024

 

SUPERPESISPELAAJALLE MÄÄRÄTTYÄ KURINPITOSEURAAMUSTA ANKAROITETTIIN


Urheilun oikeusturvalautakunta on 18.6.2024 antamallaan päätöksellä ankaroittanut superpesispelaaja Joni Rytkösen kurinpitoseuraamusta ja määräsi hänet kaikkia urheilulajeja koskevaan toimintakieltoon 31.12.2024 saakka.

Urheilun eettinen kurinpitolautakunta oli päätöksessään 29.1.2024 katsonut, että Rytkösen ja tekoaikana 15- ja 14-vuotiaiden pesäpalloa pelanneiden tyttöjen välinen sosiaalisen median välityksellä tapahtunut viestittely oli liittynyt kurinpitomääräysten tarkoittamalla tavalla kiinteästi urheiluun ja että kurinpitomääräykset tulivat siten sovellettaviksi. Viestittelyn katsottiin sisältönsä osalta olleen luonteeltaan seksuaalista ja kurinpitolautakunta katsoi Rytkösen syyllistyneen kurinpitomääräyksissä tarkoitettuun seksuaaliseen häirintään. Kurinpitolautakunta määräsi hänet pelikieltoon 30.6.2024 saakka.

Urheilun oikeusturvalautakuntaan valittivat Rytkönen ja SUEK. Rytkönen vaati, että SUEK:n häneen kohdistama seksuaalista häirintää koskeva kurinpitovaatimus jätetään Urheilun eettisen kurinpitolautakunnan toimivaltaan kuulumattomana tutkimatta tai toissijaisesti hylätään perusteettomana. SUEK vaati, että kurinpitoseuraamusta ankaroitetaan.

Oikeusturvalautakunta katsoi päätöksessään, että esitetyn selvityksen perusteella Rytkönen oli lähettänyt sosiaalisen median kautta useita seksuaalissävytteisiä viestejä kahdelle tapahtuma-aikaan 14- ja 15-vuotiaalle pesäpalloa harrastavalle tytölle.

Seksuaaliseksi häirinnäksi katsottu menettely oli tapahtunut lajiyhteisön sisällä ja Rytkösen asema tunnettuna superpesispelaajana oli mahdollistanut kielletyn menettelyn. Kokonaisuutena arvioiden menettelyllä katsottiin olleen kiinteä liityntä urheiluun. Sen vuoksi asiassa voitiin soveltaa urheilun vakavia eettisiä rikkomuksia koskevia kurinpitomääräyksiä ja Urheilun eettisellä kurinpitolautakunnalla oli ollut toimivalta tutkia esitetty kurinpitovaatimus.

Oikeusturvalautakunta katsoi, että asianomistajien nuoren iän vuoksi heidän väitetyllä myötävaikutuksellaan seksuaalissävytteiseen viestittelyyn ei ollut merkitystä arvioitaessa sitä, oliko viestittely loukannut heidän seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan. Rytkönen oli tiennyt, että asianomistajat olivat hyvin nuoria. Rytkösellä oli ollut velvollisuus selvittää tarkemmin viestittelyn toisena osapuolena olleiden tyttöjen ikää ja siihen liittyen sitä, olivatko asianomistajat niin nuoria, että he eivät olleet voineet antaa pätevästi suostumustaan seksuaalissävytteiseen viestittelyyn. Jättämällä selonottovelvollisuutensa täyttämättä Rytkönen oli ottanut kielletyn riskin siitä, että hän loukkaa menettelyllään nuorten asianomistajien seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Rytkösen menettelyssä oli kysymys kurinpitomääräyksissä tarkoitetusta seksuaalisesta häirinnästä. Näin ollen Rytkösen valitus hylättiin.

Kurinpitoseuraamuksen osalta oikeusturvalautakunta katsoi kurinpitolautakunnasta poiketen, että asianomistajan väitetylle myötävaikutukselle ei tullut antaa asianomistajan nuoren iän vuoksi kurinpitoseuraamusta mitattaessa seuraamusta lieventävää merkitystä. Rytkösen menettelyn moitittavuuteen ja vahingollisuuteen nähden kohtuullinen seuraamus Rytköselle oli kurinpitolautakunnan määräämän 30.6.2024 päättyvän pesäpalloa koskevan pelikiellon asemesta kaikkia urheilulajeja koskeva toimintakielto, joka päättyy 31.12.2024.

 Asia on ratkaistu oikeusturvalautakunnassa kokoonpanossa Timo Ojala (pj.), Ilkka Lahtinen, Kristiina Rintala ja Terhi Kytö. Lautakunnan sihteerinä toimi Samuli Sillanpää.

Ratkaisu on luettavissa oikeusturvalautakunnan nettisivuilta: https://www.oikeusturvalautakunta.fi/paatokset/vuosi-2024/22-2024-pesapallo-seksuaalinen-hair/ 

Lisätietoja antaa oikeusturvalautakunnan puheenjohtaja Timo Ojala, p. 050 3311334.