2/2002 Pesäpallo: Yhdistys - Päätöksen sääntöjen vastaisuus, Edustuskelpoisuus, Lautakuntamenettely - Lautakunnan toimivalta - Seurasopimus

URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA        

PÄÄTÖS     Nro 2/2002                     13.5.2002                                                           Diaarinro   2/2002

 

RATKAISUT, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Superpesis Oy:n seurakokouksen päätökset 8.1. ja 15.2.2002, joilla on otettu hyväksyvä kanta 10.5.1999 tehtyyn seurasopimukseen, jonka mukaan seurat eivät hyväksy toimintaansa ketään sellaista henkilöä, joka on laiminlyönyt pitkävetovoittojen palauttamisen Oy Veikkaus Ab:lle.

ASIA         Edustusoikeus ym.

MUUTOKSENHAKIJA

Pekka Jaakko Kuusisaari

 KUULTAVAT

Superpesis Oy

Suomen Pesäpalloliitto PPL r.y.

 VALITUS

Kuusisaari on valituksessaan vaatinut, että yllä mainitut  Superpesis Oy:n seurakokouksen päätökset kumotaan ja Kuusisaaren oikeus pelata pesäpalloa miesten Ykköspesiksessä ja superpesissarjassa sekä sen karsintasarjassa vahvistetaan.

Kuusisaari on lisäksi vaatinut, että Superpesis Oy ja Suomen Pesäpalloliitto PPL r.y. velvoitetaan yhdessä ja yhteisvastuullisesti tai jompikumpi erikseen korvaamaan Kuusisaaren oikeudenkäyntikulut asiassa korkoineen. 

Kuusisaari on valituksensa perusteluissa katsonut, että Superpesis Oy:n seurakokouksen päätökset tarkoittivat tosiasiallisesti sitä, että pelaajat, jotka eivät olleet palauttaneet Oy Veikkaus Ab:lle pitkävetokierroksella 33/98 saamaansa voittoa, olivat pelikiellossa superpesissarjassa ja superpesiksen karsintasarjassa. Superpesis Oy:n seurakokouksella ei ollut pesäpalloliiton sääntöihin tai muihinkaan sääntöihin perustuvaa toimivaltaa päättää kilpailukielloista. Lisäksi kysymyksessä oleva kurinpitoseuraamus perustui menettelyyn, joka sen tekoaikana ei ollut kielletty.

VASTAUKSET

Pesäpalloliitto on vastauksessaan ilmoittanut, ettei se ollut asettanut esteitä Kuusisaaren pelaamiselle. Kuusisaaren kohdalla kysymys oli kilpailutoiminnasta, josta vastasi Superpesis Oy.

Superpesis Oy on katsonut, ettei asiassa ollut kysymys kilpailukiellosta tai muusta kurinpitotoimesta vaan Superpesis Oy:n osakkaiden keskinäisestä sopimuksesta. Seurat olivat sopineet eräistä sarjaan osallistumisen edellytyksistä. Yksi edellytyksistä oli, että nettovoitot palautetaan.

VASTASELITYS

Kuusisaari on pesäpalloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä katsonut, ettei pesäpalloliitto voinut sääntöjensä puitteissa luovuttaa toimivaltaansa miltään osin Superpesis Oy:lle. Näin ollen liitto viime kädessä vastasi kilpailutoiminnasta myös superpesissarjan osalta.

Kuusisaari on Superpesis Oy:n vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä katsonut, ettei Superpesis Oy:n osakkaiden välisellä sopimuksella voitu luoda yhtiölle tai sen osakkaille oikeutta määrätä superpesissarjan edustus-, peli- ja kilpailukelpoisuuksista tai kurinpidosta. Näistä kysymyksistä oli määräykset pesäpalloliiton toimintasäännöissä ja määräyksissä.

 PÄÄTÖS

Koska jutun tosiasiat ovat olleet riidattomia eikä suullista käsittelyä ole pyydetty, urheilun oikeusturvalautakunta on ratkaissut asian kirjallisessa menettelyssä.

Tosiasiat

Asiassa on riidatonta, että Superpesis Oy ja kaikki kauden 1999 miesten superpesisseurat ovat 10.5.1999 sopineet, että he eivät hyväksy toimintaansa ketään sellaista henkilöä, joka on laiminlyönyt pitkävetovoittojen palauttamisen Oy Veikkaus Ab:lle. Kyseinen sopimus on hyväksytty Superpesis Oy:n seurakokouksessa.

Superpesis Oy:n seurakokoukset ovat 8.1. ja 15.2.2002 todenneet, että aiempien seurakokousten päätökset 10.5.1999 tehdystä seurasopimuksesta olivat edelleen voimassa.

Valituksessa on vaadittu 8.1. ja 15.2.2002 tehtyjen seurakokouksen päätösten kumoamista.

 

Oikeusturvalautakunnan toimivalta

Oikeusturvalautakunnan tehtävänä on sääntöjensä 1 §:n mukaan toimia järjestöistä riippumattomana valituselimenä. Valituksen kohteena voivat olla järjestöjen tai niiden organisaatioon kuuluvien yhteisöjen valittajaa koskevat päätökset, joissa on kysymys

1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä,

2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista,

3) päätöksen sääntöjenvastaisuudesta,

   sääntöjenvastaisuus ei tarkoita urheilulajin sääntöjen  vastaisuutta tai

4) urheilijan valituksesta urheilujärjestön päätöksestä, joka perustuu Suomen Antidoping-toimikunnan valvontaryhmän päätökseen ja jonka osalta on hankittu Suomen Antidoping-toimikunnan lausunto.

Asiassa on riidanalaista, onko 8.1. ja 15.2.2002 tehdyissä päätöksissä kysymys urheilujärjestöjen organisaatioon kuuluvan yhteisön tekemästä valittajaa koskevasta kurinpitorangaistuksesta vai superpesissarjaan osallistuvien seurojen keskinäisestä sopimuksesta, jolla on sovittu eräistä sopupelijupakan jälkiselvittelyyn liittyvistä menettelytavoista.

Oikeusturvalautakunta toteaa, ettei Superpesis Oy:n seurakokouksella ole toimielimenä pesäpalloliiton sääntöihin ja määräyksiin tai yhtiön omaan yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa tehdä yhdistys- tai yhtiöoikeudellisesti merkityksellisiä päätöksiä. Seurakokouksessa voidaan kuitenkin päättää seurojen yhteisistä tahdonilmaisuista ja tehdä keskinäisiä sopimuksia.

Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei 8.1. ja 15.2.2002 tehdyissä päätöksissä ole kysymys kurinpitorangaistuksesta tai jäsenoikeuksien rajoittamisesta vaan superpesissarjaan osallistuvien seurojen keskinäisestä sopimuksesta, jolla on sovittu eräistä sopupelijupakan jälkiselvittelyyn liittyvistä menettelytavoista. 

Oikeusturvalautakunta ei voi sääntöjensä 1 §:n mukaan tutkia valitusta, jossa on kysymys siitä, onko yksitysoikeudellinen sopimus, jossa Kuusisaari ei ole osapuolena, pätemätön tai rajoittaako sopimus lain tai sääntöjen vastaisesti taikka muutoin hyvän tavan vastaisesti hänen oikeuksiaan urheilijana. Sen vuoksi valitus on oikeusturvalautakunnan toimivaltaan kuulumattomana jätettävä tutkimatta.

 Päätöslauselma

Valitusta ei tutkita.

Asian näin päättyessä valitusmaksua ei palauteta.

 

Erkki-Juhani Taipale

puheenjohtaja  

 

Jarmo Hirvonen

sihteeri

Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Erkki-Juhani Taipale, Heikki Halila, Tom Ifström, Urpo Kangas ja Kari-Pekka Tiitinen (eri mieltä).