11/2013 Jalkapallo - Yhdistyksen sääntöjen vastainen menettely


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 11/2013

26.6.2013    Diaarinro 9/2013

  

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n liittohallituksen päätös 18.3.2013


ASIA

Yhdistyksen sääntöjen vastainen menettely


MUUTOKSENHAKIJAT

Ruut, Ilari ja Sampsa Salmi, huoltajinaan vanhempansa Risto Salmi ja Sari Salmi, asiamiehenä Risto Salmi


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


SUOMEN PALLOLIITTO RY:N LIITTOHALLITUKSEN PÄÄTÖS 18.3.2013

Suomen Palloliitto ry:n liittohallitus on kokouksessaan 3/2013 18.3.2013 todennut, ettei Suomen Palloliitto voinut sääntöjensä mukaan tutkia Salmen 18.2.2013 päivätyssä kirjeessä esitettyihin väitteisiin perustuvia jonkin jäsenseuransa sääntöjen vastaisuuksia. Yhdistyslaissa oli omat keinot tällaisia tilanteita varten.


VALITUS PERUSTEINEEN

Ruut, Ilari ja Sampsa Salmi (jäljempänä valittajat) ovat vaatineet, että Urheilun oikeusturvalautakunta hyväksyy kaikki valittajien jäljempänä esittämät vaatimukset tai palauttaa asian Suomen Palloliittoon (jäljempänä SPL) ja määrää sen tutkimaan kaikki valittajien vaatimukset toimivaltaisessa elimessään.


Valittajat ovat vaatineet, että Urheilun oikeusturvalautakunta 1) kieltää Oulun Palloseura-juniorit ry:tä käyttämästä mitään muuta nimeä tai lyhennettä missään toiminnassaan, joka on SPL:n tai sen piirin alaista, kuin sen yhdistyksen sääntöjen 1 §:ssä on säädetty, 2) aikaisempi päätös, joka antaa yhdistykselle oikeuden käyttää nimeä Oulun Rotuaarin Pallo tai sen missään muodossa olevaa lyhennettä tai logoa, joka poikkeaa jo olemassa olevasta Oulun Palloseuran junioreiden logosta on kumottava, 3) Oulun Palloseura-juniorit ry:n hakemus käyttää nimen lyhennystä ORP tai mitään muuta lyhennystä tai nimeä kuin yhdistyksen sääntöjen 1 §:ssä on säädetty hylätään, 4) Oulun Palloseura-juniorit ry:n lisenssihakemus SPL:n alaiseen kakkosen sarjaan kumotaan yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaisen aikuisurheilujaoston puuttumisen vuoksi, 5) Oulun Palloseura-juniorit ry määrätään selvittämään, kuinka aikuisurheilu on tähän saakka rahoitettu ja 6) Oulun Palloseura-juniorit ry määrätään selvittämään, miten yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaisesti täysi-ikäisten sarjoissa pelanneen ja pelaavan miesten joukkueen varallisuus ja varojen kerääminen on pidetty erillään junioreiden varoista ja varojen keräämisestä. Mikäli varoja ja varojen keräämistä ei ole pidetty erillään junioreiden varallisuudesta ja varojen keruusta, tulee Oulun Palloseura-junioreille myönnetty kakkosen lisenssi tälläkin perusteella peruuttaa.


SPL:n liittohallituksen päätös jättää tutkimatta valittajien vaatimukset oli ensinnäkin perusteeton. Oulun Palloseura-juniorit ry:n sääntöjen 1 §:ssä oli todettu, että toiminnassaan yhdistys voi käyttää epävirallisia lyhenteitä OPS-juniorit ja OPS. Yhdistys ei voinut käyttää toiminnassaan mitään muuta lyhennettä kuin OPS-juniorit tai OPS.


Yhdistyksen sääntöjen 2 §:ään liittyen SPL ja sen liittohallitus ja lisenssitoimikunta olivat tehneet virheellisen ja voimassaolevan yhdistyslain vastaisen päätöksen hyväksyessään seuran SPL:n alaiseen kakkosen sarjaan nimellä Oulun Rotuaarin Pallo ja lyhenteeksi ORPa. Myös jälkeenpäin haettu lyhenne ORP oli yhdistyslain vastainen. Seuralla ei voinut yhdistyslain ja yhdistyksen sääntöjen 1 §:n mukaan olla muita nimiä kuin Oulun Palloseura-juniorit ja lyhenteet OPS-juniorit tai OPS.


Seurassa ei ole ollut yhdistyksen sääntöjen 3 §:n edellyttämää aikuisurheilujaostoa eikä sitä ole nykyisinkään. Tämän vuoksi seura ei voinut pelata missään aikuisten sarjassa. Lisäksi yhdistyksessä oli rikottu yhdistyslakia ja yhdistyksen sääntöjen sanamuotoa ja tarkoitusta, kun aikuisten sarjoihin oli osallistuttu eikä aikuisurheilujaostoa ollut perustettu. Yhdistyksen sääntöjen 6 §:ssä oli todettu, että junioreiden maksuilla ei saa rahoittaa aikuisten kilpailutoimintaa. Koska erillistä aikuisurheilujaostoa ei ole ollut, vaarana on ollut sellainen tilanne, että junioreiden maksuilla on rahoitettu aikuisten kilpailutoimintaa.


Valittajat ovat vaatineet SPL:n määräävän selvitettäväksi, onko yhdistyksessä toimittu sen sääntöjen 6 §:n vastaisesti. Lisäksi valittajat haluavat tietää ja saada SPL:n määräämän selvityksen siitä, mihin yhdistykselle maksettuja maksuja on käytetty. Lisäksi seuran nimen muutosta ei oltu viety edes yhdistyksen kokouksen päätettäväksi. Nimen muuttaminen oli mennyt seurassa ja SPL:ssa läpi ilmoitusasiana.


Oulun Palloseura, sen lyhenne OPS ja logo olivat vakiinnuttamisen kautta saaneet suojatun nimen ja tavaramerkin aseman. Seura ei voinut ottaa käyttöön muuta nimeä tai logoa ilman vakiinnuttamisen kautta saadun suojan omaavan Oulun Palloseuran lupaa. Oulun Palloseura saattoi myös kieltää nimensä ja logonsa käytön Oulun Rotuaarin Pallo-nimen yhteydessä.


Yhdistyksen nimestä päättää yhdistyksen kokous ja sääntöjen muutos on tehtävä kolmen neljäsosan enemmistöllä yhdistyslain sekä seuran sääntöjen mukaan. Nämä asiat eivät kuuluneet yhdistyksen hallituksen toimivaltaan. Edelleen aikuisurheilujaoston perustaminen kuului yhdistyksen kokoukselle ainakin nyt puheena olevassa yhdistyksessä, koska yhdistyksen säännöissä oli sitä koskeva selvä määräys, jota ei voinut tulkita toisin. Aikuisurheilujaoston perustamiseen oli yhdistyksen sääntöjen 3 §:n mukaan oltava yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan määräenemmistö. Hallituksen olisi tullut kutsua yhdistyksen kokous koolle päättämään asioista, jotka olivat näin laajakantoisia.

 

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vaatinut, että valitus jätetään tutkimatta, koska valittajilla ei ollut Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaista valitusoikeutta. Toissijaisesti SPL on vaatinut, että valitus hylätään.


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa. Nyt kysymyksessä olevasta SPL:n päätöksestä oli käytännössä mahdotonta tehdä sellaista johtopäätöstä, että se tosiasiallisesti vaikuttaisi valittajiin. SPL oli todennut päätöksessään vain, että se ei omien sääntöjensä nojalla voi tutkia jäsenseurojensa sääntöjen vastaisuuksia.


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:ssä on luettelo asioista, joita se voi käsitellä. Tässä tapauksessa ei voinut olla kyseessä muu kuin sääntöjen 3 §:n 3 kohta, oliko SPL:n liittohallituksen päätös ollut yhdistyksen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen.


SPL:n liittohallitus tai mikään muukaan SPL:n elin ei voinut tutkia tai päättää, onko sen jäsenseura toiminut omien sääntöjensä mukaisesti. Tämä ilmeni SPL:n säännöistä. Mainittujen sääntöjen 2 §:n 1 kohdassa ja 3 §:n 1 kohdassa oli todettu, että liitto johtaa ja valvoo jalkapallotoimintaa ja sen kehitystä. Tähän valvontaan ei voinut sisällyttää jäsenseurojen sääntöjen mukaisuuden valvontaa.


SPL:n mukaan Urheilun oikeusturvalautakunnan tarkoituksen ja sen sääntöjen vastaista olisi edes käsitellä nyt vireillä olevaa valitusasiaa. Mikäli asia kuitenkin käsiteltäisiin, valitus tuli hylätä, sillä SPL:n liittohallituksen päätös oli ollut SPL:n sääntöjen mukainen eikä sääntöjen tulkintaa voitu laajentaa koskemaan jäsenseurojen sääntöjen valvonnaksi.


VASTASELITYS

Valittajat ovat vastaselityksessään uudistaneet aikaisemmin asiassa lausumansa ja lisäksi todenneet, että SPL:n päätös vaikutti suoraan valittajien oikeuteen tai etuun. Lisäksi valittajista Ruut Salmen osalta OPS-juniorit ei suostunut ottamaan jo maksettua lisenssiä ja vakuutusta vastaan, vaan palautti rahat. Valittajien valituksen johdosta OPS-juniorit ry oli kieltänyt valittajien kaiken osallistumisen OPS-junioreiden toimintaan sekä harjoitteluun peleihin ja muuhun edustamiseen.


Urheilun oikeusturvalautakunta oli oikeutettu ja velvollinen tutkimaan asian myös sen sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdan ja 2 momentin 2 kohdan nojalla. SPL:n päätös olla tutkimatta huoltajien valitusta oli SPL:n eli yhdistyksen sääntöjen ja kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen. Oikeusturvalautakunta saattoi ja oli velvollinen käsittelemään huoltajien valituksen sillä perusteella, oliko SPL:n päätös kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen.


SPL oli ainoa yhteisö Suomessa, joka järjesti kilpailutoimintaa jalkapallossa ja saattoi myöntää lisenssin SPL:n alaiseen kakkoseen Suomessa. SPL:n olisi tullut tarkistaa OPS-junioreiden säännöistä, mitä siellä oli sanottu seuran nimestä, ennen kuin se annetaan muuttaa kilpailutoimintaa ja yleisöä harhaanjohtavaksi Oulun Rotuaarin Palloksi ja lyhenteeksi ORPa tai ORP.


SPL:n olisi jo omien sääntöjensä mukaan tullut evätä OPS-junioreiden lisenssi siihen saakka, kun SPL on saanut riittävän ja tarpeellisen selvityksen siitä, onko junioreiden vanhempien maksamilla toimintamaksuilla rahoitettu aikuisten urheilua. SPL:n toiminnasta saattoi sen jäsen tai toiminnassa mukana oleva valittaa SPL:n sääntöjen 22 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan Urheilun oikeusturvalautakuntaan.


Mikäli SPL olisi noudattanut asiassa omia ohjeitaan ”Seuran Hyvä Hallinto”, niin sen johtopäätös Oulun Palloseura-junioreiden toimintaan kohdistuneesta valituksesta olisi todennäköisesti ollut toisenlainen.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN PÄÄTÖS

Perustelut


Valituksen tutkiminen ja valittajien valitusoikeus


Asiassa on ratkaistava ennen valituksen tutkimista esikysymyksenä se, onko valittajilla valitusoikeus SPL:n liittohallituksen päätöksestä Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen mukaisesti ja onko Urheilun oikeusturvalautakunnalla näin ollen toimivaltaa tutkia valittajien valitusta.

 

Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 ja 3 §


Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n mukaan valittajana voi lautakunnassa olla urheilija, muu luonnollinen henkilö tai yhteisö, jonka oikeuteen tai etuun valituksen kohteena oleva asia vaikuttaa.


Sääntöjen 3 §:n mukaan valituksen kohteena voivat olla yhdistyksen päätökset, joissa on kysymys 1) erottamisesta yhdistyksen jäsenyydestä; 2) jäsenoikeuksien rajoittamisesta tai kurinpitotoimista; 3) siitä, onko päätös sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen; sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan tarkoita urheilulajin sääntöjen vastaisuutta.


Jos kilpailutoimintaa järjestävä liiga sen yhteisömuodosta riippumatta on suostunut, lautakunta voi käsitellä valituksen 1) liigan päättämästä kurinpitoseuraamuksesta; 2) siitä, onko liigan päätös kilpailutoimintaa koskevien muiden sääntöjen kuin lajisääntöjen vastainen.


SPL:n sääntöjen 22 § riitaisuuksien ratkaiseminen


SPL:n sääntöjen 22 §:n 2 kohdan mukaan liiton tai seuran jäsen tai toiminnassa mukana oleva voi valittaa Urheilun oikeusturvalautakuntaan sen säännöissä mainituin edellytyksin liiton tai piirin elinten tekemistä valittajaan kohdistuneista päätöksistä.


SPL:n sääntöjen 21 § liittohallituksen tehtävistä


SPL:n sääntöjen 21 §:n 13 kohdan mukaan liittohallituksen tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin, jos piiri, seura tai seuran jäsen tai toiminnassa mukana oleva toimii vastoin liiton sääntöjä ja määräyksiä. Mainittujen sääntöjen 21 §:n 14 kohdan mukaan liittohallituksen tehtävänä on ratkaista erimielisyydet, joista asianmukaisessa järjestyksessä on pyydetty liiton toimenpiteitä.


Urheilun oikeusturvalautakunnan johtopäätökset


Urheilun oikeusturvalautakunnalle toimitettu valitus SPL:n liittohallituksen päätöksestä 18.3.2013 kohdistuu muun muassa vaatimuksiin Oulun Palloseura-juniorit ry:n nimen muuttamisesta Oulun Rotuaarin Palloksi, yhdistyksen mahdollisesta omien sääntöjensä vastaisesta toiminnasta ja siihen liittyen lisenssin peruuttamisesta ja mahdollisesta junioriurheilijoiden varojen käyttämisestä ja varojen sekoittamisesta aikuisten kilpailutoiminnan kanssa.


Asiassa esitetyn selvityksen perusteella valittajat ovat Oulun Palloseura-juniorit ry:n jäseniä. Sinänsä valituksen alaisen päätöksen voidaan katsoa kohdistuneen myös heihin ja näin ollen heillä olisi valitusoikeus SPL:n liittohallituksen päätöksestä sekä Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 2 §:n että SPL:n sääntöjen 22 §:n 2 kohdan mukaisesti.


Valittajien valituksen voidaan myös katsoa kohdistuvan siihen onko SPL:n liittohallituksen päätös ollut Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisesti sääntöjen vastainen kuten yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen. Näin ollen Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 § ei muodosta estettä tutkia valittajien valitusta.


SPL:n säännöissä ei ole kuitenkaan annettu SPL:lle selkeästi määriteltyä toimivaltaa ryhtyä selvittämään esimerkiksi sen jäsenseurassa väitetysti tapahtunutta yhdistyksen omien sääntöjen vastaista menettelyä. SPL:n sääntöjen 21 §:n 13 kohdan mukaan liittohallituksen tehtävänä on ryhtyä toimenpiteisiin, jos piiri, seura tai seuran jäsen tai toiminnassa mukana oleva toimii vastoin liiton sääntöjä ja määräyksiä. Tästä sääntökohdasta ei voida kuitenkaan tehdä sellaista suoraa tulkintaa, että SPL voisi lähteä tutkimaan yksittäisen jäsenseuran väitetysti virheellistä ja omien sääntöjensä vastaista menettelyä. Tällaisen johtopäätöksen tekeminen olisi sääntöjen laajentavaa tulkintaa.


SPL:n vastineessa esitetyin tavoin SPL:n säännöistä ei voida tehdä laajentavia tulkintoja ja SPL:n toimivaltaa laajentaa esimerkiksi jäsenseurojen valvontaan liittyen sen omissa säännöissä mainitusta. Tällainen valvonta on erotettava esimerkiksi SPL:n toimintaan normaalisti kuuluvasta lisenssiehtojen noudattamiseen liittyvästä valvonnasta.


Oikeusturvalautakunta katsoo, että liittohallituksen ratkaisemassa asiassa sekä valituksessa Urheilun oikeusturvalautakuntaan on sinänsä kysymys yhdistyksen sisäisestä asiasta. Mahdolliseen yhdistyksen sääntöjen vastaiseen toimintaan asianomainen voi reagoida yhdistyslain tarjoamin keinoin. Näin on myös SPL:n liittohallituksen päätöksessä todettu. SPL:n säännöistä ei voi myöskään tehdä sellaista johtopäätöstä, että SPL jalkapallon kattojärjestönä voisi ryhtyä tutkimaan jäsenyhdistyksensä mahdollista ja väitettyä varojen väärinkäyttöä esimerkiksi esitutkintaviranomaisena normaalisti toimivan poliisin tavoin.


Näin ollen oikeusturvalautakunta katsoo, ettei SPL:n liittohallituksen päätös ole ollut Urheilun oikeusturvalautakunnan sääntöjen 3 §:n 3 kohdassa mainituin tavoin yhdistyksen sääntöjen tai kilpailutoimintaa koskevien sääntöjen vastainen. Ottaen huomioon se, mistä valituksessa on ollut kysymys, SPL:n liittohallituksen ei voida katsoa menetelleen SPL:n omien sääntöjen vastaisesti jättäessään sille tehdyssä kirjeessä esitettyihin väitteisiin perustuvat jonkin jäsenseuransa väitetyt sääntöjen vastaisuudet tutkimatta. Valittajien Urheilun oikeusturvalautakunnalle tekemä valitus on tämän vuoksi hylättävä.


Asian lopputulos huomioon ottaen Urheilun oikeusturvalautakunta on katsonut, ettei suullisen käsittelyn järjestämiselle asiassa ole ollut tarvetta. Urheilun oikeusturvalautakunnan näkemyksen mukaan asia on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella eivätkä asiaan osalliset ole suullista käsittelyä nimenomaisesti vaatineet. Edellä mainituilla perusteilla ja ottaen huomioon asian lopputulos suullisen käsittelyn järjestäminen asiassa ei ole tarpeellista.


Päätöslauselma


Ruut, Ilari ja Sampsa Salmen valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Risto Jalanko                              Sami Korhonen

puheenjohtaja                            sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Risto Jalanko, Pia Ek, Johannes Koskinen, Pekka Lindroos ja Thomas Stenius