25/2017 Jalkapallo Kurinpito – Pistemenetys – Vaikutusvallan luovuttaminen ulkopuoliselle taholle


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 25/2017

21.12.2017 Diaarinro 18/2017


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n valitusvaliokunnan päätös 27.9.2017


ASIA

Pistemenetys


MUUTOKSENHAKIJA

Atlantis FC Edustus ry


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


VALITUSVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n (jäljempänä Palloliitto) valitusvaliokunta on päätöksellään 27.9.2017 pysyttänyt Palloliiton kurinpitovaliokunnan päätöksen 23.8.2017, jolla Atlantis FC Edustus ry:lle (jäljempänä Atlantis FC) on määrätty 12 sarjapisteen menetys Miesten Kolmosessa kaudella 2017.


Kurinpitovaliokunnan päätös on perustunut ensinnäkin siihen, että Atlantis FC:n on katsottu toimittaneen Palloliitolle tietoisesti pelaajasopimuksia, joissa on ollut väärennettyjä pelaajien allekirjoituksia ja jotka eivät ole muutoinkaan vastanneet sisällöltään tosiasioita. Toiseksi päätös on perustunut siihen, että Atlantis FC:n on katsottu luovuttaneen vaikutusvaltaa seurassa ulkopuoliselle taholle.


Valitusvaliokunta on päätöksessään hyväksynyt kurinpitovaliokunnan päätöksen syyksilukemisen osalta perusteluineen. Lisäksi valitusvaliokunta on katsonut, että aikaisempaan ratkaisukäytäntöön kurinpitoasioissa verrattuna kurinpitoseuraamuksena Atlantis FC:lle määrätty 12 sarjapisteen menetys on seuran ja sen edustajan R:n menettelyyn nähden oikeasuhtainen ja kohtuullinen.  


VALITUS PERUSTEINEEN

Atlantis FC on valituksessaan vaatinut, että Palloliiton valitusvaliokunnan päätös 27.9.2017 kumotaan ja määrätty pisterangaistus poistetaan. Lisäksi Atlantis FC on vaatinut, että Palloliitto velvoitetaan korvaamaan yhdistykselle lautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut.  


Perusteinaan Atlantis FC on esittänyt, että kurinpitovaliokunnan päätös 23.8.2017, jonka valitusvaliokunta on päätöksellään 27.9.2017 pysyttänyt, on virheellinen ja määrätyn seuraamuksen osalta kohtuuton.


Tosiasioita vastaamattomat pelaajasopimukset


Kesällä 2016 Miesten Kakkosessa pelannut Atlantis FC oli kärsinyt muun muassa vakavien loukkaantumisten aiheuttamasta pelaajapulasta. Ulkomaalaisen Master Sports -nimisen yrityksen otettua yhteyttä Atlantis FC:n edustajaan ja tarjottua Atlantis FC:lle pelaajia, seuran edustaja R oli ilmoittanut yrityksen edustajalle, että pelaajat voivat tulla näyttämään osaamistaan Suomeen omalla kustannuksellaan. R oli todennut, että jos pelaajat osoittautuvat niin hyviksi, että he pystyvät auttamaan joukkuetta, seura on valmis tekemään heidän kanssaan pelaajasopimukset ja tarjoamaan heille majoituksen sekä enintään 300 euron kuukausittaisen korvauksen pelaamisesta Atlantis FC:n joukkueessa Miesten Kolmosessa. Lisäksi R oli ilmoittanut yrityksen edustajalle, että Palloliitto edellyttää seuran tekevän pelaajasopimuksen jokaisen pelaajansa kanssa ja toimittavan sopimukset sekä kopiot pelaajien passeista Palloliitolle.


R oli lähettänyt sähköpostitse Master Sportsin edustajalle Palloliiton edellyttämän sopimuspohjan. Kun pelaajat D, H, I ja A olivat saapuneet Suomeen ja osoittautuneet kukin Miesten Kakkosen tasolle hyviksi pelaajiksi, R oli ilmoittanut Master Sportsin edustajalle, että seura on valmis ottamaan pelaajat joukkueeseensa. Tämän jälkeen R:lle oli välittömästi toimitettu allekirjoitetut sopimukset ja kopiot pelaajien passeista. Sopimukset oli toimitettu R:lle osin sähköpostitse ja osin siten, että pelaajat olivat tuoneet sopimukset mukanaan joukkueen harjoituksiin. Pelaajille ja heidän edustajalleen Master Sportsille oli ollut selvää, että pelaajasopimusten allekirjoittaminen ja passikopioiden toimittaminen olivat edellytyksenä pelaamiselle Suomessa. Sen vuoksi pelaajien oman edun mukaista oli ollut toimittaa sanotut asiakirjat ensi tilassa Atlantis FC:lle. Atlantis FC:llä puolestaan ei ollut ollut mitään syytä väärentää pelaajien allekirjoituksia eikä toimittaa Palloliitolle sellaisia pelaajasopimuksia, joissa olevat, jo Suomeen saapuneiden ja joukkueen harjoituksiin liittyneiden pelaajien allekirjoitukset olisivat olleet väärennettyjä. Pelaajien myöhemmät lausunnot siitä, että he eivät olleet nähneet sopimuksia, olivat lähinnä kiusantekoa Atlantis FC:lle, pelaajien saatua kielteistä julkisuutta ottelumanipulaatioepäilyjen vuoksi.         


Vaikutusvallan luovuttaminen ulkopuoliselle taholle


Atlantis FC:n hallituksessa eikä yhdistyksen kokouksessa ollut missään vaiheessa käsitelty seuran mahdollista myymistä Master Sportsille. R oli saanut Master Sportsilta seuran ostamista koskevan tarjouksen, mutta hän ei ollut suhtautunut tarjoukseen vakavasti eikä edes tuonut tarjousta yhdistyksen hallituksen tietoon. R:llä ei ollut ollut yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta eikä hän siten olisi edes voinut sopia seuran puolesta vaikutusvallan luovuttamisesta ulkopuoliselle taholle. R oli pitänyt yhteyttä Master Sportsin edustajaan vain saadakseen seuran käyttöön laadukkaita pelaajia, jotta seura olisi säilynyt sarjassa.


Master Sports oli lähettänyt R:lle heinäkuussa 2016 yhteensä 3.000 euroa pelaajien hotellimajoituksen maksamiseen koejaksolta, mihin tarkoitukseen sanottu rahamäärä oli myös käytetty. Tämä oli täysin tavanomainen käytäntö. Atlantis FC oli järjestänyt pelaajille majoituksen sopimusten tultua voimaan elokuussa 2016, mutta pelaajat eivät olleet tyytyneet järjestettyyn majoitukseen, vaan he olivat järjestäneet itse itselleen toisen majoituksen. Mikäli Master Sports oli maksanut pelaajien majoituksen myös sopimuskauden aikana, rahat oli siirretty suoraan pelaajille. Atlantis FC:lle ei ollut maksettu enempää kuin mainittu 3.000 euroa, millä rahasiirrolla ei ollut ollut mitään vaikutusta pelaajien pelaamiseen Atlantis FC:n joukkueessa.


Yhteenvetona Atlantis FC on todennut, että Seura ei ollut luovuttanut missään vaiheessa vaikutusvaltaa seuran asioihin ulkopuoliselle taholle. Tällaisesta menettelystä ei ole myöskään esitetty mitään muuta näyttöä kuin ottelumanipulaatiosta epäiltyjen hollantilaispelaajien sekä Suomessakin ottelumanipulaatiosta tuomitun W:n, joka myöhemmin oli osoittautunut Master Sportsin edustajaksi, lausunnot.


Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen

 

Atlantis FC:lle määrätty 12 sarjapisteen menetys on seuraamuksena kohtuuton edellä kerrotun sekä myös sen vuoksi, että sen myötä Atlantis FC:n pelaamalla saavuttama nousu Miesten Kakkoseen kaudeksi 2018 jää toteutumatta.    


VASTAUS PERUSTEINEEN

Palloliitto on vastauksessaan vaatinut, että valitus hylätään.


Perusteinaan Palloliitto on esittänyt, että valitusvaliokunnan päätös 27.9.2017 pysyttää kurinpitovaliokunnan päätös 23.8.2017 on oikea ja perusteltu. Atlantis FC ei ole esittänyt asiassa sellaista näyttöä, jonka vuoksi asiaa tulisi arvioida toisin.


Tosiasioita vastaamattomat pelaajasopimukset


Atlantis FC oli toimittanut Palloliitolle tietoisesti virheellisiä ja pelaajien allekirjoitusten osalta väärennettyjä pelaajasopimuksia ja johtanut näin Palloliittoa tahallaan harhaan. Jo tällä perusteella ja ottaen huomioon myös Atlantis FC:n aikaisemmat vakavat laiminlyönnit sopimushallintoa koskevissa asioissa seuralle on voitu määrätä erittäin ankara kurinpitoseuraamus.  


Vaikutusvallan luovuttaminen ulkopuoliselle taholle


R:llä oli ollut yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus ja hän oli tehnyt seuraa sitovia sopimuksia, joita seura oli myös noudattanut. Tiivis yhteydenpito ja yhteensä 8.900 euron varainsiirrot Master Sportsin ja R:n välillä osoittavat, että seuran ja Master Sportsin välillä oli ollut sopimussuhde. Asian vakavuutta korostaa se, että kaikkia suomalaisia seuroja ja niiden edustajia on viime vuosina varoitettu juuri kysymyksessä olevan kaltaisesta menettelystä. Syyksilukeva kurinpitopäätös on perustunut kokonaisuutena huomattavaan ja riittävään määrään seuran ja R:n sääntörikkomusta osoittavaa aineistoa. Päätös on oikea ja valitus tulee siten hylätä.


Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen

 

Atlantis FC:lle määrätty 12 sarjapisteen menetys on seuraamuksena seuran menettelyyn nähden oikea. Kurinpitovaliokunta oli äänestänyt seuraamuksesta, toisen kannatusta saaneen vaihtoehdon ollessa Atlantis FC:n sulkeminen sarjasta.


VASTASELITYS

Atlantis FC on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä uudistanut valituksessaan esittämänsä. Lisäksi Atlantis FC on lausunut, että Palloliiton tulee asiassa näyttää Atlantis FC:n väitetyt sääntörikkomukset eikä Atlantis FC:n omaa syyttömyyttään väitettyihin rikkomuksiin. Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on ollut tapahtuma-aikaan vain yhdistyksen puheenjohtajalla T:llä. Lisäksi edes nimenkirjoitusoikeus ei olisi oikeuttanut yksittäistä yhdistyksen jäsentä sopimaan seuran myymisestä. Riidattoman 3.000 euron varainsiirron lisäksi Master Sports ei ollut siirtänyt Atlantis FC:lle rahavaroja. Palloliitto on menetellyt asiassa asenteellisesti ja syrjivästi. Näin ollen määrätty kurinpitoseuraamus tulee poistaa.


OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU

Perustelut


Kysymyksenasettelu oikeusturvalautakunnassa

 

Atlantis FC:lle on määrätty kurinpitoseuraamuksena 12 sarjapisteen menetys sillä perusteella, että seuran on katsottu toimittaneen Palloliitolle tietoisesti tosiasioita vastaamattomia ja osin väärennettyjä pelaajasopimuksia sekä luovuttaneen vaikutusvaltaa yhteisössä ulkopuoliselle taholle. Atlantis FC:n valituksen johdosta oikeusturvalautakunnassa on ensinnäkin kysymys siitä, onko Atlantis FC syyllistynyt edellä kuvattuun menettelyyn. Toiseksi, mikäli näin katsotaan olevan, asiassa on kysymys siitä, onko Atlantis FC:lle määrätty kurinpitoseuraamus seuran ja sen edustajan menettelyyn nähden oikeasuhtainen ja kohtuullinen. 


Sovellettavat säännöt ja määräykset

 

Palloliiton sääntöjen 5 §:n 2 kohdan mukaan liiton sekä liiton ja sen piirien toimielinten ja toimihenkilöiden, liiton jäsenten, niiden toimihenkilöiden, pelaajien ja pelaaja-agenttien tulee noudattaa toiminnassaan FIFA:n ja UEFA:n sääntöjä, määräyksiä ja päätöksiä, jollei liiton omissa määräyksissä tai säännöissä ole toisin päätetty. Sääntöjen 23 §:n 1 kohdan mukaan kurinpitovaltaa Palloliitossa käyttävät muiden muassa kurinpitovaliokunta ja valitusvaliokunta.


FIFA:n vuoden 2016 Regulations on the Status and Transfer of Players -säännöstön 1 artiklan 3 a) kohdan mukaan “the following provisions are binding at national level and must be included without modification in the association’s regulations: articles 2-8, 10, 11, 12bis, 18, 18bis, 18ter, 19 and 19bis”. Saman säännöstön 18bis artiklan 1 kohdassa on todettu, että “no club shall enter into a contract which enables the counter club/counter clubs, and vice versa, or any third party to acquire the ability to influence in employment and transfer-related matters its independence, its policies or the performance of its teams”.


Palloliiton vuoden 2016 rangaistusmääräysten 1 §:n 1 momentin mukaan Suomen Palloliiton (jäljempänä liitto) rangaistusmääräysten alaisia ovat jäsenseurat ja niiden hallitusten ja johtokuntien ja näiden asettamien elinten jäsenet ja toimihenkilöt sekä jäsenseurojen jäsenet sekä ne henkilöt ja yhteisöt, jotka ovat kirjallisesti sitoutuneet noudattamaan näitä määräyksiä tai ovat lunastaneet liiton peli-, harraste- tai korttelipassin sekä ne henkilöt, jotka on merkitty ottelupöytäkirjaan tai ovat pelanneet kyseisessä ottelussa tai ovat ottelussa vaihtopelaajina tai joukkueen toimihenkilöinä.


Rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin mukaan rangaista voidaan sitä, joka a) rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan; b) tahallaan johtaa harhaan tai yrittää johtaa harhaan liiton tai piirin hallitusta tai niiden asettamia elimiä tai g) syyllistyy liiton tai sen jäsenpiirin ja -seuran etua vahingoittavaan toimintaan.


Rangaistusmääräysten 3 §:n 1 momentin g) kohdan mukaan rangaistuksena sääntörikkomuksesta seuralle voidaan määrätä yhden tai useamman pisteen menettäminen nykyisessä tai tulevassa kilpailussa.   


Palloliiton vuoden 2016 kilpailumääräysten 2 §:n 6 kohdan mukaan kilpailutoimintaan osallistuvien henkilöiden ja yhteisöjen tulee noudattaa tekemiään sopimuksia.


Tosiasioita vastaamattomat pelaajasopimukset


Palloliiton kurinpitovaliokunta on päätöksessään 23.8.2017 ensinnäkin katsonut, että R ja siten myös Atlantis FC olivat Master Sportsin edustamien hollantilaispelaajien pelaajasopimukset Palloliitolle toimittaessaan ainakin tienneet, että pelaajien allekirjoitukset sopimuksissa olivat väärennettyjä, ja että Atlantis FC oli siten johtanut Palloliittoa asiassa tahallaan harhaan. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.


Selvää on, että seuran edustaja ei voi Palloliiton rangaistusmääräysten edellä selostettua 2 §:n 1 momentin b) kohtaa rikkomatta väärentää pelaajasopimuksiin pelaajien allekirjoituksia eikä myöskään toimittaa liitolle sopimuksia, joihin hänen tietensä on väärennytty pelaajien allekirjoituksia. Näyttötaakka siitä, että seuran edustaja oli väärentänyt liitolle toimitetuissa sopimuksissa olevia pelaajien allekirjoituksia tai ainakin tiennyt allekirjoitusten olevan väärennettyjä, on kurinpitovaltaa asiassa käyttävällä liitolla.


Atlantis FC:n edustaja R on ilmoittanut, että hän oli vastaanottanut hollantilaispelaajien pelaajasopimukset allekirjoitettuina sähköpostitse Master Sportsin kautta sekä joukkueen harjoituksissa suoraan pelaajilta. Palloliiton kurinpitovaliokunnan syyksilukeva päätös on väärennetyiksi katsottujen allekirjoitusten osalta perustunut erityisesti siihen, että hollantilaispelaajien allekirjoituksista D:n ja A:n allekirjoitukset olivat muistuttaneet siinä määrin toisiaan, että kurinpitovaliokunta on laajan selvityksen tapahtuneesta laatineen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:n (jäljempänä SUEK ry) tavoin päätynyt katsomaan, että allekirjoitukset olivat olleet väärennettyjä. Lisäksi päätös on perustunut siihen, että kysymyksessä olevat pelaajat ovat myöhemmin ilmoittaneet, että he eivät olleet allekirjoittaneet eivätkä edes nähneet Palloliitolle toimitettuja pelaajasopimuksia. Muuta asiaan vaikuttavaa näyttöä allekirjoitusten väärentämisestä tai siitä, että seura olisi ollut väärennetyistä allekirjoituksista tietoinen, oikeusturvalautakunnassa ei ole esitetty.   

 

Oikeusturvalautakunta toteaa, että joukkueurheilussa on tavanomaista, että pelaajaa edustava pelaaja-agentti hankkii seuran agentille toimittamaan pelaajasopimukseen pelaajan allekirjoituksen ja toimittaa tämän jälkeen seuralle kysymyksessä olevan sopimuksen. Ammatikseen lajia harjoittavat pelaajat ovat myös tietoisia siitä, että pelaajan ja seuran välinen sopimus on pääsääntöisesti tehtävä kirjallisesti ja toimitettava tiedoksi myös kansalliselle lajiliitolle. Allekirjoitetun pelaajasopimuksen pelaajalta tai tämä edustajalta saatuaan seuran edustajalla ei lähtökohtaisesti ole syytä ryhtyä selvittämään pelaajan allekirjoituksen aitoutta esimerkiksi vertaamalla allekirjoitusta passissa tai muussa virallisessa asiakirjassa olevaan allekirjoitukseen tai useampaa pelaajaa koskevan järjestelyn kysymyksessä ollen vertaamalla pelaajien allekirjoituksia toisiinsa.


Asiassa ei ole esitetty mitään näyttöä siitä, että R tai joku muu Atlantis FC:n organisaatiosta oli väärentänyt allekirjoituksia kysymyksessä olevien hollantilaispelaajien pelaajasopimuksiin. Asiassa ei myöskään ole ilmennyt, että seuralla olisi ollut syy näin toimia. Oikeusturvalautakunta katsoo, että kysymyksessä olevien pelaajien saavuttua Suomeen ja osallistuttua joukkueen harjoituksiin ja toimitettua lisäksi henkilökohtaisesti tai agenttinsa Master Sportsin välityksellä Atlantis FC:lle allekirjoitetut pelaajasopimukset sekä myös kopiot passeistaan, Atlantis FC oli voinut luottaa siihen, että kukin pelaaja oli itse allekirjoittanut oman sopimuksensa. R:n kertomusta horjuttavan vastanäytön puuttuessa asiassa on jäänyt näyttämättä, että Atlantis FC on toimittanut Palloliitolle tahallisesti pelaajasopimuksia, joihin merkityt allekirjoitukset eivät olleet kysymyksessä olevien pelaajien allekirjoituksia.


Toiseksi kurinpitovaliokunnan päätös on perustunut tältä osin siihen, että Atlantis FC:n Palloliitolle toimittamissa hollantilaispelaajien pelaajasopimuksissa Atlantis FC on merkitty tahoksi, joka huolehtii kustannuksellaan pelaajien majoituksesta ja maksaa näille pelaamisesta seuran joukkueessa kuukausittain 300 euron korvauksen. Tältä osin oikeusturvalautakunta toteaa seuraavan.

   

Esitetyn selvityksen ja laajan tausta-aineiston perusteella kysymyksessä olevien neljän hollantilaispelaajan palkanmaksaja oli kaiken aikaa ollut Master Sports, jonka kanssa tekemiensä sopimusten perusteella pelaajat olivat saaneet Suomessa ollessaan Master Sportsilta palkkaa 3.500 euroa kuukaudessa pelaajaa kohden. Lisäksi asiassa on ilmennyt, että Master Sports oli maksanut pelaajien asumisen Suomessa. Selvää ja riidatonta on, että Atlantis FC ei ole maksanut yhdellekään hollantilaispelaajalle Palloliitolle toimitetun sopimuksen mukaista korvausta pelaamisesta Suomessa. 


Pelaajasopimusten perusteella kysymyksessä olevat pelaajat ovat syntyneet vuosina 1994 ja 1995. Kysymys on siten nuorista pelaajista. Esitetyn selvityksen perusteella pelaajat olivat liikkuneet Suomessa vuokra-autolla ja järjestäneet itselleen muun tahon kuin seuransa Atlantis FC:n kustannuksella asunnon. Ottaen pelaajien iän ohella huomioon sen, että kysymys on ulkomaalaispelaajista, jotka olivat esitetyn selvityksen perusteella tulleet Suomeen yksinomaan pelaamaan jalkapalloa, Atlantis FC:n on täytynyt olla tietoinen siitä, että pelaajilla oli ollut toinen palkanmaksaja, jolle heidän työntekijöinä oli myös tullut olla ainakin jossain määrin lojaaleja. Toimittamalla Palloliitolle pelaajasopimukset, joista tämä ei käy ilmi, Atlantis FC on antanut Palloliitolle tahallaan tosiasioita vastaamattoman kuvan kysymyksessä olevien neljän hollantilapelaajan pelaamisesta Atlantis FC:n joukkueessa. Tästä menettelystä Atlantis FC:lle on voitu määrätä kurinpitovaliokunnan päätöksestä ilmenevällä tavalla liiton sääntöjen mukainen kurinpitoseuraamus.


Vaikutusvallan luovuttaminen ulkopuoliselle taholle


Atlantis FC on vastauksessaan ja vastavalituksessaan kiistänyt syyllistyneensä vaikutusvallan luovuttamiseen ulkopuoliselle taholle vedoten lähinnä siihen, että esitetyn sähköpostikirjeenvaihdon perusteella seuran myymisestä Master Sportsille neuvotelleella R:llä ei ollut ollut yhdistyksen nimenkirjoitusoikeutta, sekä siihen, että kysymys ei muutoinkaan ollut ollut vakavasti otettavista sopimusneuvotteluista.


Palloliiton vastauksessaan toteamalla tavalla asiassa ei ole kysymys siitä, että Atlantis FC olisi luovuttanut vaikutusvaltaa yhteisössä myymällä R:n ja Masters Sportsin välisessä kirjeenvaihdossa esillä olleen 51 prosentin osuuden seurasta Master Sportsille. Oikeusturvalautakunta toteaa kuitenkin, että jo seuran edustajan kirjeenvaihdosta ilmenevä myyntihinnasta ja kaupan ehdoista keskustelu taustoiltaan selvittämättä jääneen egyptiläiseksi väitetyn yhteisön kanssa on Palloliiton aikaisemmat kysymyksessä olevan kaltaista kanssakäymistä koskevat varoitukset huomioon ottaen ollut menettelynä moitittavaa. Atlantis FC:n menettelyn rangaistavuuden kannalta keskeistä asiassa on kuitenkin se, onko Atlantis FC:n katsottava antaneen ulkopuoliselle taholle nimenomaisesti tai tosiasiallisesti vaikutusmahdollisuuden seuran toimintaan ja sen joukkueen pelaamiseen Miesten Kakkosen otteluissa kaudella 2016.


Kuten edellä on todettu, pelaajan palkanmaksajan ollessa seuraan nähden täysin ulkopuolinen taho, mainitulla taholla on sopimussuhteeseen sisältyvän lojaalisuusvelvoitteen vuoksi mahdollisuus vaikuttaa työntekijänsä eli pelaajan toimintaan joukkueessa. Oikeusturvalautakunta toteaa, että tällainen asetelma voi olla hyväksyttävä esimerkiksi silloin, kun kysymys on ylemmän sarjatason joukkueen pelaajan pelituntuman hakemisesta alemman sarjatason joukkueessa, jolloin pelaajan palkanmaksaja on yleensä ylemmän sarjatason seura. Käsillä oleva asetelma poikkeaa kuitenkin ratkaisevasti tällaisesta tilanteesta.


Atlantis FC:n edustaja R, jolla riidattomasti oli ollut oikeus solmia pelaajasopimuksia Atlantis FC:n lukuun, oli ollut tietoinen siitä, että Master Sportsin pyrkimyksensä oli ollut hankkia määräysvalta seurassa. Asiassa on jäänyt epäselväksi, miten tarkasti R ja toimihenkilönsä menettelystä osaltaan vastuussa oleva Atlantis FC olivat yhteyttä Master Sportsin edustajan kanssa pitäessään olleet tietoisia Master Sportsin ja sen taustalla olleen W:n ilmeisen vilpillisistä tarkoitusperistä. Niin ikään epäselväksi ja näyttämättä asiassa on jäänyt, että Master Sports olisi maksanut R:lle ja tämän kautta Atlantis FC:lle suuremman rahallisen korvauksen kuin myönnetty 3.000 euroa, jonka Atlantis FC on väittänyt käyttäneensä kaikkineen hollantilaispelaajien majoituskuluihin. Oikeusturvalautakunta katsoo kuitenkin, että R:n oli täytynyt olla tietoinen siitä, että Master Sportsin pyrkimys hankkia enemmistöosuus Atlantis FC:stä ei ollut liittynyt agenttitoimintaan eikä tavanomaiseen agentin ja seuran väliseen kanssakäymiseen millään tavoin. Ottaen lisäksi huomioon sen, että Master Sportsin 200.000 euron tarjous 51 prosentin osuudesta seurassa, jonka joukkue oli pelannut Miesten Kakkosessa, oli ollut selvästi ylimitoitettu, oikeusturvalautakunta katsoo, että R:llä oli joka tapauksessa ollut aihe epäillä, että kysymys oli tosiasiassa ollut pyrkimyksestä järjestellä vedonlyönnin kohteina olevien otteluiden tuloksia tai muusta reilun pelin hengen vastaisesta toiminnasta. Näissä olosuhteissa R:n ja Atlantis FC:n olisi tullut pidättäytyä vastaanottamasta Master Sportsin asiallisesti korvauksetta seuran käyttöön tarjoamia pelaajia, joiden kanssa pelaajasopimukset tekemällä Atlantis FC on antanut entuudestaan tuntemattomalle, egyptiläiseksi väitetylle Master Sportsille mahdollisuuden vaikuttaa Atlantis FC:n otteluiden kulkuun.


Näillä perusteilla oikeusturvalautakunta katsoo, että R ja Atlantis FC ovat solmineet edellä selostetun FIFA:n vuoden 2016 Regulations on the Status and Transfer of Players -säännöstön 18bis artiklan vastaisesti sopimuksia, jotka ovat mahdollistaneet kolmannen tahon vaikuttamisen seuran joukkueen suorituksiin. Myös tästä menettelystä Atlantis FC:lle on Palloliiton sääntöjen 5 §:n 2 kohdan ja rangaistusmääräysten 2 §:n 1 momentin a) ja g) kohtien nojalla voitu määrätä kurinpitoseuraamus.            

     

Kurinpitoseuraamuksen mittaaminen

 

Atlantis FC:n on edellä katsottu johtaneen Palloliittoa tahallisesti harhaan toimittamalla liitolle tietoisesti tosiasioita vastaamattomia pelaajasopimuksia. Lisäksi Atlantis FC on Palloliiton nimenomaisista varoituksista huolimatta ryhtynyt sellaiseen yhteistyöhön taustoiltaan tuntemattoman ulkomaalaisen toimijan kanssa, josta oli seurannut ulkopuolisen tahon ilmeinen vaikutusmahdollisuus seuran joukkueen suorittamiseen.


Oikeusturvalautakunta toteaa, että asiassa on kysymys urheilun keskeisimmän periaatteen eli reilun pelin periaatteen rikkomisesta. Atlantis FC:n menettely on ollut jalkapallojärjestöjen harjoittaman toiminnan kannalta erittäin vahingollista ja moitittavaa. Menettely on ollut omiaan vakavasti vaarantamaan luottamusta koko toiminnan eettisiin perusperiaatteisiin. Tällaisesta menettelystä Atlantis FC:lle on voitu määrätä ankara kurinpitoseuraamus (ks. UOL 16/2011).


Oikeusturvalautakunta on edellä katsonut, että Atlantis FC:n ei ole näytetty toimittaneen Palloliitolle tahallisesti pelaajasopimuksia, joissa oli ollut väärennettyjä pelaajien allekirjoituksia. Sanottu syyksilukemisen lieventäminen puoltaa osaltaan määrätyn seuraamuksen alentamista. Ottaen kuitenkin Atlantis FC:n erittäin moitittavan ja lajia vahingoittavan menettelyn ohella huomioon sen, että Palloliitto on nimenomaisesti ja toistuvasti kehottanut jäsenseurojaan ja vain vuotta aikaisemmin vuonna 2015 erikseen Atlantis FC:tä pidättäytymään juuri edellä kuvatun kaltaiseen yhteistyöhön ryhtymisestä, oikeusturvalautakunta katsoo, että Atlantis FC:lle määrätty 12 sarjapisteen menetys ei ole seuran menettelyyn nähden liian ankara kurinpitoseuraamus. Seuraamusta ei ole myöskään pidettävä Atlantis FC:n kannalta kohtuuttomana yksin siitä syystä, että sen myötä Atlantis FC ei ole noussut sarjaporrasta ylemmäs Miesten Kakkoseen kaudeksi 2018. Määrättyä kurinpitoseuraamusta ei siten ole syytä alentaa.


Lautakuntakulut

 

Asian näin päättyessä Atlantis FC:n lautakuntakulujen korvaamista koskeva vaatimus hylätään.


Päätöslauselma


Valitus hylätään.


Valitusmaksua ei palauteta.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Timo Ojala                                Samuli Sillanpää

puheenjohtaja                         sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Timo Ojala, Elias Kajander ja Hilkka Salmenkylä