7/2016 Jalkapallo Kurinpito - Kurinpitosakko - Turvallisuusmääräykset - Ottelun järjestäjän vastuu


URHEILUN OIKEUSTURVALAUTAKUNTA

PÄÄTÖS     Nro 7/2016

24.3.2016    Diaarinro 46/2015


RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 6.11.2015


ASIA            

Kurinpitosakko


MUUTOKSENHAKIJA

FC Lahti Oy


KUULTAVA

Suomen Palloliitto ry


KURINPITOVALIOKUNNAN PÄÄTÖS

Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunta on päätöksellään 6.11.2015 määrännyt FC Lahti Oy:lle rangaistusmääräysten 3.1 §:n d-kohdan ja turvallisuusmääräysten 3.1 ja 4.1.10 e -kohtien nojalla 500 euron suuruisen kurinpitosakon.


Kurinpitosakkoon johtaneet tapahtumat liittyvät FC Lahden ja RoPS:n välillä 25.10.2015 pelattuun Veikkausliigan otteluun, jossa ottelun 82 peliminuutilla RoPS:n kannattajakatsomosta nousi savu. Turvallisuusmääräysten 3.1 -kohdan mukaan tilaisuuden järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä eikä määräysten 4.1.10 e -kohdan mukaan otteluun tai ottelupaikan välittömään läheisyyteen saa tuoda ilotulitteita, soihtuja tai savuja.


VALITUS PERUSTEINEEN

FC Lahti Oy on vaatinut, että kurinpitovaliokunnan päätös kumotaan ja kurinpitosakko poistetaan ja että palloliitto velvoitetaan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut asiassa 4.030 eurolla.


FC Lahden vastuu ottelun järjestäjänä ei ollut niin sanottua ankaraa vastuuta. Tämä kävi ilmi turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.1 sanamuodosta, jonka mukaan kotijoukkueen tuli pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet. Myös turvallisuusmääräyksissä viitatut kokoontumislain säännökset sekä ulkomainen ja kotimainen oikeuskäytäntö tukivat käsitystä siitä, että kotijoukkueen vastuu ottelutapahtuman järjestyksestä ja turvallisuudesta oli tuottamusvastuuta.


FC Lahti oli toiminut otteluun valmistautuessaan, sen aikana ja sen jälkeen huolellisesti. Seuran valmiustasoa oli ennen ottelua nostettu ja ottelun riskiarviota päivitetty. Ottelun turvatoimia oli ottelun merkityksellisyyden ja saapuvien vieraskannattajien määrän vuoksi kiristetty, palkatun ammattihenkilökunnan määrää lisätty merkittävästi ja ottelupaikalla oli suoritettu laajat, perusteelliset ja tulokselliset ennakkotarkastukset. Sisääntuloporteilla oli myös suoritettu säännösten sallimat turvatarkastukset ja kaikki ottelua katsomaan saapuneet henkilöt oli kantamuksineen tarkastettu. Ilmenneeseen häiriöön oli reagoitu välittömästi ja ammattimaisesti ja häiriön aiheuttanut henkilö oli pyritty löytämään. Ottelun jälkeen muun muassa katsojien turvallinen poistuminen oli varmistettu ja ottelun turvallisuudesta vastannut johto oli pitänyt tapahtumien purkukokouksen. FC Lahti on toimittanut lautakunnalle yksityiskohtaisen selvityksen edellä kerrotuista toimenpiteistä.


Häiriön oli aiheuttanut vierasjoukkueen kannattajan otteluun tuoma kotiavaimen kokoinen sininen savupanos. Kaikki otteluun saapuneet henkilöt oli tarkastettu porteilla, mutta savupanosta ei ollut onnistuttu turvatarkastuksessa löytämään. Panosta ei ollut kuljetettu paikalle käsissä tai taskuissa, sillä silloin se olisi löydetty. Koska panos oli erittäin pieni, oli se ollut helposti kätkettävissä esimerkiksi kehon sellaisille alueille, johon käsin tehtävää tarkastusta ei voinut ulottaa. Panosta oli ollut mahdotonta löytää. Häiriön ilmeneminen ei siten tarkoittanut, että seura olisi toiminut huolimattomasti. Savupanos oli teholtaan heikko ja sammui hyvin nopeasti.

      

VASTAUS PERUSTEINEEN

Suomen Palloliitto ry on vaatinut, että valitus hylätään.


Kurinpitovaliokunnan päätös oli palloliiton turvallisuusmääräysten ja rangaistusmääräysten mukainen ja se oli tehty valiokunnalle toimitetun aineiston perusteella.


Pääsarjaseurojen vastuu kannattajistaan ja ottelun järjestelyistä oli niin sanottua ankaraa vastuuta. Tämä kävi ilmi turvallisuusmääräyksistä ja liiton sekä kurinpitovaliokunnan noudattamasta käytännöstä. Seurojen kanssa oli asiasta vuosittain keskusteltu ja ne olivat vastuuperusteesta tietoisia.


FC Lahti ei ollut edes näyttänyt, että sen turvatarkastukset olisivat olleet riittävät. FC Lahti oli lautakunnalle tekemässään valituksessa kertonut monista toimenpiteistä, joista se ei ollut kertonut kurinpitovaliokunnalle antamassaan vastineessa.


Valittajan oikeudenkäyntikuluvaatimus oli määrättyyn kurinpitosakkoon nähden kohtuuton ja suhteeton.


VASTASELITYS

FC Lahti on Palloliiton vastauksen johdosta antamassaan vastaselityksessä todennut, ettei Palloliiton turvallisuusmääräyksissä ole kotijoukkueelle tapahtuman järjestäjänä asetettua ankaraa vastuuta koskevaa määräystä. Turvallisuusmääräyksissä viitatun kokoontumislainkin mukaan järjestäjä on vastuussa vain tahallaan tai törkeällä huolimattomuudellaan aiheuttamastaan epäjärjestyksestä.

 

OIKEUSTURVALAUTAKUNNAN RATKAISU    

Käsittelyratkaisu


Suullinen käsittely


Asia on ratkaistu suullista käsittelyä toimittamatta, koska se on ollut ratkaistavissa kirjallisen aineiston perusteella ja koska asianosaiset eivät ole pyytäneet suullista käsittelyä.


Pääasiaratkaisun perustelut


1.    Tausta ja kysymyksenasettelu


FC Lahden ja RoPS:n välillä on 25.10.2015 pelattu Veikkausliigan päätöskierroksen ottelu. Ottelu on ollut merkityksellinen, sillä RoPS:lla oli ollut tuolloin vielä mahdollisuus voittaa liiga ja Suomen mestaruus. RoPS on voittanut ottelun ja ottelun 82 peliminuutilla on noussut RoPS:n kannattajien katsomonosasta pieni sininen savu.


Palloliiton kurinpitovaliokunta on päätöksessään katsonut, että FC Lahti oli rikkonut turvallisuusmääräyksiä, koska se ei ollut pystynyt estämään savun tuomista katsomoon, ja määrännyt FC Lahdelle 500 euron kurinpitosakon.


FC Lahti on vedonnut asiassa siihen, ettei sen vastuu voinut olla niin sanottua ankaraa eli tuottamuksesta riippumatonta vastuuta. Se on katsonut menetelleensä ottelun turvajärjestelyissä huolellisesti ja siten pitänyt määrättyä kurinpitosakkoa perusteettomana. Palloliitto taas on katsonut, että ottelutapahtuman järjestäjän vastuu järjestelyistä oli ankaraa.


Edellä kerrotun johdosta asiassa on kysymys siitä, onko ottelutapahtuman järjestäjän vastuu Palloliiton sääntöjen mukaan tuottamuksesta riippumatonta. Kysymys on myös siitä, onko asiassa ollut perusteet kurinpitosakon määräämiseen.


2.    Sovellettavat sääntömääräykset


Palloliiton turvallisuusmääräysten kohdan 1.3 mukaan turvallisuusmääräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa Suomen Palloliiton rangaistusmääräysten mukaisiin rankaisutoimenpiteisiin.


Turvallisuusmääräysten soveltamisalaa koskevan 2.1 kohdan mukaan jalkapallo-ottelulla tarkoitetaan kaikkia Suomessa pelattavia Suomen Palloliiton, liigan, jäsenpiirien ja jäsenseurojen järjestämiä kansallisia ja kansainvälisiä otteluita.


Turvallisuusmääräysten kohdan 3.1 mukaan jalkapallo-ottelu on kokoontumislain mukaan yleisötilaisuus, jonka järjestyksestä ja turvallisuudesta vastaa tilaisuuden järjestäjä. Kotijoukkue on tilaisuuden järjestäjä, jollei muuta ole määrätty.


Turvallisuusmääräysten kohdan 4.1.1 mukaan jalkapallo-ottelun järjestäjän tulee pyrkiä ottelun turvallisuuteen liittyvillä toimenpiteillä estämään ennakolta häiriöt ja vaaratilanteet.


Kohdan 4.1.10 e mukaan jalkapallo-ottelussa taikka ottelupaikan välittömässä läheisyydessä ei saa pitää hallussa eikä niihin saa tuoda ilotulitteita, soihtuja tai savuja.


Palloliiton rangaistusmääräysten 2 §:n a -kohdan mukaan rangaista voidaan sitä, joka rikkoo liiton tai sen jäsenpiirin voimassa olevia sääntöjä, määräyksiä tai päätöksiä, joita liiton tai piirin sääntöjen nojalla annetaan.

 

3.    Oikeusturvalautakunnan johtopäätökset

 

3.1 Vastuuperusteesta

 

Urheilun kurinpidossa edellytetään vakiintuneesti, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä (ks. esimerkiksi UOL 13/2008, 23/2011, 6/2014 ja 42/2015). Lautakunta toteaa, että sanottu täsmällisyysvaatimus koskee myös vastuuperustetta, jolla kurinpitoseuraamus voidaan määrätä.


Edellä mainittujen Palloliiton turvallisuusmääräysten mukaan ottelun järjestäjän tulee pyrkiä ennalta estämään häiriöt ja vaaratilanteet (kohta 4.1.1). Otteluun ei saa tuoda esimerkiksi savuja (kohta 4.1.10 e). Määräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa rankaisutoimenpiteisiin (kohta 1.3).


Palloliitto on vastauksessaan esittänyt, että pääsarjaseurojen vastuu muun ohella ottelun järjestelyistä on niin sanottua ankaraa vastuuta. Lautakunta toteaa, ettei sanottu kuitenkaan ilmene Palloliiton turvallisuusmääräyksistä. Sen sijaan määräyksissä on nimenomaisesti todettu, että ottelun järjestäjän tulee pyrkiä häiriöiden eli esimerkiksi savujen tuomisen estämiseen ja että määräysten laiminlyönti tai rikkominen voi johtaa rankaisutoimenpiteisiin. Lautakunta siten katsoo, että sääntöjen sanamuoto tukee FC Lahden esittämää siitä, että rankaisutoimenpiteiden edellyttämä vastuuperuste perustuu ankaran vastuun asemesta ottelun järjestäjän tuottamukselliseen tai tahalliseen menettelyyn. Tämä vastuuperuste koskee turvallisuusmääräysten 2.1 kohdan mukaan myös liigan otteluita.


Lautakunta on III divisioonan jalkapallo-ottelua koskevassa ratkaisussaan 21/2013 niin sanottua kannattajavastuuta koskien todennut, ettei turvallisuusmääräysten rikkomiseen perustuvan rangaistusseuraamuksen tullut perustua ankaraan vastuuseen. Sanotussa ratkaisussa on edelleen ottelun järjestäjän vastuuta koskien katsottu turvallisuusmääräysten rikkomiseksi se, ettei ottelun järjestäjä ollut tehnyt riittäviä toimia ottelun turvallisuuden takaamiseksi tilanteessa, jossa katsojat olivat esimerkiksi polttaneet soihtuja. Myöskään ottelun järjestäjän rangaistusvastuun ei ole siten katsottu perustuvan ankaraan eli tuottamuksesta riippumattomaan vastuuseen.

 

3.2 FC Lahden vastuu tässä asiassa


FC Lahti on valituksessaan lautakunnalle esittänyt kattavan selvityksen niistä toimista, johon se oli ryhtynyt saatuaan tiedon, että RoPS –otteluun oli tulossa paljon RoPS:n kannattajia.


Selvityksen mukaan FC Lahti oli aloittanut ottelun valmistautumisen useita päiviä ennen ottelupäivää. Ottelun riskiluokitusta oli korotettu ja otteluun oli palkattu normaalia enemmän järjestyksenvalvojia. Ottelupäivänä stadionin eri katsomonosat eristettiin toisistaan ja erilaisia lisäaitoja rakennettiin. RoPS:n kannattajat sijoitettiin pääkatsomoa vastapäätä omaan erilliseen katsomonosaan. Ottelun turvallisuudesta järjestettiin laajennettu turvallisuuskokous ja seura kävi keskusteluja muun ohella poliisin kanssa. Ennen ottelua ottelualue eli katsomot, stadionalue ja saniteettitilat tarkastettiin ja stadionille sijoitettiin muun muassa sammuttimia ja sinkkiämpäreitä. Kaikki ottelua katsomaan saapuneet henkilöt tarkastettiin vaatteiden päältä katsomalla tai koskettamalla. Päästäkseen otteluun katsojien oli myös tullut tyhjentää taskunsa tätä varten varattuun erilliseen astiaan.


Ottelun aikana stadionia ja erityisesti vieras- ja kotijoukkueen kannattajia tarkkailtiin tehtyyn ennakkoarvioon perustuen. Ottelussa havaitun savun sytyttyä järjestyksenvalvojan varmistivat, ettei savu voinut aiheuttaa tulipaloa tai sen vaaraa. Savun havaitsemisen jälkeen vieraskannattajien valvontaa tehostettiin. Sytyttäjä pyrittiin poliisien kanssa selvittämään siinä kuitenkaan onnistumatta.


Ottelun jälkeen katsojat ohjattiin pois stadionilta ja katsomorakenteet tarkastettiin. Tässä yhteydessä löydettiin myös ottelussa käytetty savu. FC Lahden otteluiden turvallisuudesta vastaava johto piti vielä lopuksi tapahtumia koskeneen purkukokouksen.


Lautakunnalla ei ole syytä epäillä FC Lahden esittämän selvityksen oikeellisuutta eikä Palloliitto ole vastauksessaankaan esittänyt sellaista syytä, jonka perusteella FC Lahden selvitystä toimenpiteistään olisi aiheellista epäillä. Selvityksen perusteella lautakunta katsoo, että FC Lahti on Palloliiton turvallisuusmääräysten mukaisesti pyrkinyt ennalta estämään häiriöt ja vaaratilanteet. Vaikka otteluun on tuotu turvallisuusmääräyksissä kielletty savu, on sanottu savupanos sitä koskevan lautakunnalle esitetyn valokuvan mukaan ollut varsin pieni ja sen kuljettaminen katsomoon perusteellisesta turvatarkastuksesta huolimatta mahdollista. Näin ollen lautakunta katsoo, ettei FC Lahti ole laiminlyönyt tai rikkonut Palloliiton turvallisuusmääräyksiä. Kurinpitovaliokunnan päätös on siten kumottava ja FC Lahdelle määrätty kurinpitosakko poistettava.


4.    Lautakuntakulut


Jos asian voittaneelle asianosaiselle on valitusasian ajamisesta aiheutunut kuluja ja tämä vaatii niiden korvaamista, lautakunnan on päätöksessään määrättävä hävinnyt asianosainen ne kokonaan tai osittain korvaamaan, ellei se erityisestä syystä katso kohtuulliseksi määrätä, että asianosaisten on itse kärsittävä kulunsa.


FC Lahti on vaatinut valitusasian ajamisesta aiheutuneiden yhteensä 4.030 euron suuruisten kulujensa korvaamista. Palloliitto on vastustanut vaatimusta ja katsonut korvattavien kohtuullisten kulujen määräksi korkeintaan 300 euroa.


Määrän osalta FC Lahden vaatimus on perustunut urheiluoikeuteen perehtyneen avustajan 13 tunnin työmäärään. Avustaja on kirjelmissään lautakunnalle esittänyt muun ohella selvitystä ulkomaisesta ja kotimaisesta oikeuskäytännöstä sekä viitannut artikkeliinsa, joka on koskenut kotijoukkueen vastuuta jalkapallon ottelutapahtumasta. Lautakunta katsoo kohtuullisiksi asian hoitamisen edellyttämiksi arvonlisäverollisiksi oikeudenkäyntikuluiksi 2.000 euroa.


Päätöslauselma


Valitus hyväksytään. Suomen Palloliitto ry:n kurinpitovaliokunnan päätös 6.11.2015 kumotaan FC Lahdelle määrätyn kurinpitosakon osalta ja kurinpitosakko poistetaan.


Suomen Palloliitto ry velvoitetaan suorittamaan FC Lahti Oy:lle korvaukseksi lautakuntakuluista 2.000 euroa.


Valitusmaksu palautetaan.


Ratkaisu oli yksimielinen.


Jukka Sippo                                  Ilkka Lahtinen

puheenjohtaja                              sihteeri


Ratkaisuun osallistuneet jäsenet: Jukka Sippo, Hilkka Salmenkylä, Tom Hedkrok ja Mikko Kohtala